Uradni list

Številka 59
Uradni list RS, št. 59/2005 z dne 20. 6. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 59/2005 z dne 20. 6. 2005

Kazalo

2603. Uredba o rudarskih pravicah za gospodarsko izkoriščanje mineralnih surovin na pridobivalnih prostorih: Laže, Občina Divača- Griža, Mestna občina Koper- Klanci, Občina Grosuplje- Debela griža pri Povirju, Občina Sežana- Lancova vas, Občina Videm- Obrovnik, Občina Oplotnica- Velika Pirešica, Občina Žalec- Bučka, Občina Škocjan, in Konjišče, Občina Gornja Radgona, stran 5902.

Na podlagi 13. in 15. člena Zakona o rudarstvu (Uradni list RS, št. 98/04 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o rudarskih pravicah za gospodarsko izkoriščanje mineralnih surovin na pridobivalnih prostorih: Laže, Občina Divača; Griža, Mestna občina Koper; Klanci, Občina Grosuplje; Debela griža pri Povirju, Občina Sežana; Lancova vas, Občina Videm; Obrovnik, Občina Oplotnica; Velika Pirešica, Občina Žalec; Bučka, Občina Škocjan, in Konjišče, Občina Gornja Radgona
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(predmet rudarske pravice)
(1) S to uredbo Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vlada) določa predmet in pogoje za podelitev rudarske pravice za gospodarsko izkoriščanje mineralnih surovin na pridobivalnih prostorih, kot je določeno od 8. do 16. člena te uredbe.
(2) Koncesionar pridobi rudarsko pravico s koncesijo.
2. člen
(pogoji, ki jih mora izpolnjevati nosilec rudarske pravice)
Nosilec rudarske pravice mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– da je pravna ali fizična oseba, ki opravlja pridobitno dejavnost s sedežem na območju Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: EU) ali državljan države članice EU;
– da proti njemu ni uveden postopek prisilne poravnave, stečaja ali likvidacijski postopek;
– da ponudi mineralno surovino, ki jo pridobi in ne porabi za lastne potrebe, na trgu vsem zainteresiranim pod enakimi pogoji;
– da predloži zahtevano bančno garancijo v primeru izbire plačevanja sanacije po predpisu, ki določa plačila za sanacijo posledic rudarskih del.
3. člen
(okoljevarstveni pogoji)
Nosilec rudarske pravice mora v času pripravljalnih del ter v času izvajanja in opustitve posega gospodarskega izkoriščanja mineralnih surovin, poleg izpolnjevanja okoljevarstvenih pogojev po predpisih, ki urejajo varstvo okolja, zagotoviti še:
– ukrepe, da bo predvideni poseg v okolje izveden tako, da se v največji možni meri zmanjša poraba prostora in energije v času izvajanja;
– ukrepe, s katerimi se dosegajo največje možne stopnje varstva okolja pred emisijami plinastih, tekočih ali trdnih snovi v zrak, tla, površinske vode ali podtalnico;
– ukrepe za preprečevanje čezmernega onesnaževanja okolja z emisijami hrupa;
– smotrno izkoriščanje mineralne surovine z izbiro ustrezne, sodobne tehnologije;
– upoštevanje pravil ravnanja, varstvenih režimov, izhodišč in naravovarstvenih pogojev za varstvo naravnih vrednot in ohranjanja biotske raznovrstnosti;
– ukrepe za primer tveganja in nevarnosti za okolje v primeru ekološke nesreče kot posledice posega;
– ukrepe za zavarovanje vodnih virov, v primeru če koncesionar pride do nahajališča vode;
– dovozne poti do mesta izvajanja posega in jih primerno urediti;
– ukrepe, da se prepreči razlitje mineralnih ali sintetičnih olj in naftnih derivatov;
– ukrepe v zvezi s sanacijo med in po prenehanju izvajanja dejavnosti, in sicer tako, da se v največji meri vzpostavi novo ali nadomesti prejšnje stanje okolja.
4. člen
(obveznosti koncesionarja)
(1) Koncesionar mora poročati ministrstvu, pristojnemu za rudarstvo, skladno z določbami predpisa o rudarstvu in predpisa, ki ureja način določanja plačila za rudarsko pravico.
(2) V primeru, da koncesionar pri izvajanju rudarskih del naleti na podzemne vode, mora o tem takoj, najkasneje pa v roku treh dni od odkritja, obvestiti ministrstvo, pristojno za vode, in dopustiti izvedbo analiz, potrebnih za ugotovitev položaja, količine in kakovosti vode ter zagotoviti vse potrebne ukrepe zavarovanja odkritih vodnih virov.
(3) Koncesionar mora v primeru najdb fosilov, mineralov ter odkritja podzemskih jam o tem obvestiti pristojni organ za ohranjanje narave in pristojne območne enote zavoda Republike Slovenije za varstvo narave, ki bodo v zvezi z najdbami podale usmeritve glede nadaljnjega ukrepanja.
(4) Obveznosti koncesionarja se natančneje uredijo s koncesijsko pogodbo.
5. člen
(stroški nosilca rudarske pravice)
Nosilec rudarske pravice nosi vse stroške v zvezi z rudarsko pravico, ki bo podeljena na podlagi te uredbe.
6. člen
(roki)
(1) Rok za začetek trajanja rudarske pravice začne teči z dnem podpisa koncesijske pogodbe.
(2) Rudarska pravica se lahko podaljša na način in pod pogoji, kot je bila podeljena.
7. člen
(omejitev)
Nosilec rudarske pravice ima pravico izključno le do gospodarskega izkoriščanja mineralne surovine, ki je predmet rudarske pravice.
II. MINERALNA SUROVINA, PRIDOBIVALNI PROSTOR IN POGOJI, POD KATERIMI SE PODELJUJE RUDARSKA PRAVICA
8. člen
(gospodarsko izkoriščanje mineralne surovine v kamnolomu Laže, Občina Divača, k.o. Laže)
(1) Predmet rudarske pravice je izkoriščanje tehničnega kamna – apnenca, v količini med 250.000 m3 in 300.000 m3 letno.
(2) V zvezi z mineralno surovino se lahko opravlja dejavnost pridobivanja mineralne surovine in njena predelava za nadaljnjo uporabo.
(3) Trajanje rudarske pravice je predvideno za dobo petnajstih let.
(4) Rudarska pravica se nanaša na razširjeni pridobivalni prostor kamnoloma Laže, Občina Divača, na parcelah št. 1316/58, 1316/59, 1316/60, 1316/62, 1320/15 in 1238/1, vse k.o. Laže.
(5) Plačilo za rudarsko pravico znaša za proizvedeno enoto 20% povprečne cene m3 mineralne surovine v raščenem stanju, skladno s predpisom, ki ureja način določanja plačila za rudarsko pravico. Plačilo za pridobivalni prostor in za sanacijo zemljišča se uredi s koncesijsko pogodbo.
(6) Dolžnost nosilca rudarske pravice glede pridobivanja mineralne surovine, sanacije, rekultivacije, vzpostavitve novega oziroma nadomestitve prejšnjega stanja okolja je upoštevanje naravovarstvenih smernic št. 5-III-242/2-O-04/MS, ki jih je avgusta 2004 izdelal Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Območna enota Nova Gorica.
9. člen
(gospodarsko izkoriščanje mineralne surovine v kamnolomu Griža, Mestna občina Koper, k.o. Kubed)
(1) Predmet rudarske pravice je izkoriščanje tehničnega kamna – apnenca, v količini med 100.000 m3 in 160.000 m3 letno.
(2) V zvezi z mineralno surovino se lahko opravlja dejavnost pridobivanja mineralne surovine in njena predelava za nadaljnjo uporabo.
(3) Trajanje rudarske pravice je predvideno za dobo dvajsetih let.
(4) Rudarska pravica se nanaša na razširjeni pridobivalni prostor kamnoloma Griža, Mestna občina Koper, na parcelah št. 1707/58 in 1707/94, obe k.o. Kubed.
(5) Plačilo za rudarsko pravico znaša za proizvedeno enoto 20% povprečne cene m3 mineralne surovine v raščenem stanju, skladno s predpisom, ki ureja način določanja plačila za rudarsko pravico. Plačilo za pridobivalni prostor in za sanacijo zemljišča se uredi s koncesijsko pogodbo.
(6) Dolžnost nosilca rudarske pravice glede pridobivanja mineralne surovine, sanacije, rekultivacije, vzpostavitve novega oziroma nadomestitve prejšnjega stanja okolja je upoštevanje naravovarstvenih smernic št. 7-III/2-9/2-o-04/BV, ki jih je julija 2004 izdelal Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Območna enota Piran.
10. člen
(gospodarsko izkoriščanje mineralne surovine v kamnolomu Klanci, Občina Grosuplje, k.o. Polica)
(1) Predmet rudarske pravice je izkoriščanje tehničnega kamna – dolomita v količini 30.000 m3 letno.
(2) V zvezi z mineralno surovino se lahko opravlja dejavnost pridobivanja mineralne surovine in njena predelava za nadaljnjo uporabo.
(3) Trajanje rudarske pravice je predvideno za dobo petih let.
(4) Rudarska pravica se nanaša na pridobivalni prostor kamnoloma Klanci, Občina Grosuplje, na parcelah št. 116, 118 – del, 119 – del, 120, 121 in 122 – del, vse k.o. Polica.
(5) Plačilo za rudarsko pravico znaša za proizvedeno enoto 20% povprečne cene m3 mineralne surovine v raščenem stanju, skladno s predpisom, ki ureja način določanja plačila za rudarsko pravico. Plačilo za pridobivalni prostor in za sanacijo zemljišča se uredi s koncesijsko pogodbo.
(6) Dolžnost nosilca rudarske pravice glede pridobivanja mineralne surovine, sanacije, rekultivacije, vzpostavitve novega oziroma nadomestitve prejšnjega stanja okolja je upoštevanje naravovarstvenih smernic št. 3-III-411/2-o-04/ht, ki jih je avgusta 2004 izdelal Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Območna enota Ljubljana.
11. člen
(gospodarsko izkoriščanje mineralne surovine v kamnolomu Debela griža pri Povirju, Občina Sežana, k.o. Povir)
(1) Predmet rudarske pravice je izkoriščanje naravnega kamna, v količini 10.000 m3 letno.
(2) V zvezi z mineralno surovino se lahko opravlja dejavnost pridobivanja mineralne surovine in njena predelava za nadaljnjo uporabo.
(3) Trajanje rudarske pravice je predvideno za dobo desetih let.
(4) Rudarska pravica se nanaša na razširjeni pridobivalni prostor kamnoloma Debela Griža pri Povirju, Občina Sežana, na parcelah št. 1047/26 – del, 1047/33 – del, 1047/34 – del, 1047/35 – del, 1047/36 – del, 1047/37 – del, 1047/38 – del, 1047/39 – del, 1047/40 – del, 1055/72, 1055/20, 1055/27, 1055/28, 1055/29, 1055/30 – del, 1055/31 – del, 1055/32 – del, 1055/33 – del, 1055/34 – del in 1055/21, vse k.o. Povir.
(5) Plačilo za rudarsko pravico znaša za proizvedeno enoto 10% povprečne cene m3 mineralne surovine v raščenem stanju, skladno s predpisom, ki ureja način določanja plačila za rudarsko pravico. Plačilo za pridobivalni prostor in za sanacijo zemljišča se uredi s koncesijsko pogodbo.
(6) Dolžnost nosilca rudarske pravice glede pridobivanja mineralne surovine, sanacije, rekultivacije, vzpostavitve novega oziroma nadomestitve prejšnjega stanja okolja je upoštevanje naravovarstvenih smernic št. 5-III-251/2-O-04/MS, ki jih je septembra 2004 izdelal Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Območna enota Nova Gorica.
12. člen
(gospodarsko izkoriščanje mineralne surovine v gramoznici Lancova vas, Občina Videm, k.o. Lancova vas)
(1) Predmet rudarske pravice je izkoriščanje proda in peska, v količini 10.000 m3 letno.
(2) V zvezi z mineralno surovino se lahko opravlja dejavnost pridobivanja mineralne surovine in njena predelava za nadaljnjo uporabo.
(3) Trajanje rudarske pravice je predvideno za dobo desetih let.
(4) Rudarska pravica se nanaša na razširjeni pridobivalni prostor gramoznice Lancova vas, Občina Videm, na parcelah št. 310/2, 307/2, 306/2 – del, 310/1 – del in 307/1 – del, vse k.o. Lancova vas.
(5) Plačilo za rudarsko pravico znaša za proizvedeno enoto 20% povprečne cene m(na 3) mineralne surovine v raščenem stanju, skladno s predpisom, ki ureja način določanja plačila za rudarsko pravico. Plačilo za pridobivalni prostor in za sanacijo zemljišča se uredi s koncesijsko pogodbo.
(6) Dolžnost nosilca rudarske pravice glede pridobivanja mineralne surovine, sanacije, rekultivacije, vzpostavitve novega oziroma nadomestitve prejšnjega stanja okolja je upoštevanje naravovarstvenih smernic št. 4-III-914/1-O-04/AG, ki jih je avgusta 2004 izdelal Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Območna enota Maribor.
13. člen
(gospodarsko izkoriščanje mineralne surovine v kamnolomu Obrovnik, Občina Oplotnica, k.o. Koritno)
(1) Predmet rudarske pravice je izkoriščanje naravnega kamna v količini 2.500 m3 letno.
(2) V zvezi z mineralno surovino se lahko opravlja dejavnost pridobivanja mineralne surovine in njena predelava za nadaljnjo uporabo.
(3) Trajanje rudarske pravice je predvideno za dobo desetih let.
(4) Rudarska pravica se nanaša na pridobivalni prostor kamnoloma Obrovnik, Občina Oplotnica, na parcelah št. 142/1 in 142/2, obe k.o. Koritno.
(5) Plačilo za rudarsko pravico znaša za proizvedeno enoto 10% povprečne cene m3 mineralne surovine v raščenem stanju, skladno s predpisom, ki ureja način določanja plačila za rudarsko pravico. Plačilo za pridobivalni prostor in za sanacijo zemljišča se uredi s koncesijsko pogodbo.
(6) Dolžnost nosilca rudarske pravice glede pridobivanja mineralne surovine, sanacije, rekultivacije, vzpostavitve novega oziroma nadomestitve prejšnjega stanja okolja je upoštevanje naravovarstvenih smernic št. 4-II-925/1-O-04/AG, ki jih je avgusta 2004 izdelal Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Območna enota Maribor.
14. člen
(gospodarsko izkoriščanje mineralne surovine v kamnolomu Velika Pirešica, Občina Žalec, k.o. Velika Pirešica)
(1) Predmet rudarske pravice je izkoriščanje tehničnega kamna – apnenec, v količini 350.000 m3 letno.
(2) V zvezi z mineralno surovino se lahko opravlja dejavnost pridobivanja mineralne surovine in njena predelava za nadaljnjo uporabo.
(3) Trajanje rudarske pravice je predvideno za dobo dvajsetih let.
(4) Rudarska pravica se nanaša na razširjeni pridobivalni prostor kamnoloma Velika Pirešica, Občina Žalec, na parcelah št. 26, 27, 28, 158, 160, 164, 167, 942, 943, 944, 946, 947, 973, 956/1, 956/2, 956/3, 957/3, 959/3, 962/1, 962/2, 962/3, 962/4, 963/1, 963/2, 965/2, 965/3, 966/1, 966/2, 974/1, 975/1, 976/1, 1146/1, 1255/3, 1 – del, 25 – del, 29/1 – del, 155 – del, 156 – del, 163/1 – del, 165/1 – del, 165/2 – del, 166/3 – del, 170 – del, 171 – del, 329/2 – del, 970 – del, 1229 – del in 1261/2 – del, vse k.o. Velika Pirešica.
(5) Plačilo za rudarsko pravico znaša za proizvedeno enoto 20% povprečne cene m3 mineralne surovine v raščenem stanju, skladno s predpisom, ki ureja način določanja plačila za rudarsko pravico. Plačilo za pridobivalni prostor in za sanacijo zemljišča se uredi s koncesijsko pogodbo.
(6) Dolžnost nosilca rudarske pravice glede pridobivanja mineralne surovine, sanacije, rekultivacije, vzpostavitve novega oziroma nadomestitve prejšnjega stanja okolja je upoštevanje naravovarstvenih smernic št. 1-III-261/2-O-04, ki jih je avgusta 2004 izdelal Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Območna enota Celje.
15. člen
(gospodarsko izkoriščanje mineralne surovine v kamnolomu Bučka, Občina Škocjan, k.o. Bučka)
(1) Predmet rudarske pravice je izkoriščanje tehničnega kamna – dolomita v količini 5.000 m3 letno.
(2) V zvezi z mineralno surovino se lahko opravlja dejavnost pridobivanja mineralne surovine in njena predelava za nadaljnjo uporabo.
(3) Trajanje rudarske pravice je predvideno za dobo desetih let.
(4) Rudarska pravica se nanaša na pridobivalni prostor kamnoloma Bučka, Občina Škocjan, na parceli št. 2136/24, k.o. Bučka.
(5) Plačilo za rudarsko pravico znaša za proizvedeno enoto 20% povprečne cene m3 mineralne surovine v raščenem stanju, skladno s predpisom, ki ureja način določanja plačila za rudarsko pravico. Plačilo za pridobivalni prostor in za sanacijo zemljišča se uredi s koncesijsko pogodbo.
(6) Dolžnost nosilca rudarske pravice glede pridobivanja mineralne surovine, sanacije, rekultivacije, vzpostavitve novega oziroma nadomestitve prejšnjega stanja okolja je upoštevanje naravovarstvenih smernic št. 6-III-200/2-O-04/AŠP, ki jih je oktobra 2004 izdelal Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Območna enota Novo mesto.
16. člen
(gospodarsko izkoriščanje mineralne surovine v gramoznici Konjišče, Občina Gornja Radgona, k.o. Konjišče)
(1) Predmet rudarske pravice je izkoriščanje proda v količini 10.000 m3 letno.
(2) V zvezi z mineralno surovino se lahko opravlja dejavnost pridobivanja mineralne surovine in njena predelava za nadaljnjo uporabo.
(3) Trajanje rudarske pravice je predvideno za dobo desetih let.
(4) Rudarska pravica se nanaša na pridobivalni prostor gramoznice Konjišče, Občina Gornja Radgona, na parcelah št. 412/1, 412/4, 412/5, 412/6, 416/1 in 416/2, vse k.o. Konjišče.
(5) Plačilo za rudarsko pravico znaša za proizvedeno enoto 20% povprečne cene m3 mineralne surovine v raščenem stanju, skladno s predpisom, ki ureja način določanja plačila za rudarsko pravico. Plačilo za pridobivalni prostor in za sanacijo zemljišča se uredi s koncesijsko pogodbo.
(6) Dolžnost nosilca rudarske pravice glede pridobivanja mineralne surovine, sanacije, rekultivacije, vzpostavitve novega oziroma nadomestitve prejšnjega stanja okolja je upoštevanje naravovarstvenih smernic št. MP-575/03, ki jih je julija 2003 izdelal Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Območna enota Maribor.
III. PODELITEV RUDARSKE PRAVICE
17. člen
(način podelitve rudarske pravice)
(1) Rudarska pravica na pridobivalnih prostorih iz prejšnjih členov te uredbe se podeli na podlagi javnega razpisa.
(2) Javni razpis se lahko izvede za posamezne ali vse pridobivalne prostore hkrati.
(3) Javni razpis izvede ministrstvo, pristojno za rudarstvo.
18. člen
(javni razpis)
Javni razpis vsebuje navedbe o:
– predmetu rudarske pravice,
– roku, za katerega se podeljuje rudarska pravica,
– pogojih za pridobitev rudarske pravice,
– obveznih sestavinah prijave na javni razpis,
– dokumentaciji, ki jo mora priložiti prijavitelj,
– roku za predložitev prijav,
– merilih za izbor nosilca rudarske pravice,
– prednostnih merilih, ki bodo vplivala na izbor,
– roku za izbor nosilca rudarske pravice,
– roku, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izboru,
– odgovorni osebi za posredovanje informacij med razpisom.
19. člen
(trajanje in veljavnost javnega razpisa)
(1) Javni razpis se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in traja najmanj 35 dni od dneva objave.
(2) Javni razpis je uspešen, če se nanj prijavi vsaj en prijavitelj.
(3) Javni razpis je neuspešen, če do poteka razpisnega roka ni predložena nobena veljavna prijava. Prijava na javni razpis je veljavna, če je pravočasna in v celoti izpolnjuje vse zahteve javnega razpisa.
(4) Veljavnost javnega razpisa se ugotavlja za vsak pridobivalni prostor posebej.
(5) Če javni razpis ni uspel, se lahko ponovi.
IV. RUDARSKA PRAVICA
20. člen
(izbira nosilca rudarske pravice)
(1) O izbiri nosilca rudarske pravice oziroma koncesionarja odloči ministrstvo, pristojno za rudarstvo, z upravno odločbo.
(2) Nosilec rudarske pravice je na podlagi odločbe o izbiri koncesionarja upravičen pričeti vse upravne postopke, povezane s posegi v prostor, in opravljati druge investitorske posle po 48. členu Zakona o rudarstvu (Uradni list RS, št. 98/04 – uradno prečiščeno besedilo).
21. člen
(koncesijska pogodba)
(1) Medsebojna razmerja med državo kot koncedentom in nosilcem rudarske pravice se podrobneje uredijo s koncesijsko pogodbo. Za državo sklene koncesijsko pogodbo minister, pristojen za rudarstvo.
(2) Nosilec rudarske pravice mora skleniti koncesijsko pogodbo pred pridobitvijo dovoljenja za izkoriščanje ali dovoljenja za opustitev izkoriščanja.
(3) Koncesionar postane zavezanec za plačevanje plačila za koncesijo z dnem izdaje dovoljenja iz prejšnjega odstavka.
(4) V primeru neskladja med to uredbo in koncesijsko pogodbo veljajo določbe te uredbe.
22. člen
(prenehanje rudarske pravice)
Rudarska pravica preneha:
– s prenehanjem koncesijske pogodbe,
– z odvzemom rudarske pravice,
– z ugasnitvijo rudarske pravice.
23. člen
(nadzor nad izvajanjem rudarske pravice)
Nadzor nad izvajanjem rudarske pravice izvršujejo inšpektorji, pristojni za rudarstvo.
V. KONČNA DOLOČBA
24. člen
(veljavnost uredbe)
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00713-14/2005/5
Ljubljana, dne 9. junija 2005.
EVA 2005-2111-0076
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti