Uradni list

Številka 83
Uradni list RS, št. 83/2005 z dne 12. 9. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 83/2005 z dne 12. 9. 2005

Kazalo

3627. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o požarni varnosti v stavbah, stran 8673.

Na podlagi drugega odstavka 10. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – ZGO-1 – uradno prečiščeno besedilo in 14/05 – popravek) izdaja minister za okolje in prostor v soglasju z ministrom za obrambo
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah pravilnika
o požarni varnosti v stavbah
1. člen
Prvi odstavek 3. člena Pravilnika o požarni varnosti v stavbah (Uradni list RS, št. 31/04 in 10/05) se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Zunanje stene in strehe stavb morajo biti projektirane in grajene tako, da je z upoštevanjem njihovega odmika od meje parcele omejeno širjenje požara na sosednje objekte.«
2. člen
7. člen se spremeni tako, da se glasi:
»7. člen
(izdaja in uporaba tehnične smernice)
(1) Minister, pristojen za prostorske in gradbene zadeve, izda v soglasju z ministrom, pristojnim za dajanje gradbenih proizvodov v promet tehnično smernico »Požarna varnost v stavbah«, ki določa priporočene gradbene ukrepe oziroma rešitve za dosego zahtev tega pravilnika in je sestavljena iz naslednjih delov:
– "Širjenje požara na sosednje objekte" (obravnava zahtev iz 3. člena),
– "Nosilnost konstrukcije ter širjenje požara in dima po stavbah" (obravnava zahtev iz 4. člena),
– “Evakuacijske poti in sistemi za javljanje ter alarmiranje” (obravnava zahtev iz 5. člena),
– "Naprave za gašenje in dostop gasilcev" (obravnava zahtev iz 6. člena).
(2) Če so pri gradnji stavb v celoti uporabljeni gradbeni ukrepi oziroma rešitve (v nadaljnjem besedilu: ukrepi), navedeni v tehnični smernici iz prejšnjega odstavka oziroma v dokumentih, na katere se le-ta sklicuje, velja domneva o skladnosti z zahtevami iz 3. do 6. člena tega pravilnika.«
3. člen
(1) Z dnem uveljavitve tega pravilnika se prenehajo uporabljati:
– Pravilnik o spravljanju in hrambi kurilnega olja (Uradni list SFRJ, št. 45/67);
– 7. do 10. člen Pravilnika o tehničnih normativih za naprave za avtomatično zapiranje protipožarnih vrat ali loput (Uradni list SFRJ, št. 35/80);
– Pravilnik o tehničnih normativih za stabilne naprave za gašenje požarov z ogljikovim dioksidom (Uradni list SFRJ, št. 44/83 in 31/89);
– Pravilnik o tehničnih normativih za sisteme za odvod dima in toplote, nastalih pri požaru (Uradni list SFRJ, št. 45/83);
– Pravilnik o tehničnih normativih za varstvo visokih objektov pred požarom (Uradni list SFRJ, št. 7/84);
– Pravilnik o tehničnih normativih za postavljanje kotlovnic na prostem (Uradni list SFRJ, št. 12/85);
– 4. do 20. člen Pravilnika o tehničnih normativih za naprave, v katerih se nanašajo in sušijo premazna sredstva (Uradni list SFRJ, št. 57/85);
– Pravilnik o tehničnih normativih za požarno in eksplozijsko zaščito skladišč (Uradni list SFRJ, št. 24/87);
– 128. do 141. člen Pravilnika o tehničnih normativih za nizkonapetostne električne instalacije (Uradni list SFRJ, št. 53/88);
– Pravilnik o tehničnih normativih za ventilacijske ali klimatizacijske sisteme (Uradni list SFRJ, št. 38/89);
– Pravilnik o tehničnih normativih za projektiranje, graditev in vzdrževanje plinskih kotlovnic (Uradni list SFRJ, št. 10/90 in 52/90);
– Pravilnik o tehničnih normativih za varstvo elektroenergetskih postrojev in naprav pred požarom (Uradni list SFRJ, št. 74/90);
– 13., 14. in 24. do 38. člen Pravilnika o tehničnih normativih za hidrantno omrežje za gašenje požarov (Uradni list SFRJ, št. 30/91);
– Pravilnik o obveznem atestiranju elementov tipskih gradbenih konstrukcij glede odpornosti proti požaru in o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati organizacije združenega dela, pooblaščene za atestiranje teh proizvodov (Uradni list SFRJ, št. 24/90).
(2) Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o tehničnih zahtevah za ventilacijske ali klimatizacijske naprave (Uradni list RS, št. 96/04).«
4. člen
(1) Projektanti morajo opravljanje svojega dela uskladiti z določbami tega pravilnika najpozneje do 31. decembra 2006.
(2) Projekti za pridobitev gradbenega dovoljenja in projekti za izvedbo, za katerih izdelavo so bile pogodbe sklenjene pred rokom iz prejšnjega odstavka, se lahko izdelajo po dosedanjih predpisih.
(3) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se mora po 1. januarju 2008 zahtevi za izdajo gradbenega dovoljenja priložiti samo projekt, izdelan v skladu s tem pravilnikom.
5. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 351-07-28/2002
Ljubljana, dne 8. julija 2005.
EVA 2005-2511-0152
Janez Podobnik l. r.
Minister
za okolje in prostor
 
Soglašam!
Karl Erjavec l. r.
Minister
za obrambo

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti