Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/2005 z dne 25. 4. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/2005 z dne 25. 4. 2005

Kazalo

1665. Program priprave Sprememb in dopolnitev odloka o zazidalnem načrtu »Gospodarska cona Vzhodne Trnovlje I«, stran 4311.

Na podlagi 27. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03) in 27. člena statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95, 77/96, 37/97, 50/98, 28/99, 117/00, 108/01) je župan Mestne občine Celje sprejel
P R O G R A M P R I P R A V E
Sprememb in dopolnitev odloka o zazidalnem načrtu »Gospodarska cona Vzhodne Trnovlje I«
I. Ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo sprememb in dopolnitev odloka zazidalnega načrta
Območje Vzhodnih Trnovelj je v Celjskem prostorskem planu (Uradni list RS, št. 86/01) opredeljeno za gospodarske dejavnosti, ki jih podrobneje opredeljuje Zazidalni načrt gospodarska cona Vzhodne Trnovlje I (projekt Razvojni center Celje, št. 2/84, Odlok o zazidalnem načrtu »Gospodarska cona Vzhodne Trnovlje I«, odlok je bil objavljen v Uradnem listu SRS, št. 42/86). Zazidalni načrt je razdeljen na posamezna območja znotraj katerih so mogoče različne gospodarske dejavnosti. V nekaterih od območij so rezervati za dejavnosti, ki nimajo več potreb po tako velikih območjih, oziroma so predpisani gabariti (tlorisni in višinski), ki glede na obstoječo pozidavo in izkoristek prostora niso realni in je zato v spremembah in dopolnitvah odloka treba posamezne člene spremeniti in dopolniti ter dodati določilo o tolerancah, ki bodo dopuščale tudi drugačne dejavnosti in gabarite objektov.
 
II. Predmet in programska izhodišča izdelave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta – IPA
Namen spremembe odloka je dejavnostim, v okviru grafično opredeljenih karejev, omogočiti tudi drugačne namembnosti in drugačne gabarite objektov. V karejih A (območje trgovsko-skladiščnih dejavnosti mestnega in regijskega pomena), CD (območje centralnih dejavnosti gospodarske cone), B (območje obrtnih dejavnosti), C (dejavnosti sekundarnih surovin), C1 (dejavnost sekundarnih surovin 2. faza), E (gradbena baza Gradis – 1. faza), E1 (gradbena baza Gradis – 2. faza), D (območje za proizvodne in servisne dejavnosti) je smiselno predvideti možnosti tudi drugačnih gospodarskih dejavnosti in gabaritov objektov. Pri gabaritih objektov je treba podati pogoje in omejitve gradnje glede na obstoječe in predvidene komunalne koridorje in odmike od njih, pri višinskih gabaritih objektov pa dopustiti višine maksimalno 15 m do kote venca predvidenih objektov ter faznosti gradnje.
Glede na to, da bodo grafične priloge nespremenjene, je potrebno pri spremembi odloka paziti, da ne bo prišlo do neskladnosti med dopolnjenim odlokom in grafičnim delom zazidalnega načrta.
Območje spremembe odloka (Uradni list SRS, št. 42/86) zajema območje celotnega Zazidalnega načrta gospodarska cona Vzhodne Trnovlje I (projekt Razvojni center Celje – TOZD Planiranje, št. 2/84).
Izvedbenoprostorski akt oziroma »Spremembe in dopolnitve Odloka o zazidalnem načrtu Gospodarska cona Vzhodne Trnovlje I« morajo biti izdelane v skladu s 24., 43., 44., 73. in 139. členom ZUreP-1 ter Pravilnikom o podrobnejši vsebini, obliki in načinu priprave lokacijskih načrtov ter vrstah njihovih strokovnih podlag (Uradni list RS, št. 86/04). Torej mora biti sprememba odloka zasnovana tako, da ne bo v nasprotju z grafičnim delom zazidalnega načrta, ki se ne spreminja.
Poleg navedenega mora sprememba odloka vsebovati izvleček iz strateškega prostorskega plana in veljavnega IPA; obrazložitev in utemeljitev IPA; smernice in mnenje nosilcev urejanja prostora; povzetek za javnost; spis postopka priprave in sprejemanja IPA. Načrtovalec predmetnega IPA mora predati po sprejemu odloka 2 izvoda odloka z navedeno vsebino Mestni občini Celje. En izvod bo predan Upravni enoti, en izvod pa bo hranjen na MOC Oddelku za okolje in prostor ter komunalo, kjer bo akt na vpogled in dostopen javnosti.
 
III. Okvirno ureditveno območje IPA
Ureditveno območje spremembe odloka zajema celotno območje Zazidalnega načrta »Gospodarska cona Vzhodne Trnovlje I«.
 
IV. Nosilci urejanja prostora, ki dajejo smernice in mnenja, ter drugi udeleženci, ki sodelujejo pri pripravi IPA
Pobudnik spremembe odloka je Lamaal za investitorja Linde plin d.o.o.
V primeru, da nosilci urejanja prostora v 30 dneh ne bodo podali smernic, se bo v skladu z 29. členom ZUreP-1 štelo, da nimajo smernic.
Pristojni nosilci urejanja prostora za izdajo smernic za izdelavo spremembe odloka so:
– RS Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, izpostava Celje, Dečkova 36, Celje;
– RS Ministrstvo za zdravstvo, Zdravstveni inšpektorat RS, območna enota Celje, Trg celjskih knezov 9, Celje;
– Mestna občina Celje, Oddelek za okolje in prostor ter komunalo, Sektor za promet, Trg Celjskih knezov 9, Celje;
– Telekom Slovenije, PE Celje, Lava 1, Celje;
– Elektro Celje, Javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d.,Vrunčeva 2 a, Celje;
– Energetika Celje, Javno podjetje d.o.o., Smrekarjeva 1, Celje;
– Javne naprave, Javno podjetje d.o.o., Teharska 49, Celje;
– Vodovod – kanalizacija, Javno podjetje Celje d.o.o., Lava 2 a, Celje;
– Ministrstvo za okolje, prostor in energijo – ARSO-Območna pisarna Celje, Lava 11, Celje.
 
V. Seznam potrebnih strokovnih podlag in druge obvezne vsebine
Pobudnik spremembe odloka, oziroma zanj izbrani načrtovalec, bo izdelal predlog za javno razgrnitev. V postopku priprave IPA mora pobudnik oziroma zanj načrtovalec zagotoviti izdelavo strokovnih podlag, kolikor se v fazi izdelave izkaže potreba po izdelavi le-teh.
Pri izdelavi IPA je treba upoštevati veljavni prostorski akt, to je: Zazidalni načrt »Gospodarska cona Vzhodne Trnovlje I« (projekt RC Celje – TOZD Planiranje, št. proj 2/84) in pripadajoči odlok (Uradni list SRS, št. 42/86). Odlok mora biti pripravljen kot spremembe in dopolnitve odloka in mora imeti vsebino pravnega akta.
V skladu s 34. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02) se bo sprememba odloka pripravila po skrajšanem postopku brez prostorskih konferenc in s 15-dnevno javno razgrnitvijo, saj predlagane spremembe ne ovirajo osnovne namenske rabe prostora.
 
VI. Pridobitev geodetskih podlag
Eventualne geodetske podlage za izdelavo odloka sta si pobudnik in načrtovalec dolžna pridobiti sama in morajo biti izdelane v skladu z veljavno zakonodajo.
 
VII. Roki za pripravo IPA
Pridobitev smernic za načrtovanje
Pobudnik oziroma zanj izbrani izdelovalec takoj po sprejetju programa priprave pozove pristojne nosilce urejanja prostora, kot so navedeni v IV. točki tega programa, da v roku 30 dni podajo svoje smernice za načrtovanje predvidene prostorske ureditve.
Izdelovalec IPA mora biti strokovna organizacija, ki je registrirana za opravljanje strokovnih nalog v zvezi z urbanističnim načrtovanjem v skladu z veljavno zakonodajo.
Naročnik mora predlog spremembe odloka z obrazložitvami predati Mestni občini Celje.
Javna razgrnitev, javna obravnava ter sprejem stališč do pripomb
Po sprejetju sklepa o javni razgrnitvi, ki ga sprejme župan Mestne občine Celje, se predlog IPA javno razgrne za 15 dni.
V času javne razgrnitve se izvede javna obravnava predloga spremembe odloka. Občani, organi in organizacije, krajevne skupnosti ter drugi zainteresirani oziroma prizadeti lahko podajo v času javne razgrnitve svoje pisne pripombe. Stališča do pripomb se pripravijo do prve obravnave Mestnega sveta, predlagatelj stališč do pripomb je župan Mestne občine Celje. Mestni svet Mestne občine Celje se opredeli do pripomb.
Izdelava dopolnjenega predloga IPA in pridobitev mnenj
Na podlagi sprejetih stališč do pripomb izdelovalec izdela dopolnjen predlog odloka ter pozove nosilce urejanja prostora, določene v IV. točki tega programa priprave, da v 30 dneh podajo mnenja.
Sprejem dopolnjenega predloga oziroma odloka IPA
S sprejetimi stališči do pripomb in pridobljenimi mnenji pristojnih nosilcev planiranja na predlog župana Mestni svet mestne občine Celje obravnava in sprejme usklajen in dopolnjen predlog odloka, ki se objavi v Uradnem listu RS.
 
VIII. Obveznosti v zvezi s financiranjem IPA
Finančna sredstva za izdelavo IPA z eventualnimi strokovnimi podlagami zagotovijo pobudniki sami.
 
IX. Ta program priprave se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 35003-00004/2005 4200
Celje, dne 16. marca 2005.
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti