Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/2005 z dne 25. 4. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/2005 z dne 25. 4. 2005

Kazalo

1657. Pravilnik o vsebini prijave namernega sproščanja gensko spremenjenih organizmov v okolje, stran 4255.

Na podlagi četrtega odstavka 31. člena Zakona o ravnanju z gensko spremenjenimi organizmi (Uradni list RS, št. 67/02 in 73/04) izdaja minister za okolje in prostor v soglasju z ministrico za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o vsebini prijave namernega sproščanja gensko spremenjenih organizmov v okolje
1. člen
Ta pravilnik v skladu s Prilogo III, Prilogo III A in Prilogo III B Direktive 2001/18/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. marca 2001 o namernem sproščanju gensko spremenjenih organizmov v okolje in razveljavitvi Direktive Sveta 90/220/EGS (UL L št. 106, z dne 17. 4. 2001, str. 1, z vsemi spremembami; v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2001/18/ES) ureja podrobnejšo vsebino prijave za pridobitev dovoljenja za namerno sproščanje gensko spremenjenih organizmov (v nadaljnjem besedilu: GSO) v okolje.
2. člen
Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo naslednji pomen:
1. Prejemni organizem je celica ali organizem, ki sprejema genski material iz izvornega organizma ali okolja, ga podvaja in informacijo lahko tudi izrazi ter jo lahko prenaša na potomce.
2. Starševski organizem je prejemni organizem pred izvedeno gensko spremembo.
3. Izvorni organizem je organizem, iz katerega se pridobi genski material za prenos v prejemni organizem.
4. Vektor je prenašalec genskega materiala ali ustreznih celičnih sestavin iz izvornega organizma v prejemni organizem.
5. Vključek je genski material, ki se ga vključi v vektor.
6. Višje rastline so rastline, ki se uvrščajo v taksonomsko skupino semenk (Spermatophytae) (golosemenke – Gymnospermae in kritosemenke – Angiospermae).
Drugi v tem pravilniku uporabljeni izrazi imajo enak pomen kot v Zakonu o ravnanju z gensko spremenjenimi organizmi (Uradni list RS, št. 67/02 in 73/04; v nadaljnjem besedilu: zakon).
3. člen
Če gre za pridobitev dovoljenja za namerno sproščanje katerih koli GSO v okolje, razen višjih rastlin, tehnična dokumentacija iz 31. člena zakona vsebuje podatke, ki so navedeni v Prilogi III A Direktive 2001/18/ES in vsebovani v obrazcu, določenem v Prilogi 1 tega pravilnika. Prijavitelj obrazec iz Priloge 1 tega pravilnika odda v pisni in elektronski obliki, ki je dostopna na spletni strani Ministrstva za okolje in prostor.
Obrazcu iz Priloge 1 tega pravilnika mora biti priložena tudi kopija katastrskega načrta območja z vrisanimi površinami, na katerih je predvideno namerno sproščanje GSO v okolje.
4. člen
Če gre za prijavo namernega sproščanja katerih koli GSO v okolje, razen višjih rastlin, je del prijave tudi povzetek tehnične dokumentacije, določen v Delu I Priloge Odločbe Sveta 2002/813/ES z dne 3. oktobra 2002 o določitvi, skladno z Direktivo 2001/18/ES Evropskega parlamenta in Sveta, oblike povzetka informacij za prijavo namernega sproščanja gensko spremenjenih organizmov v okolje za druge namene kakor za dajanje na trg (UL L št. 280 z dne 18. 10. 2002, str. 62; v nadaljnjem besedilu: Odločba 2002/813/ES).
Prijavitelj mora povzetek tehnične dokumentacije predložiti v slovenskem in angleškem jeziku v obliki, določeni v Odločbi 2002/813/ES, in sicer v pisni in elektronski obliki, ki je dostopna na spletni strani Ministrstva za okolje in prostor.
5. člen
Če gre za pridobitev dovoljenja za namerno sproščanje gensko spremenjenih višjih rastlin (v nadaljnjem besedilu: GSVR) v okolje, tehnična dokumentacija iz 31. člena zakona vsebuje podatke, ki so navedeni v Prilogi III B Direktive 2001/18/ES in so vsebovani v obrazcu, določenem v Prilogi 2 tega pravilnika. Prijavitelj obrazec iz Priloge 2 tega pravilnika odda v pisni in elektronski obliki, ki je dostopna na spletni strani Ministrstva za okolje in prostor.
Obrazcu iz Priloge 2 tega pravilnika mora biti priložena tudi kopija katastrskega načrta območja z vrisanimi površinami, na katerih je predvideno namerno sproščanje GSO v okolje.
6. člen
Če gre za prijavo namernega sproščanja GSVR, je del prijave tudi povzetek tehnične dokumentacije, določen v Delu II Priloge Odločbe 2002/813/ES.
Prijavitelj mora povzetek tehnične dokumentacije predložiti v slovenskem in angleškem jeziku v obliki, določeni v Odločbi 2002/813/ES, in sicer v pisni in elektronski obliki, ki je dostopna na spletni strani Ministrstva za okolje in prostor.
7. člen
V okviru tehnične dokumentacije iz 3. oziroma 5. člena tega pravilnika mora prijavitelj utemeljiti tudi določitev podatkov o nameravanem namernem sproščanju GSO v okolje, ki naj se v postopku varujejo kot zaupni, če jih je določil v prijavi za pridobitev dovoljenja za namerno sproščanje GSO v okolje.
8. člen
Vsa dokumentacija, ki sestavlja prijavo, mora biti vidno označena z imenom prijavitelja.
Prijavitelj na koncu tehnične dokumentacije podpiše izjavo, s katero potrjuje, da so vsi podatki, ki jih je navedel v tehnični dokumentaciji, resnični in točni ter da za njihovo resničnost in točnost sprejema vso kazensko in materialno odgovornost.
9. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 354-16-37/2004
Ljubljana, dne 7. februarja 2005.
EVA 2002-2511-0171
Minister
za okolje in prostor
Janez Podobnik l. r.
 
Soglašam!
Ministrica
za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano
Marija Lukačič l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti