Uradni list

Številka 53
Uradni list RS, št. 53/2005 z dne 31. 5. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 53/2005 z dne 31. 5. 2005

Kazalo

2228. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o državnem načrtu razdelitve emisijskih kuponov za obdobje 2005 do 2007, stran 5237.

Na podlagi tretjega odstavka 129. člena in šestega odstavka 177. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 41/04) izdaja Vlada Republike Slovenije
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o državnem načrtu razdelitve emisijskih kuponov za obdobje 2005 do 2007
1. člen
V Odloku o državnem načrtu razdelitve emisijskih kuponov za obdobje 2005 do 2007 (Uradni list RS, št. 112/04, 131/04 in 132/04 – popr.) se v Prilogi točka 5.2.2. spremeni tako, da se glasi:
»
+----------------------------------------------------------------------------+
|5.2.2. Če bo rezerva za nove naprave oblikovana, pojasnite, na kakšen način|
|   je določena in kako se določi količina emisijskih kuponov posamezni|
|   novi napravi. Ali obstaja podobnost med metodo dodelitve emisijskih|
|   kuponov novim oziroma obstoječim napravam? Pojasnite tudi, kaj se bo|
|   zgodilo z nerazdeljenimi emisijskimi kuponi (iz rezerve za nove vstope)|
|   ob koncu trgovalnega obdobja. Kaj se bo zgodilo v obratnem primeru, če|
|   bi bilo novih naprav več, kot je zanje predvidenih (rezervnih)|
|   emisijskih kuponov?                          |
+----------------------------------------------------------------------------+
Rezerva za nove naprave znaša 200.000 ton CO(2) za obdobje 2005-2007, kar predstavlja 0,76% vseh emisijskih kuponov. Ta rezerva je bila določena na podlagi ocene realnega potenciala novih naprav v tem obdobju. Napovedi obstoječih upravljavcev kažejo celo na večjo številko (glej tudi Poglavje 6).
I. Kriteriji za razdeljevanje emisijskih kuponov iz rezerve za nove naprave:
1. Datum vložitve popolne vloge in razdeljevanje po načelu »kdor prvi pride, prvi dobi«.
2. Nova naprava mora biti v skladu z BAT standardi, določenimi v tehničnih specifikacijah za tehnologije trajnostnega razvoja, ki jih za posamezno vrsto industrijskih naprav izdaja v imenu in po pooblastilu Komisije EU European IPPC Bureau (v nadaljnjem besedilu: BREF dokumenti) – (glej tudi Prilogo 3).
3. Projekcijske emisije (glej spodaj), glede na pričakovani obseg proizvodnje, specifično porabo energije (goriv, ki povzročajo emisije CO(2)) in primerljive BAT standarde (kjer je to možno upoštevati).
4. Največja letna količina emisijskih kuponov, podeljena upravljavcu nove naprave, je omejena na eno petnajstino (1/15) celotne rezerve za nove naprave (tj. 13.333 ton CO(2) na leto).
 
5. Razdelitvena formula za nove naprave:
a) V primeru nove naprave:
 
 
Emisije iz rabe goriv:
IA(Novi vstop,gorivo) = 0,8 X APE      (18)
APE … Projekcijske emisije (skladno z BAT-standardi). Način določanja projekcijskih emisij je v Prilogi 3.
 
Emisije iz procesov:
IA(Novi vstop,proces) = APE         (19)
Obrazložitev formule (18):
Faktor 0,8, uporabljen iz dveh poglavitnih razlogov:
● Dodelitev 20% manj emisijskih kuponov deluje kot dodatna stimulacija upravljavcem pri nadaljnjem zmanjševanju emisij CO(2).
● Večje število upravljavcev bo lahko deležno emisijskih kuponov iz rezerve za nove naprave, še posebej, ker se ocenjuje, da je rezerva manjša od predvidenega povpraševanja.
b) V primeru, ko je nova naprava zamenjava obstoječe naprave z novo napravo na istem ali drugem kraju, upravljavec emisijske kupone, pridobljene za obstoječo napravo, obdrži, novi emisijski kuponi pa se razdelijo za povečan obseg emisij toplogrednih plinov s smiselno uporabo zgornjih formul (18) ali (19). Obstoječa naprava je naprava, za katero je njen upravljavec pridobil dovoljenje za izpuščanje toplogrednih plinov pred rokom iz drugega odstavka 129. člena ZVO-1.
c) Za zamenjavo obstoječe naprave z novo napravo se šteje gradnja nove naprave na novi lokaciji, če upravljavec nove naprave predloži dokazilo o odstranitvi obstoječe naprave, rekonstrukcija ali nadomestna gradnja, skladno s predpisi o graditvi objektov.
d) V primeru, če ministrstvo na podlagi določb ZVO-1 dovoljenje za izpuščanje toplogrednih plinov za obstoječo napravo spremeni zaradi spremembe firme ali sedeža upravljavca naprave ali lastnika, se takšna naprava ne šteje za novo napravo.
e) Podrobnosti v zvezi z BAT-standardi za nove naprave so v Prilogi 3.
 
II. Odločitev o dodelitvi emisijskih kuponov za nove naprave:
1. Upravljavec nove naprave, ki ima za novo napravo pravnomočno dovoljenje za izpuščanje toplogrednih plinov po predpisih o varstvu okolja in pravnomočno uporabno dovoljenje po predpisih o graditvi objektov, zaprosi ministrstvo za dodelitev emisijskih kuponov iz rezerve z vlogo. V primeru, če je nova naprava naprava za soproizvodnjo toplote in električne energije, mora imeti njen upravljavec tudi dokazilo o pridobljenem statusu kvalificiranega proizvajalca električne energije.
2. Upravljavec nove naprave mora k vlogi priložiti podatke o predvidenem začetku obratovanja naprave in primerjalno oceno skladnosti nove naprave z BAT standardi, določenimi v BREF dokumentih, pri čemer se ocena nanaša predvsem na porabo energije. Če primerjalni BAT standardi ne obstajajo (ali če ne gre za napravo, ki lahko povzroči onesnaževanje večjega obsega skladno iz 68. člena ZVO-1), mora upravljavec nove naprave na podlagi ustrezne dokumentacije prikazati energetsko učinkovitost naprave.
3. Ministrstvo pri odločitvi o količini emisijskih kuponov, ki jih bo dodelilo upravljavcu nove naprave, uporabi podatke iz točke 1. in 2. tega podpoglavja in podatke iz vloge za pridobitev dovoljenja za izpuščanje toplogrednih plinov. Če ti podatki ne omogočajo izračuna količine emisijskih kuponov iz rezerve, lahko ministrstvo od upravljavca nove naprave zahteva tudi druge podatke, ki omogočajo določitev emisijskih kuponov.
4. Ministrstvo odloči o razdelitvi emisijskih kuponov, ki pripadajo upravljavcu nove naprave iz rezerve na podlagi razdelitvene formule in upoštevajoč kriterije iz Priloge 3.
5. Ministrstvo izda odločbo o razdelitvi emisijskih kuponov za novo napravo ob smiselni uporabi določb prvega odstavka 130. člena ZVO-1 najkasneje v dveh mesecih od prejema popolne vloge.
6. Emisijski kuponi za nove naprave se podelijo brezplačno.
7. Emisijski kuponi iz rezerve, ki do 28. februarja 2007 ne bodo razdeljeni, se prodajo na javni dražbi, skladno z določbami četrtega odstavka 130. člena ZVO-1.«
2. člen
V Prilogi 3 se besedilo spremeni tako, da se glasi:
»Emisijski kuponi iz rezerve za nove naprave bodo razdeljeni le tistim novim napravam, ki so popolnoma skladne z BAT standardi.
Kadar je to mogoče, se kot merilo BAT skladnosti upoštevajo vrednosti iz BREF dokumentov. Upravljavec, ki želi dobiti emisijske kupone iz rezerve za nove naprave, mora dokazati, da uporablja tehnologijo, ki jo lahko štejemo kot najsodobnejšo tehnologijo (glede na posamezen sektor) na evropskem tržišču.
Načini ugotavljanja projekcijskih emisij (APE) po tipih naprav:
– proizvodnja toplote (kotli):
APE = 0,2 kg CO(2)/kWh(toplote) X ( H(2)-H(1) )
H(2 )... Predvidena letna poraba toplotne energije na celotni napravi po vključitvi nove naprave [kWh(toplote)]
H(1)... Letna poraba toplotne energije na celotni napravi pred vključitvijo nove naprave [kWh(toplote)]
 
– soproizvodnja toplote in električne energije (SPTE):
a) H(2)>H(1) (v primeru, kadar s soproizvodnjo delno ali v celoti pokrivamo povečano rabo toplotne energije na napravi):
APE = 0,2 kg CO(2)/kWh(toplote) X ( H(2) – H(1) ) + 
   0,5 kg CO(2)/KWh(elektrike) X PEP
PEP ... Predvidena letna proizvodnja električne energije [kWh(elektrike)]
 
b) H(2)≤H(1) (v primeru, kadar s soproizvodnjo delno ali v celoti nadomeščamo rabo toplotne energije na napravi oziroma tudi kadar gre za napravo, ki proizvaja samo električno energijo):
APE = 0,5 kg CO(2)/kWh(elektrike) X PEP
– procesne naprave – raba goriv:
APE = f (BAT, specifična poraba energije, obseg proizvodnje,...)
Projekcijske emisije za rabo goriv v procesnih naprav oziroma enotah le-te se ugotavljajo na podlagi predložene dokumentacije za vsak primer posebej.
– procesne naprave – procesne emisije:
Projekcijske emisije (APE) iz naslova procesnih emisij se določajo skladno z Odločbo Komisije 2004/156/ES z dne 29. januarja 2004 o določitvi smernic za spremljanje in poročanje o emisijah toplogrednih plinov v skladu z Direktivo 2003/87/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 59 z dne 26. 2. 2004, str. 1), ob upoštevanju predvidenega obsega proizvodnje, in sicer skladno z metodologijo, ki jo ima posamezna naprava določeno v dovoljenju za izpuščanje toplogrednih plinov.«
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00719-37/2005/6
Ljubljana, dne 19. maja 2005.
EVA 2005-2511-0135
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina