Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/2005 z dne 25. 4. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/2005 z dne 25. 4. 2005

Kazalo

1678. Odlok o rebalansu proračuna Občine Sevnica za leto 2005, stran 4328.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00 in 51/02), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) in 16. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 39/99, 91/00, 102/00, 65/03 in 123/04), je Občinski svet občine Sevnica na 19. redni seji dne 30. 3. 2005 sprejel
O D L O K
o rebalansu proračuna Občine Sevnica
za leto 2005
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Sevnica za leto 2005 (Uradni list RS, št. 140/04) se spremeni 2. člen tako, da se glasi:
»Proračun Občine Sevnica za leto 2005 je določen v naslednjem obsegu:
A)  Bilanca prihodkov in odhodkov         (v tisočih tolarjev)
skupina/podskupine kontov               proračun leta 2005
I.  Skupaj prihodki (70+71+72+73+74)             2,534.121
   Tekoči prihodki (70+71)                  1,450.221
70  Davčni prihodki                      1,087.787
   700 Davki na dohodek in dobiček               864.615
   703 Davki na premoženje                   108.622
   704 Domači davki na blago in storitve            114.550
71  Nedavčni prihodki                      362.434
   710 Udeležba na dobičku
     in dohodki od premoženja                 61.185
   711 Takse in pristojbine                   5.500
   712 Denarne kazni                        650
   713 Prihodki od prodaje blaga in storitev          33.540
   714 Drugi nedavčni prihodki                 261.559
72  Kapitalski prihodki                     46.020
   720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev          16.020
   722 Prihodki od prodaje zemljišč
     in nematerialnega premoženja               30.000
73  Prejete donacije                       1.500
   730 Prejete donacije iz domačih virov             1.500
74  Transferni prihodki                    1,036.380
   740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih
     institucij                      1,036.380
II.  Skupaj odhodki (40+41+42+43)               2,542.641
40  Tekoči odhodki                       487.943
   400 Plače in drugi izdatki zaposlenim            133.002
   401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost        21.933
   402 Izdatki za blago in storitve              303.509
   403 Plačila domačih obresti                 19.499
   409 Rezerve                         10.000
41  Tekoči transferi                      960.154
   410 Subvencije                        59.000
   411 Transferi posameznikom
     in gospodinjstvom                    561.052
   412 Transferi neprofitnim organizacijam
     in ustanovam                       72.821
   413 Drugi tekoči domači transferi              267.281
42  Investicijski odhodki                    697.211
   420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev           697.211
43  Investicijski transferi                   397.333
   431 Investicijski tr. osebam,
     ki niso pror. uporabniki                118.300
   430 Investicijski transferi proračunskim
     uporabnikom                       279.033
III. Proračunski primanjkljaj (I.-II.)              -8.520
 
B)  Račun finančnih terjatev in naložb       (v tisočih tolarjev)
skupina/podskupine kontov               proračun leta 2005
IV.  Prejeta vračila danih posojil ter vračila
   kapitalskih deležev (750+751+752)                 –
75  Prejeta vračila danih posojil                   –
   750 Prejeta vračila danih posojil                 –
   751 Prodaja kapitalskih deležev                  –
   752 Kupnine iz naslova privatizacije               –
V.  Dana posojila in povečanje kapitalskih
   deležev (440+441+442)                       –
44.  Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev          –
   440 Dana posojila                         –
   441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb            –
   442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije        –
VI.  Prejeta minus dana posojila in spremembe
   kapitalskih deležev (IV.-V.)                   –
 
C)  Račun financiranja               (v tisočih tolarjev)
skupina/podskupine kontov               proračun leta 2005
VII. Zadolževanje (500)                      23.000
50  Zadolževanje                         23.000
   500 Domače zadolževanje                   23.000
VIII. Odplačila dolga (550)                    36.738
55  Odplačila dolga                       36.738
   550 Odplačila domačega dolga                 36.738
IX.  Sprememba stanja sredstev na računu
   (I.+IV.+VII.-II-V.-VIII.)                  -22.258
X.  Neto zadolževanje (VII.-VIII.)               -13.738
XI.  Neto financiranje (VI.+VII.-VIII.-IX.)            8.520
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na področja proračunske porabe. Področja proračunske porabe so razdeljena na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Sevnica.
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 40302-0002/2005
Sevnica, dne 30. marca 2005.
Župan
Občine Sevnica
Kristijan Janc l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti