Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/2005 z dne 25. 4. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/2005 z dne 25. 4. 2005

Kazalo

1677. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Sevnica za leto 2004, stran 4327.

Na podlagi 3. točke 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) in 16. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 39/99, 91/00, 102/00, 65/03 in 123/04), je Občinski svet občine Sevnica na 19. redni seji dne 30. 3. 2005 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Sevnica za leto 2004
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Sevnica za leto 2004.
2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Sevnica za leto 2004 izkazuje:
A)  Bilanca prihodkov in odhodkov        (v tisočih tolarjev)
skupina/podskupine kontov            Realizacija v letu 2004
I.  Skupaj prihodki (70+71+72+73+74)            2,292.051
   Tekoči prihodki (70+71)                 1,424.575
70  Davčni prihodki                     1,069.762
   700 Davki na dohodek in dobiček              835.536
   703 Davki na premoženje                  131.708
   704 Domači davki na blago in storitve           102.518
   706 Drugi davki                         –
71  Nedavčni prihodki                     354.813
   710 Udeležba na dobičku
     in dohodki od premoženja                34.593
   711 Takse in pristojbine                  4.496
   712 Denarne kazni                      1.069
   713 Prihodki od prodaje blaga in storitev         67.767
   714 Drugi nedavčni prihodki                246.888
72  Kapitalski prihodki                    39.098
   720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev         20.915
   721 Prihodki od prodaje zalog                  –
   722 Prihodki od prodaje zemljišč
     in nematerialnega premoženja              18.183
73  Prejete donacije                      2.626
   730 Prejete donacije iz domačih virov            2.626
   731 Prejete donacije iz tujine                 –
74  Transferni prihodki                    825.752
   740 Transferni prihodki
     iz drugih javnofinančnih institucij          825.752
II.  Skupaj odhodki (40+41+42+43)              2,274.826
40  Tekoči odhodki                      475.128
   400 Plače in drugi izdatki zaposlenim           129.298
   401 Prispevki delodajalcev
     za socialno varnost                  21.144
   402 Izdatki za blago in storitve             305.973
   403 Plačila domačih obresti                12.834
   409 Rezerve                         5.879
41  Tekoči transferi                     906.247
   410 Subvencije                       58.493
   411 Transferi posameznikom
     in gospodinjstvom                   435.074
   412 Transferi neprofitnim organizacijam
     in ustanovam                      74.593
   413 Drugi tekoči domači transferi             338.087
   414 Tekoči transferi v tujino                  –
42  Investicijski odhodki                   465.363
   420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev          465.363
43  Investicijski transferi                  428.088
   430 Investicijski transferi pror. upor.          267.164
   431 Investicijski transferi osebam,
     ki niso p. upor.                   160.924
III. Proračunski presežek (I.-II.)               17.225
 
B)  Račun finančnih terjatev in naložb (v tisočih tolarjev)
skupina/podskupine kontov            Realizacija v letu 2004
IV.  Prejeta vračila danih posojil
   ter vračila kapitalskih deležev (750+751+752)          –
75  Prejeta vračila danih posojil                  –
   750 Prejeta vračila danih posojil                –
   751 Prodaja kapitalskih deležev                 –
   752 Kupnine iz naslova privatizacije              –
V.  Dana posojila in povečanje kapitalskih
   deležev (440+441+442)                      –
44.  Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev         –
   440 Dana posojila                        –
   441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb           –
   442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije       –
VI.  Prejeta minus dana posojila
   in spremembe kapitalskih deležev (IV.-V.)            –
 
C)  Račun financiranja              (v tisočih tolarjev)
skupina/podskupine kontov            Realizacija v letu 2004
VII. Zadolževanje(500)                     52.250
50  Zadolževanje                        52.250
   500 Domače zadolževanje                  52.250
VIII. Odplačila dolga (550)                   31.463
55  Odplačila dolga                      31.463
   550 Odplačila domačega dolga                31.463
IX.  Sprememba stanja sredstev na računu
   (I.+IV.+VII.-II-V.-VIII.)                 38.012
X.  Neto zadolževanje (VII.-VIII.)               20.787
XI.  Neto financiranje (VI.+VII.-VIII-IX.)           -17.225
-----------------------------------------------------------------------
Podrobnejši prikaz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja in realizacije posebnega dela proračuna so sestavni del tega zaključnega računa.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 40303-0001/2005
Sevnica, dne 30. marca 2005.
Župan
Občine Sevnica
Kristijan Janc l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti