Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/2005 z dne 6. 5. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/2005 z dne 6. 5. 2005

Kazalo

1849. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Laško za leto 2004, stran 4605.

Na podlagi 57. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 in 74/98) 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) in 21. člena Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 8/00 in 88/02) je Občinski svet občine Laško na 17. seji dne 20. 4. 2005 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Laško za leto 2004
1. člen
S tem odlokom se sprejme zaključni račun proračuna Občine Laško za leto 2004.
2. člen
Proračun Občine Laško za leto 2004 izkazuje:
--------------------------------------------------------------------
A)   Bilanca prihodkov in odhodkov           v tisoč SIT
I.   Skupaj prihodki                   1,829.547
II.  Skupaj odhodki                   1,790.237
III.  Proračunski presežek                  39.310
B)   Račun finančnih terjatev in naložb
IV.  Prejeta vračila danih posojil              2.169
V.   Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev       –
VI.  Prejeta minus dana posojila
    in sprem. kapitalskih deležev              2.169
 
C)   Račun financiranja
VII.  Zadolževanje                        –
VIII. Odplačilo dolga                    -30.177
IX.  Povečanje sredstev na računih             11.302
X.   Neto zadolževanje                      –
XI.  Neto financiranje                   30.177
XII.  Sredstva na računih
    Stanje 31. 12. 2003                  51.533
    Stanje 31. 12. 2004                  62.835
--------------------------------------------------------------------
3. člen
Pregled prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb in računa financiranja z obrazložitvami so sestavni del odloka, vendar se ne objavijo v Uradnem listu RS.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 40301-8/2003
Laško, dne 20. aprila 2005.
Župan
Občine Laško
Jože Rajh l. r.

AAA Zlata odličnost