Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/2005 z dne 6. 5. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/2005 z dne 6. 5. 2005

Kazalo

1837. Pravilnik o načinu izvajanja meroslovnega nadzora nad merili, stran 4582.

Na podlagi tretjega odstavka 18. člena Zakona o meroslovju (Uradni list RS, št. 26/05 – prečiščeno besedilo) izdaja minister za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo
P R A V I L N I K
o načinu izvajanja meroslovnega nadzora nad merili
1. člen
S tem pravilnikom se natančneje določa način izvajanja meroslovnega nadzora nad merili v uporabi in v prometu (v nadaljnjem besedilu: nadzor), ki ga izvajajo inšpektorji ali meroslovni nadzorniki kot pooblaščene uradne osebe Urada RS za meroslovje (v nadaljnjem besedilu: urad).
Predmet nadzora so samo tista merila, ki se uporabljajo ali je njihova uporaba določena za merjenja na področjih iz 3. člena Zakona o meroslovju in za katera so bili izdani predpisi o meroslovnih zahtevah.
2. člen
Nadzor nad merili v uporabi se izvaja pri imetnikih teh meril oziroma na mestu uporabe meril. Imetniki meril so lastniki ali upravljavci meril.
Nadzor nad merili v prometu se izvaja na mestu, kjer se izvaja promet z merili, ali v prostorih, kjer so merila pripravljena za dajanje v promet.
3. člen
Nadzor je lahko redni, ponovni ali izredni.
Redni nadzor se izvaja na podlagi letnega programa dela.
Ponovni nadzor se izvede v primeru, da so bile pri rednem nadzoru ugotovljene večje nepravilnosti.
Izredni nadzor se opravi, če iz prijave, pritožbe, sporočila ali druge vloge, ki jo dobi urad, izhaja utemeljen sum, da so bile kršene določbe meroslovnih predpisov.
4. člen
Nadzor se izvaja:
– s pregledom merila na mestu uporabe ali dajanja v promet brez kontrolnega preskusa merila ali
– s pregledom merila na mestu uporabe ali dajanja v promet s kontrolnim preskusom merila.
5. člen
Pri nadzoru s pregledom merila na mestu uporabe ali dajanja v promet brez kontrolnega preskusa merila se preverjajo:
– veljavnost in ustreznost oznak na merilu oziroma potrdil o skladnosti meril s predpisi,
– istovetnost merila, da se ugotovi skladnost merila z listino, izdano v postopku ugotavljanja skladnosti,
– pravilna priključitev in uporaba merila,
– stanje in uporabnost merila (nepoškodovanost merila),
– izpolnitev posebnih pogojev oziroma omejitev, če so navedeni v listini, izdani v postopku ugotavljanja skladnosti.
6. člen
Kontrolni preskus merila se izvede pri rednem in ponovnem nadzoru merila ter pri izrednem nadzoru v primeru utemeljenega suma o neskladnosti merila s predpisi.
Pri kontrolnem preskusu merila se preverja, ali merilo še vedno izpolnjuje predpisane meroslovne zahteve.
7. člen
Kontrolni preskus merila se lahko izvede z merilno opremo na mestu, kjer se merilo uporablja ali daje v promet, ali v pooblaščenem laboratoriju.
Kontrolni preskus merila v laboratoriju lahko odredi inšpektor, če potrebnih meritev ni mogoče izvesti na mestu, kjer se merilo uporablja ali daje v promet. V takem primeru mora merilo ustrezno zavarovati pred morebitnimi nedovoljenimi posegi. Overitvena oznaka oziroma oznaka skladnosti mora biti pred izvedbo kontrolnega preskusa nepoškodovana.
Inšpektor lahko naloži imetniku merila, da merilo dostavi na mesto kontrolnega preskusa. Če imetnik merila v določenem roku merila iz neupravičenih razlogov ne dostavi na mesto kontrolnega preskusa, se šteje, da je rezultat kontrolnega preskusa za imetnika merila neugoden.
Kontrolni preskus se izvede po postopku za redne overitve. Kot kriterij ustreznosti se upošteva največji dovoljeni pogrešek merila v uporabi, če je s predpisi za posamezno merilo določen. Sicer se upošteva največji dovoljeni pogrešek, kot je predpisan za redno overitev, če se ta ne zahteva, pa največji dovoljeni pogrešek, kot je predpisan za postopek ugotavljanja skladnosti. Kontrolnega preskusa merila ne smejo izvesti osebe, ki so sodelovale pri overitvi merila oziroma pri postopku ugotavljanja skladnosti merila. Pri kontrolnem preskusu je lahko prisotna pooblaščena uradna oseba.
8. člen
Inšpektor z odločbo prepove uporabo merila, če pri nadzoru merila v uporabi ugotovi, da se uporablja merilo:
– za katero ni bila izdana listina o skladnosti z meroslovnimi predpisi;
– ki nima veljavne overitve;
– ki ni več skladno z meroslovnimi predpisi.
Inšpektor z odločbo prepove promet in uporabo merila, če pri nadzoru merila v prometu ugotovi, da se daje v promet merilo:
– za katero ni bila izdana listina o skladnosti z meroslovnimi predpisi;
– ki ni več skladno z meroslovnimi predpisi.
Odločba iz prejšnjega odstavka se izda v primeru, če obstajajo dokazi, na osnovi katerih lahko inšpektor nedvomno ugotovi, da je bilo merilo namenjeno za uporabo na področjih iz 3. člena Zakona o meroslovju.
Uporaba ali dajanje merila v promet se prepove do odprave pomanjkljivosti.
9. člen
Merilo, za katero je izdana odločba iz prejšnjega člena, se označi z nalepko o prepovedi prometa oziroma uporabe merila (slika 1), in sicer po možnosti tako, da merila ni možno uporabljati brez poškodbe nalepke. Nalepko lahko odstrani iz merila izvajalec overitve ali pooblaščeni serviser merila, ki zagotovi, da so odpravljene pomanjkljivosti, zaradi katerih je bila odločba izdana.
Na merilu, označenem z nalepko o prepovedi prometa oziroma uporabe, se razveljavi veljavnost overitvene oznake oziroma se na izdano potrdilo o skladnosti merila s predpisi vpiše, da je nehalo veljati.
10. člen
Ob vsakem opravljenem nadzoru se sestavi zapisnik, v katerem je treba navesti ugotovitve nadzora in izrečene ukrepe. V primeru kontrolnega preskusa merila se navedeta obrazložitev odreditve kontrolnega preskusa in način zavarovanja merila pred morebitnimi posegi.
Sestavni del zapisnika so tudi zapisi o meritvah iz 7. člena tega pravilnika, če je bil pri nadzoru izveden kontrolni preskus merila.
11. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika prenehata veljati Navodilo o načinu izvajanja meroslovnega nadzora nad merili v uporabi (Uradni list RS, št. 59/02) in Pravilnik o načinu izvajanja meroslovnega nadzora nad merili v prometu (Uradni list RS, št. 117/02).
12. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 011-05-3/2005/2
Ljubljana, dne 6. aprila 2005.
EVA 2005-3211-0058
Minister
za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo
dr. Jure Zupan l. r.