Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/2005 z dne 6. 5. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/2005 z dne 6. 5. 2005

Kazalo

1838. Spremembe in dopolnitve Pravilnika o merilih in pogojih za uporabo sredstev Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji, stran 4584.

Na podlagi 16. člena odloka o ustanovitvi fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 9/98) je svet fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji na sejah dne 18. 5. 2004 in 8. 7. 2004 sprejel
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E
P R A V I L N I K A
o merilih in pogojih za uporabo sredstev Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji
1. člen
V Pravilniku o merilih in pogojih za uporabo sredstev fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 92/1998) se v uvodnem besedilu 5. člena črta beseda »praviloma«; v besedilu druge alinee se število 75% nadomesti s številom 65%, število 25% pa se nadomesti s številom 35%.
Besedilo tretje alinee se spremeni tako, da se glasi: »Znesek sredstev za humanitarne organizacije se med splošne dobrodelne organizacije, organizacije za kronične bolnike in organizacije za samopomoč razdeli v razmerju, ki ga vsako leto določi svet na predlog komisije za ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev sredstev humanitarnim organizacijam.«
2. člen
V 6. členu se v drugem odstavku med besedama »se« in »nakazujejo« vstavi beseda »praviloma«.
V tretjem odstavku se med besedama »se« in »posameznim« vstavi beseda »lahko«.
3. člen
V 7. členu se doda nov, četrti odstavek, z naslednjim besedilom:
»Merila iz drugega in tretjega odstavka tega člena se uporabljajo neposredno pri zmanjšanju ali povečanju načrtovanih sredstev do 15% ter kot podlaga za rebalans po prvem odstavku. Za razdelitev sredstev po rebalansu letnega finančnega načrta ni potreben nov javni razpis.«
4. člen
Besedilo 8. člena se spremeni tako, da se v celoti glasi:
»Iz sredstev FIHO se financirajo oziroma sofinancirajo tiste organizacije, ki so na podlagi zakona pridobile status invalidske ali humanitarne organizacije.
Organizacije iz prejšnjega odstavka morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– da so vpisane v register invalidskih organizacij po zakonu o invalidskih organizacijah ali v razvid humanitarnih organizacij po zakonu o humanitarnih organizacijah,
– da izvajajo najmanj en posebni socialni program ali program nacionalnega pomena za funkcionalno, socialno ali zdravstveno ogrožene posameznike s celotnega območja države,
– da se iste dejavnosti v celoti ne izvajajo v okviru javne službe,
– da imajo v skladu s 14. členom tega pravilnika izdelan finančno ovrednoten letni delovni program za naslednje koledarsko leto, iz katerega so razvidni delovanje (poslovanje in posebne aktivnosti), programi in storitve in naložbe v osnovna sredstva organizacije ter njihovo vzdrževanje,
– da so pravočasno posredovale poročila o izvedbi programov, če so prejela sredstva za preteklo koledarsko obdobje,
– da izvajanje posebnih socialnih programov in storitev invalidskih organizacij ter programov in storitev humanitarnih organizacij ni pogojeno s članstvom v invalidskih in humanitarnih organizacijah.«
5. člen
Naslov »III. Načela za financiranje« se nadomesti z naslovom »Merila za dodelitev sredstev«; naslov IV. poglavja se črta.
6. člen
Besedilo 9. člena se spremeni in dopolni tako, da se glasi:
»Pri ocenjevanju finančno ovrednotenih letnih delovnih programov invalidskih in humanitarnih organizacij se upoštevajo naslednja merila:
a) skupna splošna merila: racionalnost, smotrnost, učinkovitost, ekonomičnost ter vzajemnost in solidarnost;
b) skupna merila, ki se upoštevajo za posebne socialne programe invalidskih organizacij ter programe in storitve humanitarnih organizacij:
1. programsko pokrivanje območja Republike Slovenije,
2. programsko pokrivanje potreb ciljne populacije,
3. dosežena raven socialne varnosti uporabnikov storitev s strani države, lokalne skupnosti in zavarovalnic,
4. pokritost ciljne skupine s programi drugih humanitarnih ali invalidskih organizacij,
5. upoštevanje nacionalnih programov pri predlaganih projektih;
c) poleg skupnih meril se za posebne socialne programe invalidskih organizacij upoštevajo še naslednja merila:
1. stopnja uveljavitve človekovih pravic invalidov,
2. pomembnost posameznega posebnega socialnega programa za uresničevanje nalog iz 2., 5., 6. in 7. točke prvega odstavka 10. člena zakona o invalidskih organizacijah,
3. število uporabnikov posebnega socialnega programa in stopnja njihove invalidnosti,
4. število in obseg aktivnosti v posameznem posebnem socialnem programu,
5. izvajalci (posebna znanja, veščine, kdo je izvajalec),
6. socialni položaj uporabnika in potreba po njegovi psihosocialni rehabilitaciji,
7. dodatni posebni stroški (razvoj, oprema, osebna pomoč, ozaveščanje ipd.), temelječi na invalidnosti uporabnikov,
8. druženje s sebi enakimi zaradi uveljavljanja skupnih interesov, ki temeljijo na isti vrsti invalidnosti;
d) poleg skupnih meril se za programe in storitve humanitarnih organizacij upoštevajo še naslednja merila:
1. vsebinska vključenost v uresničevanje namenov in ciljev, določenih v 7. členu zakona o humanitarnih organizacij,
2. prepoznavno izvajanje socialnega programa skozi daljše časovno obdobje glede na poslanstvo organizacije,
3. vključevanje prostovoljcev pri izvajanju projektov/programov,
4. prisotnost drugih sofinancerjev – proračunska sredstva, državni in lokalni razpisi, mednarodni razpisi, donacije in lastni viri,
5. programsko povezovanje z drugimi nevladnimi organizacijami,
6. inovativnost predlaganega novega projekta/programa;
e) za delovanje invalidskih in humanitarnih organizacij se upoštevajo naslednja merila:
1. organizacijska struktura in kakovost delovanja organizacije oziroma zveze,
2. število članstva in/ali uporabnikov,
3. kakovost prijave,
4. kakovost letnega poročila,
5. mednarodno vključevanje,
6. ocena nadzora organizacije s strani FIHO,
7. urejenost obveščanja članstva in javnosti;
f) za naložbe v osnovna sredstva ter njihovo vzdrževanje v invalidskih in humanitarnih organizacijah se upoštevajo naslednja merila:
1. prostorski pogoji za opravljanje dejavnosti: posebni socialni programi, programi in storitve, delovanje,
2. opremljenost prostorov in drugih objektov za delovanje organizacije,
3. izkazana dejanska utemeljenost predlogov za naložbe v osnovna sredstva ter njihovo vzdrževanje,
4. dejanski vpliv naložbe na omogočanje in uspešnost izvajanja dejavnosti organizacije,
5. delež zagotovljenih lastnih in drugih virov za predvidene naložbe.
7. člen
Besedilo 10. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Za neposredno in enotno uporabo posameznih meril iz 9. člena sprejme svet navodilo, s katerim razčleni in natančneje opredeli posamezne elemente teh meril.«
8. člen
Naslov »V. Prednosti pri izbiri programov« se spremeni tako, da se glasi:
»IV. Prednosti pri izbiri financiranja dejavnosti«.
9. člen
Besedilo 11. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Pri posebnih socialnih programih invalidskih organizacij ter programih in storitvah humanitarnih organizacij se prednostno upošteva:
– nujnost programa za kompenzacijo invalidnosti oziroma če bi se z ukinitvijo programov in storitev bistveno poslabšala socialna varnost uporabnikov ali otežilo reševanje ogroženih ljudi in življenj,
– uspešno izvajanje programov v daljšem časovnem obdobju.
Pri delovanju se prednostno upoštevajo sredstva za zagotavljaje organizacijske strukture ali infrastrukture, ki je potrebna za izvajanje dejavnosti organizacije.
Pri naložbah se prednostno upoštevajo:
– investicijsko vzdrževanje,
– oprema za izvajanje posebnih socialnih programov invalidskih organizacij ter programov in storitev humanitarnih organizacij,
– naložbe za zagotavljanje osnovnih prostorskih pogojev za opravljanje dejavnosti.«
10. člen
V 18. členu se v prvem odstavku besedilo v oklepaju »organizacije za samopomoč in dobrodelne organizacije« nadomesti z besedilom »splošne dobrodelne organizacije, organizacije za kronične bolnike in organizacije za samopomoč«.
Za prvim odstavkom se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Pristojna komisija lahko posamezne organizacije ali njihove skupine pred pripravo predloga za razdelitev sredstev povabi na razgovor ali pa to glede na naravo odprtih vprašanj naloži direktorju.«
Sedanji drugi odstavek postane tretji odstavek.
11. člen
V 26. členu se dodata nova drugi in tretji odstavek z besedilom:
»Pri opravljanju nadzora, ki ga izvaja ali naroči FIHO, so organizacije dolžne nadzornim organom omogočiti vpogled v celotno dokumentacijo o izvajanju programov in storitev ter razpolaganju s sredstvi, ki jih je organizacijam dodelila ta fundacija, ter dati vse potrebne podatke in pojasnila v zvezi z uporabo teh sredstev.
Če organizacija onemogoči izvedbo nadzora ali nadzornikom ne omogoči vpogleda v dokumentacijo, se ji ukine izplačevanje odobrenih sredstev za tekoče leto; že dodeljena sredstva pa je dolžna razporediti za namene, za katere so ji bila dodeljena, in o njihovi porabi poročati v letnem poročilu po 23. členu tega pravilnika.«
Dosedanji drugi odstavek postane četrti odstavek.
12. člen
V besedilu 27. člena se beseda »pretekli« nadomesti z besedo »tekoči«.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
13. člen
Svet sprejme navodilo za uporabo meril (iz 10. člena) najkasneje v šestih mesecih po uveljavitvi teh sprememb in dopolnitev.
14. člen
Te spremembe in dopolnitve pravilnika so sprejete, ko da k njim soglasje Državni zbor Republike Slovenije, in začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Predsednik sveta FIHO
Janko Kušar l. r.
Državni zbor Republike Slovenije je dal soglasje k temu aktu pod št. 412-01/96-21/40, EPA 1455-III z dne 26. 1. 2005.

AAA Zlata odličnost