Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/2005 z dne 6. 5. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/2005 z dne 6. 5. 2005

Kazalo

1840. Odlok o proračunu Občine Borovnica za leto 2005, stran 4587.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 74/98, 70/00, 51/02), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) in 16. člena Statuta Občine Borovnica (Uradni list RS, št. 42/99, 17/00, in Naš časopis, december 2001) je Občinski svet občine Borovnica na 7. izredni seji dne 7. 4. 2005 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Borovnica za leto 2005
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se za proračun Občine Borovnica za leto 2005 (v nadaljnjem besedilu: proračun) določajo višina proračuna, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine.
Sredstva proračuna se lahko uporabljajo za namene, ki so določeni z zakoni in občinskimi odloki ter drugimi predpisi.
II. VIŠINA PRORAČUNA
2. člen
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
A)  Bilanca prihodkov in odhodkov           v tisoč tolarjev
------------------------------------------------------------------------
Skupina/Podskupina                  Proračun leta 2005
------------------------------------------------------------------------
I.  Skupaj prihodki (70+71+72+73+74)              560.670
   Tekoči prihodki (70+71)                  342.258
70  Davčni prihodki                      309.882
   700 Davki na dohodek in dobiček              247.039
   703 Davki na premoženje                   28.437
   704 Domači davki na blago in storitve            34.406
   706 Drugi davki                         –
71  Nedavčni prihodki                      32.376
   710 Udeležba na dobičku in dohodki
     od premoženja                      15.170
   711 Takse in pristojbine                   1.781
   712 Denarne kazni                       125
   713 Prihodki od prodaje blaga in storitev            –
   714 Drugi nedavčni prihodki                 15.300
72  Kapitalski prihodki                    104.600
   720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev          93.000
   721 Prihodki od prodaje zalog                  –
   722 Prihodki od prodaje zemljišč
     in nematerialnega premoženja              11.600
73  Prejete donacije                         –
   730 Prejete donacije iz domačih virov              –
   731 Prejete donacije iz tujine                  –
74  Transferni prihodki                    113.812
   740 Transferni prihodki
     iz drugih javnofinančnih institucij          113.812
II.  Skupaj odhodki (40+41+42+43)                782.520
40  Tekoči odhodki                       129.957
   400 Plače in drugi izdatki zaposlenim            21.287
   401 Prispevki delodajalcev                  4.750
   402 Izdatki za blago in storitve              100.420
   403 Plačila domačih obresti                   –
   409 Rezerve                         3.300
41  Tekoči transferi                      202.682
   410 Subvencije                        7.030
   411 Transferi posameznikom
     in gospodinjstvom                   109.570
   412 Transferi neprofitnim organizacijam
     in ustanovam                      22.689
   413 Drugi tekoči domači transferi              63.393
   414 Tekoči transferi v tujino                  –
42  Investicijski odhodki                   411.781
   420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev           411.781
43  Investicijski transferi                   38.100
   430 Investicijski transferi                 38.100
III. Proračunski presežek (I.-II.)               -221.850
   (proračunski primanjkljaj)
 
B)  Račun finančnih terjatev in naložb
------------------------------------------------------------------------
Skupina/Podskupina kontov               Proračun leta 2005
------------------------------------------------------------------------
IV.  Prejeta vračila danih posojil in prodaja
   kapitalskih deležev (750-751-752)              1.500
75  Prejeta vračila danih posojil                1.500
   750 Prejeta vračila danih posojil                –
   751 Prodaja kapitalskih deležev                 –
   752 Kupnine iz naslova privatizacije             1.500
V.  Dana posojila in povečanje kapitalskih
   deležev (440+441+442)                     800
44  Dana posijala in povečanje kapitalskih deležev         800
   440 Dana posojila                        –
   441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb           –
   442 Poraba sredstev kupnin
     in naslova privatizacije                  800
VI.  Prejeta minus dana posojila in spremembe
   kapitalskih deležev (IV.-V.)                  700
VII. Skupni presežek oziroma primanjkljaj (III.-VI.)      -221.150
 
C)  Račun financiranja
------------------------------------------------------------------------
Skupina/Podskupina kontov               Proračun leta 2005
------------------------------------------------------------------------
VIII. Zadolževanje (500)
50  Zadolževanje
   500 Domače zadolževanje
IX.  Odplačila dolga (550)
55  Odplačila dolga
   550 Odplačila domačega dolga
X.  Neto zadolževanje (VIII.-IX.)
XI.  Povečanje (zmanjšanje) sredstev na računih
   (VII.-VIII.-IX.)                     -221.150
XII. Stanje sredstev na računih
   na dan 31.12. preteklega leta               221.150
------------------------------------------------------------------------
Splošni del občinskega proračuna – odhodki, sestavljen po funkcionalni klasifikaciji po področjih porabe, in posebni del po ekonomski klasifikaciji javnofinančnih prejemkov in izdatkov na ravni kontov so priloga k temu odloku.
III. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki:
– prihodki požarne takse po 59. členu Zakona o varstvu pred požarom (Uradni načrt RS, št. 71/93), ki se uporabljajo za nakup opreme za zagotavljanje požarne varnosti,
– prihodki takse za vzdrževanje gozdnih cest, ki se uporabljajo za vzdrževanje gozdnih cest,
– prihodki republiške takse za obremenjevanje voda, ki se uporabljajo za financiranje investicij v odvajanje in čiščenje meteornih in fekalnih voda,
– namensko zbrani prispevki občanov za izvajanje tekočih in investicijskih nalog.
4. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan. Župan je zadolžen, da med letom usklajuje skupno bilanco prihodkov in odhodkov. V skladu z usmeritvami Republike Slovenije za področje javnih financ.
Na predlog predlagateljev finančnih načrtov neposrednega uporabnika župan odloča o prerazporeditvah pravic porabe med proračunskimi postavkami v okviru posameznega področja proračunske porabe v posebnem delu proračuna.
Župan v mesecu juliju in konec leta poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2005 in njegovi realizaciji.
5. člen
Župan je pooblaščen, da:
– razporeja sredstva splošne proračunske rezerve za financiranje posameznih namenov javne porabe, ki jih ob spremljanju proračuna ni bilo mogoče predvideti ali zanje ni bilo mogoče predvideti zadostnih sredstev,
– odloča o dinamiki porabe sredstev tekoče porabe,
– odloča o kratkoročnem zadolževanju za financiranje nalog javne porabe in zagotavljanje likvidnosti, do višine 5% prejemnikov proračuna, z poplačilom do konca proračunskega leta,
– če se po sprejetju proračuna sprejme zakon ali odlok, na podlagi katerega nastanejo nove obveznosti za proračun, vključi župan te obveznosti v proračun in določi obseg izdatkov za ta namen v okviru prerazporeditve sredstev,
– izvršuje sprejeti letni prodaje občinskega premoženja,
– odloča o začasni uporabi tekočih likvidnostnih sredstev zaradi obremenitve njihove realne vrednosti.
6. člen
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 5% javne porabe tekočega leta, za investicijske izdatke in transfere pa 10% javne porabe tekočega leta.
Omejitve iz prvega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami.
7. člen
Proračunski sklad je račun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF. Proračunska rezerva se v letu 2005 oblikuje v višini 1,000.000 tolarjev.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 200.000 tolarjev župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
8. člen
Župan lahko dolžniku do višine 100.000 tolarjev odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga, če bi bili stroški postopka izterjave v nesorazmerju z višino terjatve.
9. člen
Proračunskim porabnikom se sredstva za tekočo dejavnost dodeljena mesečno. Sredstva, ki se razporeja na podlagi razpisov, se dodeljuje skladno z razpisnimi pogoji. Sredstva za investicije in amortizacijo opreme se posrednim uporabnikom dodeljuje trimesečno na podlagi predloženega plana nabav.
10. člen
Uporabniki proračunskih sredstev morajo izvrševati svoje naloge v mejah sredstev, ki so jim odobrene z občinskim proračunom in le za namene, za katere so jim bila sredstva dodeljena.
Uporabniki proračunskih sredstev morajo nakup opreme oziroma vzdrževalna in investicijska dela med vrednostjo, določeno z Zakonom o javnih naročilih in Zakonom o izvrševanju proračuna RS, oddati z javnim razpisom.
Uporabniki proračunskih sredstev poročajo županu dvakrat letno, ob polletju in zaključku leta oziroma po potrebi.
11. člen
Če se med letom spremeni delovno področje uporabnika proračuna, se sorazmerno poveča ali zmanjša obseg sredstev za njegovo delovanje.
Če se uporabnik med letom ukine oziroma preneha z dejavnostjo, se sredstva prerazporedijo uporabniku, ki je naloge prevzel, sicer pa v splošno proračunsko rezervacijo.
12. člen
Stvarno premoženje se lahko pridobiva z nakupom le v obsegu, ki je potreben za opravljanje nalog opredeljenih s tem odlokom, brez nepotrebnih zalog.
Za brezplačno pridobitev premoženja je potrebno predhodno soglasje občinskega sveta, če bi takšna pridobitev povzročala stroške in obveznosti.
13. člen
V roku enega meseca po sprejetju proračuna sprejme župan plan nabav za leto 2004. Nabava osnovnega sredstva, naročila gradnje in izvajanje investicijskega vzdrževanja se lahko pričnejo:
– če je načrtovano v planu nabav za leto 2005,
– ko župan izda sklep o pričetku nabave po preveritvi likvidnosti.
IV. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA
14. člen
Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v račun finančnih terjatev in naložb ter odplačilo dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2005 lahko zadolži do višine 5,000.000 tolarjev.
Obseg poroštev občine za izpolnitve obveznosti javnih zavodov in javnih podjetji, katerih ustanoviteljica je Občina Borovnica, se lahko izvaja do višine, določene v Zakonu o javnih financah. Soglasje o višini poroštva do 3,000.000 SIT daje župan, nad to višino pa občinski svet.
15. člen
Javna podjetja in javni zavodi, katerih ustanoviteljica je občina, se smejo zadolževati le s soglasjem ustanovitelja. Soglasje o zadolžitvi do višine 3,000.000 SIT daje župan, nad to višino občinski svet.
16. člen
Nadzorni odbor pri občinskemu svetu opravlja:
– nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine,
– nadzoruje namembnost in smotrnost uporabe občinskega proračuna,
– nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev.
Če se pri ugotavljanju proračunskega nadzora pri uporabnikih ugotovi, da sredstva niso bila uporabljena za namene, za katere so bila dodeljena, ima nadzorni odbor pravico zahtevati, da se ta sredstva vrnejo v občinski proračun, in o tem obvesti župana občine. To velja tudi za pomanjkljivosti, ki so bile ugotovljene pri vodenju finančnega in materialnega knjigovodskega stanja.
5. PREDHODNE IN KONČNE DOLOČBE
17. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Borovnica v letu 2006, če bo začasno financiranje potrebno, se uporabljata ta odlok in sklep župana.
18. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 066/3-7/1-315/05
Borovnica, dne 7. aprila 2005.
Župan
Občine Borovnica
Alojz Močnik l.r.

AAA Zlata odličnost