Uradni list

Številka 83
Uradni list RS, št. 83/2005 z dne 12. 9. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 83/2005 z dne 12. 9. 2005

Kazalo

3629. Pravilnik o spremembi Pravilnika o vsebini vloge za izdajo dovoljenja za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji, stran 8678.

Na podlagi 70. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00, 52/02 ZDU-1, 58/02 ZMR-1 in 45/04 – ZdZPKG) izdaja ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o spremembi Pravilnika o vsebini vloge za izdajo dovoljenja za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji
1. člen
V Pravilniku o vsebini vloge za izdajo dovoljenja za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji (Uradni list RS, št. 71/01 in 88/01) se priloga Vloga za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji spremeni tako, da se glasi:
»
PRILOGA:
                   VLOGA
        za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji
 
Datum oddaje vloge: _______________________________
 
VLOŽNIK/CA VLOGE (ime in priimek):
______________________________________________________________________
 
Naslov stalnega ali začasnega bivališča (kraj, ulica, hišna številka):
______________________________________________________________________
 
EMŠO: _________________ Davčna številka: _____________________________
 
Telefon: _________________________________________
 
Dejavnost se opravlja na kmetijskem gospodarstvu (KMG-MID):
______________________________________________,
 
katerega nosilec je __________________________________________________
                   (ime in priimek)
 
UPRAVNA ENOTA: __________________________________________________
IZPOSTAVA: ______________________________________________________
OBČINA: _________________________________________________________
 
Podpisani(a) _______________________________________________________,
rojen(a) dne _________________________ v ___________________________,
 
vlagam vlogo za (ustrezno obkrožiti):
a) izdajo dovoljenja za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji,
b) spremembo podatkov,
c) prenehanje opravljanja dopolnilne dejavnosti
ter izjavljam in dokazujem:
 
1. da uporabljam kmetijo kot (ustrezno obkrožiti):
a) lastnik/ca,
b) solastnik/ca,
c) zakupnik/ca (predložiti overjeno zakupno pogodbo),
d) drugačen/na uporabnik/ca (družinski član, zakonec)----------------;
 
2. da se ukvarjam s kmetijsko dejavnostjo;
 
3. da znaša dohodek iz kmetijske dejavnosti za celo kmetijo za
preteklo leto: ---------------SIT;
 
4. da nisem najeta delovna sila na kmetiji;
 
5. da nameravam opravljati naslednjo dopolnilno dejavnost na kmetiji v skladu
s predpisom, ki ureja vrsto, obseg in pogoje za opravljanje dopolnilnih
dejavnosti na kmetiji (Natančno navedite vrsto ali vrste dopolnilnih
dejavnosti v skladu z uredbo o vrsti, obsegu in pogojih za opravljanje
dopolnilne dejavnosti na kmetiji. Pri času opravljanja se opredeli, ali se
dopolnilna dejavnost opravlja vse leto ali samo določen čas. Za vse leto se
označi čas opravljanja januar-december, za sezonsko opravljanje npr.:
november-marec):
+---------------------------+-------------+-----------------+---------------+
|Vrsta dopolnilne dejavnosti|Fizični obseg|Predviden dohodek|Čas opravljanja|
+---------------------------+-------------+-----------------+---------------+
|              |       |         |        |
+---------------------------+-------------+-----------------+---------------+
|              |       |         |        |
+---------------------------+-------------+-----------------+---------------+
|              |       |         |        |
+---------------------------+-------------+-----------------+---------------+
|              |       |         |        |
+---------------------------+-------------+-----------------+---------------+
|              |       |         |        |
+---------------------------+-------------+-----------------+---------------+
|              |       |         |        |
+---------------------------+-------------+-----------------+---------------+
|              |       |         |        |
+---------------------------+-------------+-----------------+---------------+
|              |       |         |        |
+---------------------------+-------------+-----------------+---------------+
 
6. število družinskih članov kmetije, vključno z vložnikom/co
:-------------------------------;
(Vpisujejo se lahko vsi polnoletni družinski člani ali družinski člani, ki
so starejši od 15 let in pomagajo opravljati dopolnilno dejavnost)
 
+------+-----------+----+--------------------+-----------+--------------------+
|Zap. |Ime in   |EMŠO|Naslov stalnega   |Davčna   |Opravlja dopolnilno |
|št.  |priimek  |  |prebivališča    |številka  |dejavnost      |
|   |      |  |          |      |(DA/NE)       |
+------+-----------+----+--------------------+-----------+--------------------+
|   |      |  |          |      |          |
+------+-----------+----+--------------------+-----------+--------------------+
|   |      |  |          |      |          |
+------+-----------+----+--------------------+-----------+--------------------+
|   |      |  |          |      |          |
+------+-----------+----+--------------------+-----------+--------------------+
|   |      |  |          |      |          |
+------+-----------+----+--------------------+-----------+--------------------+
|   |      |  |          |      |          |
+------+-----------+----+--------------------+-----------+--------------------+
|   |      |  |          |      |          |
+------+-----------+----+--------------------+-----------+--------------------+
|   |      |  |          |      |          |
+------+-----------+----+--------------------+-----------+--------------------+
|   |      |  |          |      |          |
+------+-----------+----+--------------------+-----------+--------------------+
|   |      |  |          |      |          |
+------+-----------+----+--------------------+-----------+--------------------+
|   |      |  |          |      |          |
+------+-----------+----+--------------------+-----------+--------------------+
 
7. da sem ustrezno usposobljen(a) za opravljanje dopolnilne dejavnosti na
kmetiji (obkrožite in predložite ustrezno dokazilo, kateri pogoj
usposobljenosti za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji izpolnjujete
iz prve alinee in katerega iz druge alinee),
– ustrezna usposobljenost:
a) najmanj poklicna kmetijska izobrazba,
b) opravljen preizkus znanja iz kmetijske dejavnosti po programu kmetijskih
poklicnih ali srednjih šol s posebnim poudarkom na kmetijski dejavnosti, ki
jo opravljam oziroma jo nameravam opravljati,
c) najmanj petletne delovne izkušnje na kmetiji ali v posamezni kmetijski
dejavnosti,
– usposobljenost za opravljanje dopolnilne dejavnosti:
a) najmanj srednja poklicna izobrazba ustrezne smeri,
b) ustrezen certifikat oziroma potrdilo, pridobljeno z izobraževanjem,
c) ni potrebna dodatna usposobljenost za opravljanje dopolnilne dejavnosti;
 
8. da je kmetija razvrščena:
(ustrezno obkrožite)
a) v območje z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost v skladu z zakonom,
ki ureja kmetijstvo,
b) v drugo območje;
 
9. ne prejemam nobenih nadomestil za samozaposlitev oziroma za delo na domu;
 
10. izpolnjujem vse pogoje posameznih področnih predpisov, ki so potrebni za
opravljanje te dejavnosti;
 
11. so zgoraj navedeni podatki resnični in točni. Za svojo izjavo prevzemam
kazensko in materialno odgovornost.
Strinjam se, da se osebni podatki iz te vloge lahko obdelujejo za razne
analize in druge potrebe obdelave osebnih podatkov v skladu z Zakonom, ki
ureja varstvo osebnih podatkov.
 
Vlogi prilagam naslednje listine in dokazila:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
 
Soglasje so/lastnika/ce kmetije       Soglasje nosilca/ke
kmetijskega gospodarstva
______________________           _______________________
(ime in priimek)              (ime in priimek)
______________________           _______________________
(lastnoročni podpis)            (lastnoročni podpis)
vložnik/ce) vloge:
________________
(lastnoročni podpis)
«.
2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 321-158/01-3
Ljubljana, dne 28. junija 2005.
EVA 2005-2311-0187
Ministrica
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Marija Lukačič l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti