Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/2005 z dne 6. 5. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/2005 z dne 6. 5. 2005

Kazalo

1836. Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev, stran 4581.

Na podlagi drugega odstavka 42. člena Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99 in 30/02 – ZJF-C) izdaja minister za finance
P R A V I L N I K
o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev
1. člen
Proračun, proračunski uporabniki in druge osebe javnega prava redno odpisujejo oziroma obračunavajo amortizacijo neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (v nadaljevanju: osnovna sredstva), kot je to določeno s tem pravilnikom.
Redni odpis je oblikovanje popravkov vrednosti osnovnih sredstev v poslovnih knjigah, za znesek amortizacije, obračunan po letnem obračunu.
Izredni odpis se opravi v primeru odtujitve osnovnih sredstev, trajne izločitve iz uporabe in zaradi prevrednotenja zaradi oslabitve osnovnih sredstev.
2. člen
Popravek vrednosti, ki je povezan z amortiziranjem, se ne pojavlja pri:
– zemljiščih in drugih naravnih bogastvih,
– opredmetenih osnovnih sredstev do njihovega prenosa v uporabo,
– opredmetenih osnovnih sredstev kulturnega, zgodovinskega ali umetniškega pomena,
– lokalnih zemljatih ali makadamskih cestah ter zgradbah, ki so njihov sestavni del,
– zgradbah (razen stanovanj in stanovanjskih hiš) in opremi slovenske vojske ter zgradbah (razen stanovanj in stanovanjskih hiš) in opremi, ki so na podlagi posebnih predpisov rezerva za obrambo oziroma za opravljanje funkcij javne in države varnosti,
– opredmetenih osnovnih sredstvih trajno zunaj uporabe,
– spodnjem ustroju železniških prog, cest, letališč in drugih javnih površin,
– drugih opredmetenih osnovnih sredstvih, katerih uporaba ni časovno omejena.
3. člen
Izredni odpis osnovnih sredstev se pri določenih uporabnikih enotnega kontnega načrta, ob njihovi odtujitvi, trajni izločitvi iz uporabe in pri prevrednotenju zaradi oslabitve, izkazuje glede na način pokrivanja stroškov amortizacije.
Ne glede na način pokrivanja stroškov amortizacije se v primeru iz drugega odstavka 13. člena Pravilnika o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, št. 134/03, 34/04 in 13/05) za znesek zmanjšanja knjigovodske vrednosti osnovnega sredstva zmanjša obveznost do vira sredstev.
Dobički, nastali pri odtujitvi ali trajni izločitvi osnovnih sredstev, se, enako kot izredni odpisi izkazujejo glede na način pokrivanja stroškov amortizacije.
4. člen
Osnovna sredstva se redno odpisujejo posamično, z uporabo metode enakomernega časovnega amortiziranja, ki se mora dosledno uporabljati iz obračunskega obdobja v obračunsko obdobje.
5. člen
Neopredmetena dolgoročna sredstva zajemajo naložbe v pridobljene dolgoročne pravice do industrijske lastnine in dolgoročno odložene stroške.
6. člen
Opredmetena osnovna sredstva so zemljišča, zgradbe, proizvajalna oprema, druga oprema, osnovna čreda in večletni nasadi.
Opredmeteno osnovno sredstvo, katerega posamična nabavna protivrednost po dobaviteljevem obračunu ne presega tolarske protivrednosti 500 evrov, se lahko izkazuje skupinsko kot drobni inventar.
Ne glede na prejšnji odstavek tega člena se lahko pri izkazovanju upošteva tudi kriterij istovrstnosti sredstev. Opredmetena osnovna sredstva se lahko uvrščajo med opremo ne glede na njihovo vrednost, ki je lahko večja ali manjša od tolarske protivrednosti 500 evrov.
Stvari drobnega inventarja, katerih posamična nabavna vrednost ne presega tolarske protivrednosti 100 evrov, se lahko razporedijo med material.
7. člen
Za osnovna sredstva je rok odpisa določen s stopnjami rednega odpisa iz Priloge I, ki je sestavni del tega pravilnika.
Usredstveni stroški naložb v tuja osnovna sredstva se amortizirajo v dobi pravne pravice.
Opredmeteno osnovno sredstvo se začne amortizirati prvi dan naslednjega meseca potem, ko se je začelo uporabljati za opravljanje dejavnosti.
Neopredmeteno dolgoročno sredstvo se začne amortizirati prvi dan naslednjega meseca, ko je na voljo za uporabo.
Drobni inventar se odpiše enkratno v celoti ob nabavi.
8. člen
Ko je znesek nabavne vrednosti osnovnih sredstev enak odpisani vrednosti osnovnih sredstev, se amortizacija ne obračunava več, čeprav se sredstva še naprej uporabljajo za opravljanje dejavnosti.
9. člen
Osnovno sredstvo, ki se poškoduje zaradi višje sile (poplava, potres, požar), ali z njim povezano osnovno sredstvo, ki ga zaradi tega ni mogoče uporabljati, se v obdobju, potrebnem za njegovo popravilo, ne amortizira.
10. člen
Določeni uporabniki enotnega kontnega načrta pokrivajo stroške amortizacije v breme ustreznih obveznosti do virov sredstev, če strošek amortizacije ni vračunan v ceno proizvoda ali storitve ali če ne pridobijo iz sredstev javnih financ denarnih sredstev za kritje stroškov amortizacije. Vsakoletni stroški amortizacije osnovnih sredstev, pridobljenih iz donacij, se nadomestijo v breme dolgoročnih rezervacij, oblikovanih iz naslova donacij.
Drugi uporabniki enotnega kontnega načrta za znesek obračunane amortizacije oziroma za znesek oblikovanega popravka vrednosti zmanjšajo ustrezno obveznost do vira sredstev.
11. člen
Pri določenih uporabnikih enotnega kontnega načrta se obračunana amortizacija od razlike med povečano nabavno vrednostjo zaradi okrepitve osnovnega sredstva in nabavno vrednostjo pred prevrednotenjem ne obravnava kot strošek amortizacije, temveč se neposredno vračuna v breme ustrezne obveznosti do virov sredstev.
12. člen
V primeru uporabe kriterija istovrstnosti pri izkazovanju opredmetenih osnovnih sredstev, po tretjem odstavku 6. člena tega pravilnika, se ta kriterij uporablja za nove nabave v letu 2005. Za otvoritveno stanje tistega drobnega inventarja, ki bo na podlagi upoštevanja tega kriterija razvrščen med opremo, pa se upoštevata nabavna vrednost in popravek vrednosti po stanju na dan 31. 12. 2004.
13. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Navodilo o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Uradni list RS, št. 54/02).
14. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od obračuna amortizacije za leto 2005 dalje.
Št. 004 – 31/2005/1
Ljubljana, dne 29. marca 2005.
EVA 2005-1611-0071
dr. Andrej Bajuk l. r.
Minister
za finance
                                  Priloga I

  STOPNJE REDNEGA ODPISA NEOPREDMETENIH DOLGOROČNIH SREDSTEV IN OPREDMETENIH
                OSNOVNIH SREDSTEV

+-------+---------------------------------------+------------+
| Zap. |      NAZIV SREDSTVA       |  Letna  |
| št. |                    |stopnja (%) |
+-------+---------------------------------------+------------+
|    |                    |      |
+-------+---------------------------------------+------------+
|I   |ZGRADBE                |      |
+-------+---------------------------------------+------------+
|    |                    |      |
+-------+---------------------------------------+------------+
|1   |Stavbe:                |      |
+-------+---------------------------------------+------------+
|-   |iz trdega materiala (beton, kamen,   |   3   |
|    |opeka)                 |      |
+-------+---------------------------------------+------------+
|-   |iz kovin                |   4   |
+-------+---------------------------------------+------------+
|-   |iz lesa in drugega materiala      |   5   |
+-------+---------------------------------------+------------+
|    |                    |      |
+-------+---------------------------------------+------------+
|2   |Ceste (zgornji ustroj):        |      |
+-------+---------------------------------------+------------+
|-   |avtoceste               |   5   |
+-------+---------------------------------------+------------+
|-   |ostale ceste              |   4   |
+-------+---------------------------------------+------------+
|    |                    |      |
+-------+---------------------------------------+------------+
|3   |Druge zgradbe:             |      |
+-------+---------------------------------------+------------+
|-   |iz betonskih elementov         |   2   |
+-------+---------------------------------------+------------+
|-   |iz kovin                |   4   |
+-------+---------------------------------------+------------+
|-   |iz lesa in drugega materiala      |   5   |
+-------+---------------------------------------+------------+
|    |                    |      |
+-------+---------------------------------------+------------+
|II   |OPREMA ZA OPRAVLJANJE NEGOSPODARSKE  |      |
|    |DEJAVNOSTI               |      |
+-------+---------------------------------------+------------+
|    |                    |      |
+-------+---------------------------------------+------------+
|1   |Pohištvo                |   12   |
+-------+---------------------------------------+------------+
|2   |Laboratorijska oprema         |   20   |
+-------+---------------------------------------+------------+
|3   |Druga oprema              |   25   |
+-------+---------------------------------------+------------+
|    |                    |      |
+-------+---------------------------------------+------------+
|III  |OPREMA ZA PROMET IN ZVEZE       |      |
+-------+---------------------------------------+------------+
|    |                    |      |
+-------+---------------------------------------+------------+
|1   |Avtobusi                |   15   |
+-------+---------------------------------------+------------+
|2   |Tovornjaki               |   14   |
+-------+---------------------------------------+------------+
|3   |Osebni avtomobili           |  12,5  |
+-------+---------------------------------------+------------+
|4   |Terenska vozila in kombi vozila    |   25   |
+-------+---------------------------------------+------------+
|5   |Prikolice               |   12   |
+-------+---------------------------------------+------------+
|6   |Druga vozila v cestnem prometu     |   12   |
+-------+---------------------------------------+------------+
|7   |Vozila in druga oprema za železniški  |   7   |
|    |promet                 |      |
+-------+---------------------------------------+------------+
|8   |Vozila in druga oprema za prevoz v   |   7   |
|    |pomorskem, rečnem in jezerskem prometu |      |
+-------+---------------------------------------+------------+
|9   |Oprema za zračni promet        |   9   |
+-------+---------------------------------------+------------+
|10   |Oprema za PTT promet          |   10   |
+-------+---------------------------------------+------------+
|11   |Oprema za radijski in televizijski   |   20   |
|    |promet                 |      |
+-------+---------------------------------------+------------+
|12   |Oprema za nakladanje, prekladanje in  |   15   |
|    |razkladanje blaga in materiala za   |      |
|    |transport v delovnem procesu      |      |
+-------+---------------------------------------+------------+
|    |                    |      |
+-------+---------------------------------------+------------+
|IV   |PISARNIŠKA OPREMA           |      |
+-------+---------------------------------------+------------+
|    |                    |      |
+-------+---------------------------------------+------------+
|1   |Oprema za ogrevanje, ventilacijo in  |   20   |
|    |vzdrževanje prostorov         |      |
+-------+---------------------------------------+------------+
|2   |Pohištvo                |   12   |
+-------+---------------------------------------+------------+
|3   |Ostala oprema             |   25   |
+-------+---------------------------------------+------------+
|    |                    |      |
+-------+---------------------------------------+------------+
|V   |RAČUNALNIŠKA OPREMA          |      |
+-------+---------------------------------------+------------+
|1   |Računalniki              |   50   |
+-------+---------------------------------------+------------+
|2   |Druga računalniška oprema       |   25   |
+-------+---------------------------------------+------------+
|    |                    |      |
+-------+---------------------------------------+------------+
|VI   |NEOPREDMETENA DOLGOROČNA SREDSTVA   |      |
+-------+---------------------------------------+------------+
|    |                    |      |
+-------+---------------------------------------+------------+
|1   |Premoženjske pravice:         |      |
+-------+---------------------------------------+------------+
|-   |programska oprema           |   10   |
+-------+---------------------------------------+------------+
|-   |ostale pravice             |   10   |
+-------+---------------------------------------+------------+
|2   |Drugo                 |   10   |
+-------+---------------------------------------+------------+
|    |                    |      |
+-------+---------------------------------------+------------+
|VII  |OPREMA IN DRUGA OSNOVNA SREDSTVA ZA  |      |
|    |OPRAVLJANJE GOSPODARSKE DEJAVNOSTI   |      |
+-------+---------------------------------------+------------+
|    |                    |      |
+-------+---------------------------------------+------------+
|1   |Oprema za vodno gospodarstvo,     |      |
|    |elektrogospodarstvo, vodovod in    |      |
|    |kanalizacijo:             |      |
+-------+---------------------------------------+------------+
|-   |oprema za izkoriščanje in uporabo vode,|   6   |
|    |varstvo pred škodljivimi učinki vode in|      |
|    |varstvo voda pred onesnaženjem     |      |
+-------+---------------------------------------+------------+
|-   |oprema objektov vodovoda in      |   8   |
|    |kanalizacije              |      |
+-------+---------------------------------------+------------+
|-   |oprema za proizvodnjo in prenos    |   7   |
|    |električne in toplotne energije    |      |
+-------+---------------------------------------+------------+
|-   |oprema za proizvodnjo in prenos    |   10   |
|    |toplotne energije (industrijske,    |      |
|    |komunalne in druge toplarne)      |      |
+-------+---------------------------------------+------------+
|2   |Oprema za dejavnosti s področja    |      |
|    |kmetijstva, ribištva in gozdarstva:  |      |
+-------+---------------------------------------+------------+
|-   |Oprema za poljedelstvo, sadjarstvo,  |   15   |
|    |vinogradništvo in za opravljanje    |      |
|    |kmetijskih storitev          |      |
+-------+---------------------------------------+------------+
|-   |oprema za živinorejo          |   13   |
+-------+---------------------------------------+------------+
|-   |oprema za gojitev, varstvo in     |   16   |
|    |izkoriščanje gozdov ter gojitev in lov |      |
|    |divjadi                |      |
+-------+---------------------------------------+------------+
|3   |Oprema za opravljanje trgovinske in  |      |
|    |gostinske dejavnosti:         |      |
+-------+---------------------------------------+------------+
|-   |oprema za trgovino           |   15   |
+-------+---------------------------------------+------------+
|-   |oprema za gostinstvo in turizem    |   12   |
+-------+---------------------------------------+------------+
|4   |Oprema in druga osnovna sredstva za  |      |
|    |opravljanje drugih gospodarskih    |      |
|    |dejavnosti:              |      |
+-------+---------------------------------------+------------+
|-   |pohištvo                |   12   |
+-------+---------------------------------------+------------+
|-   |stroji                 |   15   |
+-------+---------------------------------------+------------+
|-   |druga osnovna sredstva         |   14   |
+-------+---------------------------------------+------------+
|    |                    |      |
+-------+---------------------------------------+------------+
|VIII  |OSNOVNA ČREDA             |   20   |
+-------+---------------------------------------+------------+
|    |                    |      |
+-------+---------------------------------------+------------+
|IX   |VEČLETNI NASADI            |   10   |
+-------+---------------------------------------+------------+