Uradni list

Številka 83
Uradni list RS, št. 83/2005 z dne 12. 9. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 83/2005 z dne 12. 9. 2005

Kazalo

3640. Pravilnik o podeljevanju denarnih pomoči in nagrad študentom Občine Puconci, stran 8688.

Na podlagi 21. in 57. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00 in 51/02) in 16. člena statuta Občine Puconci (Uradni list RS, št. 35/99, 23/01, 65/02, 89/02 in 16/05) je Občinski svet občine Puconci na 26. redni seji dne 29. julija 2005 sprejel
P R A V I L N I K
o podeljevanju denarnih pomoči in nagrad študentom Občine Puconci
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Pravilnik o podeljevanju denarnih pomoči in nagrad študentom Občine Puconci (v nadaljevanju: pravilnik) določa vrste denarnih pomoči in nagrad, merila ter postopek za njihovo podeljevanje.
2. člen
Denarne pomoči in nagrade so namenjene rednim in izrednim študentom dodiplomskega in podiplomskega študija, ki se izobražujejo doma ali v tujini. Izredni študentje so upravičeni do denarne pomoči in nagrade pod pogojem, da niso zaposleni in niso prijavljeni kot iskalci zaposlitve na Zavodu za zaposlovanje RS.
Denarne pomoči in nagrade se podeljujejo študentom, ki so državljani Republike Slovenije in imajo stalno prebivališče na območju Občine Puconci.
3. člen
Sredstva za denarne pomoči in nagrade se zagotavljajo do višine, določene z vsakoletnim proračunom Občine Puconci.
II. DENARNE POMOČI
Merila za pridobitev denarne pomoči
4. člen
Denarne pomoči so namenjene sofinanciranju študija:
– rednim in izrednim študentom dodiplomskega študija (višješolski študijski programi, visokošolski študijski programi in univerzitetni študijski programi) do 27. leta starosti;
– študentom podiplomskega študija.
5. člen
Kandidat mora k vlogi za pridobitev denarne pomoči predložiti:
– potrdilo o državljanstvu in stalnem prebivališču;
– potrdilo o vpisu;
– potrdilo o opravljenih izpitih v preteklem študijskem letu;
– potrdilo o doseženem javno priznanem uspehu oziroma izjemnem dosežku ter priporočila profesorja, predstojnika katedre.
6. člen
Če za denarno pomoč kandidira več kandidatov, kot je v ta namen predvidenih sredstev, ima prednost kandidat, ki:
– doseže višjo povprečno oceno v preteklem študijskem letu oziroma boljši uspeh na maturi (za prvo študijsko leto); kadar več kandidatov doseže enako povprečno oceno, ima prednost tisti, ki izkaže intelektualno ali umetniško nadarjenost (doseže javno priznan uspeh ali izjemni dosežek) in predloži priporočila profesorja oziroma predstojnika katedre – za študente iz prve alinee 4. člena;
– doseže višjo povprečno oceno na predhodni stopnji – za študente iz druge alinee 4. člena.
Višina denarne pomoči
7. člen
Višina denarne pomoči za študij v Sloveniji znaša 30.000 SIT, za študij v tujini pa znaša 50.000 SIT.
8. člen
Denarna pomoč se odobri le enkrat v študijskem letu.
9. člen
Denarne pomoči se izplačajo najkasneje v roku 30 dni po zaključku postopka podeljevanja denarnih pomoči.
III. NAGRADE
Merila za pridobitev nagrade
10. člen
Pri podeljevanju nagrad se upošteva vpis v višji letnik na višješolskih, visokošolskih in univerzitetnih zavodih za tekoče študijsko leto, začenši od 1. 10. 2005 naprej.
Pogoj za pridobitev nagrade je potrdilo o vpisu v višji letnik in povprečna ocena opravljenega letnika najmanj 8,0.
11. člen
Višina nagrade se vsako leto uskladi z rastjo cen v preteklem letu in velja za celo leto.
12. člen
Višina nagrade se razlikuje glede na vrsto študija (višješolski, visokošolski in univerzitetni).
13. člen
Nagrada ob diplomi, zagovorjeni z oceno 9 (prav dobro) ali 10 (odlično), je enaka petkratni vrednosti nagrade ob vpisu v višji letnik glede na vrsto študija.
Nagrada ob magisteriju je enaka desetkratni vrednosti nagrade ob vpisu v višji letnik glede na vrsto študija.
Nagrada ob doktoratu je enaka petnajstkratni vrednosti nagrade ob vpisu v višji letnik univerzitetnega študija.
Posebna nagrada se lahko dodeli študentom, ki opravljajo diplomsko, magistrsko nalogo ali doktorsko disertacijo, ki je neposredno vezana na območje Občine Puconci.
Višino posebne nagrade študentu odobri Občinski svet občine Puconci, na predlog Odbora za družbene dejavnosti.
Višina nagrad
14. člen
Višina nagrad študentom za opravljen izpit z oceno 9 ali 10 znaša:
– za višješolski in visokošolski program 4.000 SIT;
– za univerzitetni program 5.000 SIT.
IV. PODELJEVANJE DENARNIH POMOČI IN NAGRAD
15. člen
O podeljevanju denarnih pomoči in nagrad odloča komisija za denarne pomoči in nagrade študentom, ki jo imenuje občinski svet, za mandatno obdobje, enako mandatu občinskega sveta.
16. člen
Denarne pomoči in nagrade se podeljujejo na podlagi javnega razpisa, ki ga Občina Puconci objavi za vsako šolsko leto v občinskem glasilu Občan.
Vsebina objave javnega razpisa vsebuje višino razpisanih sredstev za denarne pomoči in nagrade, pogoje za pridobitev denarne pomoči in nagrade, zahtevano dokumentacijo in roke za oddajo vlog.
Če občinska uprava ugotovi, da je vloga nepopolna, obvesti kandidata, da prijavo lahko dopolni v 8 dneh. Če kandidat v tem roku ne dopolni prijave, se prijava s sklepom zavrže. Zoper ta sklep ni pritožbe.
17. člen
Prijave, prispele v roku in ustrezno dokumentirane, obravnava komisija iz 15. člena. Komisija na podlagi meril iz tega pravilnika izdela prioritetni vrstni red prijavljenih kandidatov.
Izbrane in neizbrane kandidate obvesti direktor občinske uprave z ustreznim sklepom. Zoper sklep je v roku 8 dni po prejemu možno pri županu Občine Puconci vložiti pritožbo. Zoper županovo odločitev ni pritožbe. Možno je sprožiti upravni spor pred pristojnim sodiščem.
18. člen
Razmerje med občino in izbranimi kandidati se uredi s pogodbo o dodelitvi denarne pomoči oziroma s pogodbo o prejemanju nagrad, ki jo po izvršljivosti sklepa iz 17. člena tega pravilnika sklene župan z izbranimi kandidati.
V. VRNITEV DENARNE POMOČI IN NAGRADE
19. člen
Pogodba se razveže pred potekom pogodbenega roka, če prejemnik denarne pomoči oziroma nagrade:
– ob prijavi posreduje neresnične podatke;
– po svoji volji ali krivdi opusti izobraževanje.
Če prejemnik denarne pomoči zaradi opravičljivih razlogov ni opravil pogodbenih obveznosti, mu komisija določi rok, do katerega je prejemnik dolžan opraviti zaostale obveznosti.
Neupravičeno dobljena denarna pomoč oziroma nagrada skupaj z zakonskimi obrestmi se vrne v roku enega leta, računajoč od dneva, ko je bila študentu izplačana.
VI. KONČNA DOLOČBA
20. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 41410-1/2005
Puconci, dne 29. julija 2005.
Župan
Občine Puconci
Ludvik Novak l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti