Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/2005 z dne 25. 4. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/2005 z dne 25. 4. 2005

Kazalo

1667. Program priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Ob Prvomajski, stran 4314.

Na podlagi 27. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03) in 17. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95, 77/96, 37/97, 50/98, 28/99, 117/00 in 108/01) je župan Mestne občine Celje dne 18. marca 2005 sprejel
P R O G R A M P R I P R A V E
sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Ob Prvomajski
1. člen
S tem programom priprave se podrobneje določajo programska izhodišča, vsebina strokovnih podlag, način pridobitve in financiranja strokovnih rešitev in geodetskih podlag za pripravo Sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Ob Prvomajski, subjekti, ki sodelujejo pri pripravi IPA, ter roki za posamezne faze priprave.
2. člen
Ocena stanja, razlogi in pravna podlaga
S prostorskimi sestavinami dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in prostorskimi sestavinami srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Mestne občine Celje – Celjski prostorski plan (Uradni list SRS, št. 40/86, 4/88, Uradni list RS, št. 86/01) je predmetno območje obravnavano kot površine za stanovanjsko gradnjo in spremljajoče dejavnosti znotraj ureditvenega območja, katerega prostorsko urejanje opredeljuje Zazidalni načrt Ob Prvomajski. Le-ta ima opredeljeno mejo drugače, tako da leži predmetno zemljišče izven meje ureditvenega načrta. Prostorsko urejanje območja ni opredeljeno niti v Ureditvenih pogojih za območje Lokrovec.
Do zemljišča je izgrajena komunalna infrastruktura in ker je lokacija na robu obstoječe, novejše stanovanjske soseske zaradi neposredne bližine mesta zanimiva, želi novi lastnik zemljišča zgraditi na njem enodružinski stanovanjski objekt.
Ker veljavni zazidalni načrt ne podaja pogojev, na podlagi katerih bi bilo možno realizirati investitorjevo namero, je treba na pobudo investitorja izdelati spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta za obravnavano območje.
3. člen
Predmet, programska izhodišča in namen
Predmet sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Ob Prvomajski je popravek meje ureditvenega območja zazidalnega načrta v skladu s planskim dokumentom in prostorska ureditev, ki bo podala urbanistično arhitektonske pogoje za umestitev in gradnjo enodružinskega stanovanjskega objekta na zemljišču s parcelno št. 936/32, k.o. Ostrožno.
Ker nameravana prostorska ureditev ne spreminja osnovne namenske rabe prostora in ne ogroža naravnih vrednot in se nanaša na prostorsko načrtovanje manjšega stanovanjskega objekta, za katerega ni potrebna presoja vplivov na okolje, ter tudi sicer bistveno ne vpliva na rabo sosednjih zemljišč ali objektov, se spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta Ob Prvomajski vodijo in sprejmejo po skrajšanem postopku.
4. člen
Ureditveno območje IPA
Predmet sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta je zemljišče s parcelno št. 936/32, k.o. Ostrožno. Območje obravnave mora zajeti tudi zemljišča, ki so potrebna za dostop do javne ceste.
5. člen
Nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci
Pripravljavec sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta je Mestna občina Celje – Oddelek za okolje in prostor ter komunalo, Sektor za prostorsko načrtovanje in evropske zadeve na pobudo investitorja gradnje stanovanjskega objekta Božiček Andreja, Pod lipami 38, 3000 Celje, ki je tudi naročnik izdelave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta.
Pristojni nosilci urejanja prostora za izdajo smernic za izdelavo lokacijskega načrta so:
– Mestna občina Celje-Oddelek za okolje in prostor ter komunalo, Sektor za prostorsko načrtovanje in evropske zadeve, Referat za promet in varovanje okolja,
– Vodovod – kanalizacija, JP d.o.o. (Lava 2 a, Celje),
– Telekom Slovenije d.d., PE Celje (Lava 1, Celje),
– Elektro Celje, javno podjetje za distribucijo električni energije d.d. (Vrunčeva 2A, Celje),
– Energetika Celje, JP d.o.o. (Smrekarjeva 1, Celje),
– ELES Elektro-Slovenija, d.o.o. (Hajdrihova 2, Ljubljana),
– Javne naprave, JP d.o.o. (Teharska 49, Celje),
– RS – Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje – Območna pisarna Celje,
– Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo – Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Izpostava Celje (Dečkova 36, Celje).
V postopku izdelave IPA morajo nosilci urejanja v skladu s 34. členom ZUreP-1 podati smernice za načrtovanje predvidene prostorske ureditve v roku 15 dni (skrajšan postopek).
Organi in organizacije (nosilci urejanja) podajo mnenja na usklajeni predlog sprememb in dopolnitev zazidalnega (osnutek IPA, ki je že usklajen s stališčem Mestnega sveta do pripomb in predlogov iz javne razgrnitve) v roku 15 dni. Če v predpisanem roku ne podajo smernic in mnenj, se šteje, da jih nimajo oziroma da se strinjajo s predlogom.
Kolikor se v postopku priprave IPA ugotovi, da je potrebno pridobiti predhodne smernice ter mnenja tudi drugih organov, ki zgoraj niso našteti, se le-te pridobijo v postopku.
6. člen
Seznam strokovnih podlag za načrtovanje predvidene prostorske ureditve
Pri izdelavi sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta je treba upoštevati vse predhodno izdelane strokovne podlage in druga gradiva s področja prostorskega razvoja, varstva okolja in ohranjanja narave, relevantna za izdelavo naloge:
– prostorske sestavine dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in prostorske sestavine srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Mestne občine Celje – Celjski prostorski plan (Uradni list SRS, št. 40/86, 4/88, Uradni list RS, št. 86/01),
– Zazidalni načrt Ob Prvomajski (proj. št. 4/79 Razvojni center Celje, TOZD Planiranje; Uradni list SRS, št. 15/80 1/87 in Uradni list RS, št. 38/01).
7. člen
Način pridobitve strokovnih rešitev
Strokovne rešitve prostorske ureditve za obravnavano zemljišče skladno z določbami 158. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02; v nadaljevanju: ZUreP-1) izdela načrtovalec, ki izpolnjuje pogoje za pooblaščenega prostorskega načrtovalca na podlagi določb 130. člena Zakona o graditvi objektov (ZGO-1, Uradni list RS, št. 110/02) in ga izbere pobudnik oziroma investitor. Investitor sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta je lastnik predmetnega zemljišča Božiček Andrej, Pod lipami 38, 3000 Celje. Le-ta zagotovi tudi idejne zasnove vseh tistih rešitev, ureditev in ukrepov, ki so odvisni od načrtovane prostorske ureditve, in morebitne druge strokovne podlage, ki bodo izhajale iz smernic nosilcev urejanja prostora.
Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta se pripravijo v skladu s 73. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02; v nadaljevanju ZUreP-1) ter Pravilnikom o podrobnejši vsebini, obliki in načinu priprave lokacijskih načrtov ter vrstah njihovih strokovnih podlag (Uradni list RS, št. 86/04). IPA mora biti izdelan v digitalni obliki in predan pripravljavcu v dveh izvodih v standardni obliki in na disketi ali CD-ROM-u v digitalni obliki.
8. člen
Navedba in način pridobitve geodetskih podlag
Za območje predvidene prostorske ureditve je pobudnik dolžan pridobiti geodetske podlage, izdelane v skladu z veljavno zakonodajo.
9. člen
Faze in roki za pripravo IPA
Rokovno je priprava predloga IPA vezana na pogodbene obveznosti izbranega načrtovalca z investitorjem. Postopek priprave in sprejema sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta bo potekal po naslednjem terminskem planu:
– Župan Mestne občine Celje s podpisom potrdi program priprave. Objava Programa priprave v Uradnem listu RS.
(Medtem izbrani načrtovalec s strani pobudnika pripravi grafične podloge za pridobitev smernic.)
– Nosilci planiranja na državni in lokalni ravni podajo v skladu s 34. členom ZUreP-1 smernice za načrtovanje predvidene prostorske ureditve v roku 15 dni.
– Ob predpostavki, da so aktivnosti nosilcev planiranja opravljene v podanih rokih, pripravljavec skupaj z izbranim načrtovalcem pripravi predlog sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta za namen javne razgrnitve.
– Župan sprejme sklep o javni razgrnitvi, ki se objavi v Uradnem listu RS.
– Izvede se javna razgrnitev predloga načrtovane prostorske ureditve z javno obravnavo na Krajevni skupnosti Ostrožno in v prostorih Mestne občine Celje, ki traja 15 dni.
– Župan zavzame stališča do pripomb in predlogov, podanih v času trajanja javne razgrnitve na podlagi strokovnega mnenja nosilca izdelave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta in občinske strokovne službe, ki predhodno obravnava pripombe in predloge.
– Mestni svet sprejme na predlog župana stališče do pripomb in predlogov, podanih v javni razgrnitvi in javni obravnavi.
– Pripravljavec in načrtovalec pripravita usklajeni predlog prostorskega akta. Istočasno pripravljavec pozove nosilce planiranja na državni in lokalni ravni, da dajo mnenja k usklajenemu predlogu prostorskega akta; rok je 15 dni.
– Župan Mestne občine Celje posreduje, po predhodni obravnavi na Odboru za okolje in prostor ter komunalne zadeve, usklajeni predlog sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Mestnemu svetu s predlogom, da ga obravnava ter sprejme v I. obravnavi.
– Mestni svet obravnava in sprejme na predlog župana Odlok o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta – II. obravnava.
– Objava odloka v Uradnem listu RS.
10. člen
Obveznosti v zvezi s financiranjem
Finančna sredstva za pripravo sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta zagotovi pobudnik.
11. člen
Ta program priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS.
Št. 35005-008/2005-4200
Celje, dne 18. marca 2005.
Župan
Mestna občina Celje
Bojan Šrot l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti