Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/2005 z dne 25. 4. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/2005 z dne 25. 4. 2005

Kazalo

1670. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Dornava za leto 2004, stran 4321.

Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02 in 56/02) in 16. člena statuta Občine Dornava (Uradni list RS, št. 47/99), Spremembe in dopolnitve statuta (Uradni vestnik Občine Dornava, št. 2/00 in 1/03) je Občinski svet občine Dornava na 21. seji dne 30. 3. 2005 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Dornava za leto 2004
1. člen
S tem odlokom se sprejme zaključni račun proračuna Občine Dornava za leto 2004, ki zajema bilanco prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja.
2. člen
Zaključni račun je realiziran v naslednjih zneskih:
A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV            v tisoč tolarjev
Skupina/Podskupina kontov               Proračun leta 2004
l. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)               275.049
TEKOČI PRIHODKI (70+71)                     131.172
70  DAVČNI PRIHODKI                      115.963
   700 Davki na dohodek in dobiček               90.904
   703 Davki na premoženje                   10.740
   704 Domači davki na blago in storitve            14.319
   706 Drugi davki
71  NEDAVČNI PRIHODKI                      15.209
   710 Udeležba na dobičku in dohodki
   od premoženja                        8.180
   711 Takse in pristojbine                   1.095
   712 Denarne kazni                       148
   713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
   714 Drugi nedavčni prihodki                 5.786
72  KAPITALSKI PRIHODKI                      436
   720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
   721 Prihodki od prodaje zalog
   722 Prihodki od prodaje zemljišč
   in nematerialega premoženja                  436
73  PREJETE DONACIJE
   730 Prejete donacije iz domačih virov
   731 Prejete donacije iz tujine
74  TRANSFERNI PRIHODKI                    143.441
   740 Transferni prihodki iz drugih
   javnofinančnih institucij                 143.441
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)                 351.174
40  TEKOČI ODHODKI                       71.670
   400 Plače in drugi izdatki zaposlenim            15.515
   401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost        2.719
   402 Izdatki za blago in storitve              53.436
   403 Plačila domačih obresti
   404 Rezerve
41  TEKOČI TRANSFERI                      97.119
   410 Subvencije                        3.220
   411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom        35.758
   412 Transferi neprofitnim organizacijam
   in ustanovam                        13.193
   413 Drugi tekoči domači transferi              44.948
   414 Tekoči transferi v tujino
42  INVESTICIJSKI ODHODKI                   163.035
   420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev           163.035
43  INVESTICIJSKI TRANSFERI                   19.350
   430 Investicijski transferi
   431 Investicijski transferi pravnih in fizičnih oseb,
   ki niso proračunski uporabniki               19.350
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-lI.)
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)                    –76.125
 
B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA
KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
75  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
   750 Prejeta vračila danih posojil
   751 Prodaja kapitalskih deležev
   752 Kupnine iz naslova privatizacije
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
DELEŽEV (440+441+442)
44  DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
DELEŽEV
   440 Dana posojila
   441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
   442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE
KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
 
C) RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
50  ZADOLŽEVANJE
   500 Domače zadolževanje
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
55  ODPLAČILA DOLGA
   550 Odplačila domačega dolga
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU
(I.+IV+VII.-II.-V.-VIII.)                    –76.125
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII)
XI. NETO FINANCIRANJE (VI. + X-IX)                76.125
3. člen
Stanje sredstev na računih se prenese v proračun Občine Dornava za leto 2005.
4. člen
Stanje sredstev rezerv je 4,663.550 SIT in se prenese v rezerve proračuna za leto 2005.
5. člen
Bilanca prihodkov in odhodkov sta sestavni del tega odloka.
6. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 402-01-215/05
Dornava, dne 30. marca 2005.
Župan
Občine Dornava
Franc Šegula, inž. l. r.

AAA Zlata odličnost