Uradni list

Številka 83
Uradni list RS, št. 83/2005 z dne 12. 9. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 83/2005 z dne 12. 9. 2005

Kazalo

3641. Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov v Občini Sveti Andraž v Slovenskih goricah, stran 8689.

Na podlagi 100.b člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00, 28/01, 16/02 in 51/02) in 16. člena Statuta Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah (Uradni list RS, št. 18/99, 71/01 in 81/02) je Občinski svet občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah na 18. redni seji dne 20. 6. 2005 sprejel
P R A V I L N I K
o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov v Občini Sveti Andraž v Slovenskih goricah
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Za ureditev plač in delovnih razmerij občinskih funkcionarjev se smiselno uporabljajo določbe zakona o funkcionarjih v državnih organih (Uradni list RS, št. 30/90, 18/91, 22/91-1,4/93) in določbe zakona o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih organih in v organih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 18/94, 36/96), kolikor Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00, 28/01, 16/02 in 51/02) ne določa drugače.
Za opravljanje občinskih funkcij imajo občinski funkcionarji pravico do plače, če funkcijo opravljajo poklicno oziroma do plačila za opravljanje funkcije, če funkcijo opravljajo nepoklicno.
Članom delovnih teles občinskega sveta, ki niso člani občinskega sveta, ter članom nadzornega odbora pripadajo sejnine oziroma nagrade za njihovo delo, ki se oblikujejo na podlagi tega pravilnika smiselno določbam zakonov iz prvega odstavka tega člena.
Članom volilnih organov pripada nadomestilo v skladu z Zakonom o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95, 70/95 in 51/02).
Plače oziroma plačila za opravljanje funkcije so določena z odstotki oziroma količniki od plače župana za poklicno opravljanje funkcije, brez dodatka na delovno dobo.
Letni znesek sejnin, vključno s sejninami za seje delovnih teles občinskega sveta, ne sme presegati 15% letne plače župana.
Sejnina pripada upravičencu pod pogojem, da je na posamezni seji navzoč vsaj 2/3 časa (trajanje seje).
2. člen
Občinski funkcionarji so: člani občinskega sveta, župan in podžupan.
Člani občinskega sveta opravljajo svojo funkcijo nepoklicno.
Župan se lahko odloči, da bo svojo opravljal poklicno.
Podžupan opravlja svojo funkcijo nepoklicno. Podžupan lahko poklicno opravlja funkcijo, če se v soglasju z županom tako odloči, odločitev pa potrdi občinski svet.
3. člen
Z zakonom je za opravljanje funkcije župana Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah, ki sodi v sedmo skupino občin, določen količnik osnovne plače v višini 3.5. Županu pripada funkcijski dodatek v višini 50% količnika, t.j. 1,75 količnika ter dodatek za delovno dobo v skladu z zakonom.
Županu pripada za nepoklicno opravljanje funkcije 50% plače oblikovane na podlagi zakona. Za nepoklicno opravljanje funkcije mu dodatek za delovno dobo ne pripada.
Plača podžupana se lahko oblikuje v višini največ 80% plače župana, če funkcijo opravlja poklicno.
Če podžupan opravlja funkcijo nepoklicno, mu pripada največ 40% plače, ki bi jo dobil, če bi funkcijo opravljal poklicno. Za nepoklicno opravljanje funkcije mu dodatek na delovno dobo ne pripada.
Merila za oblikovanje plače župana in višino plače določa ta pravilnik.
4. člen
Z zakonom določeni najvišji dovoljeni obseg sredstev, v okviru katerega se lahko oblikuje del plače za nepoklicno opravljanje funkcije člana občinskega sveta, je podlaga za ugotovitev najvišjega možnega letnega obsega sredstev, iz katerih se izplačujejo plače članom občinskega sveta ter nagrade članom delovnih teles občinskega sveta, ki niso člani občinskega sveta in članom nadzornega odbora ter drugih organov Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah.
Sredstva iz prejšnjega odstavka se zagotovijo v proračunu Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah.
II. VIŠINA IN NAČIN DOLOČANJA PLAČ IN PLAČIL ZA OPRAVLJANJE FUNKCIJE
5. člen
Plačilo za opravljanje funkcije podžupana, ki svoje delo opravlja nepoklicno, se oblikuje največ v višini 40% plače župana v skladu z naslednjimi kriteriji in merili:
– za nadomeščanje župana v primeru odsotnosti ali zadržanosti 5% plače župana,
– za vodenje seje občinskega sveta 5% plače župana,
– za koordinacijo in vodenje dela delovnih teles 10% plače župana,
– za pomoč županu pri izvrševanju nalog 5% plače župana,
– za opravljanje nalog iz pristojnosti župana po pooblastilu 5% plače župana.
Podžupanu, ki je v skladu s sklepom občinskega sveta določen, da bo v primeru predčasnega prenehanja funkcije župana opravljal funkcijo župana, pripada mesečni dodatek v višini 10% plače župana za ves čas opravljanja funkcije podžupana. V času, ko opravlja funkcijo župana, mu pripada plača, ki bi jo dobil župan.
Z odločbo oziroma s sklepom v skladu z zakonom in tem pravilnikom se na podlagi nalog, ki jih podžupan opravlja oziroma pooblastil, ki jih ima, določi količnik osnovne plače oziroma plačila za opravljanje funkcije in drugi elementi za izračun plače oziroma plačila za opravljanje funkcije podžupana.
6. člen
Plačilo za opravljanje funkcije člana občinskega sveta znaša 15% plače župana in vključuje tudi stroške prihoda na sejo.
V okviru tega zneska se članu občinskega sveta določi plačilo za opravljanje funkcije glede na delo, ki ga je opravil, in sicer za:
– vodenje seje občinskega sveta (po pooblastilu župana ali zaradi nadomeščanja po zakonu) 10% od plače župana oziroma 0,53 količnika,
– udeležbo na redni seji občinskega sveta 5% oziroma 0,26 količnika,
– samostojna priprava gradiva za posamezno točko dnevnega reda sveta 10% oziroma 0,53 količnika,
– udeležbo na izredni seji občinskega sveta 10% oziroma 0,53 količnika,
– predsedovanje seji delovnega telesa občinskega sveta 10% oziroma 0,53 količnika,
– udeležbo na seji delovnega telesa, katerega član je 2,5% oziroma 0,13 količnika.
Z odločbo oziroma s sklepom v skladu s tem pravilnikom se določi količnik za izračun plačila za opravljanje funkcije člana občinskega sveta. Mesečno izplačilo se opravi na podlagi evidence o opravljenem delu članov občinskega svet, ki jo vodi občinska uprava.
7. člen
Osnova za obračun plače oziroma plačila za opravljanje funkcije na podlagi tega pravilnika je znesek, ki je kot izhodiščna plača za prvi tarifni razred, za polni delovni čas, dogovorjen s kolektivno pogodbo za negospodarske dejavnosti.
Plača oziroma plačilo za opravljanje funkcije župana se ugotovi tako, da se osnova za obračun plače pomnoži s količnikom za plačo župana. Znesek se poveča za funkcijski dodatek. Dodatek za delovno dobo pripade županu le v primeru, če funkcijo opravlja poklicno.
Plača oziroma plačilo za opravljanje funkcije posameznega občinskega funkcionarja se ugotovi tako, da se osnova za obračun plače pomnoži s količnikom, določenim v skladu s 5. ali 6. členom tega pravilnika. Znesek se poveča za dodatek za delovno dobo, če gre za poklicno opravljanje funkcije.
V okviru ugotovljenega zneska plače župana za poklicno opravljanje funkcije se določi najvišji možni znesek plače oziroma plačila za opravljanje funkcije posameznega občinskega funkcionarja ter zagotovi, da ta letno ne presega najvišjega možnega zneska, ki ga določa zakon.
8. člen
Odločbo oziroma sklep o plači oziroma plačilu za opravljanje funkcije izda za posameznega občinskega funkcionarja komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja občinskega sveta.
Plača oziroma plačilo za opravljanje funkcije občinskega funkcionarja je pravica, ki mu gre praviloma na podlagi sklenjenega delovnega razmerja.
Delovno razmerje občinskih funkcionarjev, ki opravljajo funkcijo nepoklicno, je delovno razmerje za določen čas v skladu z zakonom, sklenjeno brez razpisa za čas, daljši od polnega delovnega časa. Občinskemu funkcionarju se izda odločba o plači ob sklenitvi delovnega razmerja. Če se z občinskim funkcionarjem ne more skleniti delovnega razmerja, se plačilo za opravljanje funkcije za nepoklicno opravljanje občinske funkcije izplačuje na podlagi mandatne pogodbe.
Z odločbo o županovi plači se izvršijo določbe zakona. Z odločbo o plači oziroma plačilu za opravljanje funkcije podžupana se izvršijo določbe tega pravilnika. Z odločbo o plačilu za opravljanje funkcije člana občinskega sveta se opredelijo osnove za ugotovitev mesečnega izplačila plačila za opravljanje funkcije.
9. člen
Delodajalcu, kjer je občinski funkcionar, ki opravlja funkcijo nepoklicno, v rednem delovnem razmerju in ki uveljavlja pravico do povračila dela plače za čas, ko je občinski funkcionar v rednem delovnem času opravljal občinsko funkcijo, se prizna povračilo največ v višini 33% plače, ki mu jo izplačuje za redni delovni čas.
III. SEJNINE IN NAGRADE
10. člen
Članom delovnih teles občinskega sveta, ki niso člani občinskega sveta, se za opravljanje dela v komisiji ali odboru občinskega sveta določi nagrada v obliki sejnine, ki se izplača za udeležbo na seji na podlagi sklepa o imenovanju.
Sejnina za posamezno sejo znaša 2,5% oziroma 0,13 količnika od najvišjega možnega zneska plačila za opravljanje funkcije člana občinskega sveta.
Plačilo sejnine vključuje tudi stroške prihoda na sejo.
11. člen
Predsednik in člani nadzornega odbora občine imajo pravico do nagrade v višini največ 8% za predsednika oziroma največ 6% plače župana za člana, ki se izplača kot sejnina za vsako prisotnost na seji NO, vsako prisotnost na izvajanju nadzora in za druge potrebne dejavnosti za izvajanje nadzora. Nagrade ne smejo letno preseči najvišjega možnega zneska.
Nagrada za predsednika in člane NO se oblikuje glede na
opravljeno delo, in sicer:
+----------------------------------------+----------------+
|Naloga                 |    Količnik|
+----------------------------------------+----------------+
|ZZN – izvedba nadzora zaključnega računa|        |
|proračuna po programu in sklepu NO   |        |
|(predsednik in člani NO)        |      0,252|
|ZN – izvedba nadzora neposrednih in   |        |
|posrednih uporabnikov proračuna (zavodi)|        |
|po programu in sklepu NO (predsednik in |        |
|člani NO)                |      0,221|
|MZN – izvedba nadzora drugih uporabnikov|        |
|proračuna (društva in ostali) po    |        |
|programu in sklepu NO (predsednik in  |        |
|člani NO)                |      0,189|
|Sejnina za prisotnost na seji NO    |        |
|(predsednik NO)             |      0,168|
|Sejnina za prisotnost na seji NO (člani |        |
|NO)                   |      0,126|
|Sejnina za prisotnost na sejo OS    |       0,1|
|Sejnina za prisotnost na seji komisije |        |
|OS oziroma delovnega telesa OS     |       0,5|
+----------------------------------------+----------------+
(ZZN – zelo zahtevni nadzor, ZN – zahtevni nadzor, MZN – manj zahtevni nadzor)
Nagrade predsednika in članov nadzornega odbora se izplačujejo na podlagi sklepa o imenovanju v skladu z evidenco opravljenega dela, ki jo vodi občinska uprava.
IV. POVRAČILA, NADOMESTILA IN DRUGI PREJEMKI
12. člen
Občinski funkcionarji imajo pravico do povračil, nadomestil in drugih prejemkov v skladu s predpisi, ki urejajo te pravice.
Občinski funkcionar ima pravico do povračila stroškov prevoza na službeni poti, ki nastanejo pri opravljanju funkcije ali v zvezi z njo. Pravico do povračila potnih stroškov lahko občinski funkcionar uveljavlja, če gre za službeno potovanje izven območja Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah. Stroški prevoza se povrnejo v skladu s predpisi.
Občinski funkcionar ima pravico do dnevnice za službeno potovanje v skladu s predpisi.
Občinski funkcionar ima pravico do povračila stroškov prenočevanja, ki nastanejo na službeni poti. Stroški prenočevanja se povrnejo na podlagi predloženega računa v skladu s predpisi.
13. člen
Pravice iz 12. člena tega pravilnika uveljavlja občinski funkcionar na podlagi naloga za službeno potovanje.
Nalog za službeno potovanje izda župan. Kolikor gre za službeno potovanje župana, izda nalog podžupan ali direktor občinske uprave.
V. NAČIN IZPLAČEVANJA
14. člen
Sredstva za izplačevanje plač, plačil za opravljanje funkcije, sejnin, nagrad in povračil stroškov, ki jih imajo občinski funkcionarji, se zagotovijo iz sredstev proračuna Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah.
15. člen
Plače in nagrade se izplačujejo mesečno za pretekli mesec, najkasneje do 15. dne v tekočem mesecu za župana, podžupana in člane občinskega sveta; za člane delovnih teles pa trimesečno.
Na enak način se izplačujejo prejemki, določeni v 13. členu tega pravilnika.
16. člen
Plače, plačila za opravljanje funkcije, sejnine in nagrade se usklajujejo skladno s spremembo zneska, ki je kot izhodiščna plača za prvi tarifni razred za polni delovni čas, dogovorjen s kolektivno pogodbo za negospodarske dejavnosti, povračila stroškov v zvezi z delom pa v skladu z uredbo o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih prejemkov, ki se pri ugotavljanju davčne osnove priznavajo kot odhodek.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
17. člen
Plače, plačila za opravljanje funkcije, sejnine, nagrade in povračila, ki pripadajo občinskim funkcionarjem, predsedniku in članom nadzornega odbora ter članom komisij in odborom občinskega sveta, ki niso člani občinskega sveta, se izplačajo od dneva potrditve mandata oziroma imenovanja.
Pri poračunu se upošteva znesek izhodiščne plače za prvi tarifni razred za poln delovni čas, dogovorjen s kolektivno pogodbo za negospodarske dejavnosti, ki je veljal v posameznem mesecu.
18. člen
Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilu stroškov, št. 05-36/2-134, ki ga je občinski svet sprejel na 3. redni seji v letu 2003.
19. člen
Do začetka veljavnosti tega pravilnika se uporabljajo določbe pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov št. 05-36/2-134, ki ga je občinski svet sprejel na 3. redni seji v letu 2003, kolikor niso v nasprotju z zakonom o lokalni samoupravi.
20. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 015-03/05-210/23
Vitomarci, dne 20. junija 2005.
Župan
Občine Sveti Andraž
v Slovenskih goricah
Franci Krepša l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti