Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/2005 z dne 25. 4. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/2005 z dne 25. 4. 2005

Kazalo

1653. Pravilnik o načinu predložitve letnih poročil gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov posameznikov, o načinu javne objave letnih poročil in o načinu obveščanja registrskega sodišča o javni objavi letnih poročil, stran 4252.

Na podlagi dvanajstega odstavka 55. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 15/05 – uradno prečiščeno besedilo) in v zvezi z 71. členom Zakona o plačilnem prometu (Uradni list RS, št. 105/04 – uradno prečiščeno besedilo) izdajata minister za pravosodje in minister za gospodarstvo po predhodnem mnenju Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve
P R A V I L N I K
o načinu predložitve letnih poročil gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov posameznikov, o načinu javne objave letnih poročil in o načinu obveščanja registrskega sodišča o javni objavi letnih poročil
I. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
Ta pravilnik določa način predložitve letnih poročil gospodarskih družb (v nadaljnjem besedilu: družbe) in samostojnih podjetnikov posameznikov (v nadaljnjem besedilu: podjetniki) Agenciji Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (v nadaljnjem besedilu: AJPES), način javne objave letnih poročil na spletnih straneh AJPES in način obveščanja registrskih sodišč o javni objavi letnih poročil.
2. člen
Družbe in podjetniki predložijo letna poročila pristojni organizacijski enoti AJPES, na območju katere imajo sedež.
II. PREDLOŽITEV LETNIH POROČIL
3. člen
(1) Družbe in podjetniki predložijo AJPES letno poročilo v pisni obliki ali v obliki elektronskega zapisa.
(2) Družbe in podjetniki iz tretjega odstavka 50. člena Zakona o gospodarskih družbah (v nadaljnjem besedilu: ZGD) predložijo AJPES letno poročilo, sestavljeno iz bilance stanja in izkaza poslovnega izida.
(3) AJPES predpiše ustrezen format elektronskega zapisa iz prvega odstavka tega člena, ki omogoča javno objavo letnih poročil.
4. člen
(poenostavitve pri predlaganju letnih poročil)
(1) Družbe in podjetniki iz tretjega odstavka 50. člena ZGD, katerih poslovno leto je enako koledarskemu, lahko letno poročilo predložijo na poenotenih obrazcih, skupaj z izjavo, da naj se podatki iz letnih poročil uporabijo tudi za namen javne objave.
(2) Določba prejšnjega odstavka se smiselno uporablja tudi za predložitev letnega poročila družb iz prvega odstavka 50. člena ZGD, ki po prvem odstavku 54. člena ZGD niso zavezane k reviziji letnega poročila in katerih poslovno leto je enako koledarskemu. Kadar ta družba izbere poenoteni način predložitve letnega poročila hkrati za oba namena, mora zaradi javne objave hkrati s podatki na poenotenih obrazcih predložiti tudi prilogo s pojasnili k izkazom.
(3) Družbe iz prvega in drugega odstavka tega člena, ki izberejo poenoten način predložitve letnega poročila, predložijo letno poročilo na elektronski način.
(4) Podjetniki iz prvega odstavka tega člena, ki izberejo poenoten način predložitve letnega poročila, predložijo letno poročilo na elektronski način ali v pisni obliki.
(5) Družbam iz tretjega odstavka tega člena, ki ne razpolagajo z ustrezno računalniško opremo, AJPES omogoči elektronski način predložitve letnega poročila v svojih izpostavah.
(6) AJPES predpiše elektronski način posredovanja letnih poročil na poenoten način.
5. člen
Šteje se, da družbe in podjetniki izpolnijo obveznost predložitve letnega poročila, ko predložijo letno poročilo in plačajo stroške javne objave.
III. NAČIN JAVNE OBJAVE LETNIH POROČIL
6. člen
(1) AJPES prejeta letna poročila javno objavi tako, da jih informatizira na način, ki zagotavlja ažurno stanje podatkov v informatizirani bazi letnih poročil na spletnih straneh AJPES.
(2) Letna poročila, predložena po 3. členu tega pravilnika v pisni obliki, AJPES informatizira tako, da preslika (skenira) predložene sestavne dele letnih poročil in jih objavi na spletnih straneh.
(3) Letna poročila, predložena po 3. členu tega pravilnika na elektronski način, AJPES ustrezno prepiše v informatizirano bazo letnih poročil na spletnih straneh AJPES.
(4) Letna poročila, predložena na poenoten način v skladu s 4. členom tega pravilnika, AJPES javno objavi na spletnih straneh tako, da iz baze obdelanih podatkov iz letnih poročil za namene državne statistike objavi podatke v obsegu, kot ga določa ZGD za družbe in podjetnike iz prvega oziroma drugega odstavka 4. člena tega pravilnika.
(5) AJPES letna poročila, ki so predložena v skladu s 3. členom tega pravilnika, javno objavi v 30 dneh po njihovi predložitvi, letna poročila, ki so predložena v skladu s 4. členom tega pravilnika, pa v 30 dneh po roku za njihovo predložitev.
7. člen
(1) AJPES oblikuje spletne strani, namenjene javni objavi letnih poročil družb in podjetnikov, na način, ki uporabnikom omogoča hiter in enostaven dostop do podatkov.
(2) AJPES omogoči vsakomur brezplačen dostop do podatkov iz letnih poročil prek identifikacije družbe ali podjetnika z navedbo vsaj ene od identifikacijskih oznak. Identifikacijska oznaka je lahko:
– matična številka družbe ali podjetnika,
– firma družbe ali podjetnika, ali
– številka registrskega vložka za družbe in za tiste podjetnike, ki so vpisani v sodni register.
8. člen
Baza podatkov za javno objavo na spletnih straneh obsega letna poročila za zadnje poslovno leto.
9. člen
AJPES predložena in javno objavljena letna poročila arhivira.
IV. NAČIN OBVEŠČANJA REGISTRSKEGA SODIŠČA O JAVNI OBJAVI LETNIH POROČIL
10. člen
(1) AJPES hkrati z javno objavo letnih poročil na spletnih straneh obvesti registrsko sodišče v Republiki Sloveniji o javni objavi letnih poročil družb in podjetnikov, ki so vpisani v sodni register. AJPES obvesti registrsko sodišče na elektronski način v formatu, ki ga skupaj določita Center za informatiko pri Vrhovnem sodišču Republike Slovenije in AJPES.
(2) V obvestilu AJPES so navedeni naslednji podatki:
– matična številka družbe ali podjetnika,
– firma in sedež družbe ali podjetnika,
– številka registrskega vložka,
– naziv registrskega sodišča,
– datum predložitve letnega poročila,
– datum javne objave letnega poročila,
– podatek o vrsti predloženega letnega poročila (letno poročilo, revidirano letno poročilo, konsolidirano letno poročilo),
– podatek, ali je bilo priloženo in javno objavljeno revizorjevo poročilo.
11. člen
Registrsko sodišče je zaradi ažurnega vodenja evidence o družbah in podjetnikih, ki so vpisani v sodni register in so po ZGD zavezani za predložitev letnih poročil AJPES, dolžno AJPES posredovati podatke o družbah in podjetnikih iz glavne knjige sodnega registra v 5 dneh po vpisu poslovnega subjekta oziroma po vpisu sprememb podatkov. Registrsko sodišče AJPES posreduje podatke na elektronski način, ki ga skupaj določita Center za informatiko pri Vrhovnem sodišču Republike Slovenije in AJPES.
V. PODATKI, KI JIH POSREDUJE DAVČNA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE
12. člen
Davčna uprava Republike Slovenije posreduje AJPES seznam podjetnikov, ki so v skladu s predpisi, ki urejajo davek od dohodkov iz dejavnosti, obdavčeni na podlagi ugotovljenega dobička z upoštevanjem normiranih odhodkov, in niso dolžni predložiti letnih poročil zaradi javne objave, najpozneje 10. januarja tekočega leta za preteklo koledarsko leto, za katero se predlagajo letna poročila.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
13. člen
Poenotene obrazce iz 4. člena tega pravilnika predpiše AJPES v sodelovanju s Slovenskim inštitutom za revizijo.
14. člen
Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o načinu predložitve letnih poročil gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov posameznikov, o načinu javne objave letnih poročil in o načinu obveščanja registrskega sodišča o javni objavi letnih poročil (Uradni list RS, št. 13/03 in 5/04), razen določbe 14. člena, ki preneha veljati 1. julija 2005.
15. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 012-5/2005
Ljubljana, dne 31. marca 2005.
EVA 2005-2011-0035
dr. Lovro Šturm l. r.
Minister
za pravosodje
 
mag. Andrej Vizjak l. r.
Minister
za gospodarstvo

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti