Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/2005 z dne 6. 5. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/2005 z dne 6. 5. 2005

Kazalo

1843. Odlok o zaključnem računu proračuna Mestne občine Kranj za leto 2004, stran 4597.

Na podlagi 96. in 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 in 110/02) in 86. člena Statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 43/95, 33/96, 35/00 in 85/02) je Svet Mestne občine Kranj na 24. seji dne 20. 4. 2005 sprejel:
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Mestne občine Kranj za leto 2004
1. člen
S tem odlokom se sprejme zaključni račun proračuna Mestne občine Kranj za leto 2004, ki zajema vse prihodke in druge prejemke ter odhodke in druge izdatke proračuna.
2. člen
Prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki proračuna Mestne občine Kranj so bili v letu 2004 realizirani v naslednjih zneskih:
A)  Bilanca prihodkov in odhodkov
-------------------------------------------------------------------------
Skupina/podskupina kontov                    v 000 SIT
-------------------------------------------------------------------------
I.  Skupaj prih. (70+71+72+73+74)               7,746.786
   Tekoči prihodki (70+71)                  6,866.797
70  Davčni prihodki                      5,594.962
   700 Davki na dohodek in dobiček              4,081.957
   703 Davki na premoženje                  1,105.370
   704 Domači davki na blago in storitve            407.635
71  Nedavčni prihodki                     1,271.835
   710 Udeležba na dobičku
   in dohodki od premoženja                  670.103
   711 Upravne takse in pristojbine               21.969
   712 Denarne kazni                      28.738
   713 Prihodki od prodaje blaga in storitev          45.113
   714 Drugi nedavčni prihodki                 505.912
72  Kapitalski prihodki                     835.897
   720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev          270.927
   722 Prihodki od prodaje zemljišč
     in neopredmetenih
     dolgoročnih sredstev                  564.970
73  Prejete donacije                       3.441
   730 Prejete donacije iz domačih virov             3.441
74  Transferni prihodki                     40.651
   740 Transferni prihodki
     iz drugih javnofinančnih institucij           40.651
II.  Skupaj odhodki (40+41+42+43)               7,236.019
40  Tekoči odhodki                      1,977.810
   400 Plače in drugi izdatki zaposlenim            373.475
   401 Prispevki delodajalcev za socialno
     varnost                         64.179
   402 Izdatki za blago in storitve             1,139.044
   409 Rezerve                         401.112
41  Tekoči transferi                     3,017.453
   410 Subvencije                       189.331
   411 Transferi posameznikom
     in gospodinjstvom                   1,080.349
   412 Transferi neprofitnim organizacijam
     in ustanovam                      196.516
   413 Drugi tekoči domači transferi             1,551.257
42  Investicijski odhodki                   1,418.573
   420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev          1,418.573
43  Investicijski transferi                   822.183
   431 Investicijski transferi prav. in fiz. osebam,
     ki niso prorač. uporab.                 526.457
   432 Investicijski transferi proračunskim
     uporabnikom                       295.726
III. Proračunski presežek (I.-II.)
   (proračunski primankljaj)                  510.767
 
B)  Račun finančnih terjatev in naložb
IV.  Prejeta vračila danih posojil in
   prodaja kapitalskih deležev (750+751+752)          100.274
75  Prejeta vračila danih posojil
   in prodaja kapitalskih deležev               100.274
   750 Prejeta vračila danih posojil              100.086
   751 Prodaja kapitalskih deležev                 188
   752 Kupnine iz naslova privatizacije               –
V.  Dana posojila in povečanje kapitalskih
   deležev (440+441+442)                    15.000
44  Dana posojila in povečanje kap. deležev           15.000
   440 Dana posojila                         –
   441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb         15.000
   442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije        –
VI.  Prejeta minus dana posojila in
   spremembe kapitalskih deležev (IV.-V.)            85.274
 
C)  Račun financiranja
VII. Zadolževanje (50)                         –
50  Zadolževanje                           –
   500 Domače zadolževanje                      –
VIII. Odplačila dolga                          –
55  Odplačila dolga                          –
   550 Odplačila domačega dolga                   –
IX.  Sprememba stanja sredstev na računih            596.041
   (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
X.  Neto zadolževanje (VII.-VIII.)                  –
XI.  Neto financiranje (VI.+X.-IX.)               -510.767
-------------------------------------------------------------------------
3. člen
Podatki iz konsolidirane bilance stanja, ki v aktivi in pasivi izkazujejo vrednost sredstev in virov v višini 35,528.537 SIT, so priloga tega odloka.
4. člen
Saldo sredstev proračunske rezerve na dan 31. 12. 2004 v višini 53,284.701,44 SIT se prenese med sredstva proračunske rezerve v letu 2005.
5. člen
Neporabljena sredstva proračunskega stanovanjskega sklada na dan 31. 12. 2004 v višini 147,696.454,55 SIT se prenesejo med sredstva proračunskega stanovanjskega sklada v letu 2005.
6. člen
Bilanca prihodkov in odhodkov proračuna Mestne občine Kranj za leto 2004 je priloga tega odloka. Priloga odloka sta tudi račun financiranja in račun finančnih terjatev in naložb Mestne občine Kranj za leto 2004.
7. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 40303-0005/05-45/01
Kranj, dne 20. aprila 2005.
Župan
Občine Kranj
Mohor Bogataj, univ. dipl. org. l. r.

AAA Zlata odličnost