Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2005 z dne 5. 5. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2005 z dne 5. 5. 2005

Kazalo

1834. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o označevanju vina, mošta in drugih proizvodov iz grozdja in vina ter o njihovi embalaži, stran 4532.

Na podlagi 8. točke 42. člena Zakona o vinu in drugih proizvodih iz grozdja in vina (Uradni list RS, št. 70/97 in 16/01) izdaja ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v soglasju z ministrom, pristojnim za zdravje,
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o označevanju vina, mošta in drugih proizvodov iz grozdja in vina ter o njihovi embalaži
1. člen
V Pravilniku o označevanju vina, mošta in drugih proizvodov iz grozdja in vina ter o njihovi embalaži (Uradni list RS, št. 40/01 in 52/03) se v 1. členu doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Ta pravilnik podrobneje ureja izvajanje določb Uredbe Komisije (ES) št. 753/2002 z dne 29. aprila 2002 o določitvi nekaterih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1493/1999 glede opisa, poimenovanja, predstavitve in zaščite nekaterih proizvodov iz vinskega sektorja (UL L št. 118 z dne 4. maja 2002, str. 1; z vsemi spremembami).«
2. člen
V drugem odstavku 2. člena se za besedo »izvoz« doda besedilo »v tretje države«.
3. člen
4. točka 6. člena se črta.
4. člen
Tretji odstavek 7. člena se črta.
5. člen
V prvem odstavku 9. člena se v četrti alinei besedilo »ne presegajo 20 litrov« nadomesti z besedilom »ne presegajo 30 litrov«.
6. člen
Črta se 11. člen.
7. člen
Črta se 13. člen.
8. člen
V petem odstavku 15. člena se v drugi alinei besedilo »katere nazivna prostornina je od vključno 0,2 litra do vključno 1 litra« nadomesti z besedilom »katere nazivna prostornina je večja od 0,2 litra in do vključno 1 litra«.
V tretji alinei se besedilo »katere nazivna prostornina je manjša od 0,2 litra« nadomesti z besedilom »katere nazivna prostornina je največ 0,2 litra«.
9. člen
V prvem odstavku 18. člena se za besedilom »ki se nahajajo v ponudbi potrošniku,« doda besedilo »razen za namizna vina, ki niso deželna vina PGO,«.
10. člen
V prvem odstavku 19. člena se črta besedilo »ter ekvivalentna vina iz uvoza«.
V petem odstavku se črta besedilo »oziroma ekvivalentna vina iz uvoza«.
11. člen
Tretji odstavek 20. člena se črta.
12. člen
V sedmem odstavku 21. člena se v prvi alinei črta besedilo »in ekvivalentna vina iz uvoza«.
V drugi alinei se črta besedilo »ali ekvivalentna vina iz uvoza«.
13. člen
Četrti, peti in šesti odstavek 23. člena se črtajo.
14. člen
Drugi odstavek 24. člena se črta.
15. člen
Črta se 27. člen.
16. člen
V prvem odstavku 28. člena se črta besedilo »ali ekvivalentno vino iz uvoza«.
V drugem in tretjem odstavku se črta besedilo »ter ekvivalentno vino iz uvoza«.
17. člen
Črta se 29. člen.
18. člen
V 33. členu se črta besedilo »ter ekvivalentna vina iz uvoza«.
19. člen
Za 33. členom se doda novo podpoglavje, ki se glasi:
»B) 4.Oznaka vsebnosti sulfita
33a. člen
Če vino vsebuje sulfite, je obvezna navedba na etiketi: »vsebuje sulfit« ali »vsebuje žveplov dioksid«. Ta podatek je lahko naveden izven glavne etikete.«.
20. člen
V drugem odstavku 36. člena se črta besedilo »ter ekvivalentna peneča vina iz uvoza«.
21. člen
V prvem odstavku 37. člena se besedilo »ekološko pridelavo« povsod nadomesti z besedilom »ekološko pridelavo grozdja ali vina«.
Drugi odstavek se črta.
22. člen
V drugem in osmem odstavku 39. člena se črta besedilo »ali za vino ekvivalentne kakovosti iz uvoza«.
V četrtem odstavku se črta besedilo »in ekvivalentna vina iz uvoza«.
23. člen
V drugem odstavku 40. člena se v peti alinei črta besedilo »in ekvivalentnih vin iz uvoza«.
24. člen
V prvem odstavku 41. člena se v sedmi alinei pika nadomesti s podpičjem ter se doda nova osma alinea, ki se glasi:
»– za kakovostno vino ZGP, pridelano v Bizeljsko-Sremiškem vinorodnem okolišu, kolektivna blagovna znamka »Bizeljčan«.«.
25. člen
V tretjem odstavku 42. člena se črta besedilo »ter ekvivalentno vino iz uvoza«.
26. člen
Tretji odstavek 43. člena se črta.
27. člen
V drugem odstavku 44. člena se črta besedilo »ter ekvivalentne pridelke oziroma proizvode iz uvoza, če je to potrjeno s certifikatom države izvoznice«.
28. člen
V prilogi se dodata naslednji sorti in njuna sinonima: sorta »Zeleni sauvignon« in njen sinonim »Sauvignonasse« ter sorta »Sauvignon« in njen sinonim »Muškatni silvanec«.
29. člen
Vino mora biti označeno v skladu z določbo novega 33a. člena pravilnika najpozneje do 25. novembra 2005.
30. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 321-03-762/2005
Ljubljana, dne 19. aprila 2005.
EVA 2004-2311-0374
Ministrica
za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano
Marija Lukačič l. r.
 
Soglašam!
 
Minister
za zdravje
mag. Andrej Bručan, dr. med. l. r.

AAA Zlata odličnost