Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2005 z dne 3. 6. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2005 z dne 3. 6. 2005

Kazalo

2295. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o projektni in tehnični dokumentaciji, stran 5352.

Na podlagi 40. člena in četrtega odstavka 53. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo in 14/05 – popr.) izdaja minister za okolje in prostor v soglasju z ministrom za kulturo, ministrom za gospodarstvo, ministrom za promet, ministrico za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, ministrom za šolstvo in šport, ministrom za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, ministrom za delo, družino in socialne zadeve, ministrom za zdravje, ministrom za notranje zadeve, ministrom za javno upravo in ministrom za obrambo
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah pravilnika
o projektni in tehnični dokumentaciji
1. člen
V Pravilniku o projektni in tehnični dokumentaciji (Uradni list RS, št. 66/04) se za 32. členom doda nov 32.a člen, ki se glasi:
»32.a člen
(obvezni elaborati v projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja)
V projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja je treba kot obvezen elaborat za načrti priložiti:
– študijo požarne varnosti, izdelano na način, kot to določa Pravilnik o študiji požarne varnosti (Uradni list RS, št. 28/05), če gre za gradnjo, za katero je študija požarne varnosti obvezna, in
– načrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki, izdelan na način, kot to določa Pravilnik o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Uradni list RS, št. 3/03, 41/04, 50/04 in 62/04), če gre za gradnjo, za katero je načrt gospodarjenja z odpadki obvezen.«
2. člen
Za 35. členom se doda nov 35.a člen, ki se glasi:
»35.a člen
(obvezen elaborat v projektu za izvedbo)
V projektu za izvedbo je treba kot obvezen elaborat za načrti priložiti varnostni načrt, izdelan na način, kot to določa Uredba o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (Uradni list RS, št. 3/02 in 57/03), če gre za gradnjo, za katero je varnostni načrt obvezen.«
3. člen
Za 43. členom se doda nov 43.a člen, ki se glasi:
»43.a člen
(obvezen elaborat v projektu izvedenih del)
V projektu izvedenih del je treba kot obvezen elaborat za načrti priložiti poročilo o gospodarjenju z gradbenimi odpadki, izdelano na način, kot to določa Pravilnik o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Uradni list RS, št. 3/03, 41/04, 50/04 in 62/04), če gre za gradnjo, za katero je poročilo o gospodarjenju z gradbenimi odpadki obvezno.«
4. člen
52. člen se črta.
5. člen
V 54. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se v 1. točki besedilo »najpozneje tri mesece« črta, v 2. točki besedilo »najpozneje šest mesecev« črta in v 3. točki besedilo »najpozneje eno leto« in besedilo »najpozneje dve leti« črta.
V napovednem stavku četrtega odstavka se besedilo »izdelano dokazilo iz tretjega odstavka 15. člena Pravilnika-98« nadomesti z besedilom »izdelan povzetek revizijskega poročila«, v 3. točki pa se črta besedilo »ali urbanističnim redom iz 82. člena ZUN«.
6. člen
V 55. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se v 1. točki besedilo »najpozneje eno leto« in besedilo »najpozneje dve leti« črtata, v 2. točki besedilo »najpozneje tri mesece« in besedilo »najpozneje devet mesecev« črtata in v 3. točki besedilo »najpozneje tri mesece« in besedilo »najpozneje devet mesecev« črta.
7. člen
Za 55. členom se doda nov 55.a člen, ki se glasi:
»55.a člen
(končni roki za izdelavo projektne dokumentacije po dosedanjih predpisih)
(1) Ne glede na določbe 54. in 55. člena tega pravilnika se lahko projektna dokumentacija izdeluje in vlaga v upravne postopke, izdelana po dosedanjih predpisih, samo še:
– do 31. decembra 2005, če so namenjeni za gradnjo enostavnega objekta;
– do 31. decembra 2006, če so namenjeni za gradnjo manj zahtevnega ali zahtevnega objekta;
– do 31. decembra 2007, če so namenjeni za gradnjo zahtevnega objekta državnega pomena.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek se projekti za pridobitev gradbenega dovoljenja lahko izdelajo oziroma priložijo zahtevam za izdajo gradbenega dovoljenja po dosedanjih predpisih oziroma po Pravilniku – 98 tudi po preteku rokov iz prejšnjega odstavka, če je bilo lokacijsko dovoljenje za nameravano gradnjo izdano oziroma je postalo pravnomočno šele po izteku teh rokov.«
8. člen
V prilogi 8 se beseda »nadzornik« nadomesti z besedilom »odgovorni nadzornik«.
9. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 351-00-397/2004
Ljubljana, dne 13. maja 2005.
EVA 2004-2511-0333
Janez Podobnik l. r.
Minister
za okolje in prostor
 
Soglašamo!
 
dr. Vasko Simoniti l. r.
Minister
za kulturo
 
mag. Andrej Vizjak l. r.
Minister
za gospodarstvo
 
mag. Janez Božič l. r.
Minister
za promet
 
Marija Lukačič l. r.
Ministrica
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
 
dr. Milan Zver l. r.
Minister
za šolstvo in šport
 
dr. Jure Zupan l. r.
Minister
za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo
 
mag. Janez Drobnič l. r.
Minister
za delo, družino in socialne zadeve
 
Andrej Bručan l. r.
Minister
za zdravje
 
Dragutin Mate l. r.
Minister
za notranje zadeve
 
dr. Gregor Virant l. r.
Minister
za javno upravo
 
Karl Erjavec l. r.
Minister
za obrambo

AAA Zlata odličnost