Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/2005 z dne 25. 4. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/2005 z dne 25. 4. 2005

Kazalo

1675. Odlok o rebalansu proračuna Občine Markovci za leto 2005, stran 4326.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) in 16. člena Statuta Občine Markovci (Uradni list RS, št. 15/99, 110/00 in 76/02) je Občinski svet občine Markovci na 18. seji dne 31. marca 2005 sprejel
O D L O K
o rebalansu proračuna Občine Markovci
za leto 2005
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
V odloku o proračunu Občine Markovci (Uradni list RS, št. 12/03 in 133/03) se prvi odstavek 2. člena spremeni tako, da glasi:
2. VIŠINA PRORAČUNA
-------------------------------------------------------------------------
A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV             v tisoč tolarjih
-------------------------------------------------------------------------
Skupina/podskupina kontov                   Proračunsko
                                leto 2005
-------------------------------------------------------------------------
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)                491.855
TEKOČI PRIHODKI (70+71)                      444.855
70 DAVČNI PRIHODKI                        225.046
  700 Davki na dohodek in dobiček                143.688
  703 Davki na premoženje                     55.901
  704 Domači davki na blago in storitve              25.457
  706 Drugi davki
71 NEDAVČNI PRIHODKI                       219.809
  710 Udeležba na dobičku in dohodki od premož.         214.958
  711 Takse in pristojbine                     2.152
  712 Denarne kazni                         149
  713 Prihodki od prodaje blaga in storitev              50
  714 Drugi nedavčni prihodki                   2.500
72 KAPITALSKI PRIHODKI                       31.000
  720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
  721 Prihodki od prodaje zalog
  722 Prihodki od prodaje zemljišč
  in nemat. premož.                        31.000
73 PREJETE DONACIJE
74 TRANSFERNI PRIHODKI                       16.000
  740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih        16.000
  institucij
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)                1,041.761
40 TEKOČI ODHODKI                         182.719
  400 Plače in drugi izdatki zaposlenih              26.086
  401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost         12.709
  402 Izdatki za blago in storitve                128.924
  403 Plačila domačih obresti
  409 Rezerve                           15.000
41 TEKOČI TRANSFERI                        205.116
  410 Subvencije                          4.500
  411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom          74.630
  412 Transferi neprofitnim organizacijam
  in društvom                           66.012
  413 Drugi tekoči domači transferi                59.973
  414 Tekoči transferi v tujino
42 INVESTICIJSKI ODHODKI                     615.944
  420 Nakup in gradnja OS                    615.944
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI                     37.982
  430 Investicijski transferi                   37.982
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)                    503.894
 
B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV                   46.012
XV. DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITAL. DELEŽEV
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPIT. DELEŽEV
  440 Dana posojila
XVI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV                 –46.012
-------------------------------------------------------------------------
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 403-02/01-2
Markovci, dne 31. marca 2005.
Župan
Občine Markovci
Franc Kekec l. r.

AAA Zlata odličnost