Uradni list

Številka 83
Uradni list RS, št. 83/2005 z dne 12. 9. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 83/2005 z dne 12. 9. 2005

Kazalo

3628. Pravilnik o vsebnosti biogoriv v gorivih za pogon motornih vozil, stran 8673.

Na podlagi drugega odstavka 19. člena zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 41/04) izdaja minister za okolje in prostor v soglasju z ministrom za finance in ministrom za gospodarstvo
P R A V I L N I K
o vsebnosti biogoriv v gorivih za pogon motornih vozil
1. člen
(vsebina pravilnika)
Ta pravilnik v skladu z Direktivo 2003/30/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 8. maja 2003 o pospeševanju rabe biogoriv in drugih obnovljivih goriv v sektorju prevoza (UL L št. 123 z dne 17. 5. 2003, str. 42) določa vrste biogoriv, za katere se uporabljajo določbe tega pravilnika, najmanjšo vsebnost biogoriv v gorivih za pogon motornih vozil, obveznosti distributerjev v zvezi z vsebnostjo biogoriv v gorivu, prijavo dajanja biogoriv na trg in vpis v evidenco distributerjev biogoriv, monitoring vsebnosti biogoriv v gorivu za pogon motornih vozil in nadzor nad izvajanjem tega pravilnika.
2. člen
(izjema)
Določbe tega pravilnika se ne uporabljajo za goriva, ki se uvažajo, pridobivajo v drugih državah EU ali proizvajajo v Republiki Sloveniji za namen obveznih in državnih rezerv nafte in naftnih derivatov Republike Slovenije, in za goriva, ki se zaradi praznjenja teh rezerv dajejo na trg.
3. člen
(pomen izrazov)
Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo naslednji pomen:
1. gorivo je tekoče gorivo za pogon motornih vozil iz predpisa, ki ureja fizikalno-kemijske lastnosti tekočih goriv;
2. biogorivo je tekoče ali plinasto gorivo za pogon motornih vozil, proizvedeno iz biomase;
3. biomasa je biološko razgradljiva frakcija proizvodov, odpadkov in ostankov v kmetijstvu, ki vsebujejo snovi rastlinskega in živalskega izvora, v gozdarstvu in z njima povezanih proizvodnih dejavnostih ter biološko razgradljive frakcije industrijskih in komunalnih odpadkov;
4. druga obnovljiva goriva so obnovljiva goriva razen biogoriv, katerih izvor so obnovljivi viri energije v skladu s predpisi, ki urejajo kvalificirano proizvodnjo električne energije, če se uporabljajo za pogon motornih vozil;
5. dajanje na trg je dobava goriv odplačno ali brezplačno končnemu porabniku z namenom, da ta goriva uporabi;
6. energijska vrednost je spodnja vrednost kurilnosti goriva;
7. distributer goriv (v nadaljnjem besedilu: distributer) je pravna ali fizična oseba, ki daje goriva na trg kot proizvajalec goriv, uvoznik goriv iz tretjih držav ali pridobitelj goriv v državah članicah Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: EU). Za distributerja, ki daje goriva na trg, se šteje tudi uvoznik, pridobitelj ali proizvajalec goriv, če uvožena, pridobljena ali proizvedena goriva dobavlja drugi osebi zaradi dajanja na trg (v nadaljnjem besedilu: preprodajalec goriv) ali če je sam končni uporabnik uvoženih, pridobljenih oziroma proizvedenih goriv;
8. fizikalno-kemijske lastnosti goriv so lastnosti goriv v skladu s predpisom, ki ureja fizikalno-kemijske lastnosti tekočih goriv;
9. monitoring fizikalno-kemijskih lastnosti tekočih goriv (v nadaljnjem besedilu: monitoring kakovosti tekočih goriv) je monitoring fizikalno kemijskih lastnosti tekočih goriv v skladu s predpisom, ki ureja fizikalno-kemijske lastnosti tekočih goriv;
10. monitoring vsebnosti biogoriv v gorivu so postopki ugotavljanja vsebnosti biogoriv v gorivu, ki vključujejo neposredno preverjanje tehnoloških procesov dodajanja biogoriv gorivom, preverjanje certifikatov, na podlagi katerih proizvajalci goriv jamčijo za vsebnost biogoriv v gorivih, in merjenje vsebnosti biogoriv v gorivih v posameznih pošiljkah goriv oziroma preverjanja dokumentacije, ki pošiljko goriva spremlja, po postopku, ki je določen v programu monitoringa vsebnosti biogoriv v gorivu.
4. člen
(vrste biogoriv)
Biogoriva, za katera se uporabljajo določbe tega pravilnika, so najmanj naslednja goriva:
1. etanol, proizveden iz biomase in/ali biološko razgradljivih frakcij odpadkov, če se uporablja kot biogorivo (v nadaljnjem besedilu: bioetanol);
2. metilester maščobnih kislin, proizveden iz rastlinskih ali živalskih olj, če ima kakovost dizelskega goriva in se uporablja kot biogorivo (v nadaljnjem besedilu: biodizel);
3. plinasto gorivo, proizvedeno kot lesni plin ali iz biomase oziroma iz biološko razgradljivih frakcij odpadkov, če je lahko očiščen do kakovosti naravnega plina in se uporablja kot biogorivo (v nadaljnjem besedilu: bioplin);
4. metanol, proizveden iz biomase, če se uporablja kot biogorivo (v nadaljnjem besedilu: biometanol);
5. dimetileter, proizveden iz biomase, če se uporablja kot biogorivo (v nadaljnjem besedilu: biodimetileter);
6. etil-terc-butil eter (v nadaljnjem besedilu: ETBE), proizveden na osnovi bioetanola, če je v njem vsaj 47% (V/V) ETBE, ki se šteje za biogorivo (v nadaljnjem besedilu: bio ETBE);
7. metil-terc-butil eter (v nadaljnjem besedilu: MTBE), proizveden na osnovi biometanola, če je v njem vsaj 36% (V/V) MTBE, ki se šteje za biogorivo (v nadaljnjem besedilu: bio MTBE);
8. sintetični ogljikovodiki ali mešanica sintetičnih ogljikovodikov, ki so proizvedeni iz biomase (v nadaljnjem besedilu: sintetično biogorivo);
9. vodik, proizveden iz biomase in/ali iz biološko razgradljivih frakcij odpadkov, če se uporablja kot biogorivo (v nadaljnjem besedilu: biovodik);
10. olje, proizvedeno iz rastlin s stiskanjem, ekstrakcijo ali primerljivimi procesi, surovo ali rafinirano, vendar kemijsko nespremenjeno, če ustreza zahtevam tipa motorja, v katerem se uporablja, in izpolnjuje zahteve v zvezi z emisijami (v nadaljnjem besedilu: čisto rastlinsko olje).
5. člen
(letna povprečna vsebnost biogoriv)
(1) Letna povprečna vsebnost biogoriv v vseh gorivih, ki so dana na območju Republike Slovenije v promet za pogon motornih vozil, je v letu:
– 2006 najmanj 1,2%,
– 2007 najmanj 2%,
– 2008 najmanj 3%,
– 2009 najmanj 4% in
– 2010 najmanj 5%.
(2) Vsebnost biogoriv iz prejšnjega odstavka tega člena se izraža v odstotkih energijske vrednosti goriv, ki so dana v promet za pogon motornih vozil, pri čemer se za energijsko vrednost biogoriv in fosilnih goriv upoštevajo vrednosti iz priloge 1, ki je sestavni del tega pravilnika.
6. člen
(obveznosti distributerja)
(1) Distributerji morajo zagotoviti, da so biogoriva dostopna uporabnikom goriv za pogon motornih vozil v eni od naslednjih oblik:
– kot biodizel v obliki čistega biogoriva ali v visokih koncentracijah v naftnih derivatih, če izpolnjuje zahteve standarda SIST EN 590, ki določa kakovost goriv za pogon motornih vozil, in standarda SIST EN 14214, ki določa kakovost metil­estrov maščobnih kislin za dizelske motorje,
– kot čisto rastlinsko olje, če izpolnjuje zahteve iz priloge 2, ki je sestavni del tega pravilnika,
– kot bioplin, če izpolnjuje zahteve iz priloge 3, ki je sestavni del tega pravilnika,
– kot biogorivo, ki je zmešano z naftnimi derivati, če izpolnjuje zahteve standarda o tehničnih specifikacijah za goriva za pogon motornih vozil SIST EN 228 in SIST EN 590, in
– kot gorivo, ki je proizvedeno iz biogoriv, kot je ETBE, če je vsebnost biogoriva v skladu s 6. in 7. točko 4. člena tega pravilnika.
(2) Če vsebnost biogoriva, ki je zmešano z naftnimi derivati, presega 5% (V/V) metilestra maščobnih kislin ali 5% (V/V) bioetanola, mora distributer zagotoviti, da je končni uporabnik goriva o tem obveščen ob nabavi oziroma dobavi goriva.
7. člen
(povprečna vsebnost biogoriv za posameznega distributerja)
Distributer mora zagotoviti, da je letna povprečna vsebnost biogoriva v vsem gorivu, ki ga daje na območju Republike Slovenije v posameznem koledarskem letu na trg, najmanj enaka vsebnostim, ki so za posamezno koledarsko leto določene v 5. členu tega pravilnika.
8. člen
(prijava namere dajanja na trg)
(1) Distributer mora najkasneje do 31. oktobra tekočega leta prijaviti ministrstvu, pristojnemu za okolje (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), namero o dajanju biogoriv na trg za naslednje leto.
(2) K prijavi namere o dajanju biogoriv na trg za naslednje leto mora distributer priložiti:
– predlog letnega načrta dajanja biogoriv na trg za naslednje leto,
– predlog programa monitoringa vsebnosti biogoriv v gorivu za naslednje leto,
– kopijo odločbe iz 13. člena tega pravilnika o izpolnjevanju letnega načrta dajanja biogoriv na trg za preteklo leto in
– oceno letne količine biogoriva, ki jo bo dal v tekočem letu na trg.
9. člen
(potrditev skladnosti dajanja biogoriv na trg z zahtevami pravilnika)
(1) Ministrstvo z odločbo potrdi skladnost letnega načrta dajanja biogoriv na trg in programa monitoringa vsebnosti biogoriv v gorivu, ki sta priložena k prijavi namere o dajanju biogoriv na trg, z zahtevami tega pravilnika.
(2) Ministrstvo izda odločbo iz prejšnjega odstavka v 30 dneh od prejema popolne prijave namere o dajanju biogoriv na trg za naslednje leto vključno s prilogami iz drugega odstavka prejšnjega člena, če:
– na podlagi podatkov iz letnega načrta ugotovi, da so v zvezi z letno povprečno vsebnostjo biogoriva v gorivu, ki ga namerava dati distributer na trg v letu, za katero je načrt izdelan, izpolnjene zahteve iz 7. člena tega pravilnika in upoštevane določbe o prenosu obveznosti preteklega leta v naslednje leto iz 16. člena tega pravilnika, in
– je program monitoringa vsebnosti biogoriv v gorivu izdelan v skladu z zahtevami tega pravilnika.
(3) Na podlagi podatkov iz letnega načrta dajanja biogoriv na trg, priloženega k prijavi namere o dajanju biogoriv na trg, ministrstvo v odločbi iz prvega odstavka tega člena določi za posameznega distributerja za leto, za katero je prijavil namero o dajanju biogoriv na trg:
– vrste goriv in predvidene letne količine goriv, ki jih namerava dati na trg,
– najmanjše povprečne vsebnosti biogoriva v posamezni vrsti goriva, ki jo namerava dati na trg,
– najmanjšo količino biogoriv, ki jih mora dati na trg, izračunano na podlagi predvidene letne količine goriv, ki jih namerava dati na trg,
– predviden način in kraj dobave goriv končnim porabnikom oziroma preprodajalcem goriv ter druge podatke o distribuciji biogoriv, pomembne za izvajanje monitorninga vsebnosti biogoriv v gorivu, in
– način posredovanja in vsebino podatkov, ki jih mora distributer posredovati ministrstvu zaradi ugotavljanja izpolnjevanja letnega načrta dajanja biogoriv na trg.
10. člen
(zavrnitev dajanja biogoriv na trg z zahtevami pravilnika)
Če ministrstvo distributerju z odločbo zavrne potrditev skladnosti letnega načrta dajanja biogoriv na trg in programa monitoringa vsebnosti biogoriv v gorivu z zahtevami tega pravilnika, mora navesti razloge, zaradi katerih meni, da nameravano dajanje biogoriv na trg ni skladno z zahtevami tega pravilnika, oziroma zahtevati dopolnitev prijave namere o dajanju biogoriv na trg z novim ali spremenjenim predlogom letnega načrta dajanja biogoriv na trg ali predlogom programa monitoringa vsebnosti biogoriv v gorivu.
11. člen
(poročilo o izpolnjevanju obveznosti)
(1) Distributer mora najkasneje do 31. marca tekočega leta posredovati ministrstvu za preteklo leto poročilo o izpolnjevanju obveznosti iz letnega načrta dajanja biogoriv na trg.
(2) Sestavni del letnega poročila iz prejšnjega odstavka je poročilo o izvajanju monitoringa vsebnosti biogoriv v gorivu, ki ga izdela izvajalec programa monitoringa vsebnosti biogoriv v gorivu iz 15. člena tega pravilnika.
12. člen
(pogoji za dajanje goriv na trg)
(1) Distributer lahko v posameznem letu daje goriva na trg najdlje do 31. marca, po tem dnevu pa samo, če mu je za to leto ministrstvo izdalo odločbo o skladnosti letnega načrta dajanja biogoriv na trg in programa monitoringa vsebnosti biogoriv v gorivu iz 9. člena tega pravilnika in če je za to leto zagotovil izvajanje programa monitoringa vsebnosti biogoriv v gorivu.
(2) Če je distributer začel z dejavnostjo dajanja goriv na trg in za leto, v katerem je začel z dajanjem goriva na trg, ni oddal prijave namere o dajanju biogoriv na trg, lahko daje goriva na trg najdlje do 31. marca prihodnjega leta, po tem dnevu pa samo, če je mu je za to leto ministrstvo izdalo odločbo o skladnosti letnega načrta dajanja biogoriv na trg in programa monitoringa vsebnosti biogoriv v gorivu iz 9. člena tega pravilnika in če je za to leto zagotovil izvajanje programa monitoringa vsebnosti biogoriv v gorivu.
13. člen
(izpolnjevanje obveznosti distributerjev)
(1) Ministrstvo za posameznega distributerja z odločbo ugotovi izpolnjevanje letnega načrta dajanja biogoriv na trg v preteklem letu na podlagi pregleda:
– podatkov iz letnega poročila o izpolnjevanju obveznosti iz letnega načrta dajanja biogoriv na trg iz 11. člena tega pravilnika,
– podatkov o vračilih ali oprostitvah plačanih trošarin in
– podatkov monitoringa vsebnosti biogoriv v gorivih.
(2) Odločbo o izpolnjevanju letnega načrta dajanja biogoriv na trg za preteklo leto izda ministrstvo najkasneje do 30. junija v tekočem letu.
(3) V odločbi iz prejšnjega odstavka ministrstvo določi letno količino biogoriv, ki jo kot obveznost iz 16. člena tega pravilnika distributer prenaša iz preteklega leta v tekoče leto.
14. člen
(ugotavljanje na podlagi podatkov iz vračil vplačanih trošarin)
(1) Če distributer daje na trg biogoriva, za katera je v skladu s predpisi, ki urejajo trošarine, upravičen do vračila ali oprostitve plačanih trošarin, ugotavlja ministrstvo izpolnjevanje letnega načrta dajanja biogoriv na trg iz podatkov o vračilih plačane trošarine, uveljavljenih na podlagi vsebnosti biogoriv v energentih v skladu s predpisi, ki urejajo trošarine.
(2) Podatke o vračilih oziroma oprostitvah plačil trošarine iz prejšnjega odstavka posredujejo ministrstvu pristojni carinski organi najkasneje do 31. marca tekočega leta za preteklo leto.
15. člen
(ugotavljanje na podlagi monitoringa vsebnosti biogoriv
v gorivu)
(1) Če distributer ne izpolnjuje pogojev za vračilo ali oprostitev plačanih trošarin ali daje na trg biogoriva, za katera v skladu s predpisi, ki urejajo trošarine, ni upravičen do vračila ali oprostitve plačanih trošarin, ugotavlja ministrstvo izpolnjevanje letnega načrta dajanja biogoriv na trg iz podatkov monitorninga vsebnosti biogoriv v gorivu.
(2) Monitoring vsebnosti biogoriv v gorivu se izvaja po programu monitoringa vsebnosti biogoriv v gorivu, njegovo izvajanje pa mora zagotoviti distributer.
(3) Obseg in način izvajanja programa monitoringa vsebnosti biogoriv v gorivu določi za vsakega distributerja posebej ministrstvo v odločbi o skladnosti letnega načrta dajanja biogoriv na trg in programa monitoringa vsebnosti biogoriv v gorivu iz 9. člena tega pravilnika na podlagi predloga programa monitoringa vsebnosti biogoriv v gorivih, ki ga distributer priloži k prijavi namere o dajanju biogoriv na trg, pri čemer upošteva značilnosti v zvezi z:
– vrsto biogoriv,
– načinom umešanja biogoriv v goriva,
– krajem, kjer se izvaja umešanje biogoriv v goriva,
– izdajo certifikatov za biogoriva, ki morajo biti izdani v skladu z zahtevami iz standarda SIST EN 45011 in na podlagi katerih proizvajalec goriv jamči za vsebnost biogoriv v gorivu,
– preverjanjem verodostojnosti listin iz prejšnje alinee,
– preverjanjem vsebnosti biogoriv v posameznih pošiljkah goriva,
– načinom in krajem dobave goriv končnim porabnikom in
– drugimi podatki iz letnega načrta dajanja biogoriv na trg.
(4) Izvajanje programa monitoringa vsebnosti biogoriv v gorivu lahko opravljajo osebe, ki so pridobile pooblastilo za izvajanje monitoringa kakovosti tekočih goriv v skladu s predpisom, ki ureja kakovost tekočih goriv.
(5) Vsa vprašanja glede izvajanja programa monitoringa vsebnosti biogoriv v gorivu uredita distributer in izvajalec programa monitoringa vsebnosti biogoriv s pisno pogodbo.
(6) Stroške izvajanja programa monitoringa vsebnosti biogoriv v gorivu nosi distributer.
(7) Če za ugotavljanje vsebnosti biogoriv v posameznih gorivih niso izdani standardi za merilne metode, ki zagotavljajo zahtevano natančnost rezultatov meritev, se preverjanje vsebnosti biogoriv v posameznih pošiljkah goriva iz šeste alinee tretjega odstavka tega člena izvaja na podlagi preverjanja dokumentacije distributerja in proizvajalca goriva, ki pošiljko goriva spremlja, po postopku, ki je določen v programu monitoringa vsebnosti biogoriv v gorivu.
16. člen
(prenos obveznosti na naslednje leto)
(1) Če ministrstvo za posameznega distributerja ugotovi, da je dejanska letna povprečna vsebnost biogoriva v gorivih, danih na trg v preteklem letu, manjša od letne povprečne vsebnosti biogoriva iz načrta dajanja biogoriv na trg za preteklo leto, mora distributer pri prijavi namere dajanja biogoriv na trg za prihodnje leto upoštevati, da se vsebnost biogoriva v gorivih, ki jih mora distributer dati na trg v prihodnjem letu, poveča tako, da je načrtovana najmanjša količina biogoriv v gorivih za prihodnje leto, izračunana na podlagi zahtev iz 7. člena tega pravilnika, večja za razliko med načrtovano količino in dejansko na trg dano količino biogoriv v preteklem letu.
(2) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka ministrstvo posameznemu distributerju ne izda odločbe o skladnosti predloga letnega načrta dajanja biogoriv na trg in programa monitoringa vsebnosti biogoriv v gorivu z zahtevami tega pravilnika, če je razlika med načrtovano povprečno vsebnostjo biogoriva in dejansko vsebnostjo biogoriva v gorivih, danih na trg v preteklem letu, večja od 50% načrtovane povprečne vsebnosti biogoriv v gorivih za preteklo leto.
17. člen
(monitoring vsebnosti biogoriv v gorivu)
(1) Če je zaradi dajanja goriv na trg distributer zavezan za izvajanje monitoringa kakovosti tekočih goriv, ki se izvaja v skladu s predpisom, ki ureja kakovost tekočih goriv, mora zagotoviti, da se izvajajo v njegovem okviru tudi meritve vsebnosti biogoriv v gorivu in meritve, na podlagi katerih se ugotavlja izpolnjevanje zahtev iz prvega odstavka 6. člena tega pravilnika.
(2) Meritve vsebnosti biogoriv v gorivu se izvajajo po programu monitoringa kakovosti tekočih goriv v skladu s predpisom, ki ureja fizikalno-kemijske lastnosti tekočih goriv.
(3) Meritve vsebnosti biogoriv v gorivu se izvajajo po metodah iz zadnje veljavne izdaje standardov serije EN za ugotavljanje vsebnosti biogoriv.
(4) Standardi za ugotavljanje vsebnosti biogoriv so na vpogled pri organu, pristojnem za standardizacijo.
(5) Če se pri ugotavljanju vsebnosti biogoriv uporabljajo druge metode, kot so metode iz standardov serije EN, se mora za njih zagotoviti validacija ali sprejemljiva sledljivost skladno s standardom SIST EN ISO 17025.
18. člen
(obveščanje Evropske komisije)
(1) Ministrstvo enkrat letno najkasneje do 1. julija obvesti Evropsko komisijo o ukrepih spodbujanja rabe biogoriv namesto dizelskega goriva ali motornega bencina za pogon motornih vozil, in uveljavljenih v preteklem letu, in rezultatih teh ukrepov.
(2) V poročilu iz prejšnjega odstavka ministrstvo poroča Evropski komisiji o:
– sprejetih ukrepih spodbujanja rabe biogoriv in drugih obnovljivih goriv namesto dizelskega goriva ali motornega bencina za pogon motornih vozil,
– nacionalnih virih, namenjenih proizvodnji biomase za energetsko rabo, ki ni raba energije v prometu,
– celotni prodaji goriva za rabo v prometu in deležih biogoriv, čistih in zmešanih z gorivi, in drugih obnovljivih goriv, ki so bila dana na trg v preteklem letu, in
– izjemnih pogojih pri oskrbi trga s surovo nafto ali naftnimi derivati, ki so vplivali na trženje biogoriv in drugih obnovljivih goriv.
(3) V prvem poročilu je treba navesti ciljno vrednost deleža biogoriv v gorivih za prvo obdobje uvajanja zahtev Direktive 2003/30/ES v Republiki Sloveniji, v poročilu za leto 2006 pa ciljno vrednost deleža biogoriv v gorivih za drugo obdobje.
19. člen
(nadzor)
Nadzor nad izvajanjem tega pravilnika opravljajo inšpektorji inšpekcije, pristojne za okolje.
20. člen
(prehodne določbe)
(1) Ne glede na določbe drugega odstavka 8. člena tega pravilnika priloži distributer k prijavi namere o dajanju biogoriv na trg za leto 2006:
– predlog letnega načrta dajanja biogoriv na trg za leto 2006,
– predlog programa monitoringa vsebnosti biogoriv v gorivu za leto 2006 in za leto 2007:
– predlog letnega načrta dajanja biogoriv na trg za leto 2007,
– predlog programa monitoringa vsebnosti biogoriv v gorivu za leto 2007 in
– oceno letne količine biogoriva, ki jo bo dal v letu 2006 na trg.
(2) Prvo poročilo o izpolnjevanju obveznosti iz letnega načrta dajanja biogoriv na trg morajo distributerji posredovati ministrstvu za leto 2006.
21. člen
(končna določba)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-01-120/2005
Ljubljana, dne 7. septembra 2005.
EVA 2005-2511-0206
Janez Podobnik l. r.
Minister
za okolje in prostor
 
Soglašam!
dr. Andrej Bajuk l. r.
Minister za finance
 
mag. Andrej Vizjak l. r.
Minister za gospodarstvo
                  PRILOGA 1

   Povprečna energijska vrednost in povprečna gostota goriv in biogoriv

  Povprečna energijska vrednost in povprečna gostota goriv in biogoriv, ki jo
je treba upoštevati pri izračunu vsebnosti biogoriv v gorivu:

+--------------------------+--------------+------------+-----------+----------+
|Vrsta goriva       |Energijska  |      |Gostota  |     |
|             |vrednost   |      |      |     |
+--------------------------+--------------+------------+-----------+----------+
|             |vrednost   |enota    |vrednost  |enota   |
+--------------------------+--------------+------------+-----------+----------+
|dizel           |42,60     |MJ/kg    |0,845   |kg/l   |
+--------------------------+--------------+------------+-----------+----------+
|biodizel         |36,90     |MJ/kg    |0,883   |kg/l   |
+--------------------------+--------------+------------+-----------+----------+
|čisto rastlinsko olje   |35,17     |MJ/kg    |0,920   |kg/l   |
+--------------------------+--------------+------------+-----------+----------+
|bencin          |43,85     |MJ/kg    |0,785   |kg/l   |
+--------------------------+--------------+------------+-----------+----------+
|ETBE           |36,29     |MJ/kg    |0,744   |kg/l   |
+--------------------------+--------------+------------+-----------+----------+
|MTBE           |34,92     |MJ/kg    |0,744   |kg/l   |
+--------------------------+--------------+------------+-----------+----------+
|etanol          |26,67     |MJ/kg    |0,794   |kg/l   |
+--------------------------+--------------+------------+-----------+----------+
|metanol          |18,86     |MJ/kg    |0,797   |kg/l   |
+--------------------------+--------------+------------+-----------+----------+
|zemeljski plin*      |34,08     |MJ/Sm3   |0,680   |kg/Sm3  |
+--------------------------+--------------+------------+-----------+----------+
|bioplin*         |32,64     |MJ/Sm3   |0,680   |kg/Sm3  |
+--------------------------+--------------+------------+-----------+----------+

  * pri temperaturi 288,15 K in zračnem tlaku 101,325 kPa.
                  PRILOGA 2

       Fizikalno-kemijske lastnosti za čista rastlinska olja

+----------------------+------------------+------------+-----------+----------+
|Fizikalno-kemijska  |Merilna metoda  |  Enota  | Najmanjša |Največja |
|lastnost       |         |      | vrednost | vrednost |
+----------------------+------------------+------------+-----------+----------+
|gostota (15 °C)    |SIST EN ISO 3675 |  kg/m3  |  900  |  930  |
|           |SIST EN ISO 12185 |      |      |     |
+----------------------+------------------+------------+-----------+----------+
|plamenišče      |SIST EN ISO 2719 |   °K   |  493  |     |
+----------------------+------------------+------------+-----------+----------+
|kurilna vrednost   |DIN 51 900-3   |  kJ/kg  |  35,000 |     |
+----------------------+------------------+------------+-----------+----------+
|kinematična      |SIST EN ISO 3104 |  mm2/s  |      |  38  |
|viskoznost (40 °C)  |         |      |      |     |
+----------------------+------------------+------------+-----------+----------+
|koksni ostanek    |SIST EN ISO 10370 |  % m/m  |      |  0,40  |
+----------------------+------------------+------------+-----------+----------+
|jodno število     |SIST EN 14111   |  g/100 g |  100  |  120  |
+----------------------+------------------+------------+-----------+----------+
|vsebnost žvepla    |SIST EN ISO 20884 |  mg/kg  |      |  10  |
|           |SIST EN ISO 20846 |      |      |     |
+----------------------+------------------+------------+-----------+----------+
|nečistoče       |SIST EN 12662   |  mg/kg  |      |  25  |
+----------------------+------------------+------------+-----------+----------+
|kislinsko število   |SIST EN 14104   | mg KOH/g |      |  2,0  |
+----------------------+------------------+------------+-----------+----------+
|oksidativna      |SIST EN 14112   |   h   |  5,0  |     |
|stabilnost (110 °C) |         |      |      |     |
+----------------------+------------------+------------+-----------+----------+
|vsebnost fosforja   |SIST EN 14107   |  mg/kg  |      |  15,0  |
+----------------------+------------------+------------+-----------+----------+
|vsebnost pepela    |SIST EN ISO 6245 |  % m/m  |      |  0,01  |
+----------------------+------------------+------------+-----------+----------+
|vsebnost vode     |SIST EN ISO 12937 |  % m/m  |      | 0,075  |
+----------------------+------------------+------------+-----------+----------+
                  PRILOGA 3

           Fizikalno-kemijske lastnosti bioplina

+-----------------------+------------------+----------+-----------+-----------+
|Fizikalno-kemijska   |Merilna metoda  | Enota  | Najmanjša | Največja |
|lastnost        |         |     | vrednost | vrednost |
+-----------------------+------------------+----------+-----------+-----------+
|relativna gostota   |SIST EN ISO 6976 |     |  0,55  |  0,7  |
+-----------------------+------------------+----------+-----------+-----------+
|kalorična vrednost *  |SIST EN ISO 6976 | MJ/m3  |  30,2  |  47,2  |
+-----------------------+------------------+----------+-----------+-----------+
|Wobbejev indeks *   |SIST EN ISO 6976 | MJ/m3  |  46,1  |  56,6  |
+-----------------------+------------------+----------+-----------------------+
|prah          |         |     |   tehnično čist   |
+-----------------------+------------------+----------+-----------------------+

  * pri temperaturi 273,15 K in zračnem tlaku 101,325 kPa.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti