Uradni list

Številka 52
Uradni list RS, št. 52/2005 z dne 27. 5. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 52/2005 z dne 27. 5. 2005

Kazalo

2166. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvedbi postopkov oddaje skupnih javnih naročil za potrebe upravnih organov, stran 5134.

Na podlagi 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvedbi postopkov oddaje skupnih javnih naročil za potrebe upravnih organov
1. člen
V Uredbi o izvedbi postopkov oddaje skupnih javnih naročil za potrebe upravnih organov (Uradni list RS, št. 111/03) se črtata 3. in 4. točka prvega odstavka 3. člena.
Besedilo 5. točke se nadomesti z naslednjim besedilom:
»5. Sklep o določitvi skupnih javnih naročil je sklep o določitvi skupnih javnih naročil za določeno časovno obdobje, ki ga sprejme vlada na predlog Ministrstva za javno upravo.«
Sedanje 5., 6., 7. in 8. točka postanejo 3., 4., 5. in 6. točka.
2. člen
V prvem odstavku 4. člena se za besedilom »skupnih javnih naročil« doda vejica in besedilo », za določeno proračunsko obdobje«.
Črta se drugi odstavek.
3. člen
Za 4. členom se doda nov 4.a člen, ki se glasi:
»4.a člen
Pripravo skupnih javnih naročil vodi Ministrstvo za javno upravo.«
4. člen
Prvi odstavek 5. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Izvajalec skupnih javnih naročil je Ministrstvo za javno upravo, vlada pa lahko izjemoma določi tudi drugega izvajalca posameznega skupnega javnega naročila.«
5. člen
Črta se 6. člen.
6. člen
Na koncu 7. člena se beseda »leto« črta in se doda naslednje besedilo: »proračunsko obdobje. Izjemoma lahko vlada med proračunskim obdobjem določi tudi druge predmete skupnih javnih naročil.«.
7. člen
Besedilo 8. člena se spremeni tako, da se glasi:
»8. člen
Ministrstvo za javno upravo v roku 15 dni od določitve predloga proračuna za prihodnje proračunsko obdobje pozove naročnike, da mu v roku 15 dni posredujejo predloge skupnih javnih naročil, ki morajo vsebovati:
– predlog predmetov posameznih skupnih javnih naročil;
– predlog okvirnih količin predmetov za posamezno skupno javno naročilo;
– okvirno vrednost posameznega skupnega javnega naročila ter vseh predmetov skupnih javnih naročil, brez davka na dodano vrednost (v nadaljnjem besedilu: DDV);
– podatke o sklenjenih pogodbah v zvezi s predmeti skupnih javnih naročil, kolikor je to potrebno, in morebitne druge podatke.«
8. člen
Prvi odstavek 9. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Ministrstvo za javno upravo na osnovi pridobljenih podatkov pripravi predlog sklepa o določitvi skupnih javnih naročil. Sklep mora vsebovati:
– predmete skupnih javnih naročil;
– izvajalca posameznega skupnega javnega naročila v primeru, ko izvajalec ni Ministrstvo za javno upravo;
– obdobja, za katera bodo sklenjene pogodbe;
– okvirne terminske plane izvedb skupnih javnih naročil;
– naročnike, ki bodo sodelovali pri izvedbi posameznega skupnega javnega naročila;
– vrsto postopka oddaje skupnega javnega naročila;
– morebitne druge podatke.«
Črta se drugi odstavek.
9. člen
Črta se 10. člen.
10. člen
V prvem odstavku 11. člena se besedilo »Ministrstvo za finance« nadomesti z besedilom »Ministrstvo za javno upravo«.
11. člen
Črta se 12. člen.
12. člen
V četrtem, petem in šestem odstavku 13. člena se besedilo »Ministrstvo za finance« v različnih sklonih nadomesti z besedilom »Ministrstvo za javno upravo« v ustreznem sklonu.
Doda se nov sedmi odstavek, ki se glasi:
»V primeru, da je bila vloga zavrnjena, lahko naročnik pošlje na vlado predlog za samostojno izvedbo postopka oddaje javnega naročila z dodatno obrazložitvijo. Ne glede na to pa lahko naročnik v nujnih primerih izvede naročilo samostojno in o tem naknadno obvesti vlado.«
13. člen
Besedilo 14. člena se spremeni tako, da se glasi:
»14. člen
Po sprejemu sklepa vlade o določitvi skupnih javnih naročil, skladno s terminskim planom posameznega skupnega javnega naročila ter na podlagi sprejetega proračuna za tekoče leto oziroma na podlagi sprejetega načrta nabav in gradenj za tekoče leto in poziva izvajalca skupnega javnega naročila, posamezni naročnik v skladu z zakonom o javnih naročilih:
– sprejme sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila,
– izda pooblastilo za izvedbo skupnega javnega naročila.
Naročnik, ki je s sklepom vlade določen, da sodeluje pri izvedbi javnega naročila, določi osebo, ki bo pri posameznem skupnem javnem naročilu sodelovala.«
14. člen
Za 14. členom se doda nov 14.a člen, ki se glasi:
»14.a člen
Oseba, ki jo določi naročnik iz prejšnjega člena, je dolžna biti v času izvedbe posameznega skupnega javnega naročila na razpolago izvajalcu skupnega javnega naročila ter po njegovih navodilih sodelovati pri pripravi, spremljanju in izvajanju tega naročila.
Izvajalec se je dolžan pri izvedbi skupnega javnega naročila usklajevati z osebo iz prejšnjega odstavka.«
15. člen
V 15. členu se besedilo »prejšnjega člena« nadomesti z besedilom »14. člena«.
16. člen
Besedilo 16. člena se spremeni tako, da se glasi:
»16. člen
Predstojnik izvajalca skupnega javnega naročila sprejme na podlagi pooblastil iz prejšnjega člena sklep o izvedbi skupnega javnega naročila.«.
17. člen
Besedilo prve alinee 17. člena se spremeni tako, da se glasi:
»– okvirnega sporazuma podpiše okvirni sporazum izvajalec, uporabljajo pa ga vsi naročniki, ki v okviru posameznega skupnega javnega naročila prevzamejo finančne obveznosti,«.
18. člen
V 18. členu se beseda »koordinatorji« zamenja z besedo »naročniki«.
19. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00714-5/2005/17
Ljubljana, dne 5. maja 2005.
EVA 2005-3111-0029
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost