Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/2005 z dne 25. 4. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/2005 z dne 25. 4. 2005

Kazalo

1647. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju zaščite, reševanja in pomoči z uporabo zrakoplovov, stran 4209.

Za izvrševanje Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 64/94, 33/00 – odl. US in 87/01 – ZMatD) in na podlagi 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju zaščite, reševanja in pomoči z uporabo zrakoplovov
1. člen
V Uredbi o izvajanju zaščite, reševanja in pomoči z uporabo zrakoplovov (Uradni list RS, št. 46/98) se v vseh določbah besedi »elektromotorni vitel« nadomestita z besedo »vitel« v ustreznem sklonu.
2. člen
V 9. členu se v prvem odstavku za besedami »osnovne in pomožne zveze« postavi vejica in vstavi besedi »programi usposabljanja«. Črta se sedma alinea.
Besedilo tretjega odstavka se spremeni tako, da se glasi:
»Usklajenost in enotnost letalsko-operativnih priročnikov iz prvega odstavka tega člena za državne zrakoplove ugotavlja strokovna komisija pri Upravi Republike Slovenije za zaščito in reševanje, v katero imenujejo pooblaščene predstavnike Generalna policijska uprava, Generalštab Slovenske vojske, Uprava Republike Slovenije za civilno letalstvo, Ministrstvo za zdravje, Gorska reševalna služba, Jamarsko reševalna služba in Gasilska zveza Slovenije. Delo strokovne komisije vodi predstavnik Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje.«
Doda se nov četrti odstavek, ki se glasi:
»Usklajenost in enotnost letalsko-operativnih priročnikov iz prvega odstavka tega člena za civilne zrakoplove se ugotavlja v skladu s predpisi o letalstvu.«
3. člen
V 10. členu se besedilo tretjega odstavka spremeni tako, da se glasi:
»Usklajenost priročnikov in navodil iz prvega odstavka tega člena potrjuje Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje, na podlagi predhodnega mnenja strokovne komisije iz tretjega odstavka prejšnjega člena.«
4. člen
V 11. členu se v prvem odstavku v prvi alinei besede »naslonitvijo na eno smučko,« nadomestijo z besedama »z naslonom,«.
5. člen
V 12. členu se v drugem odstavku črta besedilo »Reševalec mora imeti opravljen izpit in pooblastilo za parkerja – signalista, ki ga izda Uprava Republike Slovenije za zračno plovbo.«.
6. člen
V 14. členu se črtata prvi in drugi odstavek.
7. člen
Besedilo 20. in 21. člena se spremeni tako, da se glasi:
»20. člen
Naloge zaščite, reševanja in pomoči v skladu s to uredbo lahko opravlja letalsko in drugo strokovno osebje, ki ima poleg potrebne strokovne izobrazbe in usposobljenosti tudi potrdilo o strokovni usposobljenosti za izvajanje teh nalog. Potrdilo izda:
– Generalna policijska uprava za policiste;
– Generalštab Slovenske vojske za pripadnike Slovenske vojske in druge delavce Ministrstva za obrambo.
Za civilne zrakoplove mora letalski operater v skladu s predpisi v svojem letalsko-operativnem priročniku navesti programe usposabljanja osebja, ki sodeluje v letalski operaciji, ter na podlagi teh programov skrbeti za usposabljanje svojega osebja in o tem voditi predpisano dokumentacijo. Skladnost programov in usposabljanj preverja komisija, ki jo imenuje direktor Uprave Republike Slovenije za civilno letalstvo in ki je določena za pregled letalskega operaterja.
21. člen
Naloge zaščite, reševanja in pomoči v skladu s to uredbo lahko opravljajo pripadniki reševalnih služb in drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč, ki so uspešno zaključili program usposabljanja. Potrdilo o uspešno zaključenem usposabljanju izda:
– Generalna policijska uprava za policiste;
– Generalštab Slovenske vojske za pripadnike Slovenske vojske in druge delavce Ministrstva za obrambo;
– pristojni organ Ministrstva za zdravje za zdravstveno osebje;
– Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje za pripadnike in člane drugih reševalnih služb ter sil za zaščito, reševanje in pomoč.
Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje izda potrdilo o usposobljenosti na predlog letalskega operaterja, pristojnega organa reševalne službe, ki je organiziral, izvedel ali nadzoroval usposabljanje reševalcev, če usposabljanja ni organizirala Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje. Organi iz prejšnjega odstavka kopije potrdil o strokovni usposobljenosti pošljejo v sedmih dneh po izdaji Upravi Republike Slovenije za zaščito in reševanje, ki o usposobljenih reševalcih vodi evidenco.
Potrdilo o usposobljenosti se izda za eno leto za reševalce, ki sodelujejo pri reševanju v gorah in drugih zahtevnih terenskih razmerah, reševanju z visokih stavb in reševanju z žičnic ter reševanju iz vode oziroma za druge reševalce za tri leta. Potrdilo o usposobljenosti se po izteku veljavnosti po dopolnilnem usposabljanju lahko podaljša za enako časovno obdobje. Vsebina in obseg dopolnilnega usposabljanja se določita s programi usposabljanja.
Organi iz prvega odstavka tega člena izdajajo tudi potrdila o usposobljenosti za vodenje zrakoplova z vizualnimi znaki za reševalce iz drugega odstavka 12. člena te uredbe.«
8. člen
V 22. členu se dodajo novi drugi, tretji in četrti odstavek, ki se glasijo:
»Programi usposabljanja iz prejšnjega odstavka morajo biti prilagojeni zahtevnosti izvajanja nalog zaščite, reševanja in pomoči z uporabo zrakoplovov pri posamezni vrsti nesreč, pri čemer je najzahtevnejše reševanje v gorah in drugih zahtevnih terenskih razmerah.
Predloge programov usposabljanja iz prvega odstavka tega člena lahko pripravijo tudi posamezne reševalne službe v skladu s predpisi, ki urejajo določanje programov usposabljanja na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.
V programih usposabljanja se določijo tudi način in pogoji za preverjanje usposobljenosti udeležencev, sestava komisije za preverjanje znanja in po potrebi druga vprašanja.«
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
9. člen
Potrdila o usposobljenosti, izdana pred uveljavitvijo te uredbe, veljajo do izteka roka, za katerega so bila izdana, vendar najdalj do 31. 12. 2006.
Programe usposabljanja je treba s to uredbo uskladiti v enem letu po njeni uveljavitvi.
10. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00718-5/2005/6
Ljubljana, dne 14. aprila 2005
EVA 2005-1911-0005
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti