Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/2005 z dne 25. 4. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/2005 z dne 25. 4. 2005

Kazalo

1672. Odlok o urejanju javne razsvetljave v Občini Idrija, stran 4322.

Na podlagi 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98), 44. člena Zakona o javnih cestah (Uradni list RS, št. 29/97, 18/02, 50/02, 110/02), 4. in 7. člena Odloka o gospodarskih javnih službah Občine Idrija (Uradni list RS, št. 30/95 in 71/96) in 23. člena Statuta Občine Idrija (Uradni list RS, št. 1/01, 33/01) je Občinski svet občine Idrija na 18. redni seji dne 7. 4. 2005 sprejel
O D L O K
o urejanju javne razsvetljave
v Občini Idrija
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(Predmet odloka)
S tem odlokom se opredeljuje in določa način izvajanja gospodarske javne službe urejanja objektov in naprav javne razsvetljave (v nadaljevanju: javna služba).
Urejanje objektov in naprav javne razsvetljave po tem odloku obsega upravljanje in vzdrževanje javne razsvetljave ter svetlobne prometne signalizacije v naseljih Občine Idrije.
2. člen
(Način izvajanja)
Z objekti in napravami javne razsvetljave upravlja Občina Idrija.
Naloge, povezane z vzdrževanjem objektov in naprav javne razsvetljave, se zagotavljajo v javnem podjetju Komunala d.o.o. Idrija (v nadaljevanju: izvajalec) na podlagi tega odloka in pogodbe, sklenjene med njo in Občino Idrijo.
3. člen
(Upravljanje)
Naloge, povezane z upravljanjem javne razsvetljave, so sledeče:
– priprava razvojnih programov s področja javne razsvetljave,
– sodelovanje pri pripravi občinske prostorske dokumentacije,
– pridobivanje investicijske in projektne dokumentacije ter upravnih dovoljenj,
– zagotavljanje sredstev za izvajanje investicij in investicijskega vzdrževanja ter rednega vzdrževanja,
– izdajanje smernic in projektnih pogojev,
– izdajanje soglasij v skladu s tem odlokom,
– zagotavljanje nadzora nad izvajanjem določil tega odloka ter izvajanjem gospodarske javne službe.
Naloge, določene v prvi in tretji alinei prvega odstavka tega člena, lahko prenese Občina Idrija s pooblastilom na izvajalca.
4. člen
(Vzdrževanje)
Naloge, povezane z vzdrževanjem objektov in naprav javne razsvetljave, so opredeljene v poglavju II. tega odloka.
5. člen
(Objekti in naprave javne razsvetljave)
Za javno razsvetljavo po tem odloku se štejejo naslednji objekti in naprave, ki služijo osvetljevanju javnih površin in javnih cest:
– elektroomarice,
– drogovi,
– svetilke,
– energetski kabli (nadzemni in podzemni),
– prižigališča,
– novoletna svetlobna okrasitev,
– drugi pripadajoči elementi, ki so potrebni za nemoteno delovanje javne razsvetljave.
Za svetlobno prometno signalizacijo po tem odloku se štejejo naslednje naprave:
– semaforji,
– druga prometna svetlobna signalizacija.
II. UREJANJE IN VARSTVO OBJEKTOV IN NAPRAV JAVNE RAZSVETLJAVE
6. člen
(Urejanje javne razsvetljave)
Na javni razsvetljavi se morajo redno opravljati vsa potrebna vzdrževalna dela in varstveni ukrepi, in sicer:
– zamenjava svetil in svetilk,
– zamenjava drogov svetil in drugih naprav,
– popravilo oziroma menjava sestavnih delov naprav za javno razsvetljavo,
– čiščenje in redno vzdrževanje drogov in drugih delov javne razsvetljave,
– investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave,
– intervencije na javni razsvetljavi,
– vzdrževanje semaforjev in druge prometne svetlobne signalizacije,
– priprava letnega plana vzdrževanja, razvoja, načrtovanja, varčevanja z energijo in pospeševanja javne službe v skladu s programi Občine Idrija,
– vodenje katastra in kontrolne knjige,
– izvedba novoletne okrasitve v skladu s sprejetim programom Občine Idrija,
– izvedba dodatnih obremenitev na javni razsvetljavi,
– dajanje mnenj v zvezi z javno razsvetljavo,
– druge storitve, ki jih določa zakon ali izvršilni predpis.
7. člen
(Letni plan)
Urejanje javne razsvetljave poteka na podlagi letnega plana urejanja javne razsvetljave, ki ga izdela izvajalec vsako leto do konca meseca septembra za naslednje leto in ga uskladi z občinsko upravo Občine Idrija.
Letni plan dokončno potrdi župan po sprejemu proračuna Občine Idrija. Letni plan je priloga in sestavni del pogodbe, sklenjene med Občino Idrija in izvajalcem.
Letni plan urejanja javne razsvetljave mora vsebovati:
– program izvajanja javne službe,
– cene storitev,
– program varčevanja z energijo,
– navedbo višine sredstev, ki so namenjena za tekoče opravljanje javne službe,
– navedbo višine sredstev, ki so namenjena za investicijsko vzdrževanje,
– predlog izgradnje novih naprav javne razsvetljave po posameznih območjih Občine Idrija in potrebnih sredstev.
8. člen
(Vodenje katastra)
O objektih in napravah javne razsvetljave se vodi kataster. Kataster vodi v imenu in na račun Občine Idrija izvajalec.
Kataster vsebuje podatke o javni razsvetljavi in tehničnih lastnostih javne razsvetljave:
– naziv naprave oziroma objekta,
– lokacija naprave oziroma objekta,
– tehnične lastnosti naprave oziroma objekta,
– število vseh naprav oziroma objektov,
– lastništvo naprav oziroma objektov.
Kataster se vodi atributno in grafično v obliki računalniškega zapisa.
Kopijo ažuriranih podatkov izroča izvajalec občini periodično, vendar najmanj štirikrat letno. V primeru, da se način izvajanja javne službe spremeni, je izvajalec dolžan izročiti kataster Občini Idrija v celoti.
Izvajalec je dolžan s katastrom ravnati kot s podatki, za katere velja poslovna tajnost, in jih sme dati na vpogled samo Občini Idrija oziroma od nje pooblaščenim nadzornim organom in pristojnim inšpektorjem.
9. člen
(Vodenje kontrolne knjige)
Kontrolna knjiga, ki jo vodi izvajalec, vsebuje podatke, ki jih kot obvezne določajo državni predpisi, ter podatke o vseh izvedenih in neizvedenih storitvah javne službe.
Kontrolna knjiga vsebuje predvsem naslednje podatke:
– opis dela,
– podroben opis porabljenega materiala,
– nabavno ceno porabljenega materiala,
– porabljen čas,
– napravo na kateri je bilo delo opravljeno (naziv in lokacijo),
– ceno za opravljeno delo.
10. člen
(Poseganje v objekte in naprave javne razsvetljave)
Kakršnokoli poseganje v javno razsvetljavo je, razen izvajalcu, dovoljeno samo s soglasjem Občine Idrija. Soglasje izda na podlagi vloge Občinska uprava občine Idrija.
11. člen
(Prepovedana dejanja)
Prepovedano je:
– nameščanje kakršnihkoli obvestilnih sredstev in oglaševanje na javni razsvetljavi brez dovoljenja Občine Idrija,
– poškodovanje javne razsvetljave,
– sajenje drevja in grmičevja v neposredni bližini javne razsvetljave brez dovoljenja Občine Idrija,
– onemogočiti dostop do javne razsvetljave,
– graditi oziroma postaviti pomožne in začasne druge objekte na objektih in napravah javne razsvetljave ali v njihovi neposredni bližini brez dovoljenja Občine Idrija,
– delovanje novoletne svetlobne okrasitve izven obdobja od 1. decembra tekočega leta do 10. januarja naslednjega leta,
– opravljati druga dela, ki bi na kakršenkoli način ogrozila delovanje javne razsvetljave.
12. člen
(Pogoji, pod katerimi izvajalec izvaja svojo dejavnost)
Izvajalec izvaja javno službo pod naslednjimi pogoji:
– v svojem imenu in za svoj račun na podlagi tega odloka in pogodbe, sklenjene med njim in Občino Idrija,
– uporabnikom zagotavlja stalno in kvalitetno izvajanje javne službe,
– storitve opravlja v skladu s potrjenim letnim planom,
– na zahtevo Občine Idrija oziroma pristojne inšpekcije omogoči strokovni in finančni nadzor nad zakonitostjo dela,
– Občini Idrija zagotavlja strokovno pomoč pri načrtovanju oziroma oblikovanju razvoja javne službe.
13. člen
(Vsebina pogodbe)
Občina Idrija in izvajalec skleneta pogodbo, ki ureja vsaj naslednje:
– predmet in območje javne službe,
– splošne pogoje za izvajanje javne službe za uporabo javnih dobrin, ki se zagotavljajo z javno službo,
– obračun opravljenih storitev in način plačila izvajalcu,
– nadzor nad izvajanjem javne službe,
– začetek in čas trajanja pogodbe.
14. člen
(Zavarovanje odgovornosti)
Izvajalec mora v roku 30 dni po sklenitvi pogodbe skleniti zavarovanje civilne odgovornosti:
– za škodo, ki jo povzroči Občini Idrija z nerednim ali nevestnim opravljanjem javne službe,
– za škodo, ki jo pri opravljanju ali v zvezi z opravljanjem javne službe povzročijo pri njem zaposlene osebe uporabnikom ali drugim osebam.
Izvajalec sklene pogodbo o zavarovanju civilne odgovornosti v imenu Občine Idrija in na svoj račun.
15. člen
(Izvajanje javne službe v primeru višje sile)
Izvajalec mora v okviru objektivnih zmožnosti izvajati javno službo tudi ob nepredvidljivih okoliščinah, nastalih zaradi višje sile.
V primeru višje sile ima izvajalec ob dokazanih razlogih pravico zahtevati od Občine Idrija povračilo stroškov, ki so nastali zaradi izvajanja javne službe v nepredvidljivih okoliščinah.
Ob nastopu okoliščin, ki pomenijo višjo silo, se morata izvajalec in Občina Idrija medsebojno obveščati in dogovarjati o izvajanju javne službe v pogojih višje sile.
16. člen
(Financiranja javne službe)
Sredstva za izvajanje javne službe se zagotavljajo v proračunu Občine Idrija.
III. NADZOR
17. člen
(Nadzor nad izvajanjem odloka)
Nadzor nad izvajanjem določil tega odloka opravlja pristojni občinski inšpektor.
18. člen
(Nadzor nad izvajanjem javne službe)
Nadzor nad izvajanjem javne službe opravlja občinska uprava Občine Idrija. Izvajalec mora občinski upravi kadarkoli posredovati informacije o poslovanju in omogočiti vpogled v poslovne knjige in evidence, ki se nanašajo na izvajanje javne službe.
Nadzor je lahko napovedan ali nenapovedan. Nadzor mora potekati tako, da ne ovira rednega izvajanja javne službe in tretjih oseb, praviloma pa se izvaja v poslovnem času izvajalca. Pooblaščenec Občine Idrija, ki izvaja nadzor, se izkaže s pooblastilom Občine Idrija. O nadzoru se sestavi zapisnik, ki ga podpišeta odgovorna oseba izvajalca in pooblaščenec Občine Idrija. Pooblaščenci Občine Idrija, ki izvajajo nadzor, so dolžni podatke o poslovanju izvajalca obravnavati kot poslovno tajnost.
Občina Idrija lahko za nadzor nad izvajanjem javne službe pooblasti tudi druge pristojne organe in službe.
IV. KAZENSKE DOLOČBE
19. člen
(Kaznovanje pravne osebe in odgovorne pravne osebe)
Z globo 200.000 tolarjev se kaznuje pravna oseba, če stori prekršek iz 11. člena tega odloka.
Z globo 50.000 tolarjev se kaznuje odgovorna oseba pravne osebe, če stori prekršek iz 9. člena tega odloka.
20. člen
(Kaznovanje samostojnih podjetnikov)
Z globo 150.000 tolarjev se kaznuje samostojni podjetnik, če stori prekršek iz 11. člena tega odloka.
21. člen
(Kaznovanje fizične osebe)
Z globo 20.000 tolarjev se kaznuje fizična oseba, če stori prekršek iz 11. člena tega odloka.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
22. člen
(Vzpostavitev katastra)
Izvajalec je dolžan vzpostaviti kataster iz 8. člena tega odloka v enem letu po začetku veljavnosti tega odloka.
23. člen
(nadzor nad izvajanjem določil odloka)
Do imenovanja pristojnega občinskega inšpektorja opravljajo nadzor nad izvajanjem določil tega odloka pooblaščeni delavci Občinske uprave občine Idrija.
24. člen
(Začetek veljavnosti)
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 35203-1/2005
Idrija, dne 7. aprila 2005.
Župan
Občine Idrija
Damjan Krapš l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti