Uradni list

Številka 52
Uradni list RS, št. 52/2005 z dne 27. 5. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 52/2005 z dne 27. 5. 2005

Kazalo

2176. Sklep o registrih zavarovalnih zastopnikov in posrednikov ter zavarovalnih zastopniških in posredniških družb (Sklep o registrih – 1), stran 5158.

Na podlagi 2. točke 233. člena in 2. točke 256. člena Zakona o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja Agencija za zavarovalni nadzor
S K L E P
o registrih zavarovalnih zastopnikov in posrednikov ter zavarovalnih zastopniških in posredniških družb (Sklep o registrih – 1)
Splošna določba
1. člen
Ta sklep določa podrobnejša pravila o načinu vodenja registrov iz 231. člena Zakona o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo; v nadaljevanju: ZZavar-UPB1), podatkih, ki se vpisujejo v te registre in načinu javnega dostopa do teh podatkov.
Vodenje registrov
2. člen
(1) Registre iz 231. člena ZZavar-UPB1 vodijo:
1. Agencija za zavarovalni nadzor (v nadaljevanju: Agencija),
2. zavarovalnica,
3. zavarovalna zastopniška družba,
4. zavarovalna posredniška družba,
5. samostojni podjetnik posameznik, ki kot gospodarsko dejavnost opravlja storitve zastopanja zavarovalnic ali zavarovalnih zastopniških družb pri sklepanju zavarovalnih pogodb (v nadaljevanju: zavarovalni zastopnik podjetnik),
6. samostojni podjetnik posameznik, ki kot gospodarsko dejavnost opravlja storitve posredovanja pri sklepanju zavarovalnih pogodb (v nadaljevanju: zavarovalni posrednik podjetnik),
7. banka, ki je za storitve zavarovalnega posredovanja pridobila dovoljenje Banke Slovenije (v nadaljevanju: banka).
(2) Agencija vodi:
1. register zavarovalnih zastopniških družb, ki so pridobile dovoljenje Agencije za opravljanje dejavnosti zavarovalnega zastopanja (v nadaljevanju: register zavarovalnih zastopniških družb),
2. register zavarovalnih zastopnikov podjetnikov, ki so pridobili dovoljenje Agencije za opravljanje dejavnosti zavarovalnega zastopanja (v nadaljevanju: register zavarovalnih zastopnikov podjetnikov),
3. register zavarovalnih posredniških družb, ki so pridobile dovoljenje Agencije za opravljanje dejavnosti zavarovalnega posredovanja (v nadaljevanju: register zavarovalnih posredniških družb),
4. register zavarovalnih posrednikov podjetnikov, ki so pridobili dovoljenje Agencije za opravljanje dejavnosti zavarovalnega posredovanja (v nadaljevanju: register zavarovalnih posrednikov podjetnikov),
5. register podružnic zavarovalnih zastopniških oziroma posredniških družb držav članic, ki so na območju Republike Slovenije v skladu z ZZavar-UPB1 upravičene opravljati storitve zavarovalnega zastopanja oziroma posredovanja (v nadaljevanju: register podružnic družb držav članic). Za družbo države članice se štejejo družbe, ki imajo sedež na območju države članice Evropskih skupnosti, ki delujejo v okviru Evropske unije,
6. register zavarovalnih zastopniških oziroma posredniških družb in zavarovalnih zastopnikov oziroma posrednikov držav članic, ki so na območju Republike Slovenije v skladu z ZZavar-UPB1 upravičeni neposredno opravljati storitve zavarovalnega zastopanja oziroma posredovanja (v nadaljevanju: register zavarovalnih zastopnikov oziroma posrednikov držav članic),
7. register podružnic tujih zavarovalnih zastopniških oziroma posredniških družb, ki so pridobile dovoljenje Agencije za ustanovitev podružnice (v nadaljevanju: register podružnic tujih družb). Za tujo zavarovalno zastopniško oziroma posredniško družbo se šteje zastopniška oziroma posredniška družba, ki ima sedež na območju države, ki ni država članica.
(3) Zavarovalnica vodi:
1. register zavarovalnih zastopniških družb in zavarovalnih zastopnikov podjetnikov, ki za zavarovalnico na podlagi pravnega razmerja opravljajo dejavnost zavarovalnega zastopanja (v nadaljevanju: register zavarovalnih zastopniških družb),
2. register zavarovalnih zastopnikov, ki na podlagi zaposlitve v zavarovalnici ali na podlagi drugega pravnega razmerja z zavarovalnico opravljajo posle zavarovalnega zastopanja (v nadaljevanju: register zavarovalnih zastopnikov).
(4) Zavarovalna zastopniška družba oziroma zavarovalni zastopnik podjetnik mora voditi register zavarovalnih zastopnikov, ki na podlagi zaposlitve v družbi oziroma pri podjetniku ali na podlagi drugega pravnega razmerja z družbo oziroma podjetnikom opravljajo posle zavarovalnega zastopanja (v nadaljevanju: register zavarovalnih zastopnikov).
(5) Zavarovalna posredniška družba oziroma zavarovalni posrednik podjetnik mora voditi register zavarovalnih posrednikov, ki na podlagi zaposlitve v družbi oziroma pri podjetniku ali na podlagi drugega pravnega razmerja z družbo oziroma podjetnikom opravljajo posle zavarovalnega posredovanja (v nadaljevanju: register zavarovalnih posrednikov).
(6) Banka vodi register zavarovalnih posrednikov, ki na podlagi zaposlitve v banki ali na podlagi drugega pravnega razmerja z banko opravljajo posle zavarovalnega posredovanja (v nadaljevanju: register zavarovalnih posrednikov).
Podatki, ki se vpisujejo v registre
3. člen
(1) V registre zavarovalnih zastopniških družb, zavarovalnih posredniških družb, zavarovalnih zastopnikov podjetnikov in zavarovalnih posrednikov podjetnikov se vpisujejo naslednji podatki:
1. firma in sedež družbe oziroma podjetnika,
2. datum izdanega dovoljenja,
3. navedba oseb v vodstvu družbe,
4. seznam držav članic, v katerih lahko družba oziroma podjetnik opravlja svojo dejavnost.
(2) V register podružnic družb držav članic se vpisujejo naslednji podatki:
1. ime in sedež podružnice,
2. navedba osebe, ki zastopa podružnico,
3. datum prejema obvestila od nadzornega organa države članice,
4. informacija o registrih zavarovalnih zastopniških in posredniških družb v državi članici,
5. informacija o nadzornem organu v državi članici.
(3) V register zavarovalnih zastopnikov oziroma posrednikov držav članic se vpisujejo naslednji podatki:
1. firma in sedež oziroma ime, priimek in stalno prebivališče,
2. navedba oseb v vodstvu družbe,
3. datum prejema obvestila od nadzornega organa države članice,
4. informacija o registrih zavarovalnih zastopniških in posredniških družb oziroma o registrih zavarovalnih zastopnikov in posrednikov v državi članici,
5. informacija o nadzornem organu v državi članici.
(4) Država članica iz prejšnjih dveh odstavkov je država članica, v kateri ima zavarovalna zastopniška ali posredniška družba sedež oziroma zavarovalni zastopnik ali posrednik stalno prebivališče.
(5) V register podružnic tujih družb se vpisujejo naslednji podatki:
1. ime in sedež podružnice,
2. navedba osebe, ki zastopa podružnico,
3. datum izdanega dovoljenja.
(6) V register zavarovalnih zastopnikov in v register zavarovalnih posrednikov se vpisujejo naslednji podatki:
1. ime in priimek,
2. naslov stalnega prebivališča,
3. datum izdanega dovoljenja,
4. morebitna omejitev pooblastil zavarovalnega zastopnika oziroma posrednika,
5. datum zaposlitve oziroma datum sklenitve pogodbe o zavarovalnem zastopanju oziroma posredovanju.
(7) V register iz prejšnjega odstavka se za osebe, ki so pridobile dovoljenje po 358. členu ZZavar-UPB1, vpiše pod 4. točko datum uveljavitve zakona, torej 3. 3. 2000.
Roki za vpis in izbris iz registra
4. člen
(1) Agencija vpiše osebo v register najkasneje v roku osmih dni od pridobitve dovoljenja.
(2) Zavarovalno zastopniško oziroma posredniško družbo ali zavarovalnega zastopnika oziroma posrednika države članice Agencija vpiše najkasneje do dne, ko oseba lahko začne opravljati dejavnost oziroma posle na območju Republike Slovenije.
(3) Zavarovalnica, zavarovalna zastopniška družba, zavarovalna posredniška družba in banka vpiše osebo v register najkasneje v roku osmih dni, odkar je oseba pridobila dovoljenje za opravljanje poslov zavarovalnega zastopanja oziroma posredovanja oziroma odkar je oseba začela opravljati posle pri osebi, ki vodi register.
(4) Oseba, ki vodi register, mora v roku osmih dni, odkar je izvedela za razlog za izbris, vpisano osebo iz registra izbrisati.
Način javnega dostopa do podatkov iz registrov
5. člen
(1) Podatki v registrih, določenih s tem sklepom, so javni. Oseba, ki vodi register, je dolžna dopustiti vpogled v register v svojih poslovnih prostorih najmanj pet ur tedensko, kar je razporejeno na najmanj tri delovne dni v tednu.
(2) Oseba, ki vodi register, mora na zahtevo prosilca izdati izpis podatkov o zahtevanih osebah iz registra, za kar prosilcu zaračuna stroške.
(3) Osebe, ki vodijo register, morajo na zahtevo Agenciji izdati katerikoli izpis iz registra brez obveznosti plačila stroškov.
Uskladitev registrov
6. člen
Osebe, ki so dolžne voditi registre, določene s tem sklepom, se morajo z določbami sklepa uskladiti v roku treh mesecev od uveljavitve sklepa.
Uveljavitev sklepa
7. člen
(1) Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o registrih zavarovalnih zastopnikov in posrednikov ter zavarovalnih zastopniških in posredniških družb (Uradni list RS, št. 9/01).
(2) Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 11. maja 2005.
Predsednik
strokovnega sveta
Agencije za zavarovalni nadzor
dr. France Križanič l. r.