Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2005 z dne 5. 5. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2005 z dne 5. 5. 2005

Kazalo

1769. Spremembe in dopolnitve pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja, stran 4462.

Na podlagi 13. člena Statuta Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (Uradni list RS, št. 87/01 in 1/02) je skupščina Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije na 14. redni seji dne 30. 3. 2005 sprejela
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E
P R A V I L
obveznega zdravstvenega zavarovanja
1. člen
V Pravilih obveznega zdravstvenega zavarovanja (Uradni list RS, št. 30/03 – prečiščeno besedilo, 35/03, 78/03 in 84/04) se v 30. členu spremeni 2. točka tako, da se glasi:
»2. mostička, če manjkajo zavarovani osebi:
– v vidnem sektorju do štirje zobje;
– v eni vrzeli zapored najmanj trije zobje, ki niso na koncu zobne vrste;
– pet zob v dveh ali več vrzelih v istem ali obeh kvadrantih iste čeljusti, če so vrzeli prekinjene s po enim prisotnim zobom;«.
Na koncu besedila 4. točke se pika nadomesti s podpičjem in doda nova 5. točka, ki se glasi:
»5. zavarovana oseba ima pravico do zobno-protetičnih nadomestkov na račun obveznega zdravstvenega zavarovanja, če se ob tem zagotovi celovita rehabilitacija v obeh čeljustih v okviru pravic iz tega člena.«
2. člen
V 3. odstavku 65. člena se črta pika in doda naslednje besedilo:
»razen pripomočkov iz 13. točke, ki jih zagotavljajo domovi za starejše, drugi splošni in posebni socialni zavodi in zavodi za usposabljanje v skladu s Pravili.«.
3. člen
V 91. členu se spremeni drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Do inzulinske črpalke in pripadajočega potrošnega materiala je upravičen(a):
1. otrok do 15. leta starosti s sladkorno boleznijo tip 1 ter pogostimi in velikimi nihanji krvnega sladkorja kljub natančnemu zdravljenju z večkratnimi aplikacijami inzulina dnevno;
2. zavarovana oseba z neurejeno sladkorno boleznijo tip 1, pri kateri je bilo tudi 6-mesečno izvajanje funkcionalne inzulinske terapije (FIT) neuspešno;
3. zavarovana oseba s sladkorno boleznijo tip 1 in sindromom nezavedanja hipoglikemije kljub zdravljenju z večkratnimi aplikacijami inzulina dnevno;
4. zavarovana oseba s sladkorno boleznijo, ki se zdravi z inzulinom med nosečnostjo in ki nima dobro urejene sladkorne bolezni.
Za zavarovane osebe iz 2., 3. in 4. točke tega odstavka mora biti izpolnjen tudi pogoj, da so aktivno sodelovale pri dotedanjem zdravljenju v skladu z navodili zdravnika ter so usposobljene za samokontrolo in ravnanje s črpalko. Lečeči diabetolog to potrdi s posebno izjavo, ki jo skupaj z epikrizo poteka bolezni priloži predlogu imenovanemu zdravniku in potem hrani v dokumentaciji.«
Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Potrošni material za inzulinsko črpalko obsega infuzijski set, rezervar oziroma komplet ampul in potisno paličico z navojem.«
4. člen
V prvem odstavku 97. člena se v 18. točki na koncu besedila pika nadomesti s podpičjem in doda nova 19. točka, ki se glasi:
»19. inzulinsko črpalko nosečnici – otročnici, vendar največ za 12 mesecev.«
5. člen
Za 3. točko prvega odstavka 212. člena se dodata nova 4. in 5. točka, ki se glasita:
»4. specialisti diabetologi pediatri za zavarovane osebe do dopolnjenega 18. leta starosti, ki jih imenuje upravni odbor Zavoda, za pripomočke iz drugega odstavka 91. člena Pravil;
5. specialisti diabetologi internisti za zavarovane osebe starejše od 18 let, ki jih imenuje upravni odbor Zavoda, za pripomočke iz drugega odstavka 91. člena Pravil.«
Dosedanja 4. točka postane 6. točka.
6. člen
Te spremembe in dopolnitve Pravil se objavijo v Uradnem listu Republike Slovenije, ko da nanje soglasje minister, pristojen za zdravje, in začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0201-14/7-2005
Ljubljana, dne 30. marca 2005.
Predsednica skupščine
Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije
Ana Mokorel l. r.
Minister za zdravje je dal soglasje k temu aktu pod št. 5150-1/02-25 z dne 20. aprila 2005.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti