Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/2005 z dne 25. 4. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/2005 z dne 25. 4. 2005

Kazalo

1674. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Markovci za leto 2004, stran 4325.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) in 16. člena Statuta Občine Markovci (Uradni list RS, št. 15/99, 110/00 in 76/02) je Občinski svet občine Markovci na 18. seji dne 31. 3. 2005 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Markovci za leto 2004
1. člen
S tem odlokom se sprejme zaključni račun proračuna Občine Markovci za leto 2004, ki zajema vse prihodke in odhodke proračuna Občine Markovci.
2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Markovci za leto 2004 izkazuje:
------------------------------------------------------------------------
A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV            v tisoč tolarjih
------------------------------------------------------------------------
Skupina/podskupina kontov                  Proračunsko
                                leto 2004
------------------------------------------------------------------------
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)               607.210
TEKOČI PRIHODKI (70+71)                     510.067
70 DAVČNI PRIHODKI                        241.252
  700 Davki na dohodek in dobiček                147.400
  703 Davki na premoženje                    68.309
  704 Domači davki na blago in storitve             25.543
  706 Drugi davki
71 NEDAVČNI PRIHODKI                       309.815
  710 Udeležba na dobičku in dohodki od premož.         259.750
  711 Takse in pristojbine                    2.291
  712 Denarne kazni                         96
  713 Prihodki od prodaje blaga in storitev             86
  714 Drugi nedavčni prihodki                  47.592
72 KAPITALSKI PRIHODKI                      47.054
  720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev             26
  721 Prihodki od prodaje zalog
  722 Prihodki od prodaje zemljišč
  in nemat. premož.                       47.028
73 PREJETE DONACIJE
74 TRANSFERNI PRIHODKI                       9.089
  740 Transferni prihodki iz drugih javnofin. inst.        9.089
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)                 615.130
40 TEKOČI ODHODKI                        161.010
  400 Plače in drugi izdatki zaposlenih             24.621
  401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost         11.205
  402 Izdatki za blago in storitve               124.652
  403 Plačila domačih obresti
  409 Rezerve                            532
41 TEKOČI TRANSFERI                       228.488
  410 Subvencije                         5.394
  411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom          68.091
  412 Transferi neprofitnim organizacijam
  in društvom                          98.774
  413 Drugi tekoči domači transferi               56.229
  414 Tekoči transferi v tujino
42 INVESTICIJSKI ODHODKI                     199.596
  420 Nakup in gradnja OS                    199.596
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI                    26.036
  430 Investicijski transferi                  26.036
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI
PRIMANJKLJAJ)                           –7.920
 
B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV                   1.672
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITAL. DELEŽEV
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPIT. DELEŽEV
  440 Dana posojila
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV
 
C) RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE
VIII. ODPLAČILA DOLGA
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
X. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
OB KONCU PRETEKLEGA LETA                     –6.247
------------------------------------------------------------------------
3. člen
Saldo sredstev na računu proračuna Občine Markovci za leto 2004 v višini –6,246.944,90 SIT se pokriva iz presežkov sredstev proračunov Občine Markovci iz prejšnjih let.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 403-03/04-1
Markovci, dne 31. marca 2005.
Župan
Občine Markovci
Franc Kekec l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti