Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/2005 z dne 6. 5. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/2005 z dne 6. 5. 2005

Kazalo

1860. Uredba o oblikovanju cen komunalnih storitev, stran 4616.

Na podlagi 8. člena in 5. ter 6. točke 9. člena Zakona o kontroli cen (Uradni list RS, št. 63/99) in v zvezi z 2. členom Uredbe o listi blaga in storitev, za katere se uporabljajo ukrepi kontrole cen (Uradni list RS, št. 80/00 in 17/04) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o oblikovanju cen komunalnih storitev
1. člen
S to uredbo se določa pridobitev predhodnega soglasja k ceni in mehanizem za oblikovanje cen proizvodov in storitev, ki so razvrščene v Uredbi Sveta (EGS) št. 3696/93 o statistični klasifikaciji proizvodov po dejavnosti (CPA) v Evropski gospodarski skupnosti (UL L št. 342 z dne 31. 12. 1993), z vsemi spremembami, v podrazredih:
– 41.000 zbiranje, čiščenje in distribucija vode,
– 90.010 ravnanje z odplakami,
– 90.020 ravnanje z odpadki.
V okviru dejavnosti iz prejšnjega odstavka tega člena se po tej uredbi ločeno oblikujejo in obračunavajo cene storitev obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb varstva okolja (v nadaljnjem besedilu: komunalne storitve), kot so navedene v točki 1 priloge te uredbe, ki je njen sestavni del.
2. člen
Pravna ali fizična oseba (v nadaljnjem besedilu: zavezanec), ki opravlja dejavnosti, navedene v prejšnjem členu, oblikuje ceno storitve na način, kot ga določa mehanizem za oblikovanje cen komunalnih storitev v prilogi te uredbe, ki je njen sestavni del.
3. člen
Zavezanec lahko po pridobitvi predhodnega soglasja ministrstva za gospodarstvo (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) poviša samo tisti del cene, ki je namenjen za investicije v infrastrukturo javne službe, pod pogojem, da so investicije predvidene v državnih operativnih programih varstva okolja na področju posamezne javne službe in občinskih razvojnih programih do leta 2008, ter da so izpolnjeni pogoji iz 6. točke priloge te uredbe.
Povišanje cene za investicije je odvisno tudi od načrtovane finančne konstrukcije investicije (optimalno razmerje med lastnimi in tujimi viri financiranja, pri čemer se pri obsegu zadolževanja upoštevajo tudi morebitne omejitve zadolževa­nja v skladu s predpisi, ki urejajo javne finance), načrtovane dinamike izdatkov za investicije, načrtovanih prihrankov izvajanja storitev javne službe zaradi nove investicije in načrtovanih dodatnih prihodkov zaradi nove investicije (npr. če se poveča število uporabnikov storitev javne službe).
Cena za investicije se lahko, ob upoštevanju pogojev iz prvega in drugega odstavka tega člena, poveča tudi, če se zaradi izvedene racionalizacije poslovanja in/ali povečanja produktivnosti zniža lastna cena. Cena se lahko poveča tudi v primerih, ko je zaradi prenizko ugotovljene cene, ki je v preteklih letih nastala zaradi administrativnih predpisov, pri določeni pravni ali fizični osebi nastal težak finančni položaj.
Vlogo za pridobitev predhodnega soglasja k ceni mora zavezanec vložiti na ministrstvo, pri čemer povišanje v času od januarja 2004 do meseca vložitve vloge za izdajo predhodnega soglasja ne sme presegati odstotka kumulativnega povišanja cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih v času od januarja 2004 do meseca vložitve vloge za izdajo predhodnega soglasja.
4. člen
Zavezanec lahko po pridobitvi predhodnega soglasja ministrstva poviša tudi lastno ceno v naslednjih primerih:
– če so se njegovi stroški objektivno in upravičeno povečali zaradi doseganja predpisanih standardov;
– če so se njegovi stroški povečali, ker je zaradi objektivnih razlogov prenehal sam opravljati storitve dejavnosti deponij, sežiganja in drugih načinov odstranjevanja trdnih odpadkov in jih zanj opravlja drug izvajalec, in
– če je v skladu z okoljskimi predpisi, ki urejajo področje storitev iz 1. člena priloge te uredbe, upravičeno uvedel nove storitve v okviru izvajanja komunalnih storitev po tej uredbi in mu je nova storitev povzročila dodatne stroške, ki se ne morejo v celoti pokrivati z obstoječimi prihodki.
Zavezanec mora v primeru iz prve alinee prvega od­stavka tega člena vlogi priložiti kopijo dovoljenja za predelavo ali odstranjevanje odpadkov ali kopijo potrdila vpisa v evidenco zbiralcev odpadkov, izdanih v skladu s predpisi, ki urejajo ravnanje z odpadki.
5. člen
Zavezanec sme uporabljati povišano ceno po enem mesecu od pridobitve predhodnega soglasja ministrstva.
6. člen
Vloga za izdajo predhodnega soglasja, ki jo zavezanec vloži na ministrstvo, mora vsebovati naslednje podatke:
1. ime in sedež zavezanca z navedbo dejavnosti, za katero je zavezanec registriran, matično številko iz poslovnega registra ter navedbo vseh storitev, ki jih podjetje opravlja kot gospodarsko javno službo;
2. pogodbo o izdaji koncesije v primeru, da je zavezanec koncesionar;
3. navedbo občin, na območju katerih zavezanec opravlja posamezno storitev;
4. navedbo dejavnosti in občin, na območju katerih bo prišlo do spremembe cen;
5. občinski odlok, v katerem je opredeljeno izvajanje javne službe;
6. opis obstoječega načina in obsega opravljanja storitev navedenih dejavnosti ter podrobna obrazložitev razlogov za spremembo cen;
7. število uporabnikov javne službe;
8. cene za posamezno storitev in po posameznih občinah v primeru, da so cene po občinah različne:
a) obstoječo povprečno ceno (ta je rezultat vsote zmnožka cen in količin za različne uporabnike, deljene s celotno količino obračunskega obdobja),
b) obstoječe cene po vrstah uporabnikov (pri storitvi zbiranja in odvoza odpadkov je treba navesti katere vrste odpadkov so zajete v ceni),
c) predlagano povprečno ceno in stopnjo spremembe cene, za katere se pošilja vloga,
d) predlagane cene po vrstah uporabnikov in stopnjo sprememb cen, za katere se pošilja vloga,
e) veljavne povprečne cene od januarja 2003 dalje, ter stopnje, datume in razloge za spremembe cen storitev;
f) končno ceno in elemente te cene, ki jo plačajo posamezne vrste porabnikov za posamezno storitev, to je ceno, ki vključuje tudi razne prispevke in takse;
g) izračun in podrobnejšo obrazložitev kalkulativnih elementov lastne cene (po posameznih občinah v primeru, da so cene različne) v skladu s 4. točko priloge te uredbe za zadnje in predzadnje zaključeno poslovno leto;
h) kalkulacije cen morajo vsebovati tudi delež posameznih stroškov v skupnih stroških za posamezno leto, izračun posameznih stroškov na enoto storitve ter stopnjo povišanja posameznih stroškov glede na prejšnje leto;
i) izračun cene za investicije in podrobnejša obrazložitev v skladu s 5., 6. in 7. točko priloge te uredbe (navesti tudi znesek celotne investicije, vključno s stroški/izdatki v skladu s 6. točko priloge);
9. delež izgub iz omrežja izražen v % pri vodooskrbi;
10. podrobnejšo opredelitev stroška amortizacije (vrednost osnovnih sredstev javne infrastrukture v upravljanju, amortizacijske stopnje za posamezno ali skupino osnovnih sredstev javne infrastrukture);
11. sklep občinskega sveta o višini amortizacije za zadnje zaključeno poslovno leto, ki jo javna podjetja lahko odpišejo v breme obveznosti;
12. pogodbo o oddaji gospodarske infrastrukture v upravljanje javnemu podjetju, ter podatke o zadnji cenitvi infrastrukture v upravljanju;
13. pregled fizičnega obsega opravljene storitve po vrstah porabnikov za zadnje in predzadnje zaključeno poslovno leto;
14. izkaz poslovnega izida po PIM (poslovno izidnih mestih) za zadnje in predzadnje zaključeno poslovno leto;
15. izkaz finančnega izida po neposredni metodi za zadnje in predzadnje zaključeno poslovno leto, skupaj s pojasnili finančnih tokov;
16. bilanco stanja za zadnje in predzadnje zaključeno poslovno leto;
17. podbilanco sredstev v upravljanju za posamezno storitev;
18. povzetek iz načrta razvojnih programov občine za vse projekte, vezane na ceno za investicijo;
19. obrazložitev usklajenosti s sprejetim operativnim programom varstva okolja;
20. navedbo sprejetih programov investicije, usklajenih z državnimi operativnimi programi varstva okolja na področju posamezne javne službe in razvojnim programom občine;
21. prikaz virov sredstev na obrazcu, ki ga predpisuje Ministrstvo za finance za posamezen investicijski projekt, vključen v občinski proračun za obdobje 2005–2008;
22. soglasje Ministrstva za finance k zadolžitvi;
23. soglasje pristojne lokalne skupnosti, kjer je navedena predlagana cena, in
24. pozitivno strokovno mnenje Ministrstva za okolje in prostor.
7. člen
Ministrstvo lahko od zavezanca zahteva tudi dodatne podatke, če oceni, da so ti potrebni za rešitev vloge. Zavezanec mora na način in v roku, ki ju določi ministrstvo, vlogo dopolniti, sicer se šteje, da vloga ni bila vložena.
8. člen
Če iz vloge zavezanca za pridobitev predhodnega soglasja k ceni izhaja, da bi se skupna cena storitve javne službe (skupaj z DDV, taksami in drugimi dajatvami) povečala za več kot 2%, mora ministrstvo pridobiti tudi mnenje Ministrstva za finance.
9. člen
Predhodne prijave cen, ki so bile vložene pred uveljavitvijo te uredbe, se obravnavajo po dosedanjih predpisih.
10. člen
Za oblikovanje cen komunalnih storitev se v času veljavnosti te uredbe ne uporablja Pravilnik o oblikovanju cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 128/04).
11. člen
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Uredba o predhodni prijavi cen komunalnih storitev (Uradni list RS, št. 52/04).
12. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00713-12/2005/9
Ljubljana, dne 5. maja 2005.
EVA 2005-2111-0016
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l. r.
Predsednik
                                  PRILOGA

  1. Cena storitve javne službe je cena, na podlagi katere izvajalec
javne službe obračuna opravljeno storitev uporabniku storitev javnih služb
in se obračunava ločeno za:
  – oskrbo s pitno vodo,
  – odvajanje komunalne in padavinske odpadne vode,
  – čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode,
  – zbiranje in odvoz odpadkov,
  – predelavo in obdelavo odpadkov, in
  – odlaganje odpadkov.

  2. Cena storitve javne službe, ki ne vsebuje taks in drugih dajatev,
je sestavljena iz lastne cene in dela za investicije:
  3. Lastna cena za posamezno storitev se oblikuje na enoto količine
storitve na podlagi naslednjega izračuna:
  kar pomeni:
  – C (lastna) je lastna cena
  – Sj vrste letnih stroškov v zadnjem zaključenem poslovnem letu
storitev javne službe, v skladu s 4. točko te priloge,
  – j zaporedna številka posamezne skupine stroškov v zadnjem
zaključenem poslovnem letu,
  – Q letna količina v zadnjem zaključenem poslovnem letu opravljenih
storitev javne službe.

  4. V lastni ceni storitve se zajemajo:
  1. Neposredni stroški:
  – električne energije,
  – pogonskega goriva,
  – materiala,
  – storitev,
  – dela,
  – neposredni stroški prodaje, in
  – drugi neposredni stroški;
  2. Posredni proizvajalni stroški:
  – amortizacija,
  – tekoče vzdrževanje, in
  – drugi posredni proizvajalni stroški;
  3. Splošni stroški:
  – nabave,
  – uprave,
  – prodaje, in
  – obresti;
  4. Dobiček, ki je namenjen za nadaljnji razvoj podjetja.
  Prihodki sredstev zaradi izvajanja javne službe, ki znižujejo lastno
ceno, so prihodki zaradi:
  – prodaje storitev osebam, ki niso uporabniki storitev javne službe,
  – prodaje uporabnih surovin, energentov in energije,
  – oddaje v najem naprav in objektov, ki so v lasti ali upravljanju
izvajalca javne službe,
  – drugi prihodki, ki ne izhajajo iz storitev javne službe.
  5. Cena za investicije vključuje stroške/izdatke, ki bodo namenjeni
investicijskim projektom, potrebnim za izvajanje javne gospodarske službe
v skladu s 1. členom te priloge:
  – študij o izvedljivosti projekta,
  – izdelave načrtov in druge projektne dokumentacije,
  – investicijskega nadzora in inženiringa,
  – meritev in cenitev zemljišč,
  – nakup in priprava zemljišča,
  – vseh gradbenih del zaradi gradnje novega objekta ali nadomestne
gradnje objekta infrastrukture javne službe,
  – obresti, bančnih garancij in drugih bančnih storitev zaradi
financiranja opravil iz prejšnjih alinej.
  6. V ceni za investicije v infrastrukturo javne službe se ne sme
prikazovati tistih stroškov/izdatkov investicije, za katere je
zagotovljeno pokrivanje iz:
  – sredstev za investicijo v infrastrukturo, ki so bila zagotovljena v
proračunu na občinski ali državni ravni za ta namen,
  – sredstev za investicijo v infrastrukturo, ki so namenski prihodek
občinskega proračuna za izgradnjo infrastrukture javne službe,
  – sredstev za investicijo v infrastrukturo, ki izhajajo iz vračila
oziroma odstopa okoljske dajatve v skladu s predpisi na področju varstva
okolja,
  – sofinanciranja investicije v infrastrukturo na podlagi predpisov, ki
urejajo dodeljevanje regionalnih državnih pomoči ter regionalnih spodbud
občini,
  – sredstev Evropske unije, zagotovljenih za investicijo v
infrastrukturo,
  – stroškov, ki so zajeti v obračunu lastne cene storitev javne službe,
in
  – neporabljenega neto denarnega toka (čisti dobiček in amortizacija)
iz preteklih let, ki ga zavezanec izkazuje med gibljivimi sredstvi v
bilanci stanja, pri čemer se za pokrivanje načrtovanih investicij upošteva
neporabljeni denarni tok iz preteklih let, znižan za obveznosti za plačilo
glavnic posojil, ki so bila v preteklosti najeta za financiranje
investicij v infrastrukturo javne službe in ki zapadejo v plačilo v
poslovnem letu, za katero se določa nova cena za investicije.
  7. Povprečna cena za investicije se izračuna tako, da se vrednost
investicije (v skladu s 5. točko te priloge) razdeli na število let, za
katere je v razvojnem programu določeno pokrivanje iz cen storitev javne
službe.
  8. Cena storitve javne službe se oblikuje za enoto posamezne storitve
iz 1. točke te priloge. Enota storitve je izražena v m3 ali v kg za
storitev zbiranja in odvoza, predelave in obdelave, ter odlaganja
odpadkov.
  9. Če posamezni uporabniki storitev javne službe ali skupine
uporabnikov dokazljivo povzročajo izvajalcu javne službe različne stroške,
se lahko cena diferencira po posameznih uporabnikih ali skupinah
uporabnikov. Pri tem se z diferencirano ceno ne sme pokrivati stroškov, ki
nastajajo zaradi različnih stroškov dostopa do storitev javne službe, če
je oskrba zavezancev za storitve javne službe v skladu s predpisi, ki
urejajo oskrbovalne standarde javnih služb.
  10. Infrastruktura javne službe je:
  – za izvajanje javne službe oskrbe prebivalstva s pitno vodo omrežje
cevovodov ter z njimi povezanih objektov in tehnoloških naprav, ki se
povezujejo v sekundarno, primarno ali magistralno javno vodovodno omrežje,
in s pomočjo katerega se zagotavlja oskrba s pitno vodo naselij ali delov
naselij,
  – za javno službo odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske
odpadne vode omrežje kanalskih vodov, kanalov, jarkov in peskolovov ter z
njimi povezanih tehnoloških na­prav, ki se povezujejo v sekundarno,
primarno ali magistralno javno kanalizacijsko omrežje in se zaključijo s
komunalno ali skupno čistilno napravo, in s pomočjo katerih se zagotavlja
odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode,
  – za javno službo zbiranja in odvoza komunalnih odpadkov sistem
zbiralnic, zbirnih centrov in malih komunalnih kompostarn, namenjenih
zbiranju in obdelavi ločenih frakcij komunalnih odpadkov pred oddajo v
nadaljnjo predelavo ali odlaganje,
  – za javno službo predelave komunalnih odpadkov objekti za obdelavo
teh odpadkov pred odlaganjem, in
  – za javno službo odlaganja komunalnih odpadkov objekti odlagališč
nenevarnih odpadkov.
  11. Investicija v infrastrukturo je gradnja novih objektov
infrastrukture javne službe, rekonstrukcija objektov ter nadomestna
gradnja objekta infrastrukture javne službe.
  12. Redno vzdrževanje infrastrukture javne službe je izvedba popravil
in del na objektu infrastrukture javne službe ali v prostorih, ki se
nahajajo v objektu.

AAA Zlata odličnost