Uradni list

Številka 62
Uradni list RS, št. 62/2005 z dne 1. 7. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 62/2005 z dne 1. 7. 2005

Kazalo

2775. Odločba o rešitvi spora glede pristojnosti med Postajo prometne policije Ljubljana in Okrajnim sodiščem v Ljubljani, stran 6490.

Ustavno sodišče je v postopku za rešitev spora glede pristojnosti, začetem z zahtevo Postaje prometne policije Ljubljana, na seji dne 16. junija 2005
o d l o č i l o:
Za odločanje v postopku o prekršku je na podlagi obdolžilnega predloga Postaje prometne policije Ljubljana št. 3E611-50 z dne 1. 1. 2005 pristojno Okrajno sodišče v Ljubljani.
O b r a z l o ž i t e v
A)
1. Postaja prometne policije Ljubljana je na podlagi prvega odstavka 103. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 7/03 in nasl. – v nadaljevanju: ZP-1) pri Okrajnem sodišču v Ljubljani, vložila obdolžilni predlog zaradi prekrška po sedmem odstavku v zvezi s prvim odstavkom 26. člena ter prvega odstavka 234. člena Zakona o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 83/04 in nasl. – v nadaljevanju: ZVCP-1).
2. Okrajno sodišče v Ljubljani je z dopisom z dne 14. 2. 2005 vrnilo obdolžilni predlog Postaji prometne policije Ljubljana. Pri tem je navedlo, da je za tak prekršek določena globa v višini 30.000 SIT ter stranska kazen najmanj treh kazenskih točk. Ker tujcu ni mogoče izreči kazenskih točk, saj ima tuje vozniško dovoljenje, naj bi se štelo, da zanj kazenske točke sploh niso predpisane. Zato bi po oceni Okrajnega sodišča v takem primeru moral odločiti prekrškovni organ s plačilnim nalogom ali z odločbo o prekršku (prvi odstavek 52. člena v zvezi z drugim odstavkom 49. člena ZP-1).
3. Postaja prometne policije Ljubljana je Vrhovnemu sodišču poslala zahtevo za odločitev o sporu glede stvarne pristojnosti med Okrajnim sodiščem v Ljubljani in Postajo prometne policije Ljubljana. V zahtevi navaja, da ja za tovrstni prekršek v drugem odstavku 234. člena ZVCP-1 predpisana tudi možnost izreka stranske kazni prepovedi vožnje motornega vozila, za izrek katere je pristojno Okrajno sodišče.
4. Vrhovno sodišče je Ustavnemu sodišču z dopisom št. I Kr 19/2005 z dne 30. 5. 2005 odstopilo zahtevo Postaje prometne policije Ljubljana za odločitev o sporu glede pristojnosti. Navedlo je, da je po drugem odstavku 83. člena ZP-1 za odločitev o sporu glede pristojnosti med sodišči in prekrškovnimi organi sicer pristojno Vrhovno sodišče. Ker pa gre v konkretnem primeru za spor o stvarni pristojnosti med sodiščem in policijsko postajo, ki je po 4. členu Zakona o policiji (Uradni list RS, št. 49/98 in nasl. ─ ZPol) sestavni del policije kot državnega organa v sestavi Ministrstva za notranje zadeve, je po mnenju Vrhovnega sodišča za odločitev o sporu glede pristojnosti (med sodiščem in drugim državnim organom) skladno z določbo osme alineje prvega odstavka 160. člena Ustave pristojno Ustavno sodišče.
B)
5. Ustavno sodišče je na podlagi osme alineje prvega odstavka 160. člena Ustave pristojno, da odloča o sporih glede pristojnosti med sodišči in drugimi državnimi organi. Po določbi drugega odstavka 61. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 15/94 – v nadaljevanju: ZUstS) lahko, če pride do spora o pristojnosti zato, ker več organov zavrača pristojnost v posamezni zadevi, zahteva rešitev spora o pristojnosti organ, ki mu je bila zadeva odstopljena, pa meni, da zanjo ni pristojen.
6. Druga alineja drugega odstavka 52. člena ZP-1 določa, da hitri postopek ni dovoljen, če je za prekršek poleg globe predpisana stranska sankcija oziroma če prekrškovni organ ali predlagatelj postopka glede na naravo kršitve oceni, da so podani pogoji za izrek stranske sankcije.
7. V konkretnem primeru je pristojnost za odločanje v postopku o prekršku odvisna od pravne opredelitve prekrška glede na določbe ZVCP-1, ki pristojnost za odločanje o prekršku na prvi stopnji, v nekaterih primerih nekoliko drugače kot ZP-1, deli med sodišče in prekrškovni organ glede na določene kvalifikacijske elemente prekrška. V takšnih primerih mora Okrajno sodišče, kadar postaja prometne policije skladno s 103. členom ZP-1 vloži obdolžilni predlog na sodišče, ker ocenjuje, da je treba prekršek opredeliti po strožji pravni kvalifikaciji, tak predlog tudi obravnavati. To pa ne pomeni, da Okrajno sodišče, ko bo odločalo o obdolžilnem predlogu, ne bi moglo na podlagi ugotovljenega dejanskega stanja prekrška opredeliti po milejši pravni kvalifikaciji in na tej podlagi tudi odločiti o prekršku.
8. Ustavno sodišče je zato odločilo, da je za odločanje o obdolžilnem predlogu Postaje prometne policije Ljubljana pristojno Okrajno sodišče v Ljubljani.
C)
9. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi četrtega odstavka 61. člena ZUstS in četrte alineje drugega odstavka 46. člena Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 93/03 in 98/03 ─ popr.) v sestavi: predsednik dr. Janez Čebulj ter sodnice in sodniki dr. Zvonko Fišer, Lojze Janko, mag. Marija Krisper Kramberger, Milojka Modrijan, dr. Ciril Ribičič, dr. Mirjam Škrk in dr. Dragica Wedam Lukić. Odločbo je sprejelo soglasno.
Št. P-21/05-4
Ljubljana, dne 16. junija 2005.
Predsednik
dr. Janez Čebulj l. r.

AAA Zlata odličnost