Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/2005 z dne 6. 5. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/2005 z dne 6. 5. 2005

Kazalo

1858. Program priprave občinskega lokacijskega načrta "Brančurnikov dol – območje trgovskih dejavnosti"(v nadaljevanju: OLN), stran 4612.

Na podlagi 27. člena zakona o urejanju prostora (ZUreP-1, Uradni list Republike Slovenije, št. 110/02, 8/03 –popr.), Pravilnika o vsebini, obliki in načinu priprave državnih in občinskih lokacijskih načrtov ter vrstah njihovih strokovnih podlag (Uradni list Republike Slovenije, št. 86-3856/2004) in 16. člena Statuta Občine Prevalje (Uradni list Republike Slovenije, št. 15/99 in 51/01) je župan Občine Prevalje dr. Matic Tasič dne 20. 4. 2005 sprejel
P R O G R A M P R I P R A V E
občinskega lokacijskega načrta "Brančurnikov dol – območje trgovskih dejavnosti"
(v nadaljevanju: OLN)
1. Ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo lokacijskega načrta
(1) Občina Prevalje je v letu 2004 sprejela »Spremembe in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana občine Ravne na Koroškem za območje občine Prevalje za obdobje 1986–2000«.
(2) V skladu s prostorskimi usmeritvami Občine Prevalje in potrebami pobudnikov je nosilna načelna usmeritev glede nadaljnje urbanizacije dograjevanje in zaokrožanje obstoječih urbanih struktur/naselij s čim racionalnejšim poseganjem na nove površine.
(3) Novi posegi bodo vsestransko pretehtani in strokovno utemeljeni ter podrejeni racionalni rabi prostora, s ciljem smotrne rabe celotnega prostora in varovanja kulturne krajine.
(4) Z lokacijskimi načrti (LN) bomo urejali dele ureditvenih območij naselij, na katerih načrtujemo kompleksno gradnjo (stanovanj, industrije, objektov družbenega standarda …), ter naselja, kjer gradnja ni kompleksna, dopolnilno gradnjo, območja rekreacijskih dejavnosti, gramoznic, odlagališč, območij za rekreacijo in šport v naravnem okolju ter načrtovanje infrastrukturnih omrežij za zagotavljanje delovanja obveznih lokalnih javnih gospodarskih služb.
(5) Kot pravna podlaga za izdelavo občinskega lokacijskega načrta (v nadaljevanju: OLN) se uporablja Zakon o urejanju prostora (ZUreP-1, Uradni list Republike Slovenije, št. 110/2002, 08/2003-popr.).
2. Predmet in programska izhodišča
(1) Predmet OLN je prostorska ureditev območja "Brančurnikov dol", ki bo obsegala gradnjo trgovskih in drugih storitvenih dejavnosti (CC.Si_12203, 12301, 12302, 12304,) na zemljiščih parc. št. 129/1, 129/4, 130/1 in 130/2 (vsa) k.o. Dobja vas.
(2) Programska izhodišča za izdelavo OLN so določena v prostorski dokumentaciji »Sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana občine Ravne na Koroškem za območje občine Prevalje za obdobje 1986–2000 (Uradni list Republike Slovenije, št. 83-4320/2001 in 64-2940/2004)«.
3. Okvirno ureditveno območje
(1) Ureditveno območje OLN obsega vzhodni del naselja Prevalje (Brančurnik) na vmesnem pasu med regionalno cesto I. reda št. 226-1255 na severni strani, kategorizirano občinsko potjo JP850370 na južni strani, mejo z Občino Ravne na Koroškem na vzhodni strani in zazidavo »Pri Brančurniku« na zahodni strani, in sicer na zemljščih parc. št. 129/1, 129/4, 130/1 in 130/2 (vsa) k.o. Dobja vas.
(2) Območje obdelave obsega velikost ca. 2 ha.
(3) V letu 2005 je Občina Prevalje (v nadaljnjem besedilu: pripravljavec) skladno z 28. členom ZUreP-1 izvedla prostorsko konferenco z namenom, da se pridobijo in uskladijo priporočila, usmeritve in legitimni interesi lokalne skupnosti, gospodarstva in interesnih združenj ter organizirane javnosti glede priprave lokacijskega načrta oziroma predvidene prostorske ureditve. Datum ter kraj in čas zbora konference je pripravljavec objavil v sredstvih javnega obveščanja. S to objavo so bili obveščeni predstavniki gospodarstva, interesnih združenj ter organizirane javnosti, z vabili pa so bili povabljeni nosilci urejanja prostora, ki so navedeni v III. točki tega programa priprave, in lastniki zadevnih zemljišč.
(4) Na prostorski konferenci ni bilo podanih pogojev ali usmeritev s strani nosilcev urejanja prostora.
4. Nosilci urejanja prostora, ki dajejo smernice in mnenja, ter drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi OLN:
(1) Nosilci urejanja prostora, ki morajo:
a) pred začetkom izdelave lokacijskega načrta podati smernice za njegovo pripravo,
b) k drugemu dopolnjenemu predlogu pa mnenje, so:
– RS – Ministrstvo za zdravje/Zdravstveni inšpektorat RS, Območna enota Dravograd, Dravograd,
– RS – Ministrstvo za obrambo/Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Izpostava Slovenj Gradec, Slovenj Gradec,
– Elektro Celje, d.d., področje Slovenj Gradec, Slovenj Gradec,
– Telekom Slovenije d.d., PE Maribor,
– RS – Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Agencija RS za okolje-Območna pisarna Maribor,
– RS – Ministrstvo za kulturo/Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije – Območna enota Maribor,
– RS – Ministrstvo za okolje, prostor in energijo/Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Maribor,
– Javno komunalno podjetje Log, d.o.o., Ravne na Koroškem,
– Petrol Energetika, d.o.o., Ravne na Koroškem,
– Občina Prevalje, Prevalje.
(2) Kolikor se v postopku priprave ugotovi, da je treba pridobiti pogoje in smernice drugih organov, ki niso navedeni, se pridobijo v postopku.
(3) Če kdo od navedenih organov oziroma organizacij v 30 dneh ne bi podal smernic, se bo štelo, da nima smernic, pri čemer pa mora izdelovalec upoštevati vse zahteve, ki jih za načrtovanje predvidene prostorske ureditve določajo veljavni predpisi in drugi pravni akti.
(4) V primeru, če kdo od navedenih organov ali organizacij v 30 dneh po prejemu zahtevka o izdaji mnenja ne bi podal mnenja, se bo štelo, da s predlagano prostorsko dokumentacijo soglaša.
(5) Pripravljavec OLN je Občina Prevalje.
(6) Pobudnika OLN sta:
(a) »Modro polje Alfa nepremičnine« d.o.o., Dunajska 21, Ljubljana, in
(b) »Fagot«, d.o.o., Pod gradom 2, Slovenj Gradec.
(7) Načrtovalec OLN je Biro Godec, Sanja Godec s.p., Javornik 63, SI 2390 Ravne na Koroškem.
5. Seznam potrebnih strokovnih podlag
(1) Pri izdelavi strokovnih podlag in OLN je treba upo­števati:
– vse predhodno izdelane strokovne podlage in druga gradiva, relevantna za izdelavo naloge s področja prostorskega razvoja, varstva okolja, ohranjanja narave in varstva kulturne dediščine;
– Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Ravne na Koroškem za območje Občine Prevalje za obdobje 1986–2000, dopolnjen 1998, Uradni list Republike Slovenije, št. 83/01;
– Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Ravne na Koroškem za območje Občine Prevalje za obdobje 1986-2000, dopolnjen v letu 2004, Uradni list Republike Slovenije, št. 64-2940/2004;
– Odlok o ugotovitvi skladnosti prostorskoizvedbenih načrtov, sprejetih na podlagi ZUN, ter zazidalnih načrtov, sprejetih na podlagi Zakona o urbanističnem planiranju (Uradni list Socialistične republike Slovenije, št. 16/67, 27/72 in 8/78), s Spremembami in dopolnitvami prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Ravne na Koroškem za območje Občine Prevalje za obdobje 1986-2000, dopolnjen v letu 2004, Uradni list Republike Slovenije, št. 79-3515/2004;
– Odlok o lokacijskem načrtu »Brančurnikov podn – območje storitvenih dejavnosti“, Uradni list Republike Slovenije, št. 128-5380/2004;
6. Način pridobitve strokovnih rešitev
(1) V postopku priprave OLN mora investitor zagotoviti izdelavo naslednjih strokovnih podlag, na katerih bodo teme­ljile rešitve:
– idejna zasnova načrtovane prostorske ureditve, izdelana na način, ki vključuje vse funkcionalne, urbanistične, krajinske, arhitekturne in okoljevarstvene rešitve in ureditve z ustreznim poročilom in utemeljitvijo;
– idejno zasnovo nove prometne ureditve tudi v odnosu do obstoječe (ukinitve, preureditve obstoječih cest, poti ipd.), vključno z ureditvami mirujočega prometa;
– idejne zasnove novih energetskih, vodovodnih, komunalnih in drugih infrastrukturnih priključkov in ureditev;
– idejne zasnove zaščite, prestavitve in ukinitve obstoječih energetskih, vodovodnih, komunalnih in drugih komunalnih priključkov in ureditev;
– idejne zasnove rešitev in ukrepov za preprečitev negativnih vplivov na okolje, kulturno dediščino in trajnostno rabo naravnih dobrin, za omilitev vplivov na rastlinske in živalske vrste ter njihove habitate, vključno z idejno zasnovo ureditve morebitnih izravnalnih ukrepov;
– idejne zasnove rešitev in ukrepov za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami;
– podatke zemljiškega katastra in katastra stavb;
– podatke iz zemljiške knjige o lastnikih in imetnikih drugih stvarnih pravic.
(2) Kolikor se v postopku priprave ugotovi, da je treba pridobiti pogoje in smernice drugih organov, ki niso navedeni, se pridobijo v postopku.
(3) Če kdo od navedenih organov oziroma organizacij v 30 dneh ne bi podal smernic, se bo štelo, da nima smernic, pri čemer pa mora izdelovalec upoštevati vse zahteve, ki jih za načrtovanje predvidene prostorske ureditve določajo veljavni predpisi in drugi pravni akti.
(4) V primeru, če kdo od navedenih organov ali organizacij v 30 dneh po prejemu zahtevka o izdaji mnenja ne bi podal mnenja, se bo štelo, da s predlagano prostorsko dokumentacijo soglaša.
(5) Kolikor se v postopku priprave lokacijskega načrta ugotovi, da je treba pridobiti predhodne smernice ter mnenja tudi drugih organov, ki zgoraj niso našteti, se pridobijo v postopku.
(6) Strokovne rešitve prostorske ureditve za obravnavana zemljišča izdela skladno s 158. členom ZureP-1 načrtovalec, ki izpolnjuje pogoje za pooblaščenega prostorskega načrtovalca na podlagi določb 130. člena Zakona o graditvi objektov (ZGO-1; Uradni list Republike Slovenije, št. 110/02) in ga izbere naročnik.
(7) Podlaga za oblikovanje OLN predstavlja »Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave državnih in občinskih lokacijskih načrtov ter vrstah njihovih strokovnih podlag, Uradni list Republike Slovenije, št. 86-3856/2004«, še zlasti pa je treba upoštevati:
– tretji odstavek 15. člena istega pravilnika tako, da je besedilo pripravljeno za neposredno vgraditev v obstoječi sistem GIS Občine Prevalje, ter
– drugi odstavek 17. člena istega pravilnika tako, da so risne priloge pripravljene za neposredno vgraditev v obstoječi sistem GIS Občine Prevalje.
(8) Vse strokovne odločitve morajo biti skladne z določili 40. člena Zakona o varstvu okolja (ZVO-1, Uradni list Republike Slovenije, št. 41-1694/2004):
a) v skladu z zadevnim členom je bila s strani RS – Ministrstvo za okolje, prostor in energijo izdana Odločba št. 354-09-50/2005, z dne 17. 3. 2005, katera opredeljuje, da za nameravani OLN na podlagi mnenja Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave OE Maribor (št. 4-III-202/01-O-05/MV, z dne 24. 2. 2005) ni treba izvesti postopka celovite presoje vplivov na okolje.
7. Navedba in način pridobitve geodetskih podlag
(1) Za območje predvidene prostorske ureditve je pobudnik dolžan pridobiti geodetske podlage v obliki, kot jih določa Pravilnik o vsebini geodetskih podlag za pripravo prostorskih izvedbenih aktov (Uradni list Republike Slovenije, št. 17/1985).
8. Rok za pripravo
Postopek priprave, obravnave in sprejema OLN bo potekal po naslednjem terminskem planu:
(1) Pridobitev smernic za načrtovanje
(a) Naročnik zagotovi gradivo za pridobitev smernic (najmanj situacijski prikaz prostorske ureditve v merilu 1:2500 s tehničnim poročilom) v desetih dneh po sprejemu programa priprave.
(b) Izbrani načrtovalec po pooblastilu naročnika pridobi smernice za načrtovanje od nosilcev urejanja prostora iz 3. točke tega programa priprave, ki jih podajo v tridesetih dneh po sprejemu vloge.
(c) Načrtovalec OLN izdela analizo smernic ter ob upoštevanju le-teh in analize prostora izdela usmeritve za načrtovanje prostorske ureditve v petih dneh po prejemu vseh smernic.
(2) Izdelava strokovnih podlag in predloga lokacijskega načrta
(a) Naročnik zagotovi izdelavo vseh strokovnih podlag iz 4. točke tega programa.
(b) Načrtovalec izdela predlog OLN v tridesetih dneh po prevzemu vseh strokovnih podlag.
(3) Druga prostorska konferenca
(a) Župan skliče drugo prostorsko konferenco najmanj štirinajst dni pred javno razgrnitvijo OLN.
(4) Javna razgrnitev in javna obravnava
(a) Župan Občine Prevalje s sklepom javno razgrne predlog OLN za minimalno trideset dni. Javna obravnava se izvede v času trajanja javne razgrnitve. O javni razgrnitvi in času javne obravnave se obvestijo vsi evidentirani lastniki na obravnavanem območju.
(b) Občani, organi in organizacije ter drugi zainteresirani lahko podajo pisne pripombe v času trajanja javne razgrnitve predloga lokacijskega načrta. Občina Prevalje v času javne razgrnitve in javne obravnave evidentira vse pisne in ustne pripombe in predloge organov, organizacij in posameznikov.
(5) Obravnava pripomb in priprava stališč do pripomb
(a) Pripravljavec v sodelovanju z naročnikom in načrtovalcem prouči pripombe in predloge.
(b) Načrtovalec pripravi predlog stališč glede njihovega upoštevanja v roku desetih dni po prejemu vseh stališč. Pripravljavec s pripombami in predlogi ter predlogom stališč seznani tudi tiste nosilce urejanja prostora, na katerih delovno področje bi se predlagane spremembe lahko nanašale, ter pridobi njihovo predhodno mnenje.
(c) Župan potrdi stališča do pripomb.
(6) Priprava dopolnjenega predloga lokacijskega načrta
(a) Po javni razgrnitvi in sprejetju stališč do pripomb bo načrtovalec v roku petnajstih dni dopolnil prostorski akt v skladu s stališči do pripomb in predlogov, danih v času javne razgrnitve prostorskega akta.
(b) Prostorski akt bo posredoval pristojnim nosilcem urejanja prostora ter jih pozval, da v tridesetih dneh podajo mnenje k drugemu dopolnjenemu predlogu lokacijskega načrta.
(7) Sprejem lokacijskega načrta
(a) Župan Občine Prevalje posreduje drugi dopolnjeni predlog OLN občinskemu svetu v sprejem.
(b) Po sprejetju se Odlok objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
9. Obveznosti v zvezi s financiranjem prostorskega akta
(1) Vse stroške v zvezi z pridobivanjem strokovnih rešitev OLN, izdelavo projekta LN, vodenja vseh z zakonom zahtevanih upravnih postopkov, objavljanjem z zakonom določenih postopkov v javnih glasilih, sredstvih obveščanja in uradnih listih ter pridobivanjem smernic in mnenj prevzame pobudnik.
(2) Pobudnik bo pripravil projekt OLN tako, da bo programski jezik ustrezal neposredni objavi v sistemu GIS Občine Prevalje brez potreb po prevajanju.
(3) Pobudnik bo v celoti financiral in opremil območje s potrebno komunalno infrastrukturo, ki bo zahtevana v smernicah in mnenjih nosilcev urejanja prostora.
(4) Pobudnik priprave sprememb in dopolnitev UN in pripravljavec lahko skleneta Urbanistično pogodbo v skladu z določili 76. člena ZUreP-1.
10. Končna določba
Ta program priprave začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 35104-0005/2005-10
Prevalje, dne 20. aprila 2005.
Župan
Občine Prevalje
dr. Matic Tasič l. r.

AAA Zlata odličnost