Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/2005 z dne 6. 5. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/2005 z dne 6. 5. 2005

Kazalo

1847. Odlok o turistični taksi v Občini Kočevje, stran 4599.

Na podlagi 27. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/1993, 6/1994 odl. US, 13/94-65, 45/94 – odl. US, 144/94-18, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US, 285/94-105, 63/95, 73/95 – odl. US, 304/94-9, 9/96 – odl. US, 264/95-7, 39/96 – odl. US, 274/95, 44/96 – odl. US, 98/95, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – odl. US, 39/95, 74/98, 12/99 – skl. US, 4/99, 36/99 – odl. US, 313/96, 59/99 – odl. US, 4/99, 70/00, 94/00 – skl. US, 305/98-14, 100/00 – skl. US, 186/00-10, 28/01 – odl. US, 416/98-38, 87/01, 16/02 – skl. US, 33/02-7, 51/02, 108/03 – odl. US, 186/00-21, 77/04 – odl. US, 111/04-21), določil Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 2/04), 17. člena Zakona o prekrških (7/03, 86/04), 27. člena Statuta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 23/99, 53/99 – popravek, 73/02, 117/02 in 43/03) ter 74. člen Poslovnika Občinskega sveta občine Kočevje (Uradni list RS, št. 68/99 in 43/03) je Občinski svet občine Kočevje na 19. redni seji dne 4. 4. 2005 sprejel
O D L O K
o turistični taksi v Občini Kočevje
1. člen
S tem odlokom se urejajo plačilo turistične takse v Občini Kočevje, način poročanja o zbrani turistični taksi ter nadzor nad njenim pobiranjem in odvajanjem.
2. člen
Pojmi, ki se uporabljajo v tem odloku, imajo enak pomen, kot jih določa Zakon o spodbujanju razvoja turizma.
3. člen
V odloku uporabljeni in zapisani izrazi v slovnični obliki za moški spol se uporabljajo nevtralno za ženski in moški spol.
4. člen
Turistična taksa je namenski prihodek Občine Kočevje in se uporablja za namene spodbujanja turizma v skladu z zakonom in proračunom Občine Kočevje.
5. člen
Turistično takso plačujejo državljani Republike Slovenije in tujci, ki v turističnem območju izven svojega stalnega prebivališča uporabljajo storitve prenočevanja (v nadaljnjem besedilu: turisti) v nastavitvenem objektu.
Osebe iz prejšnjega odstavka tega člena plačajo turistično takso hkrati s plačilom storitev za prenočevanje. Plačati so jo dolžne tudi v primeru, ko so deležne brezplačnih storitev za prenočevanje, razen če Zakon o spodbujanju razvoja turizma ne določa drugače.
6. člen
Za območje Občine Kočevje se določi turistična taksa v višini 10 točk.
Znesek turistične takse se izračuna tako, da se pomnoži število točk z vrednostjo točke.
Vrednost točke turistične takse trenutno znaša 22 tolarjev.
Vrednost točke določi Vlada Republike Slovenije v skladu z zakonom in jo enkrat letno uskladi na podlagi gibanja cen življenjskih potrebščin.
7. člen
Plačila turistične takse so oproščeni:
– otroci do 7. leta starosti,
– osebe z zdravniško napotnico v naravnih zdraviliščih,
– osebe na podlagi predložitve fotokopije odločbe pristojnega organa, iz katere je razvidno, da je pri zavarovancu podana invalidnost oziroma telesna okvara, ali fotokopije potrdila oziroma izvedenskega mnenja pristojne komisije o ugotavljanju invalidnosti oziroma telesni okvari ali na podlagi članske izkaznice invalidske organizacije,
– otroci in mladostniki na podlagi predložitve fotokopije odločbe, ki zadeva razvrščanje in usmerjanje otrok s posebnimi potrebami,
– učenci, dijaki in študenti ter njihove vodje oziroma mentorji, udeleženci vzgojno-izobraževalnih programov, ki jih na nepridobitni podlagi organizirajo društva in druge vzgojno-izobraževalne ustanove ter verske in druge skupnosti v okviru svojih rednih aktivnosti,
– dijaki in študentje v dijaških oziroma v študentskih domovih,
– osebe, ki so na začasnem delu in bivajo v gostinskem obratu neprekinjeno več kot 30 dni,
– tuji državljani, ki so po mednarodnih predpisih in sporazumih oproščeni plačila turistične takse,
– člani Planinske zveze Slovenije v planinskih postojankah, na podlagi veljavne članske izkaznice.
Turistično takso v višini 50% plačujejo:
– osebe od 7. do 18. leta starosti,
– turisti, člani mednarodnih mladinskih organizacij, ki prenočujejo v mladinskih prenočiščih, ki so vključena v mednarodno mrežo mladinskih prenočišč IYHF,
– turisti v kampih.
8. člen
Pravne osebe javnega in zasebnega prava, samostojni podjetniki posamezniki, sobodajalci in kmetje, ki sprejemajo turiste na prenočevanje, morajo pobirati turistično takso v imenu in za račun občine hkrati s plačilom storitev za prenočevanje ali najpozneje na zadnji dan prenočevanja.
Osebe iz prejšnjega odstavka morajo pobirati in odvajati turistično takso za prenočitev turista tudi v primeru, če mu ne zaračunavajo plačila storitev za prenočevanje.
9. člen
Osebe iz 8. člena tega odloka so dolžne nakazati pobrano turistično takso do 25. dne v mesecu za pretekli mesec na poseben račun Občine Kočevje, ki je naveden na predpisanem obrazcu v naslednjem členu.
10. člen
Osebe iz 8. člena tega odloka so dolžne do 25. dne v mesecu predložiti Občini Kočevje in pristojnemu davčnemu organu mesečno poročilo na obrazcu Mesečno poročilo o številu prenočitev in pobrani ter nakazani turistični taksi, ki je sestavni del tega odloka kot priloga I in iz katerega morata biti razvidna število prenočitev in znesek pobrane ter nakazane turistične takse. V navedenem poročilu mora biti vpisan tudi razlog oprostitve plačila turistične takse. Osebe iz 8. člena tega odloka so dolžne predložiti mesečno poročilo tudi v primeru, ko niso imele turistov na prenočevanju.
11. člen
Nadzor nad pobiranjem in odvajanjem turistične takse ter vodenjem evidenc opravlja pristojni davčni organ. Nadzor opravlja tudi pristojni občinski inšpekcijski organ.
12. člen
Z globo 200.000 SIT se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki sprejema turiste na prenočevanje, če ne:
– pobira turistične takse po 8. členu tega odloka,
– nakazuje pobrane turistične takse v skladu s 9. členom tega odloka,
– vodi evidence v skladu z 10. členom tega odloka.
Z globo 50.000 SIT se kaznuje za prekršek iz prejšnjega odstavka odgovorna oseba pravne osebe ali sobodajalec ali kmet.
13. člen
Za vprašanja, ki jih ta odlok ne ureja, se uporablja Zakon o spodbujanju razvoja turizma.
14. člen
Z dnem, ko začne veljati ta odlok, preneha veljati Odlok o turistični taksi v Občini Kočevje (Uradni list RS, št. 86/1998).
15. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 417-2/05-135
Kočevje, dne 6. aprila 2005.
Župan
Občine Kočevje
Janko Veber, univ. dipl. inž. grad. l. r.

AAA Zlata odličnost