Uradni list

Številka 59
Uradni list RS, št. 59/2005 z dne 20. 6. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 59/2005 z dne 20. 6. 2005

Kazalo

2616. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2004, stran 5924.

Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 12/99, 16/99, 59/99, 70/00 in 51/02), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) in 16. člena statuta Občine Šmartno pri Litiji (Uradni list RS, št. 33/03, 106/03) je Občinski svet občine Šmartno pri Litiji na 21. redni seji občinskega sveta dne 2. 6. 2005 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2004
1. člen
S tem odlokom se sprejme zaključni račun proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2004, ki zajema vse predvidene in dosežene prihodke in druge prejemke, predvidene in dosežene odhodke in druge izdatke proračuna Občine Šmartno pri Litiji, predvideno in doseženo izvršitev računa financiranja, sredstva rezerv ter premoženjsko bilanco občine na dan 31. decembra 2004.
2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2004 izkazuje:
+------------------------------------------------------+-------------+
|A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV           |   Zneski v|
|                           |  tisoč SIT|
+---+-----+--------------------------------------------+-------------+
|  |I.  |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)      |   613.371|
+---+-----+--------------------------------------------+-------------+
|70 |   |DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)      |   254.598|
+---+-----+--------------------------------------------+-------------+
|71 |   |NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)   |    21.111|
+---+-----+--------------------------------------------+-------------+
|72 |   |KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)      |    67.904|
+---+-----+--------------------------------------------+-------------+
|73 |   |PREJETE DONACIJE (730+731)         |      –|
+---+-----+--------------------------------------------+-------------+
|74 |   |TRANSFERNI PRIHODKI (740)          |   269.758|
+---+-----+--------------------------------------------+-------------+
|  |II. |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)        |   601.230|
+---+-----+--------------------------------------------+-------------+
|40 |   |TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)    |   126.777|
+---+-----+--------------------------------------------+-------------+
|41 |   |TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413+414)   |   246.833|
+---+-----+--------------------------------------------+-------------+
|42 |   |INVESTICIJSKI ODHODKI (420)         |    11.284|
+---+-----+--------------------------------------------+-------------+
|43 |   |INVESTICIJSKI TRANSFERI (430)        |   216.336|
+---+-----+--------------------------------------------+-------------+
|  |III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) – (I.– |    12.141|
|  |   |II.)                    |       |
+--------------------------------------------------------------------+
|B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB                |
+---+-----+--------------------------------------------+-------------+
|75 |IV. |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA  |    5.069|
|  |   |KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)      |       |
+---+-----+--------------------------------------------+-------------+
|44 |V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH   |      –|
|  |   |DELEŽEV (440+441+442+443)          |       |
+---+-----+--------------------------------------------+-------------+
|  |VI. |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE  |    5.069|
|  |   |KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.–V.)        |       |
+--------------------------------------------------------------------+
|C) RAČUN FINANCIRANJA                        |
+---+-----+--------------------------------------------+-------------+
|50 |VII. |ZADOLŽEVANJE (500)             |    30.000|
+---+-----+--------------------------------------------+-------------+
|55 |VIII.|ODPLAČILA DOLGA (550)            |    33.173|
+---+-----+--------------------------------------------+-------------+
|  |IX. |POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH |    14.037|
|  |   |(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)         |       |
+---+-----+--------------------------------------------+-------------+
|  |X.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)       |    -3.173|
+---+-----+--------------------------------------------+-------------+
|  |X.  |NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX=-III.) |    12.141|
+---+-----+--------------------------------------------+-------------+
|  |XI. |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU     |     752|
|  |   |PRETEKLEGA LETA               |       |
+--------------------------------------------------------------------+
|D) BILANCA SREDSTEV REZERV                     |
+---+-----+--------------------------------------------+-------------+
|  |I.  |PRIHODKI                  |    3.400|
+---+-----+--------------------------------------------+-------------+
|  |II. |ODHODKI                   |    3.175|
+---+-----+--------------------------------------------+-------------+
|  |III. |PRESEŽEK                  |     225|
+------------------------------------------------------+-------------+
|E) PREMOŽENJSKA BILANCA                |       |
+---+-----+--------------------------------------------+-------------+
|  |   |SREDSTVA                  |  2,208.636|
+---+-----+--------------------------------------------+-------------+
|  |   |OBVEZNOSTI IN LASTNI VIRI          |  2,208.636|
+---+-----+--------------------------------------------+-------------+
3. člen
Bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb, račun financiranja, bilanca sredstev rezerv in premoženjska bilanca so sestavni del tega odloka.
4. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 400-06/2005
Šmartno pri Litiji, dne 2. junija 2005.
Župan
Občine Šmartno pri Litiji
Milan Izlakar l. r.

AAA Zlata odličnost