Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2005 z dne 25. 3. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2005 z dne 25. 3. 2005

Kazalo

1028. Uredba o določitvi kvote delovnih dovoljenj za leto 2005, s katero se omejuje število tujcev na trgu dela, stran 2941.

Na podlagi 5. člena Zakona o zaposlovanju in delu tujcev (Uradni list RS, št. 66/00) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o določitvi kvote delovnih dovoljenj za leto 2005, s katero se omejuje število tujcev na trgu dela
1. člen
Kvota delovnih dovoljenj za leto 2005 se določi v skupni višini 16.700 delovnih dovoljenj (v nadaljnjem besedilu: kvota).
2. člen
V kvoto iz prejšnjega člena se ne vštevajo delovna dovoljenja izdana:
– državljanom držav članic Evropske unije, ki imajo na
podlagi sporazuma z Evropsko unijo enak položaj kot državljani Republike Slovenije, in njihovim družinskim članom ne glede na državljanstvo,
– tujcem, za katere z zakonom niso predpisana delovna dovoljenja,
– tujcem z osebnim delovnim dovoljenjem in
– poslovodnim delavcem.
3. člen
(1) Kvota iz 1. člena te uredbe v višini 15.700 delovnih dovoljenj se razdeli po namenih v kvote za:
– zaposlovanje tujcev 12.200 dovoljenj za zaposlitev,
– napotene tujce 1.200 dovoljenj za delo,
– usposabljanje in izpopolnjevanje 200 dovoljenj za delo,
– sezonsko delo tujcev 2.000 dovoljenj za delo in
– individualne storitve tujcev 100 dovoljenj za delo.
(2) V primeru resnih motenj na trgu dela lahko ministrstvo, pristojno za delo (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), prerazporedi kvote za posamezne namene iz prejšnjega odstavka.
(3) Če s prerazporeditvijo kvot motenj na trgu dela ni mogoče odpraviti, lahko ministrstvo preostali del kvote iz 1. člena te uredbe v višini skupno 1000 delovnih dovoljenj dodatno razporedi za posamezni namen iz prvega odstavka tega člena.
4. člen
(1) Kvota delovnih dovoljenj, določena v 1. členu te uredbe, pomeni letno povprečno število veljavnih delovnih dovoljenj.
(2) Število veljavnih delovnih dovoljenj, ki jih izda Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje (v nadaljevanju: zavod), po posameznih namenih ne sme presegati kvot iz prejšnjega člena, razen če ta uredba določa drugače.
5. člen
(1) Kvota delovnih dovoljenj iz četrte alinee prvega odstavka 3. člena te uredbe se razdeli na:
– 1.700 dovoljenj za delo za sezonsko delo v gradbeništvu,
– 200 dovoljenj za delo za sezonsko delo v kmetijstvu in gozdarstvu in
– 100 dovoljenj za delo za druga sezonska dela.
(2) Posameznemu delodajalcu se lahko izda največ toliko dovoljenj za delo za sezonska dela v gradbeništvu, kolikor je bilo povprečno število zaposlenih v letu 2004 pri tem delodajalcu. V povprečno število zaposlenih se ne vštevajo tujci, ki so bili zaposleni na podlagi dovoljenja za delo za sezonsko delo.
(3) Posameznemu delodajalcu se lahko izda toliko dovoljenj za delo za sezonska dela v kmetijstvu in gozdarstvu, kolikor od izkazanih potreb ostane po zagotovitvi slovenskih in z njimi izenačenih sezonskih delavcev.
(4) Če zavod ugotovi, da kvota, določena po posameznih alineah iz prvega odstavka tega člena ne bo dosežena, lahko po predhodni odobritvi ministrstva kvoto prerazporedi.
(5) Glede na značaj sezonskega dela je število veljavnih dovoljenj za delo v posameznih letnih obdobjih lahko večje, vendar letno povprečje veljavnih dovoljenj za delo ne sme presegati kvote iz četrte alinee prvega odstavka 3. člena te uredbe.
6. člen
(1) Ministrstvo spremlja doseganje kvote delovnih dovoljenj iz 3. člena te uredbe in stanje na trgu dela.
(2) Če se stanje na trgu dela spremeni tako, da nastanejo razlogi za sprejem ukrepov iz sedmega odstavka 5. člena Zakona o zaposlovanju in delu tujcev, ministrstvo predlaga Vladi Republike Slovenije sprejem ustreznih ukrepov.
7. člen
(1) Delovna dovoljenja, ki so bila izdana do uveljavitve te uredbe, se vštevajo v kvote iz prvega odstavka 3. člena te uredbe.
(2) Vloge za izdajo delovnih dovoljenj, ki niso bile rešene do uveljavitve te uredbe, se obravnavajo v skladu z določbami te uredbe.
8. člen
Določbe te uredbe o kvotah ne posegajo v pravice, ki jih imajo državljani držav članic Evropske unije, z njimi izenačeni državljani ter njihovi družinski člani na podlagi Zakona o ratifikaciji Pogodbe med Kraljevino Belgijo, Kraljevino Dansko, Zvezno republiko Nemčijo, Helensko republiko, Kraljevino Španijo, Francosko republiko, Irsko, Italijansko republiko, Velikim vojvodstvom Luksemburg, Kraljevino Nizozemsko, Republiko Avstrijo, Portugalsko republiko, Republiko Finsko, Kraljevino Švedsko, Združenim kraljestvom Velike Britanije in Severne Irske (državami članicami Evropske unije) in Češko republiko, Republiko Estonijo, Republiko Ciper, Republiko Latvijo, Republiko Litvo, Republiko Madžarsko, Republiko Malto, Republiko Poljsko, Republiko Slovenijo in Slovaško republiko o pristopu Češke republike, Republike Estonije, Republike Ciper, Republike Latvije, Republike Litve, Republike Madžarske, Republike Malte, Republike Poljske, Republike Slovenije in Slovaške republike k Evropski uniji s Sklepno listino (Uradni list RS, št. 12/04 – MP, št. 3).
9. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00711-1/2005/6
Ljubljana, dne 17. marca 2005.
EVA 2005-2611-0039
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost