Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/2005 z dne 6. 5. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/2005 z dne 6. 5. 2005

Kazalo

1852. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih naselja Zalog pri Postojni – območje planske celote S 20, stran 4607.

Na podlagi 23. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03 – popr.), 16. člena statuta Občine Postojna (Uradni list RS, št. 1/96, 68/97, 31/98, 84/98 in 66/99) in Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o splošnih prostorskih ureditvenih pogojih za del območja Občine Postojna – prečiščeno besedilo, je Občinski svet občine Postojna dne 19. 4. 2005 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih naselja Zalog pri Postojni – območje planske celote S 20
(prečiščeno besedilo)
1. člen
(1) S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Zalog v Postojni – za območje planske celote S20 (Uradni list RS, št. 43/87) (v nadaljevanju PUP Zalog), ki jih je izdelal AGA, d.o.o. – Atelje za geodezijo in arhitekturo Postojna pod št. 49/04, v decembru 2004 in dopolnil aprila 2005.
(2) PUP Zalog je sestavljen iz besedila in grafičnega dela.
(3) Sestavni del PUP Zalog so tudi priloge, ki so določene s tem odlokom.
2. člen
(sestavine PUP Zalog)
(1) Besedilo in grafični del PUP Zalog sta sestavni del tega odloka.
(2) Besedilo PUP Zalog obsega:
1. Uvodne določbe
2. Meja območja
3. Splošna merila in pogoji za arhitekturno oblikovanje objektov in drugih posegov v prostor
4. Podrobna merila in pogoji za arhitekturno oblikovanje objektov in drugih posegov v prostor
5. Merila in pogoji glede varovanja narave in kulturne dediščine
6. Prometno urejanje
7. Merila in pogoji glede komunalnega in energetskega urejanja ter telekomunikacij
8. Varovanje okolja
(3) Grafični del PUP Zalog obsega:
1. Prikaz razmejitev območij urejanja in morfoloških enot (podrobnejše namenske rabe) na DKN v merilu M 1: 5000.
2. Izris zasnove elektroenergetskega omrežja na TTN v merilu M 1: 5000.
(4) Ta odlok se objavi skupaj s sklepom Občinskega sveta občine Postojna, št. 03201-1/2005 z dne 19. 4. 2005, v Uradnem listu Republike Slovenije.
3. člen
(priloge PUP Zalog)
(1) Tekstualni del:
1. Strokovne podlage, ki jih je izdelal AGA, d. o. o. – Atelje za geodezijo in arhitekturo Postojna pod št. 49/04, v oktobru 2004.
2. Smernice in mnenja pristojnih nosilcev urejanja prostora
3. Spis postopka priprave in sprejema
(2) Grafični del:
1. Strokovne osnove in grafične podloge, ki so bile sprejete z Odlokom o prostorskih ureditvenih pogojih naselja Zalog pri Postojni – območje planske celote S20 (Uradni list RS, št. 43/87),
2. Strokovne podlage, ki jih je izdelal AGA, d. o. o. – Atelje za geodezijo in arhitekturo Postojna pod št. 49/04, v oktobru 2004,
3. Naravovarstvene smernice za spremembe in dopolnitve Prostorskih ureditvenih pogojev v Občini Postojna z dne 3. 8. 2004 in Naravovarstvene smernice za spremembe in dopolnitve Prostorskih ureditvenih pogojev v Občini Postojna z dne 15. 10. 2004,
4. Kulturovarstvene smernice Zavoda za varstvo naravne in kulturne dediščine v Novi Gorici, 2001 z naslovom Strokovne podlage za spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Postojna.
4. člen
(velikost dopustnih odstopanj)
Odstopanja pri pripravi projektov za pridobitev gradbenih dovoljenj so podrobneje določena v besedilu PUP Zalog.
5. člen
PUP Zalog je stalno na vpogled vsem zainteresiranim pri pristojnih službah na Občini Postojna.
6. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 35003-11/2004
Postojna, dne 19. aprila 2005.
Župan
Občine Postojna
Jernej Verbič l. r.