Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/2005 z dne 6. 5. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/2005 z dne 6. 5. 2005

Kazalo

1844. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Križevci za leto 2004, stran 4598.

Na podlagi 98. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 127/00 in 79/01) ter Statuta Občine Križevci (Uradni list RS, št. 27/99, 17/01 in 74/02) je Občinski svet občine Križevci na 20. redni seji dne 20. 4. 2005 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Križevci za leto 2004
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Križevci za leto 2004.
2. člen
Zaključni račun Občine Križevci za leto 2004 se določa v naslednjih zneskih:
-------------------------------------------------------------------------
A)  Bilanca prihodkov in odhodkov               V 000 SIT
-------------------------------------------------------------------------
Skupina/Podskupina kontov                  Proračun leta
-------------------------------------------------------------------------
I.  Skupaj prihodki (70+71+72+73+74)              405.151
   Tekoči prihodki (70+71)                   230.689
70  Davčni prihodki                       186.968
   700 Davki na dohodek in dobiček               136.422
   703 Davki na premoženje                   13.538
   704 Domači davki na blago in storitve            37.008
71  Nedavčni prihodki                      43.721
   710 Udeležba na dobičku
     in dohodkih od premož.                  12.069
   711 Takse in pristojbine                   1.692
   712 Denarne kazni                        95
   713 Prihodki od prodaje blaga in storitev           1.488
   714 Drugi nedavčni prihodki                 28.377
72  Kapitalski prihodki                      2.540
   720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev            240
   721 Prihodki od prodaje zalog
   722 Prihodki od prodaje zemljišč
     in nemat. premož.                     2.300
73  Prejete donacije
   730 Prejete donacije iz domačih virov
   731 Prejete donacije iz tujine
74  Transferni prihodki                     171.922
   740 Transferni prihodki
     iz drugih javnofin. instit.               171.922
 
II.  Skupaj odhodki (40+41+42+43)                390.058
40  Tekoči odhodki                        55.905
   400 Plače in drugi izdatki zaposlenim            21.777
   401 Prispevki delodajalcev za soc. varnost          3.692
   402 Izdatki za blago in storitve               29.084
   403 Plačila domačih obresti                   389
   409 Rezerve                           963
41  Tekoči transferi                      173.798
   410 Subvencije                        14.106
   411 Transferi posameznikom
     in gospodinjstvom                    88.577
   412 Transferi neprofitnim org. in ustanovam         10.757
   413 Drugi tekoči domači transferi              60.358
   414 Tekoči transferi v tujino
42  Investicijski odhodki                    62.345
   420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev            62.345
43  Investicijski transferi                   98.010
   430 Investicijski transferi                 98.010
III. Proračunski presežek (primanjkljaj) (I.-II.)         15.093
B)  Račun finančnih terjatev in naložb
IV.  Prejeta vračila danih posojil
   in prodaja kapitalskih deležev (750+751+752)
75  Prejeta vračila danih posojil
   750 Prejeta vračila danih posojil
   751 Prodaja kapitalskih deležev
   752 Kupnine iz naslova privatizacije
V.  Dana posojila in povečanje kapit. delež.
   (440+441+442)
44  Dana posojila in povečanje kap. deležev
   440 Dana posojila
   441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
   442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
VI.  Prejeta minus dana posojila in spremembe
   kapitalskih deležev (IV.-V.)
C)  Račun financiranja
VII. Zadolževanje (500)
50  Zadolževanje
51  500 Domače zadolževanje
VIII. Odplačilo dolga (550)                     1.380
55  Odplačila dolga                        1.380
   550 Odplačila domačega dolga                 1.380
IX.  Neto zadolževanje (VII.-VIII.)
X.  Povečanje (zmanjšanje sredstev
   na računih (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)            13.713
-------------------------------------------------------------------------
3. člen
Presežek prihodkov nad odhodki v znesku 15,093.414 SIT se prenese v proračun za leto 2005.
4. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 403-03-145/05
Križevci, dne 21. aprila 2005.
Župan
Občine Križevci
Feliks Mavrič l. r.