Uradni list

Številka 53
Uradni list RS, št. 53/2005 z dne 31. 5. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 53/2005 z dne 31. 5. 2005

Kazalo

2218. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o ustanovah (ZU-A), stran 5210.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o ustanovah (ZU-A)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o ustanovah (ZU-A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 17. maja 2005.
Št. 001-22-29/05
Ljubljana, dne 25. maja 2005.
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH
ZAKONA O USTANOVAH (ZU-A)
1. člen
V Zakonu o ustanovah (Uradni list RS, št. 60/95) se v tretjem odstavku 3. člena beseda »upravo« nadomesti z besedama »notranje zadeve«.
2. člen
V drugem odstavku 9. člena se črta oklepaj in besedilo »pri Agenciji Republike Slovenije za plačilni promet, nadziranje in informiranje ali«.
3. člen
V četrtem odstavku 12. člena se beseda »upravo« nadomesti z besedama »notranje zadeve«.
4. člen
V prvem odstavku 13. člena se beseda »upravo« nadomesti z besedama »notranje zadeve«.
5. člen
14. člen se spremeni tako, da se glasi:
»V evidenco ustanov se vpišejo ustanovitev, statusne spremembe in prenehanje ustanove ter drugi podatki, pomembni za pravni promet ustanove, zlasti:
– ime in sedež oziroma prebivališče ustanovitelja;
– ime in sedež (izbrani kraj poslovanja) ustanove;
– naslov sedeža;
– namen ustanove;
– ustanovitveno premoženje;
– datum in številka akta o ustanovitvi;
– osebno ime, EMŠO oziroma datum rojstva in spol, državljanstvo ter naslov stalnega prebivališča pooblaščenih oseb za zastopanje oziroma naslov začasnega prebivališča, če v Republiki Sloveniji nimajo stalnega prebivališča;
– statusne spremembe in prenehanje.
Podrobnejše določbe o vodenju in vsebini evidence ustanov predpiše minister, pristojen za notranje zadeve.«
6. člen
Za 17. členom se doda nov 17.a člen, ki se glasi:
»17.a člen
(dolžnost obveščanja o spremembah)
O spremembi imena, sedeža, namena ustanove, pravil, zmanjšanju ustanovitvenega premoženja ali o sprejemu odločitve o prenehanju ustanove je ustanova dolžna obvestiti organ, pristojen za ustanove, v 30 dneh od sprejete odločitve.
Organ, pristojen za ustanove, o izdanem soglasju k spremembi imena, sedeža ali namena ustanove, zmanjšanju ustanovitvenega premoženja ali k odločitvi o prenehanju ustanove, o imenovanju uprave ustanove v primeru iz tretjega odstavka 22. člena tega zakona ter o razrešitvi uprave takoj obvesti ministrstvo, pristojno za notranje zadeve.
O spremembi naslova sedeža ustanove in pooblaščenih oseb za zastopanje mora ustanova obvestiti ministrstvo, pristojno za notranje zadeve, v 30 dneh od sprejete spremembe.«
7. člen
Za 30. členom se doda nov 30.a člen, ki se glasi:
»30.a člen
(nadzorstvo nad izvrševanjem določb zakona)
Organ, pristojen za ustanove, izvaja tudi nadzorstvo nad izvrševanjem določb tega zakona, katerih kršitve so s tem zakonom določene kot prekrški.«
8. člen
35. člen se spremeni tako, da se glasi:
»35. člen
Z globo od 200.000 do 4,000.000 tolarjev se za prekršek kaznuje ustanova:
1. če opravlja dejavnost v nasprotju s petim odstavkom 2. člena tega zakona;
2. če ne deluje v skladu z aktom o ustanovitvi in s pravili ustanove (6. člen, prvi in tretji odstavek 18. člena);
3. če ne vodi poslovnih knjig v skladu s prvim odstavkom 30. člena tega zakona.
Z globo od 50.000 do 250.000 tolarjev se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje tudi odgovorna oseba ustanove.«
9. člen
Za 35. členom se doda nov 35.a člen, ki se glasi:
»35.a člen
Z globo 150.000 tolarjev se za prekršek kaznuje ustanova:
1. če ne uporablja imena v skladu s 15. členom tega zakona;
2. če o spremembi imena, sedeža, namena ustanove, pravil, zmanjšanju ustanovitvenega premoženja ali o sprejemu odločitve o prenehanju ustanove ne obvesti organa, pristojnega za ustanove, oziroma o spremembi naslova sedeža ustanove in pooblaščenih oseb za zastopanje ne obvesti ministrstva, pristojnega za notranje zadeve, v roku, določenem v 17.a členu tega zakona;
3. če organu, pristojnemu za ustanove, ne predloži pravil v roku iz 18. člena tega zakona;
4. če organu, pristojnemu za ustanove, ne predloži poročila o delu in finančnem poslovanju ustanove v roku iz 30. člena tega zakona.
Z globo 50.000 tolarjev se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje tudi odgovorna oseba ustanove.«
10. člen
V prvem odstavku 36. člena se napovedni stavek spremeni tako, da se glasi:
»Z globo 150.000 tolarjev se za prekršek kaznuje pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik.«
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Z globo 50.000 tolarjev se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe.«
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
11. člen
Minister, pristojen za notranje zadeve, uskladi predpis iz drugega odstavka 14. člena zakona z določbami tega zakona v 60 dneh od njegove uveljavitve.
12. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 020-05/92-12/8
Ljubljana, dne 17. maja 2005.
EPA 173-IV
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med. l. r.

AAA Zlata odličnost