Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/2005 z dne 25. 4. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/2005 z dne 25. 4. 2005

Kazalo

1649. Pravilnik o upravljanju s čolni, stran 4211.

Na podlagi 74. člena Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo) in za izvrševanje 144. člena Pomorskega zakonika (Uradni list RS, št. 37/04 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja minister za promet
P R A V I L N I K
o upravljanju s čolni
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik določa pogoje in način opravljanja izpitov za upravljanje s čolni po morju, izpitne programe, sestavo izpitne komisije, pogoje, ki jih morajo izpolnjevati osebe, ki upravljajo s čolni in pooblaščene osebe za usposabljanje kandidatov, ki pristopijo k izpitom za upravljanje s čolni (v nadaljnjem besedilu: izvajalci tečajev) in način priznavanja tujih dokazil.
2. člen
(1) Izpiti za upravljanje s čolni so: izpit za voditelja čolna (v nadaljnjem besedilu: izpit), preizkus znanja za upravljanje čolna (v nadaljnjem besedilu: preizkus znanja) in izpit za upravljanje z radijsko postajo z digitalnim selektivnim klicem na zelo visokih frekvencah (v nadaljnjem besedilu: VHF GMDSS izpit).
(2) Izpiti za upravljanje s čolni se opravljajo na Upravi Republike Slovenije za pomorstvo (v nadaljnjem besedilu: Uprava).
(3) Uprava določi kandidatu rok za opravljanje izpita za upravljanje s čolni.
(4) Izpite za upravljanje s čolni lahko opravljajo kandidati, ki imajo v Republiki Sloveniji stalno prebivališče ali začasno prebivališče več kot šest mesecev.
(5) Višino pristojbine za opravljanje izpitov za upravljanje s čolni določi minister, pristojen za pomorstvo.
II. IZPIT
3. člen
Oseba, ki upravlja čoln, mora imeti potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna, razen če upravlja plovila iz 14. člena tega pravilnika.
4. člen
(1) Oseba, ki upravlja čoln dolžine do 12 metrov, mora biti stara najmanj 16 let.
(2) Oseba, ki upravlja gliser ali čoln dolžine nad 12 metrov, mora biti stara najmanj 18 let.
(3) Kandidat, ki želi opravljati izpit, mora biti star najmanj 16 let. Pisno prijavo, h kateri priloži dokazilo o poravnani upravni taksi in pristojbini, potrdilo o zdravstveni sposobnosti, potrdilo o opravljeni prvi pomoči in fotografijo velikosti, ki je predpisana za potno listino, vloži na Upravi.
(4) Obrazec prijave za pristop k izpitu je določen s Prilogo 1, ki je sestavni del tega pravilnika.
(5) Tečaj za voditelja čolna ni obvezen.
(6) Kot potrdilo o zdravstveni sposobnosti velja kopija vozniškega dovoljenja ali zdravniško potrdilo, ki je potrebno za pridobitev vozniškega dovoljenja. V primeru, da je na potrdilu o zdravstveni sposobnosti opomba, ki omejuje zdravstveno sposobnost kandidata, ali če se podvomi o njegovi zdravstveni sposobnosti, lahko Uprava zahteva potrdilo o zdravstveni sposobnosti za upravljanje čolna, ki ga izda zdravstveni organ, pristojen za pomorščake.
(7) Kot potrdilo o opravljeni prvi pomoči velja kopija vozniškega dovoljenja ali drugo enakovredno potrdilo, ki izkazuje opravljen izpit.
5. člen
Izpitni program obsega predmete z naslednjo vsebino:
1. pravila o izogibanju trčenja na morju:
– izogibanje trčenja pri prehitevanju, križanju in nasprotnih kurzih s praktičnim prikazom;
– luči in označbe za plovila na mehanski pogon, na jadra in vesla, kadar plovejo, vlečejo, so zasidrane oziroma nasedle ali nesposobne oziroma omejeno sposobne za manevriranje in za plovila med ribarjenjem;
– zvočni signali;
– signali in znaki podvodnih dejavnosti;
 
2. pomorski predpisi:
– vpisovanje čolnov, ugotavljanje sposobnosti čolnov za plovbo, red v pristaniščih in ostalih delih morja, oprema in označbe čolna;
– pravni režim notranjih morskih vod in teritorialnega morja;
– omejitve plovbe v posameznih območjih notranjih morskih vod in teritorialnega morja;
– izobešanje zastave;
– nadzor nad varnostjo plovbe;
– prekrški;
– pomorski upravni organi;
– pomorske nezgode;
– reševanje na morju;
 
3. osnove navigacije:
– določanje položaja čolna;
– luči in označbe na plovni poti;
– navtične karte, njihovo branje in uporaba;
– določanje kurza plovbe in merjenje oddaljenosti;
– priročniki za plovbo;
– oglasi za pomorščake;
– kompas in njegova uporaba;
– plovba pod težjimi pogoji (naravne in umetne ovire: megla, dež, sneg, veter, ozki prehodi, mostovi, kabli in podobno);
 
4. osnove motoroznanstva:
– delovanje motorja, bencinski in dizelski motor oziroma elektromotor za čoln;
– priprava motorja za zagon, upravljanje in zaustavitev ter nadzor delovanja motorja;
– vrste hlajenj in mazanje, kontrolni instrumenti, odpravljanje manjših okvar, vzdrževanje akumulatorja, vrsta goriva in varnostni ukrepi v času polnjenja ter uporaba sredstev za gašenje požara;
 
5. mornarska dela in veščine:
– vrste čolnov, material in način gradnje ter vzdrževanje;
– oprema čolnov;
– vrste vrvi in njihova uporaba z vozli;
– krmilo in krmiljenje, stabilnost čolna glede na razporeditev tovora, nadvodje in ugrez, dimenzije čolnov;
– ravnanje v primeru požara in vdora vode;
– nasedanje čolna;
– reševanje osebe iz vode;
– krmiljenje čolna, pristajanje, sidranje in privezovanje;
– vremenske napovedi in stanje voda;
– vetrovi in Beauforjeva lestvica;
– vpliv morskega ter vodnega toka na plovbo.
6. člen
(1) Izpit je sestavljen iz teoretičnega in praktičnega dela in traja največ trideset minut.
(2) Teoretični del se opravlja ustno in obsega preverjanje znanja iz vseh vsebin iz prejšnjega člena. Praktični del izpita pa obsega preverjanje znanja iz prve alinee 1. točke, prve, tretje in četrte alinee 3. točke ter tretje alinee 5. točke prejšnjega člena.
7. člen
O poteku izpita se vodi zapisnik. Zapisnik se sestavi na obrazcu, določenem s Prilogo 2, ki je sestavni del tega pravilnika.
8. člen
(1) Izpit se opravlja pred izpitno komisijo.
(2) Predstojnik Uprave določi predsednika in člane izpitne komisije. Predsednik izpitne komisije izbere izmed teh članov za posamezni izpitni rok vodjo in dva člana komisije (v nadaljnjem besedilu: izpitna komisija).
(3) Člani izpitne komisije so delavci Uprave, ki imajo opravljen izpit za pomorščaka ladje trgovske mornarice v krovni službi ali izpit za častnika v strojni službi ali najmanj izpit za radijskega operaterja s splošnim pooblastilom in 3 leta delovnih izkušenj v pomorskem prometu.
(4) Član izpitne komisije oziroma njegovi sorodniki v ravni vrsti in stranski vrsti do vštetega tretjega kolena, ter zakonci in zunajzakonski partnerji vseh teh oseb ne smejo izvajati tečajev in ne predavati kandidatom.
(5) Izpitni komisiji za delo izven delovnega časa pripada plačilo za delo in povračilo stroškov v zvezi z delom v komisiji, ki jih določi minister, pristojen za pomorstvo.
9. člen
Po končanem izpitu izpitna komisija oceni uspešnost kandidata in jo vpiše v zapisnik.
10. člen
(1) Kandidat, ki ne opravi izpita iz enega predmeta, ga lahko ponovno opravlja (v nadaljnjem besedilu: popravni izpit) v roku, ki ne sme biti krajši od 14 dni in ne daljši od dveh mesecev od dneva opravljanja izpita. Če k izpitu ne pristopi v tem roku, se šteje, kot da izpita ni opravil.
(2) Kandidat, ki ne opravi popravnega izpita, se šteje, da izpita ni opravil v celoti.
(3) Če kandidat ne pristopi k izpitu in ne opraviči izostanka s potrdilom, ki opravičuje izostanek, se šteje, kot da izpita ni opravil. Glede stroškov izpita se šteje, kot da je izpit opravljal.
(4) Kandidat, ki izpita ne opravi, lahko ponovno pristopi k izpitu po preteku trideset dni.
11. člen
(1) Če se kandidat po opravljenem izpitu z oceno ne strinja, ima pravico do ugovora pri vodji izpitne komisije. Ugovor mora kandidat vložiti pisno v roku 24 ur oziroma najkasneje naslednji delovni dan po opravljanju izpita, na katerem se ni strinjal z oceno.
(2) Izpitna komisija mora odločiti o ugovoru takoj oziroma najkasneje v roku 3 dni po prejemu ugovora. Izpitna komisija lahko oceno spremeni ali potrdi.
(3) V primeru, če se ne da ugotoviti, ali je ocena izpita pravilna, komisija odloči, da se izpit ponovi. Kandidat opravlja ponovljeni izpit na podlagi vloge za pristop k izpitu, zoper katerega je vložil ugovor.
12. člen
(1) Kandidatu, ki je opravil izpit, izda Uprava potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna.
(2) Potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna se izda z neomejeno veljavnostjo.
(3) Veljavnost potrdila o usposobljenosti za voditelja čolna se omeji v primeru, če je v potrdilu o zdravstveni sposobnosti iz šestega odstavka 4. člena tega pravilnika določen rok, do katerega je omejena zdravstvena sposobnost.
(4) Oseba, katere rok veljavnosti potrdila o usposobljenosti za voditelja čolna je omejen, mora zahtevi za podaljšanje veljavnosti priložiti veljavno potrdilo o zdravstveni sposobnosti iz šestega odstavka 4. člena tega pravilnika.
(5) Uprava vpiše v potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna, na mesto določeno za opombe, zdravstvene ali druge omejitve, ki so navedene v potrdilu o zdravstveni sposobnosti iz šestega odstavka 4. člena tega pravilnika. Če zdravstvene ali druge omejitve prenehajo na podlagi novega potrdila o zdravstveni sposobnosti, se vpisane omejitve na zahtevo osebe črtajo.
(6) Oseba, katere zdravstveno stanje se po izdaji potrdila o usposobljenosti za voditelja čolna spremeni tako, da bi lahko vplivalo na sposobnost upravljanja s čolnom, mora to sporočiti Upravi. Uprava po prejemu sporočila ali po uradni dolžnosti zahteva novo potrdilo o zdravstveni sposobnosti za upravljanje čolna, ki ga izda zdravstveni organ, pristojen za pomorščake. V primeru omejene zdravstvene sposobnosti Uprava ravna v skladu s tretjim in petim odstavkom tega člena. V primeru zdravstvene nesposobnosti za upravljanje s čolnom, Uprava prekliče veljavnost potrdila o usposobljenosti za voditelja čolna.
(7) Obrazec potrdila o usposobljenosti za voditelja čolna je določen s Prilogo 3, ki je sestavni del tega pravilnika.
13. člen
(1) Usposobljenost za voditelja čolna brez opravljanja izpita se prizna osebam, ki so:
1. pridobile strokovno izobrazbo plovbni tehnik ali strojni tehnik ali inženir pomorstva – smer navtika;
2. opravile izpit za pomorščaka ladje trgovske mornarice v krovni službi ali izpit za častnika v strojni službi;
3. častniki mornarice Slovenske vojske, usposobljeni za upravljanje plovil.
(2) Osebam iz prejšnjega odstavka izda Uprava potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna, ob predložitvi vloge s poravnano upravno takso, fotografije velikosti, ki je predpisana za potno listino, in ene od naslednjih listin:
1. overjeno spričevalo;
2. pooblastilo o nazivu;
3. potrdilo o častniškem činu.
III. PREIZKUS ZNANJA
14. člen
(1) Oseba, ki upravlja čoln z motorjem moči do 7,35 kW in do 7 metrov dolžine ali vodni skuter, mora imeti najmanj potrdilo o opravljenem preizkusu znanja in mora biti stara najmanj 16 let.
(2) Oseba lahko upravlja čoln na vesla in čoln na jadra dolžine do 7 metrov brez potrdila o opravljenem preizkusu znanja.
15. člen
(1) Kandidat, ki želi opravljati izpit, mora biti star najmanj 16 let. Pisno prijavo, h kateri priloži dokazilo o poravnani upravni taksi in pristojbini, potrdilo o zdravstveni sposobnosti in potrdilo o opravljeni prvi pomoči, vloži na Upravi.
(2) Obrazec prijave za pristop k preizkusu znanja je določen s Prilogo 4, ki je sestavni del tega pravilnika.
(3) Tečaj za preizkus znanja ni obvezen.
(4) Glede potrdila o zdravstveni sposobnosti in prvi pomoči se smiselno uporabljajo določbe šestega in sedmega odstavka 4. člena tega pravilnika.
16. člen
(1) Program za preizkus znanja obsega naslednje predmete:
1. pravila o izogibanju trčenju na morju;
2. pomorski predpisi.
(2) Glede vsebine predmetov in načina opravljanja preizkusa znanja se smiselno uporablja 1. in 2. točka 5. člena in 11. člen tega pravilnika.
(3) Izpit je sestavljen iz teoretičnega in praktičnega dela in traja največ trideset minut.
(4) Teoretični del se opravlja ustno in obsega preverjanje znanja iz vseh vsebin iz 1. in 2. točke 5. člena tega pravilnika. Praktični del izpita pa obsega preverjanje znanja iz prve alinee 1. točke 5. člena tega pravilnika.
17. člen
O poteku preizkusa znanja se vodi zapisnik. Zapisnik se sestavi na obrazcu določenem s Prilogo 5, ki je sestavni del tega pravilnika.
18. člen
(1) Preizkus znanja se opravi pred članom izpitne komisije, ki ga za posamezni preizkus znanja določi predsednik izpitne komisije iz 8. člena tega pravilnika (v nadaljnjem besedilu: izpraševalec).
(2) Glede določitve in plačila izpraševalca se smiselno uporabljajo določbe 8. člena tega pravilnika.
19. člen
Po končanem preizkusu znanja izpraševalec oceni uspešnost kandidata in jo vpiše v zapisnik.
20. člen
(1) Kandidat, ki ne opravi enega predmeta, se šteje, da preizkusa znanja ni opravil.
(2) Če kandidat ne pristopi k preizkusu znanja in ne opraviči izostanka s potrdilom, ki opravičuje izostanek, se šteje kot da preizkusa znanja ni opravil. Glede stroškov izpita se šteje, kot da je izpit opravljal.
(3) Kandidat, ki preizkusa znanja ne opravi, lahko ponovno pristopi k preizkusu znanja po preteku 14 dni.
21. člen
(1) Kandidatu, ki je opravil preizkus znanja, izda Uprava potrdilo o opravljenem preizkusu znanja za upravljanje čolna.
(2) Glede veljavnosti potrdila o opravljenem preizkusu znanja za upravljanje čolna se smiselno uporabljajo določbe drugega do šestega odstavka 12. člena tega pravilnika.
(3) Obrazec potrdila o opravljenem preizkusu znanja za upravljanje čolna je določen s Prilogo 6, ki je sestavni del tega pravilnika.
IV. VHF GMDSS IZPIT
22. člen
Na čolnu, ki ima radijsko postajo z digitalnim selektivnim klicem na zelo visokih frekvencah (v nadaljnjem besedilu: VHF GMDSS postaja), se mora nahajati oseba, ki ima potrdilo o usposobljenosti za upravljanje z VHF GMDSS postajo.
23. člen
(1) Kandidat, ki želi opravljati VHF GMDSS izpit, mora biti star najmanj 16 let. Pisno prijavo, h katetri priloži dokazilo o poravnani upravni taksi in pristojbini ter fotografijo velikosti, ki je predpisana za potno listino, vloži na Upravi.
(2) Obrazec prijave za pristop k VHF GMDSS izpitu je določen s Prilogo 7, ki je sestavni del tega pravilnika.
(3) Tečaj za upravljanje z VHF GMDSS postajo ni obvezen.
24. člen
Izpitni program obsega:
1. pravila o radijski službi:
– opis in sestava radijskih postaj;
– sistem digitalnega selektivnega klica;
– poznavanje postopkov za vzpostavljanje komunikacij z radijsko napravo: v stiski, nujnosti in varnosti v slovenskem in angleškem jeziku;
– radiotelegrami;
– navigacijska opozorila;
– vremenska poročila in zdravniški nasveti na morskem območju A1;
– namen in vrsta oddajanja;
– uporaba mednarodne tabele za črkovanje črk in številk;
 
2. osnove radiotelefonije:
– elektromagnetni valovi;
– frekvenca in valovna dolžina;
– poznavanje osnovnih elementov radijskih postaj;
– princip delovanja sprejemnikov in oddajnikov;
– akumulatorji;
 
3. delo na VHF GMDSS postaji ali na simulatorju:
– oddajanje in sprejemanje signala za stisko, ki ga oddaja obalna radijska postaja ali ladja v stiski;
– oddajanje in sprejemanje komunikacij na prizorišču stiske;
– oddajanje in sprejemanje splošne radijske komunikacije z obalnimi postajami oziroma drugimi plovili.
25. člen
(1) VHF GMDSS izpit je sestavljen iz teoretičnega in praktičnega dela.
(2) Teoretični del se opravlja ustno in obsega preverjanje znanja iz vseh vsebin iz prejšnjega člena. Praktični del VHF GMDSS izpita pa obsega preverjanje znanja iz 3. točke prejšnjega člena.
26. člen
Za opravljanje VHF GMDSS izpita se smiselno uporabljajo določbe 8., 9., 10. in 11. člena tega pravilnika.
27. člen
O poteku VHF GMDSS izpita se vodi zapisnik. Zapisnik se sestavi na obrazcu, določenem s Prilogo 8, ki je sestavni del tega pravilnika.
28. člen
(1) Kandidatu, ki je opravil VHF GMDSS izpit, izda Uprava potrdilo o usposobljenosti za upravljanje z VHF GMDSS postajo.
(2) Obrazec potrdila o usposobljenosti za upravljanje z VHF GMDSS postajo je določen s Prilogo 9, ki je sestavni del tega pravilnika.
29. člen
(1) Usposobljenost za upravljanje z VHF GMDSS postajo se prizna osebi, ki je opravila izpit za radijskega operaterja s splošnim pooblastilom, radijskega operaterja z omejenim pooblastilom, radijskega elektronika I. razreda ali radijskega elektronika II. razreda ali pridobila strokovno izobrazbo inženir pomorstva – smer navtika.
(2) Osebam iz prejšnjega odstavka izda Uprava potrdilo usposobljenosti za upravljanje z VHF GMDSS postajo ob predložitvi vloge s poravnano upravno takso, dokazilu o opravljenih izpitih iz prejšnjega odstavka in fotografije velikosti, ki je predpisana za potno listino.
V. IZVAJALCI TEČAJEV
30. člen
Izvajalec tečajev za usposabljanje kandidatov za opravljanje izpita, preizkusa znanja ali VHF GMDSS izpita mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– imeti mora ustrezno število predavateljev, ki je potrebno za nemoteno usposabljanje, glede na število kandidatov in na program usposabljanja;
– predavatelji za usposabljanje kandidatov za opravljanje izpita ali preizkusa znanja morajo imeti opravljen izpit za pomorščaka ladje trgovske mornarice Republike Slovenije v krovni službi ali izpit za častnika v strojni službi;
– predavatelji za usposabljanje kandidatov za opravljanje VHF GMDSS postajo morajo imeti najmanj izpit za radijskega operaterja s splošnim pooblastilom.
31. člen
(1) Pravna ali fizična oseba, ki želi opravljati usposabljanje kandidatov, vloži na Upravi prošnjo, ki mora vsebovati:
– firmo pravne oziroma ime fizične osebe, sedež oziroma točen naslov;
– ime in priimek kontaktne osebe, zadolžene za organizacijo usposabljanja;
– ime in priimek, naziv predavateljev ter njihovo pisno soglasje;
– število predavateljev po predmetih;
– navedbo vrste usposabljanja.
(2) Prošnji iz prejšnjega odstavka mora predlagatelj priložiti ustrezno dokazilo o registraciji pravne ali fizične osebe za opravljanje dejavnosti izvajanja usposabljanja in ustrezna dokazila o predavateljih.
32. člen
Uprava izda izvajalcu tečaja pooblastilo za usposabljanje kandidatov za opravljanje izpita, preizkusa znanja ali VHF GMDSS izpita, če predloži dokazila iz prejšnjega člena ter izpolnjuje pogoje iz 30. člena tega pravilnika.
33. člen
Pooblastilo iz prejšnjega člena pravilnika mora vsebovati:
– firmo pravne oziroma ime fizične osebe, sedež oziroma točen naslov;
– ime in priimek kontaktne osebe, zadolžene za organizacijo usposabljanja;
– ime in priimek, naziv ter število predavateljev po predmetih;
– omejitev veljavnosti pooblastila do 31. decembra tekočega leta;
– navedbo vrste usposabljanja;
– druge omejitve in opombe.
34. člen
(1) Veljavnost pooblastila podaljšuje Uprava ob predložitvi prošnje za podaljšanje in če so izpolnjeni pogoji za izdajo pooblastila.
(2) Uprava pooblastilo razveljavi, če niso izpolnjeni pogoji za njegovo izdajo.
35. člen
Izvajalci tečajev morajo nemudoma obvestiti Upravo o vseh spremembah, ki se nanašajo na pogoje za pridobitev pooblastila.
VI. POGREŠITEV POTRDILA
36. člen
(1) Pogrešitev, izgubo ali tatvino (v nadaljnjem besedilu: pogrešitev) potrdila iz 12., 21. ali 28. člena tega pravilnika (v nadaljnjem besedilu: potrdilo) mora imetnik v osmih dneh naznaniti Upravi, z navedbo osebnih podatkov (ime in priimek, datum in kraj rojstva, naslov, vrsta potrdila) ter navedbo okoliščin pogrešitve potrdila.
(2) Pogrešitev potrdila v tujini mora imetnik v osmih dneh po prihodu v Republiko Slovenijo naznaniti Upravi na način, določen v prejšnjem odstavku.
(3) V primerih iz prvega in drugega odstavka tega člena izda Uprava potrdilo, na podlagi katerega imetnik prekliče potrdilo v Uradnem listu Republike Slovenije.
(4) Uprava izda na vlogo osebe novo potrdilo po objavi preklica v Uradnem listu Republike Slovenije.
VII. PRIZNAVANJE TUJIH DOKAZIL O SPOSOBNOSTI
37. člen
(1) Osebam, ki upravljajo s čolnom, vpisanim v vpisnik čolnov v Republiki Sloveniji, in so v tujini pridobile dokazilo o usposobljenosti za upravljanje čolna ali z VHF GMDSS postajo, izda Uprava potrdilo, s katerim ugotavlja, da je listina, ki jo je oseba pridobila v tujini enakovredna potrdilu iz 12., 21. ali 28. člena tega pravilnika, ob predložitvi in ugotovitvi ustreznosti naslednjih dokazil:
– osebni dokument;
– dokazilo o usposobljenosti za upravljanje čolna ali z VHF GMDSS postajo, pridobljeno od pristojnega organa v tujini;
– izpitni program za pridobitev dokazila;
– listino, ki izkazuje, da je oseba pred izdajo dokazila najmanj 6 mesecev bivala v državi, ki je izdala dokazilo.
(2) Oseba, ki upravlja čoln ali VHF GMDSS postajo, mora imeti med plovbo pri sebi dokazilo o usposobljenosti za upravljanje čolna ali z VHF GMDSS postajo, pridobljeno od pristojnega organa v tujini, in potrdilo iz prejšnjega odstavka.
(3) Osebe lahko upravljajo s čolnom, ki ni vpisan v vpisnik čolnov v Republiki Sloveniji, ob pogoju vzajemnosti.
VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
38. člen
(1) Prijave k izpitom in prošnje izvajalcev tečajev za usposabljanje kandidatov, ki so bile vložene pred uveljavitvijo tega pravilnika, se obravnavajo v skladu tem pravilnikom.
(2) Potrdila o usposobljenosti za voditelja čolna, opravljenem preizkusu znanja za upravljanje čolna in usposobljenosti za upravljanje z VHF GMDSS postajo, ki so bila izdana pred uveljavitvijo tega pravilnika, ostanejo v veljavi.
(3) Pooblastila za usposabljanje kandidatov za opravljanje izpita, preizkusa znanja ali VHF GMDSS izpita, ki so bila izdana pred uveljavitvijo tega pravilnika, veljajo do 31. decembra 2005.
39. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika, prenehata veljati Pravilnik o izpitu za voditelja čolna in preizkusu znanja za upravljanje čolna (Uradni list RS, št. 42/00 in 87/00), v delu, ki se nanaša na upravljanje s čolni na morju, in 68.a, 68.b in 68.c člen Pravilnika o čolnih in plavajočih napravah (Uradni list RS, št. 45/02 in 89/02).
40. člen
Ta pravilnik začne veljati trideseti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 2620-1/2003/19
Ljubljana, dne 14. aprila 2005.
EVA 2001-2411-0060
mag. Janez Božič l. r.
Minister
za promet

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti