Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/2005 z dne 6. 5. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/2005 z dne 6. 5. 2005

Kazalo

1839. Spremembe in dopolnitve Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji, stran 4585.

Na podlagi 11. člena Zakona o lastninskem preoblikovanju Loterije Slovenije (Uradni list RS, št. 44/96) in 13. člena Odloka o ustanovitvi fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji – Od FIHO (Uradni list RS, št. 9/98) je svet fundacije na sejah dne 18. 5. 2004 in 8. 7. 2004 sprejel
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E
P R A V I L
Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji
1. člen
V Pravilih fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 9/99 in 89/99) se v tretjem odstavku 1. člena besedilo »Trubarjeva 77« nadomesti z besedilom »Stegne 21/c«.
2. člen
Besedilo prve in druge alinee 3. člena se spremeni in dopolni tako, da se glasi:
»– posebne socialne programe in storitve invalidskih organizacij, s katerimi prispevajo zlasti k uveljavljanju človekovih pravic invalidov, vključevanju invalidov v družbo in njihovemu sodelovanju v vsakdanjem življenju, nediskriminaciji invalidov, njihovemu vzpodbujanju za opiranje na lastne moči in sposobnosti ter zagotavljanju ekonomskega, socialnega, zdravstvenega in pravnega varstva invalidov, socialne pravičnosti, enakih možnosti in avtonomnosti invalidov kot uporabnikov storitev,
– programe in storitve humanitarnih organizacij, namenjene zlasti reševanju ogroženih ljudi in življenj, lajšanju socialnih in psihosocialnih stisk in težav, izboljšanju socialnega položaja, preprečevanju poslabšanja socialnega položaja, krepitvi zdravja, preprečevanju poslabšanja zdravstvenega stanja oseb s kronično boleznijo ter ustvarjanju možnosti za čimbolj kakovostno in samostojno življenje oseb s kronično boleznijo.«
V zadnji alinei 3. člena se črta beseda »podporo«, beseda »delovanju« pa se spremeni tako, da se glasi: »delovanje«.
3. člen
Besedilo 4. člena se nadomesti z novim besedilom:
»Finančna sredstva fundacije se, skladno s pravilnikom o merilih in pogojih za uporabo sredstev fundacije, dodeljujejo tistim organizacijam, ki so na podlagi zakona pridobile status invalidske ali humanitarne organizacije.«
4. člen
V 20. členu se besedilo prve alinee spremeni tako, da se glasi:
»– da ima univerzitetno izobrazbo,«.
5. člen
V 26. členu se besedilo drugega odstavka dopolni tako, da se glasi:
»Predsednika komisije izvolijo člani komisije izmed sebe z večino glasov vseh članov komisije. Če je za predsednika komisije predlaganih več kandidatov, se glasovanje o kandidatih opravi na način, določen v zadnjem odstavku 9. člena teh pravil.«
Doda se nov, tretji odstavek z besedilom:
»Komisija lahko izmed svojih članov izvoli namestnika predsednika komisije po enakem postopku, kot velja za predsednika.«
6. člen
V 28. členu se besedilo prvega odstavka spremeni tako, da se glasi:
»Fundacija ima nadzorni odbor, sestavljen iz treh članov. Svet jih imenuje izmed uveljavljenih strokovnjakov na področju invalidskega, socialnega in zdravstvenega varstva na podlagi predlogov Vlade Republike Slovenije, invalidskih organizacij, ki delujejo na državni ravni (prvi odstavek 25. člena Zakona o invalidskih organizacijah), in humanitarnih organizacij.«
7. člen
V prvem odstavku 29. člena se doda nov drugi stavek z besedilom:
»Do sejnine in povračila potnih stroškov so upravičeni tudi člani nadzornega odbora.«
8. člen
V 36. členu se v drugi alinei črta besedilo »v višini 2%«.
9. člen
Doda se nov 36.a člen z besedilom:
»36.a člen
Fundacija preko svojih organov in strokovne službe ali pooblaščene strokovne organizacije zagotavlja nadzor nad porabo namensko dodeljenih sredstev invalidskim in humanitarnim organizacijam za delovanje, za izvajanje programov in storitev ter za naložbe, financirane iz sredstev fundacije.
Nadzor obsega pregled stanja in podatkov o porabi sredstev, ugotavljanje ustreznosti in pravilnosti dela izvajalcev programov in storitev ter kakovosti in obsega opravljenega dela. Nadzor vključuje tudi inštruktažno svetovanje ter priporočila za odpravo ugotovljenih pomanjkljivosti. Organ, ki opravi nadzor, sestavi o tem poročilo in ga dostavi svetu.
Natančnejšo ureditev izvajanja nadzora ureja pravilnik, ki ga sprejme svet.
Če fundacija ugotovi, da obstaja upravičen dvom glede pravilnosti in zakonitosti uporabe sredstev fundacije, dodeljenih invalidskim in humanitarnim organizacijam, lahko pri pristojnih organih sproži tudi postopek za finančni nadzor.«
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
10. člen
Imenovanje članov nadzornega odbora po spremenjeni določbi 28. člena pravil opravi svet najkasneje v šestih mesecih po uveljavitvi teh sprememb in dopolnitev.
V enakem roku svet sprejme pravilnik za izvajanje nadzora (tretji odstavek 36.a člena).
11. člen
Te spremembe in dopolnitve so sprejete, ko da k njim soglasje Državni zbor Republike Slovenije, in začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Predsednik sveta FIHO
Janko Kušar l. r.
Državni zbor Republike Slovenije je dal soglasje k temu aktu pod št. 412-01/06-21/40, EPA 1336-III z dne 26. 1. 2005.

AAA Zlata odličnost