Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/2005 z dne 6. 5. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/2005 z dne 6. 5. 2005

Kazalo

1853. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje krajevnih skupnosti Landol, Šmihel pod Nanosom in Studeno, stran 4608.

Na podlagi 23. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03 – popr.), 16. člena statuta Občine Postojna (Uradni list RS, št. 1/96, 68/97, 31/98, 84/98 in 66/99) in Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o splošnih prostorskih ureditvenih pogojih za del območja Občine Postojna – prečiščeno besedilo, je Občinski svet občine Postojna dne 19. 4. 2005 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje krajevnih skupnosti Landol, Šmihel pod Nanosom in Studeno
(prečiščeno besedilo)
1. člen
(1) S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje krajevne skupnosti Landol, Šmihel pod Nanosom in Studeno (Uradni list RS, št. 9/98) (v nadaljnjem besedilu PUP Landol), ki jih je izdelal AGA, d.o.o. – Atelje za geodezijo in arhitekturo Postojna pod št. 49/04, v decembru 2004 in dopolnil aprila 2005 ter veljajo samo skupaj s Spremembami in dopolnitvami odloka o splošnih merilih prostorskih ureditvenih pogojev za naselja v Občini Postojna (v nadaljnjem besedilu: SPUP).
(2) PUP Landol je sestavljen iz besedila in grafičnega dela.
(3) Sestavni del PUP Landol so tudi priloge, ki so določene s tem odlokom.
2. člen
(sestavine PUP Landol)
(1) Besedilo in grafični del PUP Landol sta sestavni del tega odloka.
(2) Besedilo PUP Landol obsega:
1. Uvodne določbe
2. Meja območja
3. Splošna merila in pogoji za arhitekturno oblikovanje objektov in drugih posegov v prostor
4. Podrobna merila in pogoji za arhitekturno oblikovanje objektov in drugih posegov v prostor
5. Merila in pogoji glede varovanja narave in kulturne dediščine
6. Prometno urejanje
7. Merila in pogoji glede komunalnega in energetskega urejanja ter telekomunikacij
8. Varovanje okolja
(3) Grafični del PUP Landol obsega:
3. Prikaz razmejitev območij urejanja in morfoloških enot (podrobnejše namenske rabe) na DKN v merilu M 1: 5000.
4. Izris zasnove elektroenergetskega omrežja na TTN v merilu M 1: 5000.
(4) Ta odlok se objavi skupaj s sklepom Občinskega sveta občine Postojna, št. 03201-1/2005 z dne 19. 4. 2005, v Uradnem listu Republike Slovenije.
3. člen
(priloge PUP Landol)
(1) Tekstualni del:
1. Strokovne podlage, ki jih je izdelal AGA, d. o. o. – Atelje za geodezijo in arhitekturo Postojna pod št. 49/04, v oktobru 2004.
2. Smernice in mnenja pristojnih nosilcev urejanja prostora
3. Spis postopka priprave in sprejema
(2) Grafični del:
1. Strokovne osnove in grafične podloge, ki so bile sprejete z Odlokom o prostorskih ureditvenih pogojih za območje krajevne skupnosti Landol, Šmihel pod Nanosom in Studeno (Uradni list RS, št. 9/98),
2. Strokovne podlage, ki jih je izdelal AGA, d. o. o. – Atelje za geodezijo in arhitekturo Postojna pod št. 49/04, v oktobru 2004,
3. Naravovarstvene smernice za spremembe in dopolnitve Prostorskih ureditvenih pogojev v Občini Postojna z dne 3. 8. 2004 in Naravovarstvene smernice za spremembe in dopolnitve Prostorskih ureditvenih pogojev v Občini Postojna z dne 15. 10. 2004,
4. Kulturovarstvene smernice Zavoda za varstvo naravne in kulturne dediščine v Novi Gorici, 2001 z naslovom Strokovne podlage za spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Postojna.
4. člen
(velikost dopustnih odstopanj)
Odstopanja pri pripravi projektov za pridobitev gradbenih dovoljenj so podrobneje določena v besedilu PUP Landol.
5. člen
PUP Landol je stalno na vpogled vsem zainteresiranim pri pristojnih službah na Občini Postojna.
6. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 35003-11/2004
Postojna, dne 19. aprila 2005.
Župan
Občine Postojna
Jernej Verbič l. r.

AAA Zlata odličnost