Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/2005 z dne 6. 5. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/2005 z dne 6. 5. 2005

Kazalo

1848. Pravilnik o načinu, pogojih in postopku oddaje zemljišč v najem na območju Občine Kočevje, stran 4603.

Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02), Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Uradni list RS, št. 12/03), 27. člena Statuta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 23/99, 53/99 – popravek, 73/02, 117/02 in 42/03) in 74. ter 86. člena Poslovnika Občinskega sveta občine Kočevje (Uradni list RS, št. 68/99 in 43/03) je Občinski svet občine Kočevje na 19. redni seji sprejel
P R A V I L N I K
o načinu, pogojih in postopku oddaje zemljišč
v najem na območju Občine Kočevje
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se urejajo način, pogoji, postopek in merila za oddajo občinskih nezazidanih stavbnih zemljišč (v nadaljevanju: zemljišč) v najem na območju Občine Kočevje.
2. člen
Zemljišča, za katere velja ta pravilnik, so zemljišča znotraj poselitvenega območja naselja, ki jih kot taka določa veljavni prostorski akt Občine Kočevje in na katerih ni stalno zgrajenih objektov.
Enostavni objekti nimajo statusa stalno zgrajenih objektov.
3. člen
Določbe tega pravilnika se smiselno uporabljajo tudi za zakup kmetijskih zemljišč, razen če ni s tem pravilnikom drugače določeno.
4. člen
Zemljišča se lahko dajo v najem samo državljanom RS oziroma domačim pravnim osebam z večinskim deležem domačega kapitala.
II. POSTOPEK ZA ODDAJO ZEMLJIŠČA V NAJEM
5. člen
Na začetku vsakega leta, ob pripravi proračuna, pripravi režijski obrat program oddaje neoddanih zemljišč v najem. Ko program oddaje zemljišč potrdi pristojna komisija, se lahko zemljišča, navedena v programu, oddajo v najem. Če je predvideni letni dohodek od oddaje posameznega zemljišča nižji od 1,000.000 SIT se oddaja v najem izvrši po metodi neposredne pogodbe. Če je predvideni letni dohodek od oddaje posameznega zemljišča višji od navedenega zneska, se uporabi metoda javne ponudbe.
V primeru, da je za isto zemljišče več prosilcev, se med njimi odloči, kot je navedeno v 8. členu tega pravilnika.
Program iz prvega odstavka mora vsebovati:
I. namen in cilj oddaje stvarnega premoženja v najem,
II. razloge za oddajo v najem,
III. navedbo in opis stvarnega premoženja,
IV. dokumentacijo, ki izkazuje pravno podlago za razpolaganje z nepremičninami (zemljiškoknjižni izpisek, iz katerega je razvidno lastništvo, ter lokacijsko informacijo, če je le-ta potrebna za ugotovitev lastništva),
V. vzorec pogodbe.
6. člen
Stranka, ki želi skleniti najemno pogodbo za zemljišče, mora poslati pismeno vlogo na naslov Občine Kočevje, Oddelek za okolje in prostor, Ljubljanska c. 26, Kočevje.
Vlogi je treba priložiti:
I. mapno kopijo oziroma kopijo katastrskega načrta za zemljišče, ki je predmet najema,
II. zemljiškoknjižni izpisek,
III. podatke o dejstvih iz 8. člena,
IV. potrdilo o državljanstvu oziroma kopijo iz registra pravnih oseb.
Če zemljišče, za katero je izražena želja stranke po najemu, ni vključeno v program oddaje v najem za tekoče leto, se program oddaje v najem kvartalno dopolnjuje.
7. člen
Na podlagi popolne vloge, potrjenega programa oziroma dopolnitve programa oddaje v najem se opravi ogled zemljišča na terenu, ki ga opravi pristojni delavec režijskega obrata za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči. Na ogled mora biti, poleg prosilca za najem, vabljen tudi predstavnik krajevne skupnosti, na območju katere se zemljišče oddaja.
8. člen
Pristojni delavec po ogledu zemljišča sestavi zapisnik, ki je osnova za sklenitev pogodbe.
Če je za najem istega zemljišča več interesentov (prosilcev), se pri odločitvi upošteva predvsem načelo vrstnega reda, ob upoštevanju še naslednjih okoliščin:
I. da je prosilec dejanski uporabnik zemljišča,
II. da je prosilec v preteklosti že imel zemljišče v najemu,
III. da zemljišče v naravi predstavlja funkcionalno zemljišče (oziroma njegov del) k objektu, ki ga uporablja prosilec,
IV. da je verjetno izkazano, da namerava prosilec zemljišče kasneje odkupiti,
V. da gre za denacionalizacijskega upravičenca pa postopek vrnitve zemljišča še ni končan,
VI. da je prosilec mejaš.
Če je za najem istega zemljišča več interesentov (prosilcev) in ni mogoče odločiti med njimi po zgoraj navedenih kriterijih, se zemljišče odda v najem na podlagi javnega razpisa. Ta se izvede v skladu z določbami občinskega odloka, ki ureja način, pogoje in postopek prodaje ali oddaje zemljišč za gradnjo.
Stroški v zvezi z oddajo zemljišča v najem so breme prosilca in se upoštevajo pri obračunu najemnine.
III. NASTANEK IN PRENEHANJE NAJEMNEGA RAZMERJA
9. člen
Zemljišče se odda v najem s pogodbo, ki jo podpiše župan oziroma po njegovem pooblastilu drug delavec občinske uprave.
10. člen
Najemna pogodba se sklene za določen čas, praviloma za eno leto, oziroma za tekoče koledarsko leto. Pogodba se molče obnovi za isti čas, kot je bila sklenjena, če najemnik ali najemodajalec do 31.12. (pred potekom pogodbe) tekočega leta ne izjavi pisno, da pogodbe ne želi podaljšati
Izjemoma se dovoli najem zemljišča za določen čas za dobo do 10 let, kolikor dejavnost, ki se bo izvajala na teh površinah, sovpada z namensko rabo prostora, definirano v prostorskem planu Občine Kočevje.
O izjemi, določeni v drugem odstavku tega člena, na predlog občinske uprave odloči župan.
11. člen
Najemna pogodba mora vsebovati:
I. naziv oziroma ime in priimek ter naslov pogodbenih strank,
II. točno opisan predmet najema (zemljiškoknjižni in katastrski podatki),
III. namen, za katerega se bo zemljišče uporabljajo,
IV. vrednost predmeta pogodbe,
V. višina najemnine,
VI. prepoved oddaje zemljišča v podnajem,
VII. prepoved spremembe pogodbene namembnosti,
VIII. trajanje najemnega razmerja,
IX. način plačevanja najemnine ter sankcije v zvezi z neplačilom,
X. način prenehanja najemnega razmerja,
XI. druge medsebojne pravice in obveznosti pogodbenih strank.
12. člen
Izbranemu najemniku se pošlje pogodba v podpis. Če najemnik ne vrne podpisane pogodbe v roku 15 dni, se najemna pogodba ne sklene, zemljišče pa se lahko odda drugemu najemniku.
13. člen
Najemno razmerje preneha na podlagi:
I. sporazuma pogodbenih strank,
II. pisne odpovedi katerekoli pogodbene stranke,
III. poteka časa najemne dobe,
IV. odstopa najemodajalca od pogodbe,
V. neplačila najemnine za tekoče leto,
VI. ugotovitve javne koristi.
14. člen
Pogodbena stranka lahko pisno odpove najemno pogodbo le s 6-mesečnim odpovednim rokom.
15. člen
Najemodajalec lahko kadarkoli odstopi od pogodbe, če ugotovi, da obstaja dolžnost vrnitve zemljišča v denacionalizacijskem postopku, da najemnik ne uporablja zemljišča v skladu z najemno pogodbo, da najemnik iz neupravičenih razlogov ne začne uporabljati zemljišča v roku, določenim s pogodbo, da s svojo dejavnostjo ali kako drugače prekomerno moti okolico, da zamudi ali zamuja s plačilom najemnine ali če kako drugače krši pogodbena določila.
Najemodajalec lahko na zemljišču, ki je predmet najema, ustanovi služnost po Pravilniku o obremenjevanju nepremičnega premoženja v lasti Občine Kočevje. Odškodnina za take posege se obravnava po 1. členu omenjenega pravilnika.
16. člen
Javno korist ugotovi s sklepom občinski svet. Javna korist je izkazana, če je zemljišče namenjeno za graditev objektov javne infrastrukture.
17. člen
Nadzor nad spoštovanjem določil najemne pogodbe opravljajo pristojni delavci javne službe za gospodarjenje z zemljišči, občinski inšpektor oziroma komunalni nadzornik.
IV. OSNOVE IN MERILA ZA DOLOČANJE NAJEMNIN
18. člen
Najemnine za oddana zemljišča so prihodek proračuna občine in se zbirajo na posebni postavki.
19. člen
Neskladje med katastrskim in dejanskim stanjem zemljišča, ki je predmet najema, ne vpliva na določitev zneska najemnine.
20. člen
Osnova za izračun najemnine za zemljišča je cena zemljišča iz drugega člena tega pravilnika v Občini Kočevje, določena z odlokom o povprečni gradbeni ceni stanovanj in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnega zemljišča v zvezi z določanjem odškodnine za razlaščena stavbna zemljišča v Občini Kočevje (Uradni list RS, št. 13/90).
Višina najemnine se določi v odstotku od cene stavbnega zemljišča za posamezno območje, določeno z odlokom iz prejšnjega odstavka.
V primeru, da je najemnik zemljišče uporabljal že pred sklenitvijo najemnega razmerja, se najemnina obračuna tudi za nazaj od začetka koledarskega leta. Dejstva iz tega odstavka se ugotavljajo med ogledom na terenu in zabeležijo v zapisniku.
21. člen
Najemnine se izračunajo mesečno na naslednji način:
1) Za fizične osebe:
I. za funkcionalna zemljišča (dvorišča, parkirišča ipd.) – 2% cene stavbnega zemljišča/m2, za območje, kjer zemljišče leži;
II. za kmetijski namen – 0,05% cene stavbnega zemljišča/m2, za območje, kjer zemljišče leži, oziroma 0,005% cene za fizične osebe s statusom kmeta.
2) Za pravne osebe in samostojne podjetnike:
I. za uporabo zemljišča do 300 m2 – 5% cene stavbnega zemljišča/m2, za območje, kjer zemljišče leži;
II. za uporabo dodatne površine, (ki presega 300 m2) – 0,1% cene stavbnega zemljišča/m2, za območje, kjer zemljišče leži.
Kmetijske organizacije na območju Občine Kočevje so glede višine najemnine izenačene s fizičnimi osebami s statusom kmeta.
Društva na območju Občine Kočevje se na podlagi pisne vloge lahko s sklepom župana oprostijo plačila najemnine iz posebej utemeljenih razlogov.
22. člen
Ne glede na zgoraj navedene določbe mesečna najemnina ne more biti nižja od 1.000 SIT (za stavbna zemljišča) oziroma 500 SIT (za kmetijska zemljišča).
23. člen
Najemnina se plača enkrat letno ob podpisu pogodbe na podračun proračuna št. 01248-0100005213 – odprt pri UJP Novo mesto, ali pri blagajni Občine Kočevje.
Najemnina se plača do 31. 1. za tekoče leto v primeru, da je pogodba molče podaljšana, po 10. členu tega pravilnika.
Če najemnina ni plačana v roku, se pogodba razveže brez odpovednega roka.
24. člen
Zoper negativno odločitev glede oddaje zemljišča v najem lahko stranka vloži ugovor pri županu v roku 8 dni po prejemu obvestila o sklepu o zavrnitvi njene vloge.
25. člen
O ugovoru iz prejšnjega člena mora župan odločiti v nadaljnjih 15 dneh od izteka ugovornega roka.
V. PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA
26. člen
Vse prispele vloge za najem zemljišča in že začeti postopki oddaje se izvedejo po določbah tega pravilnika.
27. člen
Dosedanji dejanski uporabniki zemljišč, ki so v lasti oziroma v razpolaganju Občine Kočevje, morajo v 3 mesecih od dneva uveljavitve tega pravilnika priglasiti organu iz 5. člena uporabo zemljišča skupaj z vsemi potrebnimi podatki.
28. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS. Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o načinu, pogojih in postopku oddaje zemljišč v najem na območju Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 52/98, 23/99) in Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o načinu, pogojih in postopku oddaje zemljišč v najem na območju Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 68/01 in 23/02).
Št. 463-6/05-0144
Kočevje, dne 6. aprila 2005.
Župan
Občine Kočevje
Janko Veber, univ. dipl. inž. gradb. l. r.