Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2005 z dne 8. 3. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2005 z dne 8. 3. 2005

Kazalo

769. Program priprave o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za dela naselij (kjer so že realizirani prostorski izvedbeni načrti in kjer bodo taki načrti izdelani v naslednjem srednjeročnem obdobju) Slovenske Konjice, Zreče, Loče in Vitanje znotraj mej ureditvenih območij za ta naselja (Uradni list SRS, št. 22/89), stran 1827.

Župan Občine Zreče je na podlagi drugega odstavka 27. člena in 34. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr.) in 29. člena Statuta Občine Zreče (Uradni list RS, št. 28/99, 11/01, 81/02) dne 21. 2. 2005, sprejel
P R O G R A M P R I P R A V E
o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za dela naselij (kjer so že realizirani prostorski izvedbeni načrti in kjer bodo taki načrti izdelani v naslednjem srednjeročnem obdobju) Slovenske Konjice, Zreče, Loče in Vitanje znotraj mej ureditvenih območij za ta naselja (Uradni list SRS, št. 22/89)
1. člen
(predmet programa priprave)
S tem programom se podrobneje določijo:
– ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo sprememb in dopolnitev Odloku o prostorskih ureditvenih pogojih za dela naselij (kjer so že realizirani prostorski izvedbeni načrti in kjer bodo taki načrti izdelani v naslednjem srednjeročnem obdobju) Slovenske Konjice, Zreče, Loče in Vitanje znotraj mej ureditvenih območij za ta naselja (Uradni list SRS, št. 22/89) ter njegove spremembe in dopolnitve (Uradni list RS, št. 45/00); (v nadaljevanju besedila: PUP);
– predmet in programska izhodišča sprememb in dopolnitev PUP;
– okvirno ureditveno območje sprememb in dopolnitev PUP;
– nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci, ki sodelujejo pri pripravi sprememb in dopolnitev PUP;
– seznam potrebnih strokovnih podlag in njihov način pridobitve;
– roki za posamezne faza za spremembe in dopolnitve PUP;
– obveznosti v zvezi s financiranjem prostorskega akta.
2. člen
(ocena stanja, razlogi in pravna podlaga)
Občina Zreče je sprejela v letu 2003 spremembe in dopolnitve planskih aktov. Območje je namenjeno pozidavi obrtno trgovskih objektov, vendar še ni pokrito z prostorskim izvedbenim aktom. Z namenom, da se določijo pogoji gradnje je potrebno dopolniti PUP.
3. člen
(predmet in programska izhodišča sprememb
in dopolnitev PUP)
Predmet sprememb in dopolnitev je ureditev pogojev za gradnjo na parcelni številki 831/8 k. o. Zreče.
4. člen
(okvirno območje)
Parcelna številka 831/8 k. o. Zreče, ki leži v neposredni bližini območja z evidenčno številko 11/3, kar predstavlja predel južno od ceste na Roglo v Zrečah.
5. člen
(nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci)
Pripravljavec PUP je Občina Zreče, ki bo izbrala načrtovalca prostorskega akta.
Nosilci urejanja prostora: le ti morajo podati smernice za načrtovanje skladno z 31. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr.) v roku 15 dni po prejemu programa priprave in mnenje skladno z istim členom istega zakona v roku 15 dni od prejema dopolnjenega predloga prostorskega akta. Če v predpisanem roku ne podajo smernic in mnenj, se šteje da jih nimajo. Nosilci urejanja prostora so:
– Ministrstvo za obrambo RS, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, izpostava Celje;
– Ministrstvo za zdravje RS, Zdravstveni inšpektorat RS, enota Celje, Celje;
– Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami, Maribor;
– Elektro Maribor, Javno podjetje za distribucijo električne energije, d. d., Maribor, Območna enota Slovenska Bistrica;
– Telekom Slovenije, PE Celje, Celje;
– Mestni plinovodi, distribucija plina d. o. o., Koper;
– Elektro Turnšek, Celje;
– Občina Zreče, Režijski obrat, Zreče;
– Krajevna skupnost Zreče, Zreče.
6. člen
(seznam potrebnih strokovnih podlag)
Pri izdelavi sprememb in dopolnitev je potrebno upoštevati:
– prostorske sestavine dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/03);
– prostorske sestavine dolgoročnega plana Občine Slovenske Konjice za obdobje 1986–2000 – dopolnjen 1993 in 1994 in družbenega plana razvoja Občine Slovenske Konjice za srednjeročno obdobje 1986–1990 za območje Občine Zreče – dopolnjen 1998 (Uradni list RS, št. 23/87, 29/98, 64/99 in 68/03);
– Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za dela naselij (kjer so že realizirani prostorski izvedbeni načrti in kjer bodo taki načrti izdelani v naslednjem srednjeročnem obdobju) Slovenske Konjice, Zreče, Loče in Vitanje znotraj mej ureditvenih območij za ta naselja (Uradni list SRS, št. 22/89) ter njegove spremembe in dopolnitve (Uradni list RS, št. 45/00).
Upoštevati je potrebno že izdelane strokovne podlage:
– Strokovne podlage za spremembo planskih aktov, številka projekta 455/02, izdelal Urbana d.o.o., Velenje.
7. člen
(način pridobitve strokovnih podlag)
V postopku sprejemanja PUP je potrebno med seboj uskladiti prostorske dokumente in strokovne podlage iz prejšnjih členov, pri čemer je obvezno upoštevati dane smernice in pogoje nosilcev urejanja prostora.
Pripravljavec PUP, odgovoren za njegovo pripravo, je Občina Zreče.
8. člen
(navedba in način pridobitve geodetskih podlag)
Za območje predvidene prostorske ureditve geodetske podlage, kot jih predpisuje ZureP-1, pridobi pripravljavec PUP. Pripravljavec pridobi tudi katastrski načrt pri Geodetski upravi RS.
9. člen
(Roki za pripravo in sprejem sprememb in dopolnitev PUP)
Postopek priprave sprememb in dopolnitev PUP bo potekal po naslednjem terminskem planu:
1. Župan Občine Zreče, sprejme Program priprave in dopolnitev PUP.
2. Program priprave se takoj pošlje pristojnim organom in nosilcem javnih pooblastil, ki v roku petnajst dni od sprejema Programa podajo pogoje in usmeritve v zvezi s spremembami PUP.
3. Izdelovalec sprememb in dopolnitev pripravi predlog sprememb in dopolnitev PUP.
4. Javna razgrnitev osnutka sprememb in dopolnitev PUP, se izvede na sedežu Občine Zreče za petnajst dni po dnevu objave sklepa o javni razgrnitvi.
5. Javna razprava o osnutku sprememb in dopolnitev PUP, se izvede na sedežu Občine Zreče v času trajanja javne razgrnitve.
6. Občani, organi in organizacije ter drugi zainteresirani oziroma prizadeti lahko podajo svoje pisne pripombe v času trajanja javne razgrnitve osnutka sprememb in dopolnitev PUP.
7. V času javne razgrnitve pridobi izdelovalec k osnutku sprememb in dopolnitev Odloka o spremembah in dopolnitvah PUP vsa potrebna soglasja.
8. Komisija za okolje in prostor obravnava predlog sprememb in dopolnitev PUP in poda dopolnitve in pripombe.
9. Župan Občine Zreče posreduje predlog sprememb in dopolnitev Odloka o spremembah in dopolnitvah PUP na Občinski svet občine Zreče, da o njem razpravlja in ga sprejme z odlokom v enofaznem (skrajšanem) postopku.
10. člen
Program priprave sprememb in dopolnitev Odloka o spremembah in dopolnitvah PUP, se sprejme po skrajšanem postopku.
11. člen
Za pripravo sprememb in dopolnitev Odloka o spremembah in dopolnitvah PUP, za organizacijske in druge stroške se potrebna sredstva zagotovijo iz proračuna Občine Zreče.
12. člen
Te spremembe in dopolnitve programa priprave se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 350-05-01/2005-2
Zreče, dne 21. februarja 2005.
Župan
Občine Zreče
Jože Košir l. r.