Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/2005 z dne 6. 5. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/2005 z dne 6. 5. 2005

Kazalo

1851. Odlok ospremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območji S5 in P3 v Postojni (S4 P1), stran 4606.

Na podlagi 23. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03 – popr.), 16. člena statuta Občine Postojna (Uradni list RS, št. 1/96, 68/97, 31/98, 84/98 in 66/99) in Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o splošnih prostorskih ureditvenih pogojih za del območja Občine Postojna – prečiščeno besedilo, je Občinski svet občine Postojna dne 19. 4. 2005 sprejel
O D L O K
ospremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojihza območji S5 in P3 v Postojni (S4 P1)
(prečiščeno besedilo)
1. člen
(1) S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve odloka o prostorskih ureditvenih pogojev za območji S5 in P3 v Postojni (S4 P1) (Uradni list RS, št. 59/98) (v nadaljnjem besedilu PUP S4 P1) planska celota P7/S4 in P7/P1 ki jih je izdelal AGA, d.o.o. – Atelje za geodezijo in arhitekturo Postojna pod št. 49/04, v decembru 2004 in dopolnil 2005.
(2) PUP S4 P1 je sestavljen iz besedila in grafičnega dela.
(3) Sestavni del PUP S4 P1 so tudi priloge, ki so določene s tem odlokom.
2. člen
(sestavine PUP S4 P1)
(1) Besedilo in grafični del PUP S4 P1 sta sestavni del tega odloka.
(2) Besedilo PUP S4 P1 obsega:
1. Uvodne določbe
2. Meja območja
3. Splošna merila in pogoji za arhitekturno oblikovanje objektov in drugih posegov v prostor
4. Skupna merila in pogoji za arhitekturno oblikovanje objektov in drugih posegov v prostor
5. Podrobna merila in pogoji za arhitekturno oblikovanje objektov in drugih posegov v prostor
6. Merila in pogoji glede varovanja narave in kulturne dediščine
7. Prometno urejanje
8. Merila in pogoji glede komunalnega in energetskega urejanja ter telekomunikacij
9. Varovanje okolja
(3) Grafični del PUP S4 P1 obsega:
1. Prikaz razmejitev območij urejanja in morfoloških enot (podrobnejše namenske rabe) na DKN v merilu M 1: 5000.
2. Izris zasnove elektroenergetskega omrežja na TTN v merilu M 1: 5000.
(4) Ta odlok se objavi skupaj s sklepom Občinskega sveta občine Postojna, št. 03201-1/2005 z dne 19. 4. 2005, v Uradnem listu Republike Slovenije.
3. člen
(priloge PUP S4 P1)
(1) Tekstualni del:
1. Strokovne podlage, ki jih je izdelal AGA, d. o. o. – Atelje za geodezijo in arhitekturo Postojna pod št. 49/04, v oktobru 2004.
2. Smernice in mnenja pristojnih nosilcev urejanja prostora
3. Spis postopka priprave in sprejema
(2) Grafični del:
1. Strokovne osnove in grafične podloge, ki so bile sprejete z Odlokom o prostorskih ureditvenih pogojih za območji S5 in P3 v Postojni (Uradni list RS, št. 59/98),
2. Strokovne podlage, ki jih je izdelal AGA, d. o. o. – Atelje za geodezijo in arhitekturo Postojna pod št. 49/04, v oktobru 2004,
3. Naravovarstvene smernice za spremembe in dopolnitve Prostorskih ureditvenih pogojev v Občini Postojna z dne 3. 8. 2004 in Naravovarstvene smernice za spremembe in dopolnitve Prostorskih ureditvenih pogojev v Občini Postojna z dne 15. 10. 2004,
4. Kulturovarstvene smernice Zavoda za varstvo naravne in kulturne dediščine v Novi Gorici, 2001 z naslovom Strokovne podlage za spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Postojna.
4. člen
(velikost dopustnih odstopanj)
Odstopanja pri pripravi projektov za pridobitev gradbenih dovoljenj so podrobneje določena v besedilu PUP S4 P1.
5. člen
PUP S4 P1 je stalno na vpogled vsem zainteresiranim pri pristojnih službah na Občini Postojna.
6. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 35003-11/2004
Postojna, dne 19. aprila 2005.
Župan
Občine Postojna
Jernej Verbič l. r.

AAA Zlata odličnost