Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/2005 z dne 6. 5. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/2005 z dne 6. 5. 2005

Kazalo

1863. Pravilnik o tržno informacijskem sistemu za trg govejega mesa, stran 4619.

Na podlagi drugega odstavka 117. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00, 52/02 – ZDU-1, 58/02 – ZMR-1 in 45/04 – ZdZPKG) izdaja ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o tržno informacijskem sistemu za trg govejega mesa
1. člen
Ta pravilnik določa reprezentativne trge, rok in način poročanja cen Agenciji Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu: ARSKTRP), vrsto cen, ki se poročajo, organ, ki izvaja kontrolo podatkov, in poročane cene ter rok hrambe dokumentacije, za izvajanje:
– Uredbe Komisije (ES) št. 295/96 z dne 16. februarja 1996 o določitvi podrobnih pravil za uporabo Uredbe Sveta (EGS) št. 1892/87 v zvezi z ugotavljanjem tržnih cen odraslih govedi na podlagi lestvice Skupnosti za razvrstitev trupov (UL L št. 39 z dne 17. 2. 1996, str. 1) in
– Uredbe Komisije (EGS) št. 563/82 z dne 10. marca 1982 o določitvi podrobnih pravil za uporabo Uredbe (EGS) št. 1208/81 o določanju tržnih cen odraslega goveda na podlagi lestvice Skupnosti za razvrščanje trupov (UL L št. 67 z dne 11. 3. 1982, str. 23, z vsemi spremembami).
2. člen
(1) Za reprezentativni trg govejega mesa se štejejo klavnice, ki letno zakoljejo več kot 4.000 glav govedi, starejših od šest mesecev.
(2) Klavnice iz prejšnjega odstavka vsak teden do torka do 12. ure posredujejo Agenciji Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja cene in količine govejih klavnih trupov oziroma polovic iz predhodnega tedna.
(3) Cene iz prejšnjega odstavka so cene, ki jih klavnice plačajo dobavitelju goveda v SIT/100 kg klavne mase, brez DDV, in sicer za trupe trupe oziroma polovice, ki so ocenjeni in razvrščeni v kategorije in razrede, navedene na obrazcu iz priloge, ki je sestavni del tega pravilnika. V cene se ne smejo vključiti premije oziroma druge podpore, ki jih klavnica uveljavlja za dobavitelje.
(4) Pri izračunu cene se upošteva masa ohlajenih trupov oziroma polovic, ki je enaka masa toplih trupov oziroma polovic, zmanjšana za 2%. Trupi oziroma polovice morajo biti obdelani v skladu s predpisom, ki ureja ocenjevanje in razvrščanje govejih trupov in polovic na klavni liniji.
(5) Klavnice posredujejo podatke iz tega člena po spletni aplikaciji za podporo delovanja tržno informacijskega sistema 'ARSKTRP-TIS'.
3. člen
Kontrolo o točnosti podatkov in poročanih cenah po tem pravilniku opravlja Inšpektorat Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo in hrano enkrat letno. Klavnice iz prvega odstavka prejšnjega člena morajo za ta namen hraniti vso dokumentacijo, povezano s poročanjem cen, najmanj 24 mesecev.
4. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Odred­ba o tržno informacijskem sistemu za trg govejega mesa (Uradni list RS, št. 113/00 in 106/01).
5. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 321-06-62/2005
Ljubljana, dne 22. aprila 2005.
EVA 2005-2311-0016
Ministrica
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Marija Lukačič l. r.

AAA Zlata odličnost