Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/2005 z dne 25. 4. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/2005 z dne 25. 4. 2005

Kazalo

1658. Pravilnik o postopku za določitev predstavnikov nevladnih organizacij v Komisiji za ravnanje z gensko spremenjenimi organizmi, stran 4307.

Na podlagi tretjega odstavka 6. člena zakona o ravnanju z gensko spremenjenimi organizmi (Uradni list RS, št. 67/02 in 73/04) izdaja minister za okolje in prostor
P R A V I L N I K
o postopku za določitev predstavnikov nevladnih organizacij v Komisiji za ravnanje
z gensko spremenjenimi organizmi
1. člen
Ta pravilnik določa postopek za določitev predstavnikov nevladnih organizacij za člane Komisije za ravnanje z gensko spremenjenimi organizmi (v nadaljnjem besedilu: Komisija).
Nevladne organizacije iz prejšnjega odstavka (v nadaljnjem besedilu: NVO) so društva, ustanove in zavodi, ki delujejo na področju varstva okolja, varstva potrošnikov ali varovanja zdravja in katerih ustanovitelj ni država, občina, druga oseba javnega prava ali politična stranka.
2. člen
Javni poziv za zbiranje predlogov kandidatov za določitev predstavnikov NVO v Komisiji objavi ministrstvo, pristojno za varstvo okolja (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), v enem od dnevnih časopisov, ki pokrivajo celotno območje države, in na svoji spletni strani.
Ministrstvo v javnem pozivu iz prejšnjega odstavka določi tudi rok za pošiljanje predlogov kandidatov, ki ni krajši od 21 dni od objave javnega poziva.
Javni poziv se objavi najmanj tri mesece pred iztekom delovanja Komisije v tekočem štiriletnem obdobju.
3. člen
Z javnim pozivom se zbirajo predlogi kandidatov za štiri člane Komisije, in sicer za:
– dva predstavnika NVO s področja varstva okolja,
– enega predstavnika NVO s področja varstva potrošnikov in
– enega predstavnika NVO s področja varovanja zdravja.
Vsaka NVO lahko na podlagi javnega poziva predlaga samo kandidate za predstavnike NVO s svojega področja delovanja in sicer v številu kot je določeno za predstavnike s posameznih področij v prejšnjem odstavku.
Šteje se, da NVO deluje na področju iz prvega odstavka tega člena, če iz njenega ustanovitvenega akta izhaja, da je namen ustanovitve delovanje na tem področju.
4. člen
NVO na podlagi javnega poziva ministrstvu posredujejo svoje predloge v pisni in elektronski obliki, predlogu v pisni obliki pa morata biti priložena dokazilo, da ima predlagatelj status NVO, in pisna izjava kandidata, da se strinja s kandidaturo.
Za dokazilo iz prejšnjega odstavka se šteje kopija ustanovitvenih aktov NVO.
Predlog kandidata za predstavnika NVO v Komisiji mora vsebovati podatke o imenu in priimku kandidata ter njegovi izobrazbi in kratko utemeljitev predloga v zvezi z delovanjem kandidata na področju delovanja NVO.
5. člen
Ministrstvo na podlagi prispelih predlogov pripravi ločene sezname predlaganih kandidatov za predstavnike NVO s področja varstva okolja, varstva potrošnikov in varovanja zdravja, ki vsebujejo imena in priimke vseh kandidatov ter kratke utemeljitve predlogov.
Če ministrstvo na podlagi prispelih predlogov ugotovi, da na podlagi javnega poziva NVO niso predlagale potrebnega števila kandidatov, ponovi javni poziv ob smiselni uporabi določb 2., 3. in 4. člena tega pravilnika.
Ministrstvo pošlje ločene sezname iz prvega odstavka tega člena vsem NVO, ki so na javni poziv posredovale svoje predloge kandidatov, in jih pozove, da v določenem roku, ki ne sme biti krajši od 15 dni, na podlagi seznama kandidatov za njihovo področje izvolijo:
– dva predstavnika s področja varstva okolja,
– enega predstavnika s področja varstva potrošnikov in
– enega predstavnika s področja varovanja zdravja.
Ministrstvo objavi sezname iz prvega odstavka tega člena tudi na svoji spletni strani.
NVO volijo le predstavnike za svoje področje, imena izvoljenih kandidatov pa pošljejo ministrstvu priporočeno po pošti. Predlog kandidatov mora biti poslan v zaprti kuverti, na njej pa morata biti navedena naziv in naslov NVO, ki predlog pošilja.
6. člen
Ministrstvo imenuje tričlansko komisijo, ki jo sestavljajo predstavniki ministrstva, katera po preteku roka iz tretjega odstavka prejšnjega člena na podlagi prispelih odgovorov ugotavlja rezultate glasovanja.
Ugotavljanje rezultatov iz prejšnjega odstavka je javno. Ministrstvo podatke o kraju in datumu ugotavljanja rezultatov objavi na svoji spletni strani in o njih obvesti vse NVO, ki so na podlagi javnega poziva poslale svoje predloge kandidatov.
7. člen
Če ministrstvo na podlagi izidov glasovanja iz prejšnjega člena ugotovi, da je dobilo pri glasovanju več kandidatov iz posameznega seznama enako največje število glasov, njihovo število pa presega predpisano število predstavnikov NVO v Komisiji, ob smiselni uporabi določb 5. in 6. člena tega pravilnika pozove NVO, da o teh kandidatih ponovno glasujejo.
8. člen
Če ministrstvo na podlagi izidov ponovnega glasovanja iz prejšnjega člena ugotovi, da je ponovno več kandidatov iz posameznega seznama dobilo enako največje število glasov, o izbiri med temi kandidati za predstavnike NVO v Komisiji odloči minister, pristojen za varstvo okolja, na podlagi mnenja komisije iz prvega odstavka 6. člena tega pravilnika.
9. člen
Ministrstvo na podlagi rezultatov iz 6. ali 7. člena tega pravilnika ali odločitve iz prejšnjega člena pripravi predlog predstavnikov NVO za člane Komisije in ga posreduje Vladi Republike Slovenije v imenovanje.
Predlog predstavnikov NVO za člane Komisije ministrstvo objavi tudi na svoji spletni strani.
10. člen
Če predstavniku NVO preneha mandat člana Komisije med trajanjem mandata Komisije, ministrstvo za preostanek mandatne dobe Komisije namesto njega predlaga osebo, ki je v postopku za določitev predstavnikov NVO za tekoče mandatno obdobje med predlaganimi kandidati z istega področja delovanja NVO prejela naslednje največje število glasov.
Če je v postopku iz prejšnjega odstavka več kandidatov z istega področja prejelo naslednje največje število glasov, ministrstvo pozove NVO, ki so v postopku sodelovale, da ob smiselni uporabi določb 7. člena tega pravilnika med temi kandidati izberejo nadomestnega predstavnika.
Če na način iz prejšnjega odstavka nadomestni predstavnik ni izvoljen, ga med kandidati iz prejšnjega odstavka določi minister, pristojen za varstvo okolja.
11. člen
Ministrstvo javni poziv iz 2. člena tega pravilnika prvič objavi najpozneje dva meseca po uveljavitvi tega pravilnika.
12. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-01-5/2005
Ljubljana, dne 16. marca 2005.
EVA 2005-2511-0011
Janez Podobnik l. r.
Minister
za okolje in prostor

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti