Uradni list

Številka 83
Uradni list RS, št. 83/2005 z dne 12. 9. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 83/2005 z dne 12. 9. 2005

Kazalo

3636. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu poslovni center Brežice – Kare C/III, stran 8683.

Na podlagi 12. in 23. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03), 29 člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00, 51/02 in odl. US) in 16 člen Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 49/99 in 86/99) je Občinski svet občine Brežice na 20. seji dne 18. 7. 2005 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu poslovni center Brežice – Kare C/III
I. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve odloka o ureditvenem načrtu Poslovni center Brežice (Uradni list RS, št. 43/00, 4/02), ki jih je izdelal projektivni biro Region d.o.o. Brežice pod št. 2326/U-04 in so sestavni del tega odloka spremembe in dopolnitve se nanašajo na »del Kareja C/III«.
Območje ureditve sprememb in dopolnitev obsega naslednje parcele: 335/1, 335/2, 336/2, 336/7, 336/8, 337/1, 337/11, 337/13, 339/1, 339/11, 339/13, 348/1 k.o. Zakot.
Ureditveno območje obsega še parcele v vplivnem območju sprememb in dopolnitev, in sicer: 183/1, 1496/1 k.o. Brežice, 278/1, 337/10, 337/9, 337/14, 337/6, 339/12, 339/10 k.o. Zakot.
2. člen
Spremembe in dopolnitve se nanašajo na spremembo namembnosti in spremembo zazidalne zasnove »del kareja C/III«.
Za preostali del veljajo še naprej določila odloka, navedenega v 1. členu tega odloka.
Za območje sprememb, ki ga obravnava ta odlok, se lahko smiselno uporabijo določila odloka, navedenega v 1. členu tega odloka, kolikor ni v tem odloku drugače navedeno.
Besedilo in kartografski del Sprememb in dopolnitev UN Poslovni center Brežice – Kare C/III so sestavni del tega odloka.
II. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE
3. člen
V 6. členu se v poglavju »kare C/III« črta določba prvega stavka prve alineje in se nadomesti z novo določbo, ki se glasi:
– v kareju je predvidena večstanovanjska gradnja na severovzhodnem delu kareja, individualna stanovanjska gradnja na jugovzhodnem delu kareja ter gradnja trgovskega objekta na jugozahodnem delu kareja – vse z možnim dodatnim nemotečim programom dejavnosti v samostojnih prodajalnah ali objektih s pisarnami in poslovnimi prostori ali gostinskih objektih ali objektih za druge storitvene dejavnosti – v nadaljevanju: »lokali«.
4. člen
V 7. členu se na koncu prvega odstavka doda naslednje besedilo:
V delu Kareja C/III se poleg stanovanjske in trgovske dejavnosti dovoljujejo nemoteče dejavnosti v »lokalih« – trgovina, gostinstvo, druge poslovne in storitvene dejavnosti.
5. člen
V 9. členu se v poglavju »Kare C/III« črta drugi odstavek in se ga nadomesti z novim, ki se glasi:
V delu Kareja C/III se območje razdeli na dva dela – stanovanjski in trgovski. Stanovanjski del se nahaja na jugovzhodnem delu območja ob Ulici Stanka Škalerja, tvorita ga dva stanovanjska bloka (66 stanovanj) in dva objekta z »lokali«, ki so v prostoru locirani tako, da oblikujejo notranji – osrednji trg kot dodatno kvaliteto v prostoru. Kletni prostor pod celotno pozidavo je predviden za garažo in kletne bokse. Uvoz za stanovanjski del je z Ulice Stanka Škalerja.
Trgovski del predstavlja večji trgovski objekt (trgovina z živili, »lokali«) s pripadajočo zunanjo ureditvijo – uvoz, parkirišča, ozelenitev območja. Nahaja se na jugozahodnem delu ureditvenega območja, uvoz je s Pleteršnikove ulice.
Pogoji za gradnjo novih objektov in ureditev v »delu Kareja C/III« so:
Zasnova večstanovanjskega objekta – »A« in »B«
(objekt »B« je zrcalna izvedba objekta »A«)
Konstrukcija: predviden je klasično zidani objekt ali objekt montažne izvedbe.
Horizontalni gabariti:
– osnovni tloris: 35.90 x 21.3 m (± 10%) – znotraj max. gabarita objekta je dovoljen poljubno razgiban tloris v pritlični in vseh nadstropnih etažah – brez omejitev; dovoljena je izvedba ograjenih atrijev, balkonov in teras izven max. gabarita.
Vertikalni gabariti: K+P+3+M, višina objekta od terena je 15.0 m (± 10%).
Streha: streha je ravna, min. naklon je skrit za fasadno masko.
Oblikovanje: zahtevajo se reprezentančni in arhitekturno prepoznavni objekti. Ker se predvidena gradnja nahaja znotraj obstoječe in tudi predvidene stanovanjske soseske z individualnimi stanovanjskimi objekti je to potrebno akceptirati in se pri oblikovanju novih objektov izogibati monumentalni, statični gradnji. Z razčlenitvijo osnovnega volumna (v hor. in vert. smeri – zamiki v segmentih, balkonske niše, terase, vrtovi ipd.) naj se doseže kvalitetna vklopitev v obstoječi vzorec.
Fasada: osnovno oblikovanje, »igra« volumna – polno, prazno, zamiki je poudarjena z barvo ali pa uporabo različnih fasadnih finalnih obdelav.
Višine ograj niso omejene, oblikovanje pa mora slediti konceptu celotnega objekta.
Po končani izvedbi so prepovedani vsi posegi na fasadi, ki bi oblikovno vplivali na celoto. Za vse eventualne spremembe je potrebno pridobiti dovoljenje oziroma soglasnost projektanta.
Zasnova »lokala«
Konstrukcija: predvidena sta klasično zidana objekta ali objekt montažne izvedbe.
Horizontalni gabariti:
– osnovni tloris: 9 (6+3) x 18.3 m (± 5%) – znotraj max. dovoljenega gabarita objekta je dovoljen poljubno razgiban tloris.
Vertikalni gabariti: P, višina objekta od terena do vrha strehe je 6.3 m (± 10%).
Streha: streha je delno ravna, delno pa dvokapnica poljubnega naklona.
Oblikovanje: »lokala« predstavljata prehod med stanovanjskim in trgovskim delom, zaključujeta celoto, oblikovno naj bi spominjala na znano in prijazno brežiško veduto individualne gradnje (manjši objekti, strehe dvokapnice).
Fasada: enako kot pri večstanovanjskih objektih je dovoljena in zaželena uporaba barv ali različnih materialov, ki bodo omogočili kvalitetno oblikovanje.
Po končani izvedbi so prepovedani vsi posegi na fasadi, ki bi oblikovno vplivali na celoto. Za vse eventualne spremembe je potrebno pridobiti dovoljenje oziroma soglasnost projektanta.
Zasnova trgovskega objekta (trgovina z živili, »lokali«)
Konstrukcija: predvidena je montažna AB konstrukcija objekta.
Horizontalni gabariti:
– osnovni tloris: 49.8 x 38.80 m (± 5%).
Izven osnovnega gabarita je možna izvedba nepravilnega prizidka na JV fasadi in nadstrešnic nad vsemi vhodnimi prostori.
Vertikalni gabariti: P višina objekta od terena do vrha strehe je 6.3 m (± 10%).
Streha: streha je ravna, skrita za fasadno masko.
Oblikovanje: oblikovanje objekta je podrejeno funkciji trgovskega centra, je predvsem enostavno in brez odvečnih detajlov. V oblikovanju naj dominira enostaven volumen, ki ne konkurira okoliški gradnji.
Fasada: objekt bo zasnovan z montažnimi fasadnimi ploščami in v eni dominantni barvi (skupaj s streho) – kubus.
V delu »Kareja C/III« je dopustna tudi gradnja enostavnih objektov. Le-ti morajo biti locirani tako, da ne kvarijo izgleda osnovnih objektov oziroma celotne soseske. Pogoji za gradnjo enostavnih objektov se urejajo z veljavnim podzakonskim aktom – Pravilnikom o vrstah zahtevnih, manj zahtevnih in enostavnih objektov, o pogojih za gradnjo enostavnih objektov brez gradbenega dovoljenja in o vrstah del, ki so v zvezi z objekti in pripadajočimi zemljišči (Uradni list RS, št. 114/03, 130/04).
6. člen
V 11. členu se doda novi odstavek, ki se glasi:
V »delu Kareja C/III« je predvidena bogata ozelenitev okolice večstanovanjskih objektov, hortikulturna zazelenitev internega trga, ozelenitev okoli trgovskega objekta in pripadajočih parkirnih prostorov s poudarkom na drevoredu znotraj ureditvenega območja, ki predstavlja zeleno barijero med stanovanjsko in trgovsko namembnostjo.
7. člen
Črta se besedilo 13. člena in se nadomesti z novim, ki se glasi:
Posamezni investitorji so dolžni urediti del javne infrastrukture, ki neposredno vpliva na posamezno ureditev in na ureditev območja v celoti. Zagotoviti morajo samostojno funkcioniranje vseh infrastrukturnih sistemov (dostopi, oskrba z vodo, elektriko, odvodnjavanje) do obstoječih in novozgrajenih objektov. Detalneje se obseg določi ob sklenitvi urbanistične pogodbe z Občino Brežice.
V »delu Kareja C/III« je investitor večstanovanjskih objektov z »lokali« oziroma trgovskega objekta z »lokali« dolžan pred ali ob izvedbi urediti pločnik in kolesarsko stezo ob Maistrovi, urediti Pleteršnikovo ulico vse do krožišča na Cesti Svobode (ureditev vozišča, pločnikov in kolesarskih stez, ureditev križišča Maistrove, Pleteršnikove ulice, Černelčeve ceste in Zidarske poti), izgraditi Škalerjevo ulico do Opekarske ulice (ureditev vozišča in pločnikov). Investitor je dolžan gradnjo objektov zaključiti vključno z zunanjo ureditvijo in zazelenitvijo.
Investitor večstanovanjskih objektov z »lokali« oziroma trgovskega objekta z »lokali« je pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja dolžan skleniti urbanistično pogodbo z Občino Brežice tudi za izvedbo vseh ureditev, ki so izven ureditvenega območja sprememb in dopolnitev UN Poslovni center Brežice – Kare C/III in morajo biti dokončane najpozneje do tehničnega pregleda za objekte in ureditve znotraj ureditvenega območja sprememb in dopolnitev UN Poslovni center Brežice – Kare C/III.
8. člen
V 14. členu se za zadnjim odstavkom doda novi odstavek, ki se glasi:
V »delu Kareja C/III« so pogoji za prometno urejanje naslednji:
Dovozi oziroma dostopi do območja ureditve so možni z obstoječih ulic oziroma zbirnih mestnih cest, in sicer:
– za potrebe večstanovanjskih objektov iz Ul. Stanka Škalerja (LZ 027070) – uvoz v garažo in parkirišča z uvozno rampo sklona 10%, na samem uvozu pa 3% na dolžini merodajnega vozila (manjše dostavno vozilo); peš dostopi do vhodov v objekte,
– za potrebe trgovskega objekta in »lokalov« ter za potrebe dostave iz Pleteršnikove ulice (LZ 026050) – uvoz; parkirišča za obiskovalce, stanovalce, dostavo in zaposlene; peš dostopi do objektov.
Za potrebe neoviranega funkcioniranja novih ureditev je potrebno urediti oziroma preurediti vse obodne ulice (dimenzioniranje je skladno z Teh. normativi za projektiranje mestnih cest – FAGG in analizo prometne obremenitve na obravnavanem območju glede na predviden nivo usluge Pleteršnikove, Škalerjeve in Maistrove ulice:
– cestišče Ul. Stanka Škalerja se razširi na širino 5.5 m, izvedejo se zavijalni priključni radiji za merodajno smetarsko tovorno vozilo, izvedejo se zavijalni priključni radiji (v garažo in na zunanja parkirišča) in sicer za merodajno manjše dostavno vozilo, izvede se obojestranski pločnik
– cestišče Maistrove ulice ostane nespremenjeno – širine 6m, izvedejo se zavijalni priključni radiji za merodajno smetarsko tovorno vozilo, obojestranska kolesarska steza in obojestranski pločnik
– cestišče Pleteršnikove ulice se razširi na širino 6 m, izvedejo se zavijalni priključni radiji za merodajno smetarsko tovorno vozilo, na mestu uvoza za trgovski objekt in »lokale« se zaradi predvidenega povečanja prometa izvede dodatna razširitev cestišča za potrebe levega zavijanja, katero bo zagotovilo boljšo prometno prepustnost ter ne bo oviran promet proti centru mesta, izvedejo se obojestranski pločniki in obojestranske kolesarske steze
V urejanju prometa na obravnavanem območju je nujno potrebno ponuditi celovito rešitev, katera bo zagotavljala dobre prometne pogoje s kvalitetnimi navezavami na obstoječe omrežje. Zato je urejevanje Pleteršnikove ulice potrebno izvesti od križišča Maistrove in Pleteršnikove ulice do priključka na krožišče regionalne ceste Krško-Brežice, Ul. Stanka Škalerja pa smiselno nadaljevati do Opekarske in jo navezati na obstoječo ureditev.
Vse prometne površine morajo biti projektirane skladno z veljavnimi predpisi, normativi in zakonodajo s področja prometa in z upoštevanjem smernic, podanih od upravljavca cest in Agencije RS za okolje.
9. člen
V 17. členu se za zadnjim odstavkom doda novi odstavek, ki se glasi:
V »delu kareja C/III« je potrebno zagotoviti min. zadostno število parkirnih prostorov skladno z veljavno zakonodajo:
Parkirni prostori za stanovalce se nahajajo v kletni etaži in na zunanjih parkirnih površinah, parkirni prostori za »lokale« na zunanjih parkirnih površinah (skupaj min 105 PM, od tega 5 PM za invalide).
Parkirni prostori za obiskovalce in zaposlene trgovskega objekta in »lokalov« so na zunanjih parkirnih površinah (skupaj min 42 PM, od tega 3 PM za invalide).
Vse parkirne in povozne površine morajo biti utrjene, omejene z dvignjenimi betonskimi robniki in nagnjene proti lovilcu olj ustreznih dimenzij. Padavinske vode se odvajajo v javni kanalizacijski sistem.
Na peš komunikacijah je potrebno izvesti rampe za invalide in vhode na pločnike z utopljenimi robniki.
10. člen
V 21. členu se za zadnjim odstavkom doda novi odstavek, ki glasi:
V »delu Kareja C/III« se novo vodovodno omrežje in hidrantno omrežje veže na obstoječi vodovodni sistem Brežice:
– del obst. vodovoda (med Pleteršnikovo in Škalerjevo ulico) pod predvideno pozidavo se opusti
– novo vodovodno omrežje DN125 – na območju ureditve – se naveže na obst. ACDN80 (ob Škalerjevi), na obst. DN125 (ob Pleteršnikovi) in sicer z izvedbo novega vodovodnega jaška, ter na obst. DN125 (ob Maistrovi) tudi z izvedbo novega vodovodnega jaška.
Pri projektiranju in izvedbi se upoštevajo smernice podane od upravljavca vodovoda.
11. člen
V 22. členu se za zadnjim odstavkom doda novi odstavek, ki se glasi:
V »delu Kareja C/III« se bodo odpadne vode odvajale v obstoječe kanalizacijsko omrežje, ki poteka ob Pleteršnikovi in Škalerjevi ulici ter naprej z novim kanalom fi 1000 v dolžini cca. 100 m v smeri proti regionalni cesti Krško-Brežice – do obst. kanalizacijskega omrežja.
Pri projektiranju in izvedbi se upoštevajo smernice podane od upravljavca kanalizacije in Agencije RS za okolje.
12. člen
V 23. členu se za zadnjim odstavkom doda novi odstavek, ki se glasi:
V »delu Kareja C/III« se bodo novi objekti in ureditve napajali iz nove TP KARE-C. Povezovalni kablovod 20 kV bo potekal od obstoječe TP BREŽICE STOLPNICA v kabelski kanalizaciji 2 x Stigmaflex fi-160 mm na globini 0.8 m do nove TP. Dovodni kablovod je predviden s tipskim kablom XHE 49-A 3 x (1 x 150/25) mm2. Od TP do vseh objektov je predvidena NN kabelska kanalizacija s PVC cevmi fi-110 mm.
Izvede se javna razsvetljava na Pleteršnikovi, Škalerjevi in Maistrovi ulici ter zunanja razsvetljava vseh objektov in ureditev.
Pri projektiranju in izvedbi se upoštevajo smernice podane od upravljavca elektro omrežja.
13. člen
V 24. členu se za zadnjim odstavkom doda novi odstavek, ki se glasi:
V »delu Kareja C/III« se ukinejo zračni telefonski kabli ter se prestavi obstoječe TK omrežja z izvedbo TK kabelske kanalizacije 2x PVC fi-110 skupno z izvedbo novih jaškov.
Izvede se kabelska kanalizacija za antenski sistem (CATV omrežje Brežice).
Pri projektiranju in izvedbi se upoštevajo smernice podane od upravljavca TK in CATV omrežja.
14. člen
V 25. členu se za zadnjim odstavkom doda novi odstavek, ki se glasi:
V »delu Kareja C/III« je predvideno ogrevanje na plin.
Objekti se priključijo na primarno plinovodno omrežje delovnega tlaka do 4 bar iz odseka R301 (Pleteršnikova ulica) ali R274 (Maistrova ulica) in sicer pod pogoji koncesionarja plinovodnega omrežja.
15. člen
V 34. členu se za prvim stavkom doda naslednja določba, ki se glasi:
V »delu Kareja C/III« se pri projektiranju in izvedbi vseh objektov in ureditev upoštevajo podane smernice sektorskih upravljavcev prostora, ki so sestavni del Sprememb in dopolnitev UN Poslovni center Brežice – Kare C/III.
Investitor vseh ureditev v »delu Kareja C/III« se zaveže izgraditi Pleteršnikovo ulico v določenem obsegu najkasneje tri mesece po začetku gradnje.
16. člen
V 35. členu se doda novi odstavek, ki se glasi:
V »delu Kareja C/III« je možna fazna izvedba ureditev, ki so predmet sprememb in dopolnitev – samostojni fazi sta večstanovanjska objekta z »lokali« in trgovski objekt z »lokali«. Posamezna faza vključuje izvedbo zunanje ureditve in vse infrastrukture, ki je potrebna za samostojno funkcioniranje objekta.
Ob tehničnem pregledu trgovskega objekta z »lokali« morata biti večstanovanjska objekta z »lokali« izgrajena do faze, ko je potrebna le še izvedba zaključnih del v notranjosti objekta. Rok za dokončanje stanovanjskih objektov z lokali in ostali roki izvedbe se določijo natančneje v pismu o nameri za sklenitev urbanistične pogodbe in v urbanistični pogodbi.«
17. člen
V 36. členu se doda stavek:
V »delu Kareja C/III« so dovoljena odstopanja od predvidenih ureditev, v kolikor so odstopanja posledice ureditve obodnih ulic – Maistrove, Pleteršnikove, Škalerjeve.
18. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 352-953/04
Brežice, dne 5. septembra 2005.
Župan
Občine Brežice
Ivan Molan l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti