Uradni list

Številka 83
Uradni list RS, št. 83/2005 z dne 12. 9. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 83/2005 z dne 12. 9. 2005

Kazalo

3637. Odlok o rebalansu proračuna Občine Divača za leto 2005, stran 8686.

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93), 29. in 40. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) in 16. člena Statuta Občine Divača (Uradni list RS, št. 39/99) je Občinski svet občine Divača na 25. redni seji dne 1. 9. 2005 sprejel
O D L O K
o rebalansu proračuna Občine Divača
za leto 2005
1. člen
V odloku o proračunu Občine Divača za leto 2005 (Uradni list RS, št. 27/05) se spremeni 2. člen, tako da se glasi:
Prihodki in odhodki ter drugi prejemki in izdatki proračuna občine so izkazani v bilanci prihodkov in odhodkov, v računu finančnih terjatev in naložb ter v računu financiranja.
Splošni del proračuna občine na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
                            v tisoč tolarjev
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)               677.152
TEKOČI PRIHODKI (70+71)                     492.199
70   DAVČNI PRIHODKI                     344.490
    700 Davki na dohodek in dobiček             273.000
    703 Davki na premoženje                  46.818
    704 Domači davki na blago in storitve           24.672
    706 Drugi davki                        –
71   NEDAVČNI PRIHODKI                    147.709
    710 Udeležba na dobičku in dohodki od
    premoženja                        125.422
    711 Takse in pristojbine                  1.208
    712 Denarne kazni                       –
    713 Prihodki od prodaje blaga in storitev          114
    714 Drugi nedavčni prihodki                20.965
72   KAPITALSKI PRIHODKI                    65.355
    720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev         15.755
    721 Prihodki od prodaje zalog                 –
    722 Prihodki od prodaje zemljišč in
    neopredmetenih dolgoročnih sredstev            49.600
73   PREJETE DONACIJE                       100
    730 Prejete donacije iz domačih virov            100
    731 Prejete donacije iz tujine                 –
74   TRANSFERNI PRIHODKI                   119.498
    740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih
    institucij                        119.498
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)                826.676
40   TEKOČI ODHODKI                      123.720
    400 Plače in drugi izdatki zaposlenim           39.488
    401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost       6.342
    402 Izdatki za blago in storitve             75.540
    403 Plačila domačih obresti                 850
    409 Rezerve                        1.500
41   TEKOČI TRANSFERI                     354.061
    410 Subvencije                      13.450
    411 Transferi posameznikom in
    gospodinjstvom                      110.498
    412 Transferi neprofitnim organizacijam
    in ustanovam                       33.682
    413 Drugi tekoči domači transferi            196.431
42   INVESTICIJSKI ODHODKI                  266.672
    420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev          266.672
43   INVESTICIJSKI TRANSFERI                  82.223
    431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim
    osebam, ki niso proračunski uporabniki          51.180
    432 Investicijski transferi proračunskim
    uporabnikom                        31.043
III. PRORAČUNSKI PRIMANKLJAJ (I.-II.)             -149.524
B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA                          –
V. DANA POSOJILA                           –
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA
    IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV
    (IV.-V.)                            –
VII. ZADOLŽEVANJE (500)                     15.400
50   ZADOLŽEVANJE                       15.400
    500 Domače zadolževanje                  15.400
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)                    2.580
55   ODPLAČILA DOLGA                      2.580
    550 Odplačila domačega dolga                2.580
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA
    RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)            -136.704
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII. – VIII.)               12.820
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)           149.524
    STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE
    31. 12. 2004
    9009 Splošni sklad za drugo               136.704
Zmanjšanje sredstev na računu se pokrije iz sredstev na računu proračuna, ki so se prenesla iz prejšnjega leta in znašajo 136.704 tisoč tolarjev.
Posebni del proračuna, sestavljen po funkcionalni klasifikaciji po področjih proračunske porabe in načrt razvojnih programov za obdobje 2005-2008 sta priloga k temu odloku in se objavita na oglasni deski Občine Divača.
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 25/01
Divača, dne 1. septembra 2005.
Župan
Občine Divača
Rajko Vojtkovszky, dr. vet. med. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti