Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/2005 z dne 6. 5. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/2005 z dne 6. 5. 2005

Kazalo

1859. Tarifni pravilnik za obračun oskrbe s pitno vodo iz vodovodnega sistema v upravljanju gospodarske javne službe – Režijskega obrata v Občini Železniki, stran 4614.

Na podlagi 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93 in 30/98), Odloka o gospodarskih javnih službah (Uradni vestnik Gorenjske, št. 18/95), 28. člena Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Železniki (Uradni list RS, št. 132/04) in 19. člena Statuta Občine Železniki (Uradni list RS, št. 132/04) je Občinski svet občine Železniki na 19. redni seji dne 20. 4. 2005 sprejel
T A R I F N I P R A V I L N I K
za obračun oskrbe s pitno vodo iz vodovodnega sistema v upravljanju gospodarske javne službe – Režijskega obrata v Občini Železniki
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem tarifnim pravilnikom (v nadaljevanju: pravilnik) se določajo elementi obračuna in osnovne tarifne postavke za obračun oskrbe s pitno vodo (v nadaljevanju: voda) iz vodovodnih sistemov, ki jih upravlja gospodarska javna služba – Režijski obrat (v nadaljevanju: izvajalec javne službe), na območju občine Železniki.
S pravilnikom se določajo tudi načela in kriteriji za uporabo obračunskih elementov in tarifnih postavk tako, da se zagotavlja ustrezen obseg sredstev za obratovanje in vzdrževanje sistemov ter pravočasno obnovo in razvoj.
2. člen
Pravilnik velja za porabnike vode, ki so ali bodo priključeni na sisteme v upravljanju izvajalca javne službe.
3. člen
Tarifne postavke za posamezne elemente obračuna oskrbe z vodo morajo biti javno objavljene.
II. ELEMENTI OBRAČUNA IN TARIFNE POSTAVKE ZA OBRAČUN OSKRBE Z VODO
4. člen
Elementi obračuna oskrbe s pitno vodo, za katere se določajo tarifne postavke, so:
– vodarina,
– vodno povračilo,
– vzdrževalnina,
– občinska taksa za investicijsko vzdrževanje in investicije v vodovodni sistem.
Tarifne postavke za posamezne elemente obračuna so:
– tarifna postavka za obračun vodarine v SIT/ m3,
– tarifna postavka za obračun vodnega povračila v SIT/m3,
– tarifna postavka za obračun vzdrževalnine v SIT/vodomer,
– tarifna postavka za obračun občinske takse v SIT/vodomer.
5. člen
Način obračunavanja vode določa Odlok o oskrbi s pitno vodo v Občini Železniki (Uradni list RS, št. 132/04). Cena vode je sestavljena iz fiksnega in variabilnega dela.
6. člen
Variabilni del cene vode se zaračunava na podlagi porabljene vode, merjene v kubičnih metrih, po odčitku obračunskega vodomera na vodovodnem priključku. Med dvema odčitkoma se porabnikom zaračunava akontacija za porabljeno vodo.
Če v obračunskih obdobjih ni mogoče odčitati vodomera iz upravičenega razloga ali okvare, se obračuna povprečna porabljena količina vode v preteklih obračunskih obdobjih oziroma na podlagi podatkov o povprečni porabi drugih primerljivih porabnikov.
7. člen
Vodarina se zaračunava na podlagi porabljene količine vode iz javnega vodovoda, ki se meri v kubičnih metrih po odčitku obračunskega vodomera na vodovodnem priključku.
Za porabnike, ki še nimajo vgrajenega vodomera, določa količino porabljene vode Odlok o oskrbi s pitno vodo v občini Železniki (Uradni list RS, št. 132/04).
Sprememba veljavnih cen vodarine je možna na predlog izvajalca javne službe ter ob potrditvi predloženih novih cen s strani ustreznega občinskega organa in države, kolikor to predpisi zahtevajo.
8. člen
Vodno povračilo je znesek, ki ga izvajalec javne službe zaračunava porabnikom za rabo vode v lasti države. Izvajalec javne službe je zavezanec za plačilo vodnega povračila državi, ker je upravljavec objektov ali naprav za odvzem ali izkoriščanje vode, ki je v lasti države.
9. člen
Vzdrževalnina je znesek, ki ga izvajalec javne službe zaračunava porabnikom za pokrivanje stroškov vzdrževanja vodovodnega priključka, ki zajema stroške menjave vodomera, popravilo okvar na priključku in obnovo priključka.
Vse okvare, ki nastanejo na vodomeru po krivdi porabnika (zmrzal, povratni udar vroče vode, ostale poškodbe, ki nastanejo iz različnih vzrokov), v celoti bremenijo porabnika.
10. člen
Vzdrževalnina, ki jo porabnik plača, se določi v višini:
– za vodomere, dimenzije 1/2", 3/4" in 1"     320 SIT/mesec,
– za vodomere, dimenzije več kot 1"       3.200 SIT/mesec.
11. člen
Občinska taksa je znesek, ki ga porabnik plača izvajalcu javne službe v času izvajanja oskrbe s pitno vodo v obliki nadomestila za priključno moč vodovodnega priključka, za investicijsko vzdrževanje in investicije v vodovodni sistem.
12. člen
Priključna moč je enaka nazivnemu pretoku vodomera (Q(n) v m3/h po ISO standardih), vgrajenega na merilnem mestu priključka. Strošek za priključno moč je enak zmnožku izhodiščne porabe za obračun priključne moči Qi, ki je enaka nazivnem pretoku, konstante K1 in obračunskega obdobja, izraženega v mesecih (Qi x K1 x št. mesecev v obračunskem obdobju). Konstanta K1 znaša 200 SIT.
Znesek priključne moči je neodvisen od porabe vode.
+------------------+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+
|Vodomer DN (mm)  | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 80 | 100 | 150 |
+------------------+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+
|Vodomer DN (")  | 1/2 | 3 | 1  | 5/4 | 6/4 | 2 |  3 | 4 |  5 |
+------------------+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+
|Nazivni pretok Qn | 1,5 | 2,5 | 3,5 | 6 | 10 | 15 | 40 | 60 | 150 |
|(m3/h)      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
+------------------+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+
|Izhodiščna poraba | 1,5 | 2,5 | 3,5 | 6 | 10 | 15 | 40 | 60 | 150 |
|za obračun    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|priključne moči  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|Qi (m3)      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
+------------------+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+
13. člen
Višino vzdrževalnine in izhodiščnih podatkov za obračun občinske takse uskladi izvajalec javne službe enkrat letno, in sicer meseca januarja tekočega leta, na osnovi podatkov o rasti cen življenjskih potrebščin za preteklo leto, ki ga objavlja Statistični urad RS v Uradnem listu.
14. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 080-09-2729
Železniki, dne 20. aprila 2005.
Župan
Občine Železniki
Mihael Prevc l. r.

AAA Zlata odličnost