Uradni list

Številka 59
Uradni list RS, št. 59/2005 z dne 20. 6. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 59/2005 z dne 20. 6. 2005

Kazalo

2604. Uredba o načinu, predmetu in pogojih izvajanja državne gospodarske javne službe zbiranja odpadkov s plovil na območju koprskega tovornega pristanišča, stran 5905.

Na podlagi 3., 7. in 32. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93 in 30/98 – ZZLPPO) in 47. člena Pomorskega zakonika (Uradni list RS, št. 37/04 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o načinu, predmetu in pogojih izvajanja državne gospodarske javne službe zbiranja odpadkov s plovil na območju koprskega tovornega pristanišča
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina)
(1) Ta uredba določa način, predmet in pogoje opravljanja državne gospodarske javne službe zbiranja odpadkov s plovil na območju koprskega tovornega pristanišča (v nadaljnjem besedilu: javna služba) in zahteve, ki jih morajo izpolnjevati ladje v zvezi z ravnanjem z ladijskimi odpadki in ostanki tovora v skladu z drugim odstavkom 3. člena in tretjim odstavkom 16. člena Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 2000/59/EC z dne 27. novembra 2000 o pristaniških zmogljivostih za prevzem ladijskih odpadkov in ostankov tovora (UL L št. 332, z dne 28. 12. 2000).
(2) Ta uredba je v delu, kjer so določeni predmet in pogoji opravljanje javne službe, koncesijski akt.
2. člen
(pomen izrazov)
Izrazi, uporabljeni v tej uredbi, imajo naslednji pomen:
1. ladja pomeni vsako morsko plovilo in plavajočo napravo, razen plovil za rekreacijo, ki so registrirana za prevoz največ 12 oseb, in ribiških plovil;
2. ladijski odpadki in ostanki tovora so odpadki in ostanki tovora v skladu s predpisom, ki ureja pristaniške zmogljivosti za prevzem ladijskih odpadkov in ostankov tovora;
3. MARPOL 73/78 je Mednarodna konvencija o preprečevanju onesnaževanja morja z ladij, 1973, s pripadajočim Protokolom 1978 (Uradni list, SFRJ, št. 2/85-MP), s spremembami.
3. člen
(uporaba)
(1) Ta uredba se uporablja za vse ladje ne glede na njihovo zastavo, ki priplujejo ali se nahajajo v koprskem tovornem pristanišču in njegovem sidrišču (v nadaljnjem besedilu: koprsko tovorno pristanišče).
(2) Ta uredba se uporablja tudi za prevzem ladijskih odpadkov z vojaških ladij ter pomožnih ali drugih ladij v državni lasti, če se uporabljajo za nekomercialne namene, pri čemer se način in pogoji prevzema ladijskih odpadkov podrobneje uredijo v koncesijski pogodbi.
(3) Za vprašanja v zvezi z ravnanjem z ladijskimi odpadki in ostanki tovora, ki niso urejena s to uredbo, se uporabljajo določbe predpisa, ki ureja prevzem ladijskih odpadkov in ostankov tovora.
II. ORGANIZACIJSKA ZASNOVA IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE
4. člen
(organizacijska zasnova)
(1) Javno službo opravlja koncesionar, ki pridobi koncesijo za opravljanje javne službe.
(2) Koncesijo za Republiko Slovenijo (v nadaljnjem besedilu: koncedent) podeljuje Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vlada).
(3) Koncesija se podeli za območje koprskega tovornega pristanišča.
(4) Uporabniki storitev javne službe so ladje, ki priplujejo ali se nahajajo v koprskem tovornem pristanišču.
(5) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka je lahko uporabnik storitev javne službe tudi ladja, ki pripluje ali se nahaja v drugem pristanišču na območju Republike Slovenije, če se o tem dogovorita upravljavec koprskega tovornega pristanišča in upravljavec tega pristanišča.
III. OBSEG IZVAJANJA KONCESIJE
5. člen
(obseg koncesije)
Storitve javne službe so:
– redno prevzemanje ladijskih odpadkov in ostankov tovora;
– nameščanje pristaniških zmogljivosti za prevzem ladijskih odpadkov in ostankov tovora v skladu s predpisom, ki ureja pristaniške zmogljivosti za prevzem ladijskih odpadkov in ostankov tovora;
– sprejemanje sporočil o nameri oddaje ladijskih odpadkov in ostankov tovora;
– ločeno zbiranje, razvrščanje in skladiščenje prevzetih ladijskih odpadkov in ostankov tovora z uporabo pristaniških zmogljivosti za prevzem ladijskih odpadkov in ostankov tovora;
– oddaja zbranih ladijskih odpadkov in ostankov tovora v obdelavo zaradi ponovne uporabe, recikliranja ali odstranjevanja ostankov predelave v skladu s predpisi na področju varstva okolja, ki urejajo ravnanje z odpadki;
– obveščanje javnosti in uporabnikov o načinu oddajanja ladijskih odpadkov in ostankov tovora.
6. člen
(ravnanje z ladijskimi odpadki in ostanki tovora)
(1) Koncesionar mora zagotoviti, da ima predelava prevzetih ladijskih odpadkov in ostankov tovora prednost pred njihovim odstranjevanjem, pri predelavi pa ima prednost ponovna uporaba in recikliranje materialov in snovi pred drugimi načini predelave.
(2) Če se letna količina ladijskih odpadkov in ostankov tovora, ki jih uporabniki storitev javne službe oddajo koncesionarju, poveča, mora koncesionar zagotoviti dodatne pristaniških zmogljivosti za prevzem ladijskih odpadkov in ostankov tovora, kakor tudi dodatne zmogljivosti ponovne uporabe, recikliranja ladijskih odpadkov in ostankov tovora in njihove druge predelave in odstranjevanja ostankov predelave.
(3) Roki, v katerih se morajo zagotoviti dodatne možnosti prevzema ladijskih odpadkov in ostankov tovora obdelave ter njihove predelave in odstranjevanja ter drugi pogoji v zvezi z dodatnim prevzemom ladijskih odpadkov in ostankov tovora, se določijo v koncesijski pogodbi.
IV. PODELITEV KONCESIJE
7. člen
(1) Koncedent pridobiva koncesionarja za izvajanje storitev javne službe na podlagi javnega razpisa.
(2) O izbiri koncesionarja odloči vlada z upravno odločbo.
(3) Koncesija za izvajanje javne službe se podeli za dobo petih let, ki začne teči z dnem sklenitve koncesijske pogodbe.
8. člen
(1) Sestavni deli razpisne dokumentacije morajo biti enaki vsebini razpisa.
(2) Če so posredovane samo nepravilne ali nepopolne prijave na razpis, se razpis za izvajanje javne službe ponovi.
9. člen
(1) Izbiro koncesionarja opravi vlada na podlagi predloga posebne strokovne komisije, ki jo imenuje vlada.
(2) Strokovno komisijo sestavljajo trije člani. Po enega člana predlagajo minister, pristojen za promet, minister, pristojen za okolje, in minister, pristojen za finance.
(3) Člani komisije ne smejo biti poslovno ali sorodstveno povezani s prijavitelji oziroma zaposlenimi pri prijaviteljih. Če izvedo za navedeno dejstvo naknadno, morajo takoj predlagati svojo zamenjavo. Noben član strokovne komisije ne sme neposredno komunicirati s prijavitelji, ampak le posredno, preko ministrstva, pristojnega za promet.
(4) Predsednik strokovne komisije koordinira delo komisije in pripravi skupno poročilo o ocenjevanju prijav na razpis za vlado.
10. člen
(1) Koncesionar mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– razpolagati mora s pristaniškimi zmogljivostmi in plovili za prevzem ladijskih odpadkov in ostankov tovora s plovil,
– imeti mora naprave za začasno skladiščenje ladijskih odpadkov in ostankov tovora,
– podati mora opis pristaniških zmogljivosti ter predložiti dokazilo o pravici do uporabe zmogljivosti za postopke nadaljnje predelave ali odstranjevanja ladijskih odpadkov in ostankov tovora vsaj za čas trajanja koncesije in
– usposobljen in opremljen mora biti za sprejem sporočil Uprave Republike Slovenije za pomorstvo o prihodu ladij v koprsko tovorno pristanišče.
(2) Koncesionar mora v svoji prijavi na razpis podrobno opredeliti izpolnitev pogojev iz prejšnjega odstavka.
(3) Podrobnejši opis načina ugotavljanja izpolnjevanja pogojev iz prvega odstavka tega člena je sestavni del razpisne dokumentacije.
11. člen
(1) Pri izbiri koncesionarja se upoštevajo naslednja merila:
– cena (neto cena v SIT brez DDV) za storitve javne službe, preračunana na enoto prevzetih ladijskih odpadkov in ostankov tovora,
– število in vrsta plovil za prevzem ladijskih odpadkov in ostankov tovora z ladij,
– zmogljivost naprav za začasno skladiščenje ter zmogljivost zagotovljene nadaljnje predelave in odstranjevanja ladijskih odpadkov in ostankov tovora,
– reference prijavitelja za prevzem ladijskih odpadkov in ostankov tovora,
– logistična rešitev prevzema in zagotavljanja nadaljnje obdelave,
– predelave in odstranjevanja ladijskih odpadkov in ostankov tovora,
– čas vzpostavitve javne službe,
– kadrovska zasedba, ki zagotavlja ustrezno izvajanje javne službe,
– izdelanost dokumentacije o pristaniških zmogljivostih za prevzem ladijskih odpadkov in ostankov tovora,
– komisijski ogled plovil, naprav in opreme prijavitelja.
(2) Natančnejši način uporabe meril za izbiro koncesionarjev je sestavni del razpisne dokumentacije.
(3) Tehnično opremljenost pristaniških zmogljivosti ter komisijski ogled objektov in opreme prijavitelja preverijo člani strokovne komisije iz 9. člena te uredbe.
V. KONCESIJSKA POGODBA
12. člen
(koncesijska pogodba)
(1) Koncesijsko pogodbo podpišeta po pooblastilu vlade minister, pristojen za okolje, in minister, pristojen za pomorstvo.
(2) Najkasneje mesec dni po pravnomočnosti odločbe o izbiri koncesionarja koncedent pošlje izbranemu koncesionarju v podpis koncesijsko pogodbo, ki jo mora koncesionar podpisati v roku enega meseca od prejema. Koncesijska pogodba prične veljati z dnem podpisa obeh strank.
(3) Koncesijska pogodba z novim koncesionarjem mora biti sklenjena pred iztekom roka, za katerega je bila podeljena prejšnja koncesija, začne pa učinkovati ob izteku roka.
(4) V koncesijski pogodbi se določijo:
– višina finančnih jamstev za izvajanje storitev javne službe ter način uveljavljanja jamstev;
– pogoji odvzema koncesije, če pri prevzemu ladijskih odpadkov in ostankov tovora nastajajo zastoji, zaradi katerih pride do kopičenja ladijskih odpadkov in ostankov tovora v pristanišču ali čezmernih zamud ladij,
– način, obseg in pogoji odkupa koncesije,
– pogoji in način prevzema javne službe v režijo,
– način potrditve sprememb o načinu izvajanja storitev javne službe in
– način obveščanja javnosti in uporabnikov o storitvah javnih službe.
(5) V koncesijski pogodbi se določijo tudi pogoji in način izvajanja javne službe za primer nastanka višje sile pri koncesionarju, vključevanje koncesionarja v izvajanje zaščite in reševanja ob večji nesreči na morju ali nenadnem onesnaženju morja ter pogoji in način prevzema ladijskih odpadkov in ostankov tovora z vojaških ladij ter pomožnih ali drugih ladij v državni lasti, če se uporabljajo za nekomercialne namene.
13. člen
(podaljšanje pogodbe)
(1) Koncedent lahko podaljša koncesijo za pet let, če koncesionar v roku osmih mesecev pred prenehanjem veljavnosti koncesijske pogodbe pisno predlaga koncedentu podaljšanje koncesijske pogodbe.
(2) Koncesija se lahko podaljša na način in pod pogoji, pod katerimi je bila podeljena.
(3) Koncedent v primeru predloga za podaljšanje koncesijske pogodbe ponovno preveri izpolnjevanje splošnih in posebnih pogojev.
14. člen
(prenehanje razmerja, odkup, odvzem in prevzem)
(1) Koncesijsko razmerje preneha v primerih na način in pod pogoji, ki jih določa zakon, ki ureja gospodarske javne službe.
(2) Koncedent lahko koncesijo odkupi. Način, obseg in pogoji odkupa se podrobneje določijo v koncesijski pogodbi.
(3) Koncedent lahko odvzame koncesijo v primerih, ki jih določa zakon, ki ureja gospodarske javne službe.
(4) Koncedent lahko prevzame javno službo v režijo, če:
– je takšen način izvajanja javne službe za koncedenta ekonomsko ugodnejši,
– je zagotovljena večja kakovost izvajanje javne službe,
– pride koncesionar v stečaj ali likvidacijo, koncedent pa ugotovi, da v primernem roku ne bo mogel podeliti koncesije drugemu koncesionarju.
(5) Podrobneje se prevzem javne službe v režijo uredi v koncesijski pogodbi.
VI. NAČIN IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE
15. člen
(izvajanje javne službe)
(1) Izvajanje javne službe mora potekati tako, da se zagotavlja za uporabnike storitev javne službe stalna in pravočasna storitev.
(2) Koncesionar mora izvajati javno službo v celotnem obdobju, za katero mu je podeljena koncesija, s svojimi kadrovskimi, finančnimi in tehničnimi zmogljivostmi redno in nemoteno.
(3) Koncesionar mora zagotoviti izvajanje javne službe v polnem obsegu tudi v primeru stavke pri njem zaposlenih delavcev.
(4) Če koncesionar po preteku enega meseca od začetka stavke ne more zagotoviti izvajanja javne službe, mora dati koncedentu za čas trajanja stavke na razpolago objekte in naprave ter vozila za izvajanje javne službe, ki so opredeljeni v koncesijski pogodbi.
(5) Podrobnejši pogoji za izvajanje javne službe in način njenega izvajanja se lahko določijo v koncesijski pogodbi.
16. člen
(stroški izvajanja javne službe)
(1) Koncesionar izvaja javno službo v svojem imenu in za svoj račun.
(2) Koncesionar nosi vse stroške v zvezi s koncesijo.
(3) Koncesionar lahko za prevoz ladijskih odpadkov in ostankov tovora od ladij do pristaniških zmogljivosti za prevzem ladijskih odpadkov in ostankov tovora najame drugo osebo (v nadaljnjem besedilu: podizvajalec), če z vključitvijo podizvajalca v izvajanje javne službe koncedent soglaša.
17. člen
(izvajanje drugih dejavnosti)
(1) Koncesionar lahko izvaja tudi druge dejavnosti, za katere je registriran, vendar pa njihovo izvajanje ne sme vplivati na izvajanje javne službe.
(2) Za izvajanje javne službe mora koncesionar voditi posebno ločeno računovodstvo in druge evidence, ki bodo omogočale finančni in drugi nadzor nad poslovanjem koncesionarja v zvezi z nadzorom nad izvajanjem koncesije.
(3) Koncesionar ne sme opravljati dejavnosti, ki bi bila v nasprotju z namenom in načinom izvajanja javne službe.
VII. OBVEZNOSTI IN PRAVICE UPORABNIKA JAVNE SLUŽBE
18. člen
(obveznost uporabe)
Uporaba storitev javne službe je obvezna za vse ladje, ki vplujejo ali se nahajajo na območju koprskega tovornega pristanišča.
19. člen
(oddaja ladijskih odpadkov in ostankov tovora)
(1) Ladja mora pred izplutjem iz koprskega tovornega pristanišča zagotoviti oddajo ladijskih odpadkov v pristaniške zmogljivosti koncesionarja za prevzem ladijskih odpadkov in ostankov tovora.
(2) Če mora ladja v pristanišču oddati ostanke tovora v skladu z MARPOL 73/78, jih mora oddati v pristaniške zmogljivosti za prevzem ladijskih odpadkov in ostankov tovora, ki jih upravlja koncesionar.
20. člen
(pravice uporabnika)
V razmerjih do koncesionarja in koncedenta imajo uporabniki naslednje pravice:
– pravico do trajnega, rednega in nemotenega zagotavljanja storitev koncesionarja,
– pravico do enake obravnave glede kakovosti in dostopnosti storitev in
– pravico do zagotovljenih cen storitev, ki se razlikujejo glede na količino in vrsto ladijskih odpadkov in ostankov tovora.
VIII. FINANCIRANJE JAVNE SLUŽBE
21. člen
(cena storitev javne službe)
(1) Viri financiranja javne službe po tej uredbi so plačila uporabnikov storitev javne službe za opravljene storitve javne službe.
(2) Opravljene storitve javne službe plačuje koncesionarju upravljavec pristanišča.
(3) Upravljavec pristanišča plačuje opravljene storitve javne službe koncesionarju iz sredstev, ki jih zbere z obračunom teh storitev uporabnikom storitev javne službe na podlagi cene za storitev zbiranja in odvoza odpadkov s plovil iz 48. člena Pomorskega zakonika.
(4) Ceno za storitev zbiranja in odvoza odpadkov s plovil iz prejšnjega odstavka določi vlada na podlagi podatkov o stroških izvajanja javne službe, pri čemer upošteva naslednja merila:
– ladje morajo pomembno prispevati k stroškom prevzema ladijskih odpadkov, ne glede na dejansko uporabo pristaniških zmogljivosti za prevzem ladijskih odpadkov tako, da se vključi v ceno za storitev zbiranja in odvoza odpadkov s plovil poseben pavšalni del,
– cene za storitev zbiranja in odvoza odpadkov z vozil se razlikujejo glede na kategorijo, vrsto in velikost ladje, pri čemer pa morajo sredstva iz posebnega pavšalnega dela cene pokriti najmanj tretjino vseh stroškov opravljanja storitev zbiralca ladijskih odpadkov in ostankov tovora v zvezi s prevzemom ladijskih odpadkov,
– del stroškov opravljanja storitev zbiralca ladijskih odpadkov in ostankov tovora, ki se ne krije z obračunom posebnega pavšalnega dela cene, se krije na podlagi obračuna cene za prevzem posameznih vrst in količin ladijskih odpadkov in ostankov tovora, ki jih ladje dejansko oddajo,
– višina posebnega pavšalnega dela cene za storitev zbiranja in odvoza odpadkov s plovil se zniža, če ladja dokaže, da na podlagi njenega za okolje sprejemljivega upravljanja, njene zasnove, opreme in delovanja povzroča nastajanje manjše količine ladijskih odpadkov.
(5) Da se zagotovi pravičen in pregleden način obračuna cen za storitve javne službe, ki odražajo prave stroške razpoložljivih in po potrebi uporabljenih zmogljivosti in storitev prevzema ladijskih odpadkov in ostankov tovora, mora koncesionar vsem uporabnikom pristanišča pojasniti višino dela pristaniške pristojbine, ki se nanaša na storitve javne službe, in osnovo za njegov izračun.
22. člen
(stroški izvajanja javne službe)
(1) Stroški izvajanja javne službe so predvsem:
– stroški namestitve, vzdrževanja in obratovanja pristaniških zmogljivosti za prevzem ladijskih odpadkov in ostankov tovora,
– stroški prevzemanja, zbiranja in razvrščanja ladijskih odpadkov in ostankov tovora,
– stroški skladiščenja, priprave za transport in odvažanja v nadaljnjo ravnanje ladijskih odpadkov in ostankov tovora,
– stroški nadaljnje predelave in odstranjevanja ostankov predelave ladijskih odpadkov in ostankov tovora in
– stroški informiranja javnosti.
(2) Koncesionar mora dati koncedentu na njegovo zahtevo vse podatke, ki so potrebni za oceno stroškov izvajanja javne službe, in omogočiti ogled pristaniških zmogljivosti ter vpogled v dokumentacijo naprav in opreme pristaniških zmogljivosti, ki jih upravlja.
23. člen
(garancija za izvajanje storitev)
(1) Koncesionar mora predložiti koncedentu garancijo za vsako leto trajanja koncesijske pogodbe posebej, in sicer za prvo leto izvajanja javne službe pred začetkom opravljanja storitev javne službe ter za vsako naslednje leto najkasneje do 30. decembra tekočega leta.
(2) Garancija za izpolnitev obveznosti koncesionarja je lahko dana v obliki bančne garancije ali zavarovalne police v korist ministrstva, pristojnega za pomorstvo.
(3) Višina garancije mora zadoščati za kritje vseh stroškov zbiranja, predelave in odstranjevanja ostankov predelave za četrtino ocenjene letne količine prevzetih ladijskih odpadkov in ostankov tovora, ki nastajajo v koprskem tovornem pristanišču.
(4) Koncesionar lahko uporabi garancijo potem, ko je ministrstvo, pristojno za okolje, na podlagi pregleda poročila o ravnanju z ladijskimi odpadki in ostanki tovora, ki ga je koncesionar posredoval v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki, za preteklo koledarsko leto ugotovilo in izdalo koncesionarju potrdilo, da so izpolnjene njegove obveznosti za preteklo leto.
(5) Ministrstvo, pristojno za okolje, izda potrdilo iz prejšnjega odstavka v 30 dneh po prejemu popolnega poročila o ravnanju z ladijskimi odpadki in ostanki tovora.
IX. NADZOR
24. člen
(nadzor)
(1) Inšpekcijski nadzor nad zagotavljanjem storitev javne službe koncesionarja opravljajo inšpektorji, pristojni za okolje.
(2) Inšpekcijski nadzor nad oddajo ladijskih odpadkov in ostankov tovora uporabnikov storitev javne službe opravljajo pomorski inšpektorji v skladu s predpisom, ki ureja prevzem ladijskih odpadkov in ostankov tovora, in Pomorskim zakonikom.
25. člen
(prekrški)
(1) Z globo od 1.000.000 tolarjev do 10.000.000 tolarjev se za prekršek kaznuje upravljavec ladje, ki je odvrgla ladijske odpadke ali ostanke tovora v morje, in upravljavec ladje, ki stori prekršek, če ravna v nasprotju z določbami 18. in 19. člena te uredbe.
(2) Z globo od 30.000 tolarjev do 150.000 tolarjev se za prekršek iz prejšnjega odstavka tega člena kaznuje tudi poveljnik ladje.
X. PREHODNI IN KONČNA DOLOČBA
26. člen
(prehodni določbi)
(1) Do sklenitve koncesijske pogodbe po tej uredbi zagotavlja zbiranje odpadkov s plovil v koprskem tovornem pristanišču upravljavec koprskega tovornega pristanišča.
(2) Vir financiranja zbiranja odpadkov s plovil iz prejšnjega odstavka so plačila uporabnikov koprskega tovornega pristanišča, ki jih za opravljene storitve zbiranja odpadkov s plovil upravljavec koprskega tovornega pristanišča obračuna uporabniku storitev javne službe.
27. člen
(končna določba)
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00719-43/2005/10
Ljubljana, dne 2. junija 2005.
EVA 2005-2511-0156
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina